LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINOSIOS VALSTYBĖS PAGALBOS kailinių žvėrelių LAIKYTOJAMS SKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 19 d. Nr. 3D-805

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi,

t v i r t i n u Laikinosios valstybės pagalbos kailinių žvėrelių laikytojams skyrimo taisykles (pridedama).

 

 

 

L. e. žemės ūkio ministro pareigas                                                                           Andrius Palionis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2020 m. lapkričio 19 d.

įsakymu Nr. 3D-805

 

LAIKINOSIOS VALSTYBĖS PAGALBOS kailinių žvėrelių LAIKYTOJAMS skyrimo TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Laikinosios valstybės pagalbos kailinių žvėrelių laikytojams skyrimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais (toliau – Komunikatas) specialiaisiais reikalavimais, nurodytais 3.1 skirsnyje, ir bendraisiais reikalavimais, nurodytais 4 skyriuje, Europos Komisijos sprendimu Nr. SA. 59345 (2020/N) dėl valstybės pagalbos schemos patvirtinimo, 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais,2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais ir atsižvelgiant į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės).

2.      Taisyklių tikslas – palengvinti sunkumus (iš dalies kompensuoti prarastas pajamas), su kuriais susiduria pirmine žemės ūkio produkcijos gamyba užsiimantys šinšilų ir audinių (toliau – kailiniai žvėreliai) laikytojai dėl COVID-19 viruso protrūkio 2020 m., ir nustatyti laikinosios valstybės pagalbos (toliau – pagalba) kailinių žvėrelių laikytojams, patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 ligos sukeltos situacijos, administravimo ir skyrimo tvarką.

II SKYRIUS

PAGALBOS DYDIS IR REIKALAVIMAI PAGALBAI GAUTI

 

3.       Pagalbos dydis atitinkantiems taisyklėse nustatytus reikalavimus kailinių žvėrelių laikytojams – 4 eurai už vieną kailinį žvėrelį (tinkamų pagalbai gauti audinių skaičius apskaičiuojamas atėmus 2020 m. spalio 1 d. Ūkinių gyvūnų registre registruotų suaugusių gyvūnų (nuo 10 mėnesių) skaičių iš bendro ta data registruotų audinių skaičiaus).

4.       Pagalba mokama kailinių žvėrelių laikytojams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

4.1.    yra užregistruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojai arba partneriai arba kaip juridiniai asmenys, užsiimantys kailine žvėrininkyste, ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d.;

4.2.    laikė 2020 m. spalio 1 d savo vardu Ūkinių gyvūnų registre užregistruotus kailinius žvėrelius;

4.3.    nėra paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

4.4.    pateikė paraišką laikinajai valstybės pagalbai gauti (1 priedas) (toliau – paraiška) pagal taisyklių 7 ir 8 punktus;

4.5.    kailinių žvėrelių laikytojai (įskaitant ir su kailinių žvėrelių laikytoju Reglamento Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumus patiriančia įmone, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte arba jeigu buvo laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis 2019 m. gruodžio 31 d. ir vėliau po šios datos, tačiau iki paraiškos pateikimo jie nebelaikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis.

Šis reikalavimas netaikomas labai mažoms ir mažoms įmonėms (kaip apibrėžta Reglamento Nr. 702/2014 I priede), kurios 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo sunkumų patiriančios įmonės, su sąlyga, kad joms pagal nacionalinę teisę netaikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir kad jos negavo sanavimo pagalbos arba, jei ją gavo, grąžino paskolą ar baigėsi jų garantijos galiojimas suteikiant pagalbą pagal taisykles, ir negavo restruktūrizavimo pagalbos arba, jei ją gavo, suteikiant pagalbą pagal taisykles restruktūrizavimo planas joms nebetaikomas.

5.       Bendra valstybės pagalbos, suteiktos vadovaujantis Komunikato 3.1 skirsnio nuostatomis, suma (neatskaičius mokesčių) vienam kailinių žvėrelių laikytojui (įskaitant ir su kailinių žvėrelių laikytoju Reglamento Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus)  negali viršyti 100 000 Eur. Jeigu išmokėjus apskaičiuotą pagalbą būtų viršytas maksimalus leistinas minėtas pagalbos dydis, prieš priimant sprendimą pagal šių taisyklių 10.2.1 papunktį, apskaičiuota pagalbos suma sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistos Komunikato nuostatos (vertinant, ar neviršijama 100 000 Eur riba, įskaičiuojamos ir kitos anksčiau pagal Komunikato 3.1 skyriaus nuostatas išmokėtos valstybės pagalbos sumos pagal kitas priemones). Jeigu ūkio subjektas veiklą vykdo keliuose sektoriuose, bendra laikinos valstybės pagalbos suma negali viršyti 800 000 EUR vienai įmonei.

6.       Pagal taisykles suteikta pagalba sumuojama su valstybės pagalba ir nereikšminga (de minimis) pagalba toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jei dėl tokio sumavimo neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ir didžiausia pagalbos suma.

III SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

7.       Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota kailinių žvėrelių laikytojo valda, savivaldybės administracijai (toliau – savivaldybė) nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d. (įskaitytinai).

8.       Kailinių žvėrelių laikytojas (pareiškėjas), pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga), gali ją pateikti iki 2020 m. gruodžio 4 d. (įskaitytinai).

9.       Paraiškos, pateiktos po 7 punkte nurodyto galutinio pagalbos paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

10.     VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Centras):

10.1.  iki 2020 m. lapkričio 20 d. Ūkinių gyvūnų registre sukuria elektroninę paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti formą;

10.2.  pasibaigus 8 punkte nurodytam paraiškų teikimo terminui, atsižvelgusi į savivaldybės Ūkinių gyvūnų registre ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateiktą 12.2 papunktyje nurodytą informaciją:

10.2.1. įvertina kailinių žvėrelių laikytojų (pareiškėjų) tinkamumą pagalbai gauti pagal šių taisyklių 4.1–4.4 papunkčių reikalavimus ir, vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustato, ar suteikus pagalbą pagal taisykles nebus pažeisti taisyklių 5–6 punktuose nustatyti reikalavimai. Jeigu susijusioms įmonėms reikia taikyti mažinimą iki 100 000 Eur ribos, pagalbos suma pareiškėjams sumažinama proporcingai pagal turimą kailinių žvėrelių skaičių. Ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 9 d. Centras priima sprendimą dėl pagalbos pagal taisykles skyrimo. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo pareiškėjas tampa pagalbos gavėju;

10.2.2. Registro nuostatuose nustatyta tvarka pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) informaciją apie kailinių žvėrelių laikytojams suteiktą pagalbą. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais;

10.2.3. vadovaudamasis Komunikato nuostatomis, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo 10.2.2 papunktyje nurodytų duomenų apie pagalbą, skirtą už kailinius žvėrelius, Registrui pateikimo dienos pateikia Žemės ūkio ministerijai reglamento (ES) Nr. 702/2014 III priede ir reglamento (ES) 651/2014 III priede nurodytą informaciją apie tuos pagalbos skyrimo atvejus, kai pagalbos gavėjui skirta pagalba pagal šias taisykles viršijo 10 000 Eur;

10.3iki gruodžio 9 d. elektroniniu būdu perduoda pagalbos gavėjų su jiems skirta pagalbos suma duomenis Agentūrai pagal 2 priede nurodytą formą;

10.4.  ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d. papildomai įtraukia informaciją apie pagalbos gavėjus, kurie pagal taisyklių 166 punktą kreipėsi į Centrą su prašymais ir kuriems priklauso pagalba, ir elektroniniu būdu perduoda pagalbos gavėjų su jiems skirta ir apskaičiuota pagalbos suma duomenis Agentūrai pagal 2 priede nurodytą formą;

10.5elektroniniu būdu savivaldybėms pateikia kailinių žvėrelių laikytojams (pagalbos gavėjams) skirtas pagalbos sumas.

11.     Savivaldybė:

11.1jei kailinių žvėrelių laikytojas yra susijęs su kitais ūkio subjektais Reglamento Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais, savivaldybės darbuotojas įveda kailinių žvėrelių laikytojo nurodytus susijusius ūkio subjektus į Ūkinių gyvūnų registro elektroninę paraiškos formą;

11.2.  pagal pareiškėjo pateiktą 2019 m. balansą ir Juridinių asmenų registro duomenis įvertina pareiškėjo tinkamumą gauti pagalbą pagal 4.5 papunktyje nurodytą sąlygą:

11.2.1. jei 4.5 papunkčio sąlyga tenkinama – savivaldybė suveda duomenis į Ūkinių gyvūnų registro elektroninę paraiškos formą, pažymi paraiškos pateikimo faktą ir išspausdina du paramos paraiškos egzempliorius. Kailinių žvėrelių laikytojas (pareiškėjas) ir savivaldybės darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraiškos duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas saugomas savivaldybėje;

11.2.2. jei 4.5 papunktyje nurodyta sąlyga netenkinama – savivaldybė neįveda duomenų į Ūkinių gyvūnų registro elektroninę paraiškos formą;

11.3.  gavusi iš Centro informaciją apie kailinių žvėrelių laikytojams (pagalbos gavėjams) apskaičiuotas pagalbos sumas, informuoja kailinių žvėrelių laikytojus (pareiškėjus), jeigu jie kreipiasi dėl minėtos informacijos į savivaldybę.

12.     Agentūra:

12.1.  iki 2020 m. gruodžio 4 d. pateikia Centrui informaciją apie patvirtintus paramos gavėjus pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

12.2.  iki 2020 m. lapkričio 13 d. pateikia Centrui pagalbos gavėjų sąrašą, kuriame nurodyta jiems skirta ir išmokėta paramos suma vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-634 „Dėl Pagalbos kailinių žvėrelių auginimo veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 2020 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Pagalbos kailinių žvėrelių auginimo veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 2020 m., teikimo taisyklėmis;

12.3.  elektroniniu būdu iš Centro gavusi visus duomenis apie pagalbos gavėjams apskaičiuotas pagalbos sumas, užsako pagalbos lėšas ir išmoka jas kailinių žvėrelių laikytojams (pagalbos gavėjams) Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Agentūra išmoka lėšas į naujausią turimą  sąskaitą arba į paskutinę, į kurią buvo mokėtos pagalbos lėšos. Esant anuliuotiems mokėjimams dėl nekorektiškų banko sąskaitų duomenų, Agentūra pagalbos lėšas perveda į paskutinę žinomą pagalbos gavėjo banko sąskaitą, kuri buvo naudota išmokant lėšas;

12.4.  iki 2021 m. sausio 10 d. Žemės ūkio ministerijai raštu pateikia informaciją apie pagal taisykles išmokėtą bendrą pagalbos sumą ir kailinių žvėrelių laikytojų (pagalbos gavėjų) skaičių;

12.5.  teikia ataskaitas Žemės ūkio ministerijai Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais ir kitas ataskaitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.     Kailinių žvėrelių laikytojų paraiškos, pateiktos pavėluotai, kaip nurodyta taisyklių 8 punkte, administruojamos šia tvarka:

13.1.  savivaldybės ne vėliau kaip iki gruodžio 7 d. atlieka veiksmus, nurodytus 11.1 ir 11.22 papunktyje;

13.2.  Centras pagal savivaldybės Ūkinių gyvūnų registrui pateiktą informaciją ne vėliau kaip iki gruodžio 10 d. patikrina kailinių žvėrelių laikytojus (pareiškėjus), kaip nurodyta 10.22 papunktyje, priima sprendimą dėl pagalbos suteikimo bei elektroniniu būdu perduoda kailinių žvėrelių laikytojų (pagalbos gavėjų) duomenis nurodydamas jiems skirtas pagalbos sumas Agentūrai pagal 2 priede nurodytą formą;

13.3.  Agentūra, gavusi iš Centro duomenis apie kailinių žvėrelių laikytojams (pagalbos gavėjams) skirtą pagalbą, užsako pagalbos lėšas ir išmoka skirtas pagalbos sumas kailinių žvėrelių laikytojams (pagalbos gavėjams) Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka per 10 darbo dienų nuo duomenų iš Centro gavimo.

14.     Pagalba kailinių žvėrelių laikytojams (pagalbos gavėjams) pradedama mokėti nuo 2020 m. gruodžio 15 d. ir turi būti išmokėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.

15.     Žemės ūkio ministerija, gavusi 10.2.3 papunktyje nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją apie suteiktą pagalbą į Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainę adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/.

IV SKYRIUS

PAPILDOMOS NUOSTATOS

 

16.     Kailinių žvėrelių laikytojas (pareiškėjas), negavęs pagalbos, ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 15 d. gali raštu kreiptis į Centrą, kad ne dėl jo kaltės, o dėl objektyvių priežasčių (trečiosios šalies klaidingų veiksmų (ar neveikimo), techninių klaidų pildant paramos paraiškas ir pan.) nebuvo skirta pagalba.

17.     Kailinių žvėrelių laikytojui (pareiškėjui), pateikusiam paraišką ir atitikusiam taisyklių nustatytus reikalavimus, bet dar negavusiam pagalbos, mirus, įpėdinis, gavęs paveldėjimo dokumentus (paveldėjimo teisės liudijimą, nuosavybės teisės liudijimą ar pan.), iki 2021 m. lapkričio 1 d. pateikia savivaldybei pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą laisvos formos prašymą dėl pagalbos skyrimo ir paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijas, o prašyme nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį. Savivaldybės darbuotojas, patvirtinęs pateiktus dokumentus, raštu pateikia juos Agentūrai. Po 2021 m. lapkričio 1 d. pateikti prašymai nepriimami, o pareiškėjui skirta pagalba anuliuojama.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18.     Savivaldybė, Centras ir Agentūra privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

19.     Informacija apie kailinių žvėrelių laikytojų ir jiems skirtą pagalbą viešinama Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

20.     Pasikeitus taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

21.     Pasikeitus šioms taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems kailinių žvėrelių laikytojams (pagalbos gavėjams), išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme numatyta kitaip.

22.     Kailinių žvėrelių laikytojai, gavę pagalbą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto pagalbos gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

23.     Agentūra, Centras, savivaldybės ir jų darbuotojai privalo saugoti kailinių žvėrelių laikytojų (pareiškėjų / pagalbos gavėjų) komercines paslaptis, kurias jie sužino, vykdydami taisyklėse nurodytas funkcijas, ir kailinių žvėrelių laikytojų (pareiškėjų / pagalbos gavėjų) sutikimu privalo jas naudoti tik tiems tikslams, dėl kurių jos buvo pateiktos. Agentūra, Centras, savivaldybės ir jų darbuotojai, atskleidę komercines paslaptis, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

24.     Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________

 

 

Laikinosios valstybės pagalbos kailinių žvėrelių laikytojams skyrimo taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti forma)

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

 

 

(fizinio asmens kodas arba juridinio asmens kodas)

(žemės ūkio valdos atpažinties kodas)

 

(savivaldybės, seniūnijos, gyvenamosios vietovės, gatvės pavadinimas, namo Nr., buto Nr., pašto indeksas)

 

(telefono Nr., el. paštas)

 

 

(banko kodas)

(atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)

 

____________________________ savivaldybės administracijai

 

PARAIŠKA LAIKINAJAI VALSTYBĖS PAGALBAI GAUTI

_____________

(data)

 

Prašau suteikti laikinąją valstybės pagalbą už kailinius žvėrelius:

Aš, pasirašydamas šią paraišką ir pretenduodamas gauti valstybės pagalbą pagal Laikinosios valstybės pagalbos kailinių žvėrelių laikytojams skyrimo taisykles (toliau – Taisyklės):

1. Patvirtinu, kad:

1.1. visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga;

1.2. esu susipažinęs su Taisyklių reikalavimais;

1.3. 2019 m. gruodžio 31 d. įmonė (įskaitant ir su kailinių žvėrelių laikytoju Reglamento Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) nebuvo laikoma sunkumų patiriančia (kaip apibrėžta Reglamento Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte) *; arba jeigu buvo laikoma sunkumų patiriančia įmone 2019 m. gruodžio 31 d. ir vėliau po šios datos, tačiau iki paraiškos pateikimo įmonė nebelaikoma sunkumų patiriančia; arba esu priskiriamas labai mažai arba mažai įmonei (kaip apibrėžta Reglamento Nr. 702/2014 I priede), kuri 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo sunkumų patirianti įmonė, tačiau įmonei pagal nacionalinę teisę netaikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir ji negavo sanavimo pagalbos arba jei ją gavo, grąžino paskolą ar baigėsi jų garantijos galiojimas suteikiant pagalbą pagal taisykles, ir negavo restruktūrizavimo pagalbos arba jei ją gavo, suteikiant pagalbą pagal taisykles restruktūrizavimo planas joms nebetaikomas.

2. Esu informuotas (-a), kad:

2.1. Savivaldybė, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Centras), Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse ir kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Savivaldybei, Centrui, Agentūrai laiku;

2.2. informacija apie mano prašomą ir skirtą (gautą) pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

2.3. turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

2.4. duomenų valdytoja yra Agentūra;

2.5. paraiškoje valstybės pagalbai gauti ir kituose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys bus apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad su valstybės pagalbos administravimu susijusios institucijos gaus mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais;

2.6. Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

2.7. mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

2.8. mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais įgyvendinant Laikinosios valstybės pagalbos kailinių žvėrelių laikytojams mokėjimo taisyklių nuostatas, 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais specialiuosius reikalavimus, nurodytus 3.1 skirsnyje, ir bendruosius reikalavimus, nurodytus 4 skyriuje, 2020 m. d. Europos Komisijos sprendimo Nr. SA. 59345 (2020/N) Lietuvai dėl laikinosios valstybės pagalbos kailinių žvėrelių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl „Covid-19“ viruso protrūkio, patvirtinimo, Reglamento (ES) Nr. 702/2014, Reglamento (ES) Nr. 651/2014, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas.

3. Įsipareigoju:

3.1. gavęs Agentūros reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl išmokėtos pagalbos sumos grąžinimo ir (ar) palūkanų sumokėjimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą pagalbą ir (ar) sumokėti palūkanas;

3.2. ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo paramos išmokėjimo saugoti visus dokumentus, susijusius su nacionalinės pagalbos gavimu.

 

 

Informacija apie pareiškėjo dydį**

 

Esu pripažįstamas šios kategorijos įmone:

Pažymėti „ü“ tinkamą

labai maža įmonė



maža įmonė



vidutinė įmonė



didelė įmonė



 

 

 

Susijusių ūkio subjektų sąrašas***

 

 

Eil. Nr.

 

Susijusio ūkio subjekto kodas

 

Susijusio ūkio subjekto pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Sutikrinta ir pateikta ___________

(data)

 

 

(Savivaldybės darbuotojo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

*Sunkumų patirianti įmonė – įmonė, kuri susiduria su bent viena iš šių aplinkybių:

a) ribotos turtinės atsakomybės bendrovė, t. y. akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau nei trejus metus), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš rezervų (ir visų kitų elementų, kurie paprastai laikomi bendrovės nuosavų lėšų dalimi) gaunama bendra neigiama suma, viršijanti pusę pasirašytojo akcinio kapitalo;

b) bendrovė, kurioje bent keli nariai turi neribotą turtinę atsakomybę už bendrovės (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau nei trejus metus) skolą, kurios daugiau nei pusė jos kapitalo, kaip parodyta bendrovės apskaitoje, buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių;

c) jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kad jos kreditorių prašymu jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;

d) jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;

e) įmonė, kuri nėra MVĮ, jeigu per paskutinius dvejus metus: i) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir ii) įmonės EBITDA (pajamų neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

** Nustatant įmonės kategoriją turi būti įvertinamas įmonių susietumas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede nurodytais kriterijais. MVĮ kategorijoje maža įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 10 mln. EUR, o labai maža įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 2 mln. EUR. Vidutinė įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurios metinė apyvarta neviršija 50 mln. Eur, ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 43 mln. Eur

***Pildoma, jei ūkis (įmonė) yra susijęs su kitais ūkio subjektais, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 1 priedo 3 straipsnyje.

 

_________________________________

 

Laikinosios pagalbos kailinių žvėrelių laikytojams      

skyrimo taisyklių                                                          

2 priedas                                                                       

 

 

DUOMENŲ APIE kailinių žvėrelių LAIKYTOJAMS SKIRTĄ PAGALBĄ SUVESTINĖ

 

UŽ ---------------------------------------------------------------------------PAGALBOS TEIKIMO ETAPĄ

 

Eil. Nr.

Kailinių žvėrelių laikytojo vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas

Kailinių žvėrelių laikytojo asmens kodas / įmonės kodas

Valdos kodas

Kailinių žvėrelių laikytojo / įmonės banko kodas

Kailinių žvėrelių laikytojo / įmonės banko sąskaitos numeris

Savivaldybė

Seniūnija

Vietovė

Skirta pagalbos suma, Eur

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________