LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL įgaliojimų lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti suteikimo

 

 

2019 m. vasario 25 d. Nr. V-161

Vilnius

 

 

 

 

 

Įgyvendindamas Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-948 „Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktą ir atsižvelgdamas į Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) 2018 m. gruodžio 20 d. raštą Nr. 18-34:

1. Į g a l i o j u LAMA BPO 2019 metais organizuoti, atlikti bendrąjį stojančiųjų priėmimą į aukštąsias mokyklas ir paskirstyti studijų stipendijas (toliau – priėmimas), su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija suderinus LAMA BPO sprendimus, susijusius su priėmimu.

2. N u s t a t a u, kad LAMA BPO turi:

2.1. iki 2019 m. gegužės 1 d. pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai visuomenės informavimo apie 2019 metais priėmimo vykdymo planą;

2.2. per 3 darbo dienas, pasibaigus pagrindiniam ir papildomam priėmimo etapams, pateikti informaciją Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai apie 2019 metų bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus pagal aukštąsias mokyklas, studijų programas ir kitus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai reikalingus duomenis.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius