LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 m. birželio 19 d. įsakymo nr. 1v-513 „dėl VILNIAUS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. vasario 20 d. Nr. 1V-156

Vilnius

 

 

Pakeičiu Vilniaus miesto integruotą teritorijos vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.   Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras, pavaduojantis

vidaus reikalų ministrą                                                                                       Elvinas Jankevičius 

 

 

Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo

programos

2 priedas

 

 

VILNIAUS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

 

1. Tikslas: Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdves

 

1. Tikslo įgyvendinimas leis išnaudoti atlikus silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizę nustatytas Vilniaus miesto stiprybes – tai, kad Vilnius yra didžiausias Lietuvoje investicijų traukos centras, mieste stebima didelė paslaugas teikiančių įmonių koncentracija ir įvairovė ir spręsti didėjančios socialinės nelygybės, besiformuojančių skurdo, nusikalstamumo židinių problemą (silpnybę). Šių stiprybių išnaudojimas ir silpnybės (problemos) sprendimas būtinas tam, kad prisitaikyti prie pasaulinėje rinkoje egzistuojančių kūrybinių industrijų ir paslaugų paklausos augimo tendencijų (galimybės), ir sumažinti poveikį grėsmių, kylančių dėl globalios konkurencijos prekių ir paslaugų rinkoje (su besivystančiomis šalimis) ir blogėjančios šalies demografinės struktūros.

2. Įvertinti alternatyvūs tikslai: „Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdves“, „Formuoti daugiafunkcius miesto traukos centrus, sutvarkant apleistas teritorijas ir statinius, naujai funkcijai pritaikyti kultūros paveldą“, „Padidinti teritorijų patrauklumą investicijoms, aktualizuoti kultūros paveldą“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: tikslas „Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdves“ yra optimalus.

3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, procentais. Numatyta, kad užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus mieste 2023 m. sieks 83 procentus.

 

Programos efektas:

Kodas

Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Pradinė reikšmė (2013 m.)

Siekiama reikšmė  (2020 m.)

Siekiama reikšmė (2023 m.)

1-E

Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus miesto savivaldybėje, procentais

79,8

82

83

 

 

Programos rezultatai:

Kodas

Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Pradinė reikšmė

(2013 m.)

Siekiama reikšmė

(2020 m.)

Siekiama reikšmė

(2023 m.)

1-R-1

Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų organizavimo veiklose (EVRK 2 red. R sektorius, išskyrus azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą) bei informacijos ir ryšių veiklose (EVRK 2 red. J sektorius) Vilniaus miesto savivaldybėje

24 455

27 500

29 000

1-R-2

Lankytojų (aktyvių dalyvių ir stebėtojų) skaičius tikslinėse teritorijose sukurtose traukos zonose (sutvarkytose viešosiose erdvėse ir atnaujintuose pastatuose) vidutiniškai per metus (tūkst. asmenų/vidutiniškai per metus)

0

12 000

16 000

 

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas:

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m. 

2017 m. 

2018 m. 

2019 m. 

2020 m. 

2021 m. 

2022 m. 

2023 m. 

1-E-1

Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus miesto savivaldybėje, procentais

79,8

79,9

80,2

80,6

81,2

81,7

82,0

82,4

82,7

83,0

1-R-1

Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų organizavimo veiklose (EVRK 2 red. R sektorius, išskyrus azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą) bei informacijos ir ryšių veiklose (EVRK 2 red. J sektorius) Vilniaus miesto savivaldybėje

24 455

24 650

24 900

25 300

25 700

26 300

27 500

27 800

28 900

29 000

1-R-2

Lankytojų (aktyvių dalyvių ir stebėtojų) skaičius tikslinėse teritorijose sukurtose traukos zonose (sutvarkytose viešosiose erdvėse ir atnaujintuose pastatuose) vidutiniškai per metus (tūkst. asmenų/vidutiniškai per metus)

0

0

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

15 000

16 000

 

1.1. Uždavinys: Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant inovatyvias paslaugas

1. Uždaviniu siekiama išnaudoti atlikus SSGG analizę nustatytą Vilniaus miesto stiprybę – didelį investicinį patrauklumą. Tai, kad Vilnius yra didžiausias Lietuvoje investicijų traukos centras, yra esminis veiksnys siekiant pasinaudoti pasaulinėje rinkoje augančia kūrybinių industrijų pramonės ir paslaugų paklausa (galimybe).

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai „Suformuoti daugiafunkcius nacionalinės kultūros centrus su inovatyviomis erdvėmis“, „Padidinti teritorijų patrauklumą investicijoms, aktualizuojant kultūros paveldą“ ir „Suformuoti daugiafunkcius nacionalinės kultūros centrus su inovatyviomis erdvėmis (antra alternatyva, apimanti tikslines teritorijas)“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant inovatyvias paslaugas“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų organizavimo veiklose (EVRK 2 red. R sektorius, išskyrus azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą) bei informacijos ir ryšių veiklose (EVRK 2 red. J sektorius). Numatoma, kad šių įmonių dirbančiųjų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje išaugs nuo 24455 dirbančiųjų 2013 metais iki 29000 dirbančiųjų 2023 metais.

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m. 

2017 m. 

2018 m. 

2019 m. 

2020 m. 

2021 m. 

2022 m. 

2023 m. 

1.1.-P-1

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km

0

0

0

0

0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1.1.-P-2

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1.1.-P-3

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m

0

0

4 000

13 000

24 000

24 000

30 800

30 800

158 020

158 020

1.1-P-4

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m

0

0

0

 

0

105 000

110 000

110 000

371 322

771 322

771 322

1.1-P-5

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius

0

0

0

0

5

5

9

9

9

9

1.1-P-6

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, skaičius

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

1.1-P-7

Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

Iš jų viešosios

lėšos

(tūkst. eurų)

Iš jų ES lėšos

(tūkst. eurų)

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – viešųjų investicijų priemonės).

 

 

 

 

1.1. Suformuoti sveikatingumo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo paslaugų klasterį (kompleksą) Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje, Šeškinėje, konvertuojant ir pritaikant naujoms funkcijoms apleistą teritoriją ir statinius

126 091

126 091

14 927

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 713 388 kv. m

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 143 720 kv. m

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, 315 ha

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 3,0 km

Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, 3,0 km

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, 5

1.2. Sukurti daugiafunkcį Lazdynų sveikatinimo centrą (Pietinėje tikslinėje teritorijoje)

28 151

28 151

22 960

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 19 934 kv. m

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 7 000 kv. m

1.3. Rekonstruoti stoties aikštę įrengiant viešojo transporto terminalą ir viešąsias erdves

7 303

7 303

678

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 38 000 kv. m.

1.4. Modernizuoti ir pritaikyti kultūros produktų bei inovatyvių paslaugų sklaidai valstybinių kultūros įstaigų, esančių tikslinėje ir susietose teritorijose pastatus ir įrangą. Modernizuoti Nacionalinį dramos teatrą, Šiuolaikinio meno centrą, Nacionalinę filharmoniją, Valstybinį jaunimo teatrą, Keistuolių teatrą, Lietuvos rusų dramos teatrą, Vilniaus kongresų rūmus, Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus biblioteką

34 708

34 708

29 502

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius, 9

1.5. Atnaujinti ir pritaikyti naujų paslaugų teikimui Energetikos ir technikos muziejų

2 820

2 820

2 397

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 2 300 kv. m

1.6. Suformuoti daugiafunkcį Sapiegų technologijų ir meno parką pritaikant ir panaudojant valstybinės reikšmės Sapiegų rūmų parko infrastruktūrą (jeigu Sapiegų rūmai bus įtraukti į kultūros ministro patvirtintą prioritetinių kultūros paveldo objektų sąrašą)

 

3 068

 

3 068

 

1 878

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos,1 vnt.

2. Privačiomis lėšomis siūlomos įgyvendinti priemonės

 

 

 

 

2.1. Pritaikyti Vilniaus technologijų ir meno centro veiklai Antakalnio g. 17 esančius savivaldybės pastatus (prisidedant prie daugiafunkcio Sapiegų technologijų ir meno parko suformavimo)

2 896

-

-

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 5 000 kv. m

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

205 037

202 141

72 342

 

 

1.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo erdves

1. Uždavinys iškeltas įvertinus atlikus SSGG analizę nustatytą Vilniaus miesto stiprybę – didelę paslaugas teikiančių įmonių koncentraciją ir įvairovę. Ją tinkamai išnaudojus, galima sumažinti globalios tarptautinės konkurencijos (su besivystančiomis valstybėmis) grėsmės poveikį, nes uždavinio įgyvendinimo naudą gaus ekonomikos sektoriai, pirmiausiai paremti vidaus paklausa (vietos gyventojų aptarnavimu).

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo erdves“, „Vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, juos pritaikant multikultūrinio Vilniaus paveldo prezentacijai“ ir „Atnaujinti kultūros paveldo objektus, pritaikyti juos naujoms švietimo, kitų socialinių paslaugų funkcijoms (trečia alternatyva, apimanti tikslines ir susietas teritorijas)“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo erdves“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: lankytojų (aktyvių dalyvių ir stebėtojų) skaičius tikslinėse teritorijose sukurtose traukos zonose (sutvarkytose viešosiose erdvėse ir atnaujintuose pastatuose) vidutiniškai per metus, tūkstančiais asmenų. Numatoma, kad šis skaičius sieks vidutiniškai 16 milijonų lankytojų per metus 2023 metais.

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m. 

2017 m. 

2018 m.

2019 m. 

2020 m. 

2021 m. 

2022 m. 

2023 m. 

1.2-P-1

Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha

0

0

0

0

0

7

7

7

7

7

1.2-P-2

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1.2-P-3

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymų per metus

0

0

0

0

0

20 000

47 136

47 136

47 136

47 136

1.2-P-4

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m

0

0

0

0

120 000

223 500

223 500

400 015

400 015

400 015

1.2-P-5

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų)

Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų)

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1. (v) viešųjų investicijų priemonės:

 

 

 

 

1.1. Sutvarkyti kultūrinį ir istorinį Vilniaus miesto paveldą reprezentuojančias viešąsias erdves. Atkurti ir sutvarkyti Reformatų sodą, inventorizuoti Vilniaus istorines Rasų kapines, sutvarkyti jose esančias koplyčias, tvoras, atskirų paminklus, įrengti Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus istorinę ekspoziciją

8 968

8 968

7 622

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 27072 kv. m

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, 2 vnt.

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, 47 136 apsilankymų per metus

1.2. Integruoti Neries upę į tikslinių teritorijų architektūrines erdves, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams. Modernizuoti Neries krantines, sukuriant erdves kūrybai, aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams, įrengti Neries slėnio rekreacinės paskirties pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūrą (12,5 km); sutvirtinti Neries krantines  (žemutinę terasą) ir įrengti rekreacinės laivybos prieplaukas (Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje), rekonstruoti Neries krantinių dviračių ir pėsčiųjų takus

13 891

13 891

11 808

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 237 397 kv. m

 

1.3. Atkurti Neries senvagės žaliąsias jungtis Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves (šiuo metu apleistoje teritorijoje). Įrengti Neries senvagės rekreacinę ir aktyvaus poilsio infrastruktūrą, ekstremalių sporto šakų infrastruktūrą, rekreacines pėsčiųjų bei dviračių trasas; atkurti gamtinę Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklę (tarp Linkmenų g. ir Geležinio Vilko g.); įrengti Japonišką sodą teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko g.

 

5 795

 

5 795

 

4 925

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 135 546 kv. m

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, 1 vnt.

Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas 7 ha

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

28 654

28 654

24 355

 

 

2. Tikslas: Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus

 

1. Tikslo įgyvendinimas leis išnaudoti atlikus SSGG analizę nustatytą Vilniaus miesto stiprybę – patraukliomis investuotojams tampančias apleistas teritorijas, esančias netoli miesto centro, turinčias gerą urbanistinį ir ekonominį potencialą. Ši stiprybė yra svarbi siekiant spręsti gyventojų senėjimo ir netolygios amžiaus struktūros problemą, gyventojų nepasitenkinimo būstu, gyvenamąja aplinka, problemą, kuri lemia gyventojų išsikėlimą į miesto periferiją. Išnaudojus šią stiprybę ir išsprendus problemas, tikėtina, sumažės grėsmė, kad miesto periferijoje tęsis naujų teritorijų, neturinčių pakankamos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, užstatymas.

2. Įvertinti alternatyvūs tikslai „Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus“, „Padidinti gyvenamųjų rajonų atnaujinimo tempus, patrauklumą privačioms investicijoms“ ir „Formuoti darnią, tausojančią miesto socialinę inžinerinę infrastruktūrą, aplinką, skatinant būsto renovaciją“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: tikslas „Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus“ yra optimalus.

3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose. Numatoma, kad pasiekus tikslą šis skaičius 2023 m. padidės iki 94 tūkst. gyventojų (14,2 tūkst.).

 

Kodas

Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Pradinė reikšmė

(2013 m.)

Siekiama reikšmė

(2020 m.)

Siekiama reikšmė

(2023 m.)

2-E 

Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose (tūkst. gyv.)

               79,8

                  91,0

94,0

 

Kodas

Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Pradinė reikšmė (2013 m.)

Siekiama reikšmė (2020 m.)

Siekiama reikšmė (2023 m.)

2-R-1

Gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose teritorijose (iš buvusių pramonės objektų ar apleistų teritorijų, tikslinėse teritorijose) (gyventojų skaičiaus padidėjimas nuo 2013 metų)

0

7000

9000

2-R-2

Jaunimo skaičius 1000 gyventojų (tikslinių teritorijų ribose)

207,8

225

232

2-R-3

Viešojo transporto naudojimas Vilniaus miesto savivaldybėje (mln. kelionių per metus)

200,6

240,0

250,0

 

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas:

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2-E-1

Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose

79,9

80,2

81,0

84,0

86,0

88,0

91,0

92,0

93,0

94,0

2-R-1

Gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose teritorijose (iš buvusių pramonės objektų ar apleistų teritorijų, tikslinėse teritorijose) (gyventojų skaičiaus padidėjimas nuo 2013 metų)

200

400

1 400

2 900

4 500

5 800

7 000

7 900

8 500

9 000

2-R-2

Jaunimo skaičius 1000 gyventojų (tikslinių teritorijų ribose)

207,8

210,6

213,4

216,2

219,1

220,0

225

227,3

229,7

232

 

2.1. Uždavinys: Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje

1. Uždavinys iškeltas įvertinus atlikus SSGG analizę nustatytą Vilniaus miesto stiprybę – patraukliomis investuotojams tampa apleistos teritorijos netoli miesto centro, turinčios gerą urbanistinį ir ekonominį potencialą. Svarbu išnaudoti šią stiprybę, sumažinant grėsmę, kad miesto periferijoje tęsis naujų teritorijų, neturinčių pakankamos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, užstatymas.

2. Įvertinti alternatyvus uždaviniai: „Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje ir „Konvertuoti apleistus rajonus į aukštos kokybės miesto rajonus, pertvarkant išlikusius pastatus“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis ir skirtingose teritorijose. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant  apleistas ir buvusias pramonės  teritorijas miesto centrinėje dalyje“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose teritorijose (iš buvusių pramonės objektų ar apleistų teritorijų, tikslinėse teritorijose). Numatoma, kad šis augimas sieks 9 tūkstančius gyventojų (laikotarpiu nuo 2013 metų iki 2023 metų.)

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m. 

2017 m. 

2018 m. 

2019 m. 

2020 m. 

2021 m. 

2022 m. 

2023 m. 

2.1-P-1

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km.

0

0

0

0

0,46

0,46

1,91

1,91

1,91

1,91

2.1-P-2

Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km

0

0

0

0

0

0

1,9

1,9

1,9

1,9

2.1-P-3

Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai įrengtais geriamojo vandens tiekimo tinklais

0

0

0

0

1 500

2 500

34 32

3 432

3 432

3 432

2.1-P-4

Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos

0

0

0

5 000

8 000

16 000

22 117

22 117

22 117

22 117

2.1-P-5

Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai įrengtais nuotekų surinkimo tinklais

0

0

0

500

1 500

3 000

3 560

3 560

3 560

3 560

2.1-P-6

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km

0

0

1,5

7,00

7,0

7,0

30,95

30,95

30,95

30,95

2.1-P-7

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai

0

0

0

0

108 200

152 550

170 400

170 400

427 926

427 926

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų)

Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų)

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1. Viešųjų investicijų priemonės:

 

 

 

 

1.1. Konvertuoti Šnipiškių rajono dalį, sukurti prielaidas naujojo miesto centro augimui: Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones; Kareivių g. atkarpos tarp Žirmūnų g. ir Verkių g. bei Kareivių g. ir Verkių g. sankryžos rekonstrukcija įrengiant eismo saugos priemones; Giedraičių g. rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones; viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičių g. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste; dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Žalgirio, Rinktinės, Širvintų, Kernavės gatvėse – Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje

49 334

49 334

27 190

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1,46 km

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 12 112 kv. m

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, 30,95 km

Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos, 22 117

Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, 0,68 km

Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai įrengtais geriamojo vandens tiekimo tinklais, 3 432

Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai įrengtais nuotekų surinkimo tinklais, 3 560

 

1.2. Konvertuoti Paupio–Paplaujos pramonės rajoną į aukštos kokybės miesto rajoną –„Architektūros parką“, sukuriant ir atnaujinant tam reikalingą socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą (Vilnios pakrančių tvarkymas pietinėje teritorijoje, įrengiant rekreacinę infrastruktūrą, dviračių, pėsčiųjų takus, pėsčiųjų tiltą, kitą viešųjų erdvių infrastruktūrą; centrinės gatvės-bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone; Aukštaičių g. įrengimas su įvažiavimu į Drujos g. ir Paupio g. rekonstravimu; viešųjų erdvių tvarkymas prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio g. ir Drujos g.; Misionierių sodų atkūrimas; dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Žalgirio, Rinktinės, Širvintų, Kernavės gatvėse – Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje

16 220

16 220

13 787

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 194 473,6 kv. m

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 0,45 km

Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, 1,22 km

 

1.3. Skatinti Pietinės tikslinės teritorijos viešųjų erdvių tvarkymą: viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių g.;  viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Amatų g.; dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Algirdo, V. Mykolaičio-Putino, Dariaus ir Girėno gatvėse – Pietinėje tikslinėje teritorijoje; Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono g. sutvarkymas; pėsčiųjų dviračių tiltas per Nerį tarp Lazdynų ir Naujamiesčio (Užvingio salos tiltas) ir viešosios erdvės sutvarkymas; pėsčiųjų tiltas per Neries upę, nuo A. Goštauto g. iki Upės g.; Geležinkelio gatvės nuo Švitrigailos g. iki stoties aikštės Vilniaus m. rekonstravimo projektas; Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje

27 999

27 999

19 799

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 221341 kv. m

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

93 553

93 553

60 776

 

 

2.2. Uždavinys: Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą

1. Uždavinys iškeltas įvertinus atlikus SSGG analizę nustatytą gyventojų nepasitenkinimo būstu, gyvenamąja aplinka silpnybę (problemą). Išsprendus šią problemą, tai yra sukūrus gyvybingus, gyvenamuosius kvartalus su energiją tausojančia įranga, darnia gamtinių ir techninių struktūrų sąveika, kompleksiškai atnaujinus daugiaaukščius ir mažaaukščius gyvenamuosius kvartalus, suteikiančius gyventojams naują gyvenimo kokybę, gali būti sumažinta grėsmė, kad miesto periferijoje tęsis naujų teritorijų, neturinčių pakankamos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, užstatymas.

2. Įvertinti alternatyvus uždaviniai „Paskatinti sutankintą aukštos kokybės gyvenamųjų daugiaaukščių kvartalų statybą, nugriaunant neefektyvius pastatus ir paruošiant teritorijas naujų gyvenamųjų kvartalų statybai“ ir uždavinys „Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis ir skirtingose teritorijose. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Optimizuoti socialinę-demografinę senos statybos gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą“ yra optimalus. 

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: Jaunimo skaičius 1000-iui gyventojų (tikslinių teritorijų ribose). Iki 2023 metų numatomas jaunų gyventojų dalies augimas iki 232 tūkstančiui gyventojų (tikslinių teritorijų ribose).

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2.2-P-1

Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2.2-P-2

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas

0

0

0

0

1 100

3 000

6 000

13 584

13 584

13 584

2.2-P-3

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh / per metus

0

0

577 000

754 000

754 000

959 000

959 000

1 319 000

1 319 000

1 319 000

2.2-P-4

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos

0

0

0

0

0

320

320

630

630

630

2.2-P-5

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius

0

0

1 620

3 240

4 860

6 480

8 100

8 100

8 100

8 100

2.2-P-6

Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonomis per metus

0

0

0

0

0

0

22 877

22 877

22 877

22 877

2.2-P-7

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai

0

0

0

0

450 000

78 937

78 937

78 937

78 937

78 937

2.2-P-8

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupės, skaičius

0

0

0

0

4

12

25

40

54

54

2.2-P-9

Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius

0

0

0

0

0

1

1

2

2

2

2.2-P-10

Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą

0

0

0

0

0

1 000

1 500

2 000

3 730

3 730

2.2-P-11

Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams

0

0

0

0

0

50

100

150

206

206

2.2-P-12

BIVP projektų veiklų dalyviai, skaičius

0

0

0

100

200

400

600

700

800

800

2.2-P-13

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2.2-P-14

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius, vnt.

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2.2-P-15

Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km

0

0

0

0

8,8

13,2

17,6

26,5

26,5

26,5

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų)

Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų)

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1. Viešųjų investicijų priemonės:

 

 

 

 

1.1. Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų g., Minties g„ Tuskulėnų g. trikampyje, viešosios infrastruktūros atnaujinimas

5 102

5 102

4 337

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 70750 kv. m

 

1.2. Padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą statant modulinius darželius prie Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“, Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“, Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“, Vilniaus lopšelio-darželio „Strazdelis“, Vilniaus lopšelio-darželio Medynėlis“

6 651

6 651

4 095

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, skaičius, 6

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, 1 996

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, 630

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupės, 36

1.3. Tobulinti pradinio ir pagrindinio ugdymo, vidurinių ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir gerinant ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymosi aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas švietimo įstaigų patalpas kitoms formalaus švietimo reikmėms; Vilniaus Žirmūnų gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija, Žirmūnų g. 37

8 761

8 761

7 447

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, 13 584

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, 18

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 7 187 kv. m.

 

 

1.4. Modernizuoti atliekų tvarkymą, didinant antrinį jų panaudojimą: komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste

8 299

8 299

7 054

Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, 22 877 tonų per metus

1.5. Plėsti ir tobulinti bendruomenių užimtumui ir socialinei integracijai svarbių neformalaus ugdymo ir kultūros paslaugų infrastruktūrą, formas ir turinį (Karoliniškių muzikos, Vilniaus chorinio dainavimo „Liepaitės“, Grigiškių meno, Justino Vienožinskio dailės mokyklų – neformaliojo ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas, Miesto sporto mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimas); Lietuvos aklųjų bibliotekos (Skroblų g. 20) modernizavimas)

4 469

4 469

 

2 540

 

Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, 2 252

Atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, 5

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 1 000 kv. m.

1.6. Plėtoti ir modernizuoti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą; Laikinųjų namų Šv. Stepono g. 35/4 Vilniuje socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra; nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija

2 304

2 304

1 959

Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius, 2

Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą, 3 730

Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams, 206

2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės:

 

 

 

 

2.1. Skatinti tikslinių teritorijų daugiaaukščių gyvenamųjų namų energetinio efektyvumo didinimą: 128 daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija šiaurinėje teritorijoje (70 proc. visų daugiabučių) ir 18 daugiabučių etaloniniame gyvenamojo rajono kvartale (Žirmūnų g., Minties g., Tuskulėnų g. trikampyje); 240 daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija pietinėje teritorijoje (70 proc. visų daugiabučių)

106 580

106 580

21 316

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, 8 100

 

2.2. Didinti visų modernizuojamų darželių-mokyklų pastatų energinį efektyvumą (dviejų darželių-mokyklų renovavimas pietinėje teritorijoje didinant pastatų energinį efektyvumą („Vilkpėdės“, „Šaltinėlis“; darželio-mokyklos „Vaivorykštė“ renovavimas didinant pastatų energinį efektyvumą šiaurinėje teritorijoje)

782

782

156

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas,

434 000 kWh / per metus

2.3. Didinti modernizuojamų neformalaus ugdymo įstaigų pastatų energinį efektyvumą (keturių neformalaus ugdymo įstaigų renovavimas didinant pastatų energinį efektyvumą: Karoliniškių muzikos mokyklos, Grigiškių meno mokyklos, Justino Vienožinskio dailės mokyklos, chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“)

1 593

1 593

319

Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, 885 000 kWh / per metus

3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus:

 

 

 

 

3.1 Išbandyti Lietuvos mokslininkų kuriamas technologijas pasyvių, naudojančių atsinaujinančius energijos šaltinius pastatų  statybai (bandomasis projektas Žirmūnų g.)

X

X

X

Įgyvendintų inovacijų paklausos skatinimo sprendimų skaičius, 1

3.2 Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, didinant jų efektyvumą

X

X

X

Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, 26,5 km

3.3. Pagal Šiaurinėje ir Pietinėje teritorijose veikiančių VVG parengtas vietos plėtros strategijas (bendradarbiaujant savivaldybei, įmonėms ir verslo asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms) įgyvendinti: vietos bendruomenių socialines ir kultūrines iniciatyvas socialinei integracijai didinti; jaunimo bei socialinio verslumo iniciatyvas, stažuočių, pameistrystės bei verslo akseleravimo projektus; sukurti vietines informavimo apie neformalaus ugdymo metu įgytas kompetencijas ir paslaugų paskirstymo sistemas, skatinančias jaunimo užimtumą, įdarbinimą ir verslumą; sukurti socialinio verslumo klasterio bei projektų idėjų pateikimo ir įgyvendinimo platformas; praplėsti (sukurti naujas) inovatyvias socialines ir švietimo paslaugas romų bendruomenei, siekiant mažinti jos socialinę atskirtį; plėtoti kūryba paremtas partnerystes ir iniciatyvas, skatinančias profesionalių menininkų dalyvavimą kūrybinėse partnerystėse, skirtose atskirtį patiriančių grupėms įtraukti į visuomenės gyvenimą ir kt.

X

X

X

BIVP projektų veiklų dalyviai, 800 asmenų;

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 20

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

144 541

144 541

49 223

 

 

2.3. Uždavinys: Skatinti darnų  judumą, mažinant triukšmo ir taršos šaltinius, plėtojant viešąjį ir netaršų transportą bei eismo saugą

1. Uždavinys iškeltas įvertinus atliktą SSGG analize nustatytą silpnybę (problemą), kad Vilniaus miestui būdinga neracionali susisiekimo sistema, paremta automobilizacijos plėtra ir nekonkurencingas viešasis transportas, dėl ko vis didėja gatvių infrastruktūros poreikis ir kaštai, išsprendus šią problemą, tai yra padidinus viešojo transporto konkurencingumą komforto, greičio ir pasiekiamumo aspektais, sukūrus sąryšingą dviračių trasų tinklą, tinkamas stovėjimo vietas ir stovus, padidinus eismo saugumą, transporto sistemos prieinamumą žmonėms su specialiaisiais poreikiais, būtų geriau pasinaudota galimybe, kad didėjančios neatsinaujinančių energijos išteklių (naftos, dujų) kainos didins alternatyvių transporto rūšių patrauklumą ir jomis naudosis daugiau gyventojų.

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Skatinti darnų judumą, plėtojant viešąjį ir netaršų transportą bei eismo saugą“ ir „Modernizuoti ir plėtoti viešąjį transportą, didinti jo konkurencingumą ir patrauklumą“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Skatinti darnų judumą, plėtojant viešąjį ir netaršų transportą bei eismo saugą“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: viešojo transporto naudojimas Vilniaus miesto savivaldybėje (mln. kelionių / metai). Numatoma, kad 2023 m. viešuoju transportu bus atliekama 250 mln. kelionių per metus.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m. 

2017 m. 

2018 m. 

2019 m. 

2020 m. 

2021 m. 

2022 m. 

2023 m. 

2.3-P-1

Įgyvendintos darnaus judumo priemonės

0

0

0

0

0

1

3

3

5

5

2.3-P-2

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės

0

0

0

0

28

28

28

28

28

28

2.3-P-3

Įdiegtos intelektinės  transporto sistemos, skaičius

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2.3-P-4

Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos, vnt

0

0

0

3

0

0

5

10

10

10

2.3-P-5

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis

0

0

0

0

0

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

2.3-P-6

Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu

0

0

0

0

27 200

40 800

68 000

68 000

68 000

68 000

2.3-P-7

Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis, km

0

0

2

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

2.3-P-8

Įrengti ženklinimo infrastruktūros priemones, vnt.

0

0

0

0

0

50

176

176

176

176

2.3-P-9

Įsigyti gatvių valymo įrengimai, vnt.

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2.3-P-10

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha

0

0

800

1 600

1 600

2 404,6

2 404,6

2 404,6

2 404,6

2 404,6

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų)

Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų)

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1. (v) Viešųjų investicijų priemonės:

 

 

 

 

1.1. Modernizuoti ir plėtoti viešąjį transportą, didinti jo konkurencingumą ir patrauklumą (ekologiško viešojo transporto plėtojimas; ekologiškų transporto priemonių įsigijimas; Viešojo transporto eismo juostų plėtra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje

 

20 806

 

20 806

 

17 684

Įsigytų naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius, 28;

Įgyvendintų darnaus judumo priemonių skaičius, 1

 

1.2. Plėtoti dviračių transporto infrastruktūrą (pagrindinių dviračių trasų, jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas tikslinėse teritorijose ir tiesioginėje jų įtakos zonoje): Dviračių tako T. Narbuto g. nuo Pilaitės pr. iki Konstitucijos pr. įrengimas; dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėmis) ženklinimas (su Vilniaus, Trakų, Širvintų rajonų savivaldybėmis))

 

1 353

 

1 353

 

1 150

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, 3,3 km

Įrengti ženklinimo infrastruktūros priemones, 178 vnt.

1.3. Rengti darnaus judumo planus, diegti modernias judumo valdymo priemones (kilpinis eismo reguliavimas Vilniaus miesto senamiesčio branduolio teritorijoje; Viešojo transporto e. bilieto sistemos vystymas Vilniaus regione; Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Vilniaus mieste; Dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo ir saugojimo infrastruktūros įrengimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje)

6 538

6 538

5 558

Įgyvendintų darnaus judumo priemonių skaičius, 3

Įdiegtų intelektinių transporto sistemų skaičius, 2

Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos, 10 vnt

1.4 Formuoti greito eismo gatvių tinklą, minimizuojant automobilių srautus kitose gatvėse (transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio įrengimas (III etapas))

 

91 755

 

91 755

 

81 663

Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis, 5,4 km

 

1.5. Mažinti gatvių aplinkos oro taršą, gerinant gatvių valymą, modernizuojant oro taršos stebėseną ir operatyvų informavimą (Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės gerinimas)

 

3 212

 

3 212

 

2 730

Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, 1 vnt.

Įgyvendintos visuomenės informavimo kampanijos apie galimybes gyventojams prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo, aplinkos oro kokybės gerinimo ir galimas neatsakingo elgesio pasekmes – 1 vnt.

1.6. Mažinti neigiamas klimato kaitos pasekmes plėtojant ir modernizuojant lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (T. Narbuto–Saltoniškių gatvių lietaus nuotekynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu; Geležinio Vilko lietaus nuotekynės kolektoriaus rekonstrukcija su kaupyklų-valyklų ir taršos monitoringo mazgų įrengimu; Karoliniškių valymo įrenginių rekonstrukcija; Vilniaus miesto lietaus nuotekynės tinklų inventorizavimas, duomenų skaitmeninimas ir registravimas).

 

34 698

 

34 698

 

29 493

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra,
2 404,6 ha

2. Priemonės, kurioms įgyvendinti numatomos naudoti finansinės priemonės:

 

 

 

 

2.1. Modernizuoti gatvių apšvietimą, skatinant energijos taupymą (dalis Vilniaus miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projekto)

31 279

31 279

-

Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, 68 000 t. CO2 ekvivalentu

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

189 641

189 641

138 278

 

 

________________

 

Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos

3 priedas

 

 

VILNIAUS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

 

1. Tikslas. Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdves:

1.1. Uždavinys. Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant inovatyvias paslaugas:

1.1.1v Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas (apleistos teritorijos sutvarkymas ir bendro naudojimo žemės sklypų inžinerinių tinklų nutiesimas, pritaikant kuriamo sveikatingumo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo paslaugų komplekso Šeškinėje (toliau – Šeškinės kompleksas) teritoriją naujai veiklai; vaikų darželio pastato statyba ir įrengimas Šeškinės komplekso teritorijoje, darželiui veikti reikalingos inžinerinės infrastruktūros įrengimas ir teritorijos sutvarkymas; neformaliojo švietimo infrastruktūros sukūrimas ir įrengimas Šeškinės komplekso teritorijoje: futbolo ir lengvosios atletikos aikščių, fiziniam aktyvumui skirtų salių ir administracinių patalpų sukūrimas; kultūrinio ugdymo centro ir bibliotekos sukūrimas, muziejaus Šeškinės komplekso teritorijoje statyba ir įrengimas; masinių kultūros ir sporto renginių infrastruktūros sukūrimas Šeškinės komplekso teritorijoje: tribūnų ir potribūninių patalpų, masinių renginių aikštės, komercinių plotų įrengimas).

 

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2019

2023

Vilniaus miesto savivaldybė (toliau –

VMS)

 

-

 

-

 

-

-

 

1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

108 528 591

58 422 018

-

50 106 573

-

-

-

-

-

-

 

1.1.2v Veiksmas: Susisiekimo optimizavimas pagal darnaus judumo principus Šeškinės komplekso prieigose, įrengiant tam tinkamą infrastruktūrą su inžinerinėmis komunikacijomis.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2020

2022

VMS

SM

6.2.1

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

V

 

1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

17 036 471

-

-

2 555 470

2 555 470

-

-

-

-

14 481 001

 

1.1.3v Veiksmas: Šeškinės komplekso prieigų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas lankymui (teritorijos kompleksinis sutvarkymas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2020

2023

VMS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

526 069,11

39 455,18

39 455,18

39 455,19

39 455,19

-

-

-

-

447 158,74

 

1.1.4v Veiksmas: Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas (Lazdynų baseino nugriovimas ir daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas: 50 m takelio ilgio plaukimo baseino su pertvara ir pakeliamu dugnu įrengimas, 25 m takelio ilgio plaukimo baseino su pakeliamu dugnu ir šuolių į vandenį įranga įrengimas, tribūnų žiūrovams įrengimas, SPA patalpų, treniruoklių patalpų, maitinimo paslaugų patalpų įrengimas, inventoriaus saugojimo, persirengimo, plaukimo parengimo (dušo kabinos ir kt.), administracinių patalpų įrengimas, įrangos, reikalingos funkcijų užtikrinimui, pirkimas – 50 metrų takelių ilgio baseino pakeliamas dugnas bei pertvara, 25 metrų takelių ilgio baseino pakeliamas dugnas, baldai, kompiuterinė technika, programinė įranga ir kt.).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2016

2020

VMS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

26 486 646

2 846 055

1 901 055

956 055

956 055

-

-

1 139 244

-

21 545 292

 

1.1.5v Veiksmas: Lazdynų sveikatinimo centro prieigų aplinkos sutvarkymas (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Lazdynų sveikatinimo centro prieigose prie Erfurto g., apšvietimo įrengimas, želdynų tvarkymas ir naujų formavimas, mažosios architektūros elementų įrengimas Erfurto g. prieigose).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2019

2021

VMS

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

1 664 601

124 845

124845

124 845

124 845

-

-

-

-

1 414 911

 

1.1.6v Veiksmas: Stoties aikštės rekonstrukcija įrengiant viešojo transporto terminalą ir viešąsias erdves (viešojo transporto terminalo Stoties aikštėje rekonstravimas, skvero ties Seinų–Geležinkelio–Stoties gatvėmis rekonstravimas , Geležinkelio g. ruožo nuo Stoties aikštės iki Drujos g. rekonstravimas, lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklų mažosios architektūros elementų įrengimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2020

2023

VMS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

7 302 671

59 801

59 801

6 565 119

6 565 119

-

-

-

-

677 751

 

1.1.7v Veiksmas: Keistuolių teatro modernizavimas.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2015

2018

VšĮ Vilniaus keistuolių teatras

KM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

3806140

570921

570921

-

-

-

-

-

-

3235219

 

1.1.8v Veiksmas: Lietuvos nacionalinės filharmonijos modernizavimas.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2015

2018

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

KM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

2 420 000

363 000

363 000

-

-

-

-

-

-

2 057 000

 

1.1.9v Veiksmas: Šiuolaikinio meno centro modernizavimas.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2015

2018

VšĮ Šiuolaikinio meno centras

KM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

913 931

137 090

137 090

-

-

-

-

-

-

776 841

 

1.1.10v Veiksmas: Valstybinio jaunimo teatro modernizavimas.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2015

2018

Valstybinis jaunimo teatras

KM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.1.10 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

5 000 000

750 000

750 000

-

-

-

-

-

-

4 250 000

 

1.1.11v Veiksmas: Lietuvos nacionalinio dramos teatro modernizavimas.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2015

2018

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

KM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

4 999 500

749 925

749 925

-

-

-

-

-

-

4 249 575

 

1.1.12v Veiksmas: Vilniaus kongresų rūmų (Vilniaus g. 6) modernizavimas.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2015

2018

Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

KM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

3 667 441

550 116

550 116

-

-

-

-

-

-

3 117 325

 

1.1.13v Veiksmas: Lietuvos rusų dramos teatro modernizavimas.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2015

2018

Lietuvos rusų dramos teatras

KM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.1.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

5 000 000

750 000

750 000

-

-

-

-

-

-

4 250 000

 

1.1.14v Veiksmas: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos modernizavimas.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2015

2018

Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

KM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.1.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

3 905 820

585 873

585 873

-

-

-

-

-

-

3 319 947

 

1.1.15v Veiksmas: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro modernizavimas.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2015

2018

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

KM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.1.15 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo altiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

4 995 366

749 305

749 305

-

-

-

-

-

-

4 246 061

 

1.1.16v Veiksmas: Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2016

2019

VšĮ Energetikos ir technikos muziejus

KM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.16v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

2 819 911

-

-

422 987

422 987

-

-

-

-

2 396 924

 

1.1.17v Veiksmas: Valstybinio Sapiegų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2016

 

2020

VMS

AM

5.4.1.

Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką

V

 

 

 

1.1.17v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

3 068 361,85

-

-

1 190 950,15

1 190 950,15

-

-

-

-

1 877 411,70

 

Iš viso pagal 1.1 uždavinį:

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

202 141 519,96

66 698 404,18

7331386,18

61 961 454,34

11 854 881,34

-

-

1 139 244

-

72 342 417,44

 

1.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir kultūros paveldo erdves:

 

1.2.1v Veiksmas: Kultūrinį-istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas (betono konstrukcijų demontavimas, želdynų tvarkymas ir naujų formavimas, vietos lauko kavinei įrengimas, takelių, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, fontano ir konteinerio tualeto įrengimas, rekreacijai reikalingos mažosios architektūros elementų įrengimas ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas ar įrengimas, lietaus nuotekų ir apšvietimo įrengimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2017

2019

VMS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

2 026 131

202 613

202 613

101 307

101 307

-

-

-

-

1 722 211

 

1.2.2v Veiksmas: Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Istorinės ekspozicijos įrengimas (Pylimo g. 4 esančio pastato pritaikymas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2015

2018

Valstybinis Vilniaus

Gaono žydų muziejus

KM

5.4.1

Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką

V

 

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

3 973 400

596 010

596 010

-

-

-

-

-

-

3 377 390

 

1.2.3v Veiksmas: Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2017

2020

VMS

KM

5.4.1

Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką

R

 

1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

2 968 099,72

-

-

445 214, 95

445 214, 95

-

-

-

-

2 522 884,77

 

1.2.4v Veiksmas: Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje (betoninių plokščių demontavimas, takų, pandusų, laiptų ir terasų įrengimas, reljefo formavimas, aktyvaus laisvalaikio zonos rekonstrukcija, apšvietimo ir lietaus nuotekų įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų tvarkymas ir naujų formavimas, kitos viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas ar atnaujinimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2017

2020

VMS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

5 808 711

435 653

435 653

435 654

435 654

-

-

-

-

4 937 404

 

1.2.5v Veiksmas: Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir  jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros darbai (takų dangų, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

 

2017

 

2020

VMS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

5 572 867

417 965

417 965

417 965

417 965

-

-

-

-

4 736 937

 

1.2.6v veiksmas: Neries senvagės rekreacinės infrastruktūros įrengimas su aktyvaus poilsio ir pėsčiųjų bei dviračių trasomis (planuojama įrengti medines terasas ant vandens telkinių; apie 4 km dviračių ir pėsčiųjų takų; krepšinio, lauko treniruoklių ir vaikų žaidimų aikšteles; uždarą šunų treniravimo aikštelę; rekreacinę zoną apie vandens telkinius (Senvagės parką)).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2017

2020

VMS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.2.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

2 278 718

170 904

170 904

170 904

170 904

-

-

-

-

1 936 910

 

1.2.7v Veiksmas: Gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų g. ir Geležinio Vilko g.).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2016

2020

VMS

AM

5.5.1

Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę

R

 

1.2.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

255 974,19

-

-

38 396,13

38 396,13

-

-

-

-

217 578,06

 

1.2.8v Veiksmas: Neries krantinių dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija (nuo Žvėryno tilto iki automobilių stovėjimo aikštelės Goštauto g. Neries krantinių betoninių plokščių demontavimas, dviračių ir pėsčiųjų takų, laiptų įrengimas, esamo panduso remontas, rekreacinės infrastruktūros įrengimas (pėsčiųjų takas su atokvėpio aikštelėmis, suoliukais, dviračių stovais ir šiukšliadėžėmis), apšvietimo ir lietaus nuotekų, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų tvarkymas ir naujų formavimas; nuo Jauniaus g. iki Šilo tilto gatvės važiuojamosios dalies pritaikymas dviračių eismui ir fizinių greičio mažinimo priemonių įrengimas, vakarinėje važiuojamosios dalies pusėje šaligatvio, poilsio aikštelių įrengimas, želdynų tvarkymas; rytinėje važiuojamosios dalies pusėje apšvietimo ir lietaus nuotekų inžinerinių tinklų įrengimas.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2019

2022

VMS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

1.2.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

2 509 820

188 236

188 236

188 237

188 237

 

 

 

 

2 133 347

 

1.2.9v Veiksmas: Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko g. (reljefo ir želdynų formavimas, pėsčiųjų takų, tiltelių, automobilių parkavimo aikštelės, mažosios architektūros elementų, vaikų žaidimo aikštelės, lauko tualeto ir lauko inžinerinių tinklų įrengimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2019

2021

VMS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.2.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

3 260 134

244 510

244 510

244 510

244 510

-

-

-

-

2 771 114

 

Iš viso pagal 1.2 uždavinį:

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

28 653 854,91

2 255 891,00

2 255 891,00

2 042 188,08

2 042 188,08

-

-

-

-

24 355 775,83

 

 

Iš viso pagal 1 tikslą:

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

230 795 374,87

68 954 295,18

9 587 277,18

64 003 642,42

13 897 069,42

-

-

1 139 244

-

96 698 193,27

 

2. Tikslas. Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus:

 

2.1. Uždavinys. Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje:

 

2.1.1v Veiksmas: Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2019

2021

VMS

SM

6.2.1

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

2.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

1 919 550,97

-

-

287 932,65

287 932,65

-

-

-

-

1 631 618,32

 

2.1.2v Veiksmas: Kareivių g. atkarpos tarp Žirmūnų g. ir Verkių g. bei Kareivių g. ir Verkių g. sankryžos rekonstrukcija įrengiant eismo saugos priemones.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2019

2020

VMS

SM

6.2.1

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

2.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

1 620 001,98

-

-

243 000,3

243 000,3

-

-

-

-

1 377 001,68

 

2.1.3v Veiksmas: Giedraičių  g. rekonstravimas, įrengiant modernias eismo saugos priemones.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2019

2022

VMS

SM

6.2.1

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

2.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

1 902 272,38

-

-

285 340,86

285 340,86

-

-

-

-

1 616 931,52

 

2.1.4v Veiksmas: Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g. ir prie Giedraičių g. (viešosios erdvės įrengimas prie Giedraičių ir Krokuvos gatvių sankryžos: pėsčiųjų takų, vaikų žaidimo aikštelės, universalios sporto ir treniruoklių aikštelės įrengimas, pavėsinės, mažosios architektūros elementų įrengimas; Šilutės gatvės tęsinio, kertančio viešąją erdvę, įrengimas, lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklų įrengimas ir apželdinimas; viešosios erdvės įrengimas tarp Giedraičių ir Kintų gatvių: aikštės ir apžvalgos bokšto įrengimas ir pritaikymas verslo bei bendruomenės renginiams ir poreikiams, vaikų žaidimo aikštelės ir sporto aikštelės, pėsčiųjų takų, mažosios architektūros elementų įrengimas, viešojo tualeto, lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklų įrengimas, apželdinimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2019

2022

VMS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

2.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

1 768 129

132 610

132 610

132 610

132 610

-

-

-

-

1 502 909

 

2.1.5v Veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste (nuotekų kolektoriaus rekonstrukcija nuo Ozo iki nuotekų siurblinės Upės g., magistralinio vandentiekio ir buitinių nuotekų kolektoriaus Aukštaičių g., Vilniaus m., rekonstrukcija; diukerio per Vilnelės upę Paplaujos g. rekonstrukcija, nuotekų diukerio d400 mm per Nerį tarp Goštauto g. ir Žvėryno rekonstrukcija; Goštauto g. – Upės g. nuotekų kolektoriaus ruožo; diukerio per Neries upę Goštauto g., Upės g. nuotekų siurblinės (Upės g. 15) Vilniaus m. rekonstravimo darbai; slėginio magistralinio nuotekų tinklo nuo siurblinės Upės g. 15 iki kameros Latvių g. Nr. 197 ir nuo kameros Nr. 21 iki rekonstruoto tinklo vietos Vilniuje rekonstrukcija; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Žalgirio g., Lvovo g., Linkmenų g. ir Trimitų g. (pietinė dalis) Vilniuje statyba; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Ozo, Žalgirio g., Maišiagalos g. (šiaurinė dalis) Vilniuje statyba; vandentiekio ir nuotekų tinklų Naujininkų sen.: Pumpurų g., Alytaus g., Merkinės g., Tyzenhauzų g., Perlojos g., Varėnos g., J. Bielinio g., Butrimonių g., Tarpkalnio g., Riešutų g., Jotvingių g., Lenkų g., Konduktorių g., Panevėžio g., Vaivorykštės g., Alšėnų g., Iešmininkų g., Pabarės g. Vilniuje statyba).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2016

2020

UAB „Vilniaus vandenys“

AM

5.3.2

Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą

R

 

2.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

42 124 014

-

-

-

-

-

-

21 062 007

-

21 062 007

 

2.1.6v Veiksmas: Vilnios pakrančių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje (įrengiant rekreacinę infrastruktūrą, dviračių, pėsčiųjų takus, pėsčiųjų tiltą, kitą viešųjų erdvių infrastruktūrą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2017

2020

VMS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

2.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

3 004 385

300 439

300 439

150 219

150 219

-

-

-

-

2 553 727

 

2.1.7v Veiksmas: Centrinės gatvės – bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone (Paplaujos rajono centrinės gatvės rekonstravimas, naujų šaligatvių pėstiesiems, dviračių tako įrengimas, vaikų žaidimų aikštelės, lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklų įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų tvarkymas, teritorijos pritaikymas žmonėms su negalia, renginiams, rekreacijai skirtos aikštės su treniruokliais įrengimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2019

2022

VMS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

2.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

2 239 696

167 977

167 977

167 977

167 977

-

-

-

-

1 903 742

 

2.1.8v Veiksmas: pėsčiųjų – dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Žalgirio, Rinktinės, Širvintų, Kernavės gatvėse – Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje (Žalgirio, Rinktinės, Širvintų, Kernavės gatvėse dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas / atnaujinimas, lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklų, sporto ir žaidimų aikštelės, mažosios architektūros elementų įrengimas.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2019

2022

VMS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

2.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

3 975 662

298 175

298 175

298 175

298 175

 

 

 

 

3 379 312

 

2.1.9v Veiksmas: Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių g., Paupio g. ir Drujos g. (teritorijos kompleksinis sutvarkymas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas

(R, V, –)

2017

2020

VMS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

2.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

2 021 804

151 635

151 635

151 635

151 635

-