HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-29 „DĖL STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 18 d. Nr. D1-63

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. D1-29 „Dėl statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų teisinių žinių egzaminų programų tvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINŲ PROGRAMOS STATYBOS INŽINIERIAMS, SIEKIANTIEMS EITI STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PAREIGAS YPATINGUOSIUOSE IR NEYPATINGUOSIUOSE STATINIUOSE, PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, 17 punktu,

tvirtinu VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programą statybos inžinieriams, siekiantiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ypatinguosiuose ir neypatinguosiuose statiniuose (pridedama).“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-63

 

 

VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO

TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINŲ PROGRAMA

STATYBOS INŽINIERIAMS, SIEKIANTIEMS EITI STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PAREIGAS YPATINGUOSIUOSE IR NEYPATINGUOSIUOSE STATINIUOSE

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Programos pavadinimas: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programa statybos inžinieriams, siekiantiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ypatinguosiuose ir neypatinguosiuose statiniuose (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: nustatyti teisinių žinių, privalomų statybos inžinieriams, siekiantiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ypatinguosiuose ir neypatinguosiuose statiniuose, egzaminų programą.

3. Programos paskirtis: tikrinti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių statybos inžinierių, siekiančių Lietuvos Respublikoje eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ypatinguosiuose ir neypatinguosiuose statiniuose (toliau – Pareiškėjai), teisines žinias.

4. Programos įgyvendinimo būdas: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras pagal šią Programą rengia Pareiškėjų teisinių žinių egzaminų testus. Teisinių žinių egzaminų testų klausimai neskelbiami.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

5. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių statybos inžinieriai, siekiantys Lietuvos Respublikoje eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ypatinguosiuose ir neypatinguosiuose statiniuose, privalo išlaikyti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro suorganizuotą teisinių žinių egzaminą, kurio metu jų teisinės žinios tikrinamos testais, parengtais pagal teisinių žinių egzaminų programą, kurios temos nurodytos lentelėje.

 

III SKYRIUS

TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINŲ PROGRAMA

 

6. Pareiškėjams privalomos teisinių žinių egzaminų programos temos priskirtos grupėms (I, II, III, IV, V) pagal siekiamas eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas:

6.1. I grupei priskirtos šios vadovų pareigos:

6.1.1. ypatingojo statinio projekto vadovo;

6.1.2. ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;

6.1.3. statinio projekto ekspertizės vadovo;

6.1.4. statinio ekspertizės vadovo;

6.1.5. ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo;

6.2. II grupei priskirtos šios vadovų pareigos:

6.2.1. ypatingojo statinio projekto dalies vadovo;

6.2.2. ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;

6.2.3. statinio projekto dalies ekspertizės vadovo;

6.2.4. statinio dalies ekspertizės vadovo;

6.3. III grupei priskirtos šios vadovų pareigos:

6.3.1. ypatingojo statinio statybos vadovo;

6.3.2. ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;

6.3.3. ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo;

6.4. IV grupei priskirtos šios vadovų pareigos:

6.4.1. neypatingojo statinio projekto vadovo;

6.4.2. neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;

6.4.3. neypatingojo statinio projekto dalies vadovo;

6.4.4. neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;

6.4.5. neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo;

6.4.6. neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo;

6.5. V grupei priskirtos šios vadovų pareigos:

6.5.1. neypatingojo statinio statybos vadovo;

6.5.2. neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo.

7. Teisinių žinių egzaminų programa nurodyta lentelėje:

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Teisės aktai

Grupės

I

ATESTAVIMAS

 

 

1.

 

 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Statybos techninės veiklos pagrindinės sritys.

Pareiškėjas privalo žinoti statybos techninės veiklos pagrindines sritis:

statybiniai tyrimai;

statinio projektavimas;

statinio projekto vykdymo priežiūra;

statinio projekto ekspertizė;

statinio ekspertizė;

statybos darbai;

statinio statybos techninė priežiūra.

Statybos įstatymas

2, 12 str. [8.1.1]

I, II, III, IV, V

2.

 

 

2.1.

2.2.

 

 

 

2.3.

 

 

2.4.

 

 

2.5.

Teisė eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statybos inžinieriaus sąvoką;

kvalifikacinius reikalavimus statybos inžinieriams, siekiantiems eiti ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas;

atestavimo tvarką Lietuvos Respublikos statybos inžinieriams ir teisės pripažinimo tvarką užsienio valstybių statybos inžinieriams;

reikalavimus kvalifikacijos tobulinimui kvalifikacijos atestato galiojimo metu ir kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo tvarką;

poveikio priemones už pažeidimus ir jų skyrimo atvejus.

Statybos įstatymas

2, 12 str. [8.1.1];

STR 1.02.01:2017

III-VII sk. [8.2.4]

 

I, II. III, IV, V

3.

 

Teisė būti statinio statybos rangovu, projekto ar statinio ekspertizės rangovu.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statinių kategorijas ir veiklos sritis, kurių vykdymui juridiniams asmenims privalomas kvalifikacijos atestatas.

Statybos įstatymas

22 str. [8.1.1];

STR 1.02.01:2017

VIII sk. [8.2.4]

 

I, III, V

II

STATYBOS TECHNINIS NORMAVIMAS

 

 

4.

 

4.1.

 

4.2.

 

4.3.

4.4.

Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema.

Pareiškėjas privalo žinoti:

normatyvinių statybos techninių dokumentų rūšis, normavimo sritis;

normatyvinių statybos techninių dokumentų privalomumą;

statybos taisyklių rengimo ir tvirtinimo reikalavimus;

Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų dokumentų taikymo tvarką.

Statybos įstatymas

1, 2, 8 str. [8.1.1];

STR 1.01.02:2016

V, VI, X sk. [8.2.1]

 

I, II. III, IV, V

III

STATINYS

 

 

5.

 

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

 

5.6.

5.7.

Statinio sąvoka.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statinio sąvoką;

pastato ir inžinerinio statinio sąvokas;

viešojo pastato sąvoką;

susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų sąvokas;

ypatingojo, neypatingojo ir nesudėtingojo statinio sąvokas;

laikinojo statinio sąvoką;

esminius reikalavimus statinio architektūrai.

Statybos įstatymas

2, 5 str. [8.1.1]

I, II. III, IV, V

6.

 

 

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

 

6.7.

 

6.8.

Statinių klasifikavimas.

Pareiškėjas privalo žinoti statinių grupes ir pogrupius pagal naudojimo paskirtį:

gyvenamųjų pastatų;

negyvenamųjų pastatų;

susisiekimo komunikacijų;

inžinerinių tinklų;

hidrotechnikos statinių;

kitų inžinerinių statinių.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statinių priskyrimo ypatingiesiems statiniams požymius ir techninius parametrus;

statinių priskyrimo nesudėtingiesiems statiniams požymius ir techninius parametrus.

STR 1.01.03:2017

IV-VI sk. [8.2.2]

I, II. III, IV, V

7.

 

 

 

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Esminiai statinių reikalavimai.

Pareiškėjas privalo žinoti statinių projektavimo ir statybos privalomus reikalavimus, nustatytus esminiuose statinių reikalavimuose:

mechaninis atsparumas ir pastovumas;

gaisrinė sauga;

higiena, sveikata, aplinka;

sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu;

apsauga nuo triukšmo;

energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas;

tvarus gamtos išteklių naudojimas.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

(1 priedas) [8.4.1]

I, II. III, IV, V

IV

STATYBOS TECHNINĖ VEIKLA

 

 

8.

 

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

 

8.8.

Statybos dalyviai.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statytojo (užsakovo) pareigas ir teises;

tyrėjo pareigas ir teises;

statinio projektuotojo pareigas ir teises;

ekspertizės rangovo pareigas ir teises;

rangovo pareigas ir teises;

statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas ir teises;

statinio projektavimo valdytojo ir statinio statybos valdytojo pareigas ir teises;

statybos produktų gamintojo, importuotojo, platintojo ir įgaliotojo atstovo pareigas ir teises.

Statybos įstatymas

2, 13-21 str. [8.1.1]

 

I, II. III, IV, V

9.

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai.

Pareiškėjas privalo žinoti:

 

 

9.1.

 

statinio projekto (projekto dalies) vadovo pareigas ir teises;

STR 1.04.04:2017

1-2 priedai [8.2.3]

I, II, IV

 

9.2.

statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūros vadovo pareigas ir teises;

 

STR 1.06.01:2016

III, VI sk.

(4 skirsnis) [8.2.7]

I, II, IV

 

9.3.

 

statinio projekto (projekto dalies) ekspertizės vadovo pareigas ir teises;

STR 1.04.04:2017

III, IX sk. [8.2.3]

I, II

 

9.4.

 

statinio (statinio dalies) ekspertizės vadovo pareigas ir teises;

 

I, II

 

9.5.

statinio statybos ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas ir teises;

STR 1.06.01:2016

III, IV sk. (9, 10 skirsniai) [8.2.7]

I, III, V

 

9.6.

statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas ir teises.

STR 1.06.01:2016

III, VII sk. (4, 5 skirsniai) [8.2.7]

I, II, III, IV, V

10.

 

 

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Statinio statybos rūšys ir pastato atnaujinimo (modernizavimo) sąvoka.

Pareiškėjas privalo žinoti šias statinio statybos rūšis:

naujo statinio statyba;

statinio rekonstravimas;

statinio kapitalinis remontas;

statinio paprastasis remontas;

statinio griovimas;

Pareiškėjas privalo žinoti pastato atnaujinimo (modernizavimo) sąvoką.

Statybos įstatymas

2 str. [8.1.1]

I, II, III, IV, V

11.

 

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

 

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

 

11.14.

Statinio projektavimas.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statinio projekto sąvoką;

esminius statinio projekto sprendinius;

statinio techninio projekto ir darbo projekto paskirtį;

statinio projekto rūšis pagal statinių kategorijas ir statinio statybos rūšis.

Statybos įstatymas

2, 24 str. [8.1.1];

STR 1.04.04:2017

III, IV sk. [4.2.3]

I, II, III, IV, V

projekto rengimą reglamentuojančius dokumentus;

prisijungimo sąlygų išdavimo terminus;

specialiuosius reikalavimus išduodančias institucijas;

visuomenei svarbius statinius;

projektinių pasiūlymų paskirtį;

reikalavimus projekto pavadinimui;

techninės užduoties apimtį;

statinio projekto rengėjų funkcijas;

statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taikymą;

statinio projekto pasirašymo, perdavimo užsakovui, tvirtinimo, projekto keitimo tvarką.

Statybos įstatymas

2, 24, 26, 42, 43 str. [8.1.1];

STR 1.04.04:2017

III, IV-VII sk., 4 priedas [4.2.3]

I, II, IV

12.

 

12.1.

Projekto ekspertizė.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statinio projekto ekspertizės privalomumą;

Statybos įstatymas

34 str. [8.1.1]

I, II, III, IV, V

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

statinio projekto ekspertizės atlikimo tvarką;

specialiosios projekto ekspertizės privalomumą;

statinio projekto įvertinimo dokumentus;

statinio projekto ekspertizės dalyvius;

projekto ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taikymą.

Statybos įstatymas

42, 45 str. [8.1.1];

STR 1.04.04:2017

III, IX sk. [8.2.3]

 

I, II, IV

13.

 

13.1.

 

13.2.

13.3.

 

13.4.

Statybą leidžiantys dokumentai.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statybą leidžiančius dokumentus išduodančias institucijas;

statinio projektą tikrinančias institucijas;

statybą leidžiančių dokumentų išdavimą laikiniesiems statiniams;

statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo atvejus.

Statybos įstatymas

27 str. [8.1.1];

STR 1.05.01:2017

II, IV sk. (1, 3, 4, 6, 8 skirsniai) [8.2.6]

I, III, IV

14.

 

14.1.

14.2.

14.3.

Statinio statyba.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statinio statybą reglamentuojančius dokumentus;

statybos darbų sritis;

statinio garantinį terminą ir statybos dalyvių prievoles.

Statybos įstatymas

41 str. [8.1.1];

STR 1.06.01:2016 IV sk. (2 skirsnis) [8.2.7]

I, II, III, IV, V

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

 

14.8.

14.9.

privalomuosius dokumentus statybos darbams pradėti;

reikalavimus statybos darbų pradžiai ir pabaigai;

statinio statybos priežiūros rūšis;

statybos darbų technologijos projekto paskirtį, sudėtį ir privalomumą;

statybos vadovus ir jų skyrimo tvarką;

statybos darbų ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taikymą.

Statybos įstatymas

42, 46 str. [8.1.1]

 

I, III, V

15.

 

15.1.

Statinio statybos techninė priežiūra.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statinio statybos techninės priežiūros privalomumą;

Statybos įstatymas

35 str. [8.1.1]

 

I, II, III, IV, V

15.2.

 

15.3.

 

15.4.

 

15.5.

statybos techninio prižiūrėtojo skyrimo (samdymo) reikalavimus;

statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir atlikimo tvarką;

statinio statybos techninės priežiūros atlikimo tvarką vykdant pastatų atnaujinimą (modernizavimą);

statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reikalavimus.

Statybos įstatymas

42, 4 str. [8.1.1];

STR 1.06.01:2016 VII sk. (2-5 skirsniai) [8.2.7]

 

I, III, IV

16.

 

16.1.

16.2.

Statinio projekto vykdymo priežiūra.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statinio projekto vykdymo priežiūros privalomumą;

statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimo tvarką.

Statybos įstatymas

36 str. [8.1.1];

STR 1.06.01:2016 VII sk. (1-3 skirsniai) [8.2.7]

I, II, IV

17.

 

17.1.

17.2.

 

Statybos užbaigimas.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statybos užbaigimo procedūras ir jų taikymą;

statybos užbaigimo dokumentus ir tvirtinančias institucijas.

Statybos įstatymas

28 str. [8.1.1];

STR 1.05.01:2017 III, V sk. (2, 4 skirsniai) [8.2.6]

I, III, V

18.

 

Statybinių atliekų tvarkymas.

Pareiškėjas privalo žinoti:

Statybinių atliekų tvarkymo taisykles.

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės [8.3.1]

I, II, III, IV, V

19.

 

19.1.

19.2.

Statybos sustabdymas.

Pareiškėjas privalo žinoti:

savavališkos statybos sąvoką;

statinio statybos sustabdymo atvejus, dokumentus, atsakingas institucijas.

Statybos įstatymas

2, 38 str. [8.1.1];

STR 1.05.01:2017

VI sk. (1, 2 skirsniai) [8.2.6]

I, III, V

20.

 

20.1.

20.2.

Statinio avarija.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statinio avarijos sąvoką;

statybos rangovo pareigas, įvykus statomo statinio avarijai.

Statybos įstatymas

29 str. [8.1.1];

STR 1.03.01:2016 III, V sk. (2 skirsnis) [8.2.5]

I, III, V

21.

 

21.1.

22.2.

22.3.

22.4.

Statinio ekspertizė.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statinio ekspertizės privalomumą;

statinio ekspertizės atlikimo tvarką;

statinio techninės būklės įvertinimo dokumentus;

statinio ekspertizės dalyvius.

Statybos įstatymas

34 str. [8.1.1];

STR 1.04.04:2017

III, IX sk. [8.2.3]

I, II, III, IV, V

V

STATYBOS PRODUKTAI

 

 

22.

 

22.1.

22.2.

 

 

22.3.

 

22.4.

 

22.5.

 

22.6.

 

22.7.

Statybos produktai.

Pareiškėjas privalo žinoti:

statybos produkto sąvoką;

darniųjų ir darniosioms nepriskirtinų techninių specifikacijų taikymo tvarką, CE ženklo naudojimo tvarką;

statybos produktų gamintojo, importuotojo, platintojo ir įgaliotojo atstovo pagrindines prievoles;

statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, tiekimo rinkai tvarką;

statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų , tiekimo rinkai tvarką;

statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas;

statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos formą ir pateikimo tvarką.

Statybos įstatymas

2, 21 str. [8.1.1];

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 (2, 4, 6-9, 11-14 str.) [8.4.1]

 

I, II, III, IV, V

VI

KITI ĮSTATYMAI

 

 

23.

 

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

 

23.5.

 

23.6.

 

23.7.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga.

Pareiškėjas privalo žinoti:

nekilnojamosios kultūros vertybės sąvoką;

kultūros paveldo objekto ir jo teritorijos sąvoką;

kultūros paveldo statinio sąvoką;

tvarkomųjų statybos darbų ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų rūšis;

kultūros paveldo tvarkybą reglamentuojančius dokumentus;

teisę vykdyti su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba susijusią veiklą;

tvarkomųjų statybos darbų atlikimo tvarką.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

2, 5, 23 str. [8.1.2]

I, II, III, IV, V

24.

 

24.1.

24.2.

 

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

 

24.8.

Saugomos teritorijos.

Pareiškėjas privalo žinoti:

saugomų teritorijų sąvoką;

rezervatų, draustinių, paveldo objektų, valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų rūšis;

veiklos rezervatuose reglamentavimą;

veiklos draustiniuose reglamentavimą;

veiklos paveldo objektų teritorijose reglamentavimą;

veiklos valstybiniuose parkuose reglamentavimą;

veiklos paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose reglamentavimą;

saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengėjus.

Saugomų teritorijų įstatymas

2, 6-13, 20, 27, 281 str. [8.1.3]

I

25.

 

25.1.

25.2.

25.3.

 

25.4.

25.5.

Poveikio aplinkai vertinimas.

Pareiškėjas privalo žinoti:

poveikio aplinkai vertinimo proceso sąvoką;

poveikio aplinkai vertinimo proceso tikslus;

poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvius ir jų funkcijas;

poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjus;

planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšis.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

2, 4-6 str., 1 priedas [8.1.4]

I

26.

 

26.1.

26.2.

 

26.3.

 

26.4.

 

26.5.

 

26.6.

26.7.

Teritorijų planavimas.

Pareiškėjas privalo žinoti:

teritorijų planavimo lygmenis;

teritorijų planavimo dokumentų rūšis, objektus ir uždavinius;

teritorijų planavimo politiką formuojančias ir įgyvendinančias institucijas;

teritorijų planavimo organizatorius ir iniciatorius, jų teises ir pareigas;

teritorijų planavimo dokumentus tvirtinančias institucijas;

teritorijų planavimo viešinimo būdus;

teritorijų planavimo dokumentų rengėjus.

Teritorijų planavimo įstatymas

2, 4-6, 11, 14, 17, 21, 23, 24, 31, 32, 40 str. [8.1.5]

I

 

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

8. Programa parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

8.1. įstatymai:

8.1.1. Lietuvos Respublikos statybos pakeitimo įstatymas;

8.1.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;

8.1.3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;

8.1.4. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;

8.1.5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

8.2. statybos techniniai reglamentai:

8.2.1. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-669 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“;

8.2.2. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr.D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

8.2.3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

8.2.4. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

8.2.5. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo”;

8.2.6. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

8.2.7. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848, „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

8.3. taisyklės ir kiti dokumentai:

8.3.1 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo”;

8.4. Europos Bendrijos teisės aktai:

8.4.1. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88).

___________