herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl jONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 m. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-97 „dėl jONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. gegužės 17 d Nr. T-122

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą ir vietoj Linos Martinaitienės – Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės, įrašyti Laimą Virbičianskienę – Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistę.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis