VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 24 d. Nr. 1S-16

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 8 dalimi:

1. T v i r t i n u:

1.1. Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos pildymo taisykles (pridedama);

1.2. Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. vasario 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                                 Diana Vilytė

 


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-16

 

 

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJOS PILDYMO taisyklės

 

1. Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos (toliau – Deklaracija) pildymo tvarką.

2Šiomis Taisyklėmis vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nurodytos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai (toliau kartu – Pirkimo vykdytojas), ir tiekėjai, dalyvaujantys viešuosiuose pirkimuose, atliekamuose gynybos ir saugumo srityje.

3. Pirkimo vykdytojas gali prašyti tiekėjų vietoje kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pateikti minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją tais atvejais, kai pirkimas atliekamas atviro konkurso būdu. Tokiais atvejais atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu. Ši deklaracija yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis.

4. Pirkimo vykdytojas pakoreguoja Deklaracijos formą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus tiekėjo kvalifikacijai, jei reikia, iš Deklaracijos formos pašalindamas neaktualias „ד simboliu pažymėtas eilutes. Kitos Deklaracijos formos eilutės ir (ar) nuostatos negali būti pašalinamos, taip pat negali būti pridedamos papildomos eilutės ir (ar) nuostatos, ar atliekami kiti pakeitimai.

5. Deklaracijos forma užpildoma tiekėjui pateikiant informaciją tuščiose eilutėse ir formą pasirašant.

6. Tiekėjas, pildydamas Deklaracijos formą, negali jos keisti (pašalinti eilutes ir (ar) nuostatas, pridėti papildomų eilučių ir (ar) nuostatų ar atlikti kitų pakeitimų), išskyrus atvejus, numatytus šių Taisyklių 9 punkte.

7. Jei pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai subtiekėjams, Pirkimo vykdytojas parengia subtiekėjams skirtą Deklaracijos formą, vadovaudamasis šių Taisyklių 4 punkto nuostatomis. Subtiekėjai užpildo Deklaracijos formą laikydamiesi Taisyklių 5 ir 6 punktuose nustatytų reikalavimų.

8. Jei pirkimo dokumentuose kvalifikacijos reikalavimai subtiekėjams nekeliami, tačiau tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, siekdamas atitikti jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus, Deklaracijos formą pildo tik tiekėjas.

9. Jei pirkime pasiūlymą pateikia tiekėjas, veikiantis jungtinės veiklos pagrindu, Deklaracijos formą, laikantis Taisyklių 5 ir 6 punktuose nustatytų reikalavimų, turi užpildyti kiekvienas jungtinės veiklos partneris. Jungtinės veiklos partneris, pildydamas Deklaracijos formą, joje palieka tik tas „ד simboliu pažymėtas eilutes, kurios atitinka jo kvalifikaciją. Nuostata, jog neegzistuoja pirkimo dokumentuose nustatyti tiekėjo pašalinimo iš pirkimo pagrindai, iš Deklaracijos formos negali būti pašalinama.

_________________

part_8a92d22645a34f0fba6723722fab7829_end


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2019 m. sausio 24 d.

įsakymu Nr. 1S-16

.

 

_____________________

(tiekėjo pavadinimas)

 

____________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jei taikoma))

 

____________________________

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas))

 

 

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

___________

(Data)

___________________

(Sudarymo vieta)

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)   

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame _____________________________________, atliekamame atviro konkurso būdu,

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

/Perkančioji organizacija / perkantysis subjektas žemiau esančiame sąraše palieka tik tas eilutes, kurios atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus tiekėjams/

 

×

neegzistuoja pirkimo dokumentuose nustatyti tiekėjo pašalinimo iš pirkimo pagrindai (______)

(pirkimo dokumentų punktai)

 

 

 

×

tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti teisę verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (__________)

(pirkimo dokumentų punktai)

 

 

 

×

tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus (__________)

 

 

(pirkimo dokumentų punktai)

 

×

tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (_________)

(pirkimo dokumentų punktai)

 

 

 

×

tiekėjas gali pateikti įrodymus, jog laikosi pirkimo dokumentuose nustatytų kokybės vadybos sistemos standartų ar taiko lygiavertes kokybės vadybos užtikrinimo priemones (________)

(pirkimo dokumentų punktai)

 

 

 

×

tiekėjas gali pateikti įrodymus, jog laikosi pirkimo dokumentuose nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų ar taiko lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones (_____________)

 

 

(pirkimo dokumentų punktai)

 

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

 

Suprantu, kad jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

 

Suprantu, kad tuo atveju, jei pirkimo procedūrų metu bus nuslėpta ar pateikta melaginga informacija apie atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija / perkantysis subjektas pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų ir įtrauks tiekėją į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. /Ši nuostata neaktuali, jei pirkimo dokumentuose nenustatytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytas pašalinimo pagrindas/

 

Suprantu, kad tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

 

*Deklaracija pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai joje nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

_________________

part_851d5dc9955145fa8096a18847a54010_end