Nacionalinės žemės tarnybos

PRIE žemės ūkio ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE kauno MIESTO SAVIVALDYBEI   

 

2019 m. liepos 16 d. Nr. 1P-178-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto a papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. T-87 „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio R. Kalantos g. 130, Kaune, perdavimo valdyti patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei“:

1Perduodu Kauno miesto savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomą 3,6920 ha valstybinės kitos paskirties žemės sklypą (kadastro Nr. 1901/0204:29, unikalus Nr. 4400-5143-8454, naudojimo būdai – visuomeninės paskirties teritorijos, rekreacinės teritorijos), esantį Kauno mieste, R. Kalantos g. 130, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui (Kauno marių įlankos uostui ir buriavimo mokyklos sporto bazei įrengti).

2Įgalioju Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėją pasirašyti Kauno miesto savivaldybės parengtą valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą.

3Pavedu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriui prižiūrėti, kad Kauno miesto savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Laimonas Čiakas