HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. SPALIO 18 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl ATLIEKŲ SĄVARTYNŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO, UŽDARYMO IR PRIEŽIŪROS PO UŽDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. birželio 16 d. Nr. D1-360

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKŲ SĄVARTYNŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO, UŽDARYMO IR PRIEŽIŪROS PO UŽDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/850, 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimo 2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka, 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849 ir 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849, nuostatas:

1.    T v i r t i n u Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles (pridedama).

2.    P a v e d u Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę.“;

1.2. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles:

1.2.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/850, Tarybos sprendimu 2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849, Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849.“;

1.2.2. pakeičiu 3.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.7. Kasybos pramonės atliekų, įskaitant neužterštų inertinių atliekų, susidariusių mineralinių išteklių gavybos, apdorojimo, sandėliavimo ir karjerų eksploatacijos metu, saugojimui ir tvarkymui, kuriems taikomas Kasybos pramonės atliekų tvarkymo tvarkos aprašas, patvirtintas aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-239 „Dėl Kasybos pramonės atliekų tvarkymo“. Išimtis taikoma kasybos pramonės atliekoms, kurios yra šalinamos sąvartyne.“;

1.2.3. pripažįstu netekusiais galios 4.9–4.10 papunkčius;

1.2.4. pripažįstu netekusiu galios 4.15 papunktį;

1.2.5. pripažįstu netekusiu galios 4.18 papunktį;

1.2.6. pakeičiu 4.19 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.19. 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvą 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/850;“;

1.2.7. pakeičiu 4.20 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.20. 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimą, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka (2003/33/EB);“;

1.2.8. pakeičiu 4.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.21. 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/849;“;

1.2.9. pakeičiu 4.24 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.24. 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/849;“;

1.2.10. pripažįstu netekusiais galios 5.1–5.4 papunkčius;

1.2.11.pripažįstu netekusiu galios 5.15 papunktį;

1.2.12. papildau 5.18 papunkčiu:

5.18. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse vartojamas sąvokas.“;

1.2.13. papildau 381 papunkčiu:

381. Atliekos, surinktos atskirai, siekiant jas paruošti pakartotinai naudoti ir (ar) perdirbti, negali būti šalinamos sąvartyne. Išimtis taikoma toms atliekoms, kurios susidaro atskirai surinktų atliekų apdorojimo metu ir atsižvelgiant į bendruosius aplinkos apsaugos principus, poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, saugiausias ir aplinkosauginiu požiūriu geriausias šių atliekų tvarkymo būdas yra jų šalinimas sąvartyne.“;

1.2.14. pakeičiu 41.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

41.1. perdirbti ar kitaip naudoti netinkamas komunalines atliekas. Jei kai kurių komunalinių atliekų, tinkamų perdirbti ar kitaip naudoti, saugiausias ir aplinkosauginiu požiūriu geriausias tvarkymo būdas, atsižvelgiant į bendruosius aplinkos apsaugos principus, poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, yra jų šalinimas sąvartyne, jas taip pat galima pašalinti sąvartyne;“;

1.2.15. pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Atliekos, turinčios asbesto, turi būti šalinamos atskiroje sekcijoje, įrengtoje prie bet kokios klasės sąvartyno pagal inertinių atliekų sąvartynų reikalavimus ir pažymėtoje įspėjamaisiais užrašais.“;

1.2.16. pakeičiu 2 priedelio 1 punkto a) papunktį ir jį išdėstau taip:

a) atitinka reikalavimus, keliamus atliekoms, kurios be tyrimų gali būti priimamos į nepavojingų atliekų sąvartyną. Tai gali būti perdirbti ar kitaip naudoti netinkamos komunalinės atliekos, kurios Atliekų tvarkymo taisyklėse išskiriamos kaip nepavojingos, arba atskirai surinktų atliekų apdorojimo metu susidariusios atliekos, kurių saugiausias ir aplinkosauginiu požiūriu geriausias tvarkymo būdas, atsižvelgiant į bendruosius aplinkos apsaugos principus, poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, yra jų šalinimas sąvartyne. Jei kai kurių komunalinių atliekų, tinkamų perdirbti ar kitaip naudoti, saugiausias ir aplinkosauginiu požiūriu geriausias tvarkymo būdas, atsižvelgiant į bendruosius aplinkos apsaugos principus, poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, yra jų šalinimas sąvartyne, jas taip pat galima pašalinti sąvartyne;“.

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 5 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Mažeika