LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-49 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 4.2 YPATINGO ATVEJO „UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. PMIF-4.2-V-02 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 8 d. Nr. A1-229

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-4.2-V-02, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. PFSA yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ (toliau – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 628);

2.2. 2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimą (ES) Nr. 2015/1523, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (OL 2015 L 239, p. 146) (toliau – Tarybos sprendimas Nr. 2015/1523);

2.3. 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimą (ES) Nr. 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (OL 2015 L 248, p. 80) (toliau – Tarybos sprendimas Nr. 2015/1601);

2.4. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“;

2.5. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT);

2.6. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015–2017 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A1-37 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“;

2.8. Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašas);

2.9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašo ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus:

2.9.1. Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašą (toliau – Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre aprašas);

2.9.2. Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašą;

2.10. Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.11. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą;

2.12. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą.“

2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Pagal PFSA, projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 4 272 400 eurų (keturių milijonų dviejų šimtų septyniasdešimt dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų) PMIF lėšų. Projektui įgyvendinti skiriamo finansavimo suma negali viršyti 4 400 eurų (keturių tūkstančių keturių šimtų eurų) už kiekvieną asmenį, perkeltą į Lietuvos Respublikos teritoriją vadovaujantis Tarybos sprendimu Nr. 2015/1523 ir Tarybos sprendimu Nr. 2015/1601. Jei į Lietuvos Respublikos teritoriją perkeliamas mažesnis nei Tarybos sprendime Nr. 2015/1523 ir (ar) Tarybos sprendime Nr. 2015/1601 nurodytas tikslinės grupės asmenų skaičius, šiame PFSA punkte nustatyta projektui įgyvendinti skiriamo finansavimo suma mažinama 4 400 eurų (keturiais tūkstančiais keturiais šimtais eurų) už kiekvieną į Lietuvos Respublikos teritoriją neperkeltą asmenį.“

3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal PFSA remiamos šios veiklos:

8.1. integracijos priemonių organizavimas tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, gyvenantiems Pabėgėlių priėmimo centro (toliau – PPC) suteiktose patalpose:

8.1.1. tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant drabužiais ir avalyne, čiužiniais, pagalvėmis, antklodėmis ir patalyne (pagalvių, antklodžių užvalkalais ir paklodėmis), indais, maisto produktais ir higienos reikmenimis, daiktais vaikams (pvz., vaikiškomis lovomis, vežimėliais, maitinimo kėdutėmis ir pan.) ir kitais būtinais daiktais;

8.1.2. teisinės konsultacijos ir (arba) paslaugos;

8.1.3. psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos;

8.1.4. vertimo raštu ir (arba) žodžiu paslaugos;

8.1.5. lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai;

8.1.6. pilietinio orientavimo mokymai ir (arba) kursai, apimantys, pvz., visuomenės pažinimo, supažindinimo su Lietuvos Respublikos teisine, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo sistemomis ir pan.;

8.1.7. pasirengimo kuruoti tikslinės grupės asmenis, nurodytus PFSA 19 punkte (pvz., būsto, darbo vietos atvykstantiems tikslinės grupės asmenims paieška ir kt.), tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, kuravimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugos ir (ar) kita socialinė pagalba;

8.1.8. kompiuterinio raštingumo mokymai ir (arba) kursai;

8.1.9. renginių ar kitos bendros veiklos su visuomene organizavimas (pvz., bendros šventės su vietos bendruomene, atvirų durų dienos, bendros diskusijos ir pan.);

8.1.10. socialinių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio organizavimas (pvz., bendravimo įgūdžių mokymai, sportiniai užsiėmimai, įvairių amatų (siuvimo, mezgimo, audimo, pynimo, dailės, keramikos dirbinių kūrimo ir pan.) pamokos, savarankiško patalpų, aplinkos tvarkymo, maisto gaminimo ir panašūs užsiėmimai);

8.1.11. maitinimo organizavimas laikotarpiu, kai tikslinės grupės asmuo, nurodytas PFSA 19 punkte, negauna PFSA 8.1.12.1 papunktyje nurodytos išmokos;

8.1.12. išmokų ir kompensacijų tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, jų gyvenimo PPC suteiktose patalpose laikotarpiu mokėjimas:

8.1.12.1. 0,7 valstybės remiamų pajamų dydžio išmokos maistui ir smulkioms išlaidoms mokėjimas;

8.1.12.2. 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos vaikui iki 2 metų ir (ar) 4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos vaikui nuo 2 iki 18 metų mokėjimas;

8.1.12.3. iki 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio kompensacijos vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti mokėjimas;

8.1.13. PPC suteiktų patalpų, skirtų tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, nuomos ir (ar) išlaikymo (komunalinių paslaugų ir (ar) kitų eksploatavimo išlaidų) apmokėjimas, prireikus PPC priklausančioms patalpoms reikalingų daiktų (įskaitant vaikiškas lovas, vežimėlius, maitinimo kėdutes ir pan.) įsigijimas tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, reikmėms;

8.1.14. mokinių aprūpinimas mokinių reikmenimis pagal poreikį, neviršijant 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio, arba 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos mokyklinio amžiaus vaikams būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti mokėjimas;

8.1.15. nereceptiniai medikamentai ir (ar) vaistažolės, ir (ar) valstybės nekompensuojamos medicinos pagalbos priemonės, taip pat gydytojo skirtos valstybės nekompensuojamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) receptiniai medikamentai, ir (ar) maisto papildai, ir (ar) vakcinos, ir (ar) odontologinės medžiagos;

8.1.16. tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, pervežimas Lietuvos Respublikos teritorijoje (pvz., iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro, oro uosto arba iš kitos vietos, į kurią jie patenka atvykę į Lietuvos Respublikos teritoriją, į PPC suteiktas patalpas, iš PPC suteiktų patalpų – į Lietuvos darbo biržą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar teritorines darbo biržas, į sveikatos priežiūros įstaigas ir pan.);

8.1.17. mokyklinio amžiaus vaikų papildomas ugdymas mokyklose, taip pat mokinių aprūpinimas nuolatiniais (terminuotais) viešojo transporto bilietais;

8.1.18. kitos su tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, integracija PPC suteiktose patalpose gyvenimo laikotarpiu susijusios veiklos, suderintos su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija);

8.2. integracijos priemonių organizavimas savivaldybėse:

8.2.1. pašalpų, išmokų ir kompensacijų mokėjimas tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, jų integracijos savivaldybių teritorijose laikotarpiu:

8.2.1.1. Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo 24.1 papunktyje nustatytos vienkartinės išmokos įsikurti (būtiniausiems baldams ir namų apyvokos reikmenims įsigyti, kelionės ir (ar) bagažo nuvežimo iki gyvenamosios vietos išlaidoms padengti) mokėjimas;

8.2.1.2. Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo 24.2 papunktyje nustatytos mėnesinės pašalpos mokėjimas;

8.2.1.3. Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo 24.5 papunktyje nurodytos išmokos vaikui mokėjimas;

8.2.1.4. Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo 24.6 papunktyje nurodytos pašalpos mokyklinio amžiaus vaikams būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti mokėjimas;

8.2.1.5. Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo 24.7 papunktyje nurodytos kompensacijos vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti mokėjimas;

8.2.2. tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant maisto produktais ir higienos reikmenimis, drabužiais ir avalyne, čiužiniais, pagalvėmis, antklodėmis ir patalyne (pagalvių, antklodžių užvalkalais ir paklodėmis), indais, daiktais vaikams (pvz., vaikiškomis lovomis, vežimėliais, maitinimo kėdutėmis ir pan.) ir kitais būtinais daiktais;

8.2.3. lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai;

8.2.4. psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos;

8.2.5. vertimo raštu ir (arba) žodžiu paslaugos;

8.2.6. teisinės konsultacijos ir (arba) paslaugos;

8.2.7. mokyklinio amžiaus vaikų papildomas ugdymas mokyklose, taip pat mokinių aprūpinimas nuolatiniais (terminuotais) viešojo transporto bilietais;

8.2.8. nereceptiniai medikamentai ir (ar) vaistažolės, ir (ar) valstybės nekompensuojamos medicinos pagalbos priemonės, taip pat gydytojo skirtos valstybės nekompensuojamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) receptiniai medikamentai, ir (ar) maisto papildai, ir (ar) vakcinos, ir (ar) odontologinės medžiagos;

8.2.9. pasirengimo kuruoti tikslinės grupės asmenis, nurodytus PFSA 19 punkte (pvz., būsto, darbo vietos atvykstantiems tikslinės grupės asmenims paieška ir kt.), tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, kuravimo (pvz., informavimo, tarpininkavimo, konsultavimo ir kt.) integracijos laikotarpiu paslaugos;

8.2.10. kitos su tikslinės grupės asmenų integracija savivaldybių teritorijose susijusios veiklos, suderintos su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.“

4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Veiklos, nurodytos PFSA 8.1.5, 8.1.12, 8.2.1 ir 8.2.3 papunkčiuose, privalo būti įtrauktos į paraišką ir įgyvendinamos projekto metu, kitos PFSA 8 punkte nurodytos veiklos įgyvendinamos atsižvelgiant į tikslinės grupės asmenų skaičių ir jų poreikius.“

5. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Jei įgyvendinant projektą atsiranda nenumatytų tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, poreikių, kuriems tenkinti, vadovaujantis PFSA 8.1.18 ir 8.2.10 papunkčiais, reikia įtraukti papildomas projekto veiklas, projekto vykdytojas raštu teikia prašymą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įvertinusi iš projekto vykdytojo gautą prašymą įgyvendinti papildomą (-as) veiklą (-as) ir informaciją apie tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, poreikius, per 10 darbo dienų nuo projekto vykdytojo prašymo gavimo priima sprendimą ir apie jį raštu informuoja projekto vykdytoją. Tokiais atvejais atliekami PAFT 105 punkte nurodyti neesminiai projekto sutarties keitimai.“

6. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Teikiamo pagal PFSA projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. Dėl objektyvių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka.“

7. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Tikslinės grupės asmenys yra trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie, vadovaujantis Tarybos sprendimu Nr. 2015/1523 ir Tarybos sprendimu Nr. 2015/1601, yra perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją, neatsižvelgiant į prieglobsčio prašytojo ar pabėgėlio statusą arba turimą papildomą apsaugą, ir jų vaikai, gimę Lietuvos Respublikoje.“

8. Pakeičiu 26 punkto lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

3.1. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais, darbo užmokesčio išlaidos. Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (iki 2017 m. vasario 1 d. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“) ir Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1231 „Dėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, nuostatomis. Kitų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos atskiros darbo sutartys arba esamų darbo sutarčių papildymai. Nuostatos dėl papildomų arba atskirų darbo sutarčių sudarymo netaikomos tarptautinėms organizacijoms ar jų padaliniams. Atskiros sutartys biudžetinėse įstaigose sudaromos laikantis Instrukcijų dėl išlaidų atitikties 129 punkto reikalavimų. Asmenims, einantiems valstybės tarnautojo pareigas projekto vykdytojo ar partnerio institucijoje, taikomos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos ir atskiros darbo sutartys nesudaromos;

3.2. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio turto (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius) pirkimo ir nuomos išlaidos, įrangos nuomos išlaidos;

3.3. iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų ir prekių, reikalingų PFSA 8 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti, išlaidos, jei jos atitinka PAFT ir Instrukcijose dėl išlaidų atitikties prekėms ir paslaugoms keliamus reikalavimus;

3.4. mokymų ir (ar) renginių organizavimo ir vykdymo, leidybos išlaidos;

3.5. išlaidos tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, kai pagalbos teikimo tikslais atliekami pirkimai tikslinės grupės atstovų naudai arba grąžinamos tikslinės grupės atstovų patirtos išlaidos ir įgyvendinamos PFSA 8.1.1, 8.1.12.3, 8.1.14, 8.1.15, 8.1.17, 8.1.18, 8.2.1.5, 8.2.2, 8.2.7, 8.2.8 ir 8.2.10 papunkčiuose nurodytos veiklos (pagal poreikį aprūpinimas maistu, higienos reikmenimis, drabužiais, avalyne, patalyne, indais, daiktais vaikams, mokinių reikmenimis, nuolatiniais (terminuotais) viešojo transporto bilietais mokiniams, kitais būtinais daiktais, mokestis už mokyklinio amžiaus vaikų ugdymą mokyklinio ugdymo įstaigose, įmoka už vaikų ugdymą pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, sveikatos priežiūros paslaugos, medikamentai, maisto papildai, medicinos pagalbos priemonės, vakcinos, odontologinės medžiagos, vaistažolės ir kt.);

3.6. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu (-iais) darbo santykiais arba dirbančio savanorystės pagrindais, kelionių išlaidos. Netinkamos yra darbuotojų kelionių į darbovietę ir iš jos išlaidos;

3.7. projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių kuro išlaidos, patalpų nuomos ir eksploatavimo (komunalinės, ryšio paslaugos ir pan.) išlaidos. PFSA 8.1.13 papunktyje numatytos PPC suteiktų patalpų nuomos ir (ar) išlaikymo išlaidos laikomos tinkamomis, neatsižvelgiant į faktinį tose patalpose tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, gyventą laiką;

3.8. projekto dalyvių kelionių, skirtų dalyvauti projekto veiklose, išlaidos;

3.9. piniginės išmokos, pašalpos ar kompensacijos, nurodytos PFSA 8.1.12, 8.1.14, 8.2.1 papunkčiuose.

Tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu (-iais) darbo santykiais arba dirbančio savanorystės pagrindais, kelionių Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos ir projekto dalyvių kelionių Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos, nurodytos PFSA 26 punkto lentelės 3.6–3.8 papunkčiuose, apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotąjį įkainį. Šis fiksuotasis įkainis nustatytas 2015 m. balandžio 24 d. atliktame Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrime, kurio ataskaita skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Didžiausias transporto vieno kilometro fiksuotasis įkainis yra 0,08 euro su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) (0,07 euro be PVM). Pareiškėjas gali nurodyti ir mažesnius transporto fiksuotųjų įkainių dydžius (pvz., vadovaudamasis faktiniais dydžiais pareiškėjo institucijoje). Įgyvendinant projektą visoms kelionių išlaidoms turi būti taikomas vienodas fiksuotasis įkainis.“

 

9. Papildau 451 punktu:

451. Projekto vykdytojas, vadovaudamasis PAFT IV skyriaus trečiojo skirsnio nuostatomis, gavęs atsakingos institucijos preliminarų pritarimą skirti papildomą finansavimą, įgaliotajai institucijai raštu teikia prašymą skirti papildomą finansavimą projektui, kurio forma nustatyta PFSA 4 priede.“

10. Papildau 4 priedu (pridedama).

11. Šis įsakymas taikomas ir iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtam įgyvendinti projektui nuo projekto įgyvendinimo pradžios.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis