HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. D1-841 „DĖL 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“ projektų finansavimo sąlygų aprašO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 21 d. Nr. D1-777

Vilnius

 

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. D1-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir 27.2 papunktį išdėstau taip:

27.2. iki paraiškos pateikimo – pareiškėjas turi būti įvykdęs rangos darbų arba teritorijos sutvarkymo paslaugų viešąjį pirkimą ir techninės priežiūros paslaugų viešąjį pirkimą (turi būti sudaryta pasiūlymų eilė ir pasibaigęs pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, nustatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje) arba turi būti pradėtas rangos darbų arba teritorijos sutvarkymo paslaugų viešasis pirkimas ir techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas (taikoma tik projektams, kurių paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas, nustatytas valstybės projektų sąraše – 2016 m. liepos 15 d.);“.

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                             Kęstutis Trečiokas