PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVOJINGŲJŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE

PAVOJINGŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKIAI TAIKANT ŽEMESNIOJO AR AUKŠTESNIOJO LYGIO REIKALAVIMUS PRILYGSTA NUSTATYTIESIEMS KVALIFIKACINIAMS KIEKIAMS AR JUOS VIRŠIJA, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ 2017 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 16 d. Nr. 1- 428

Vilnius

 

Vadovaudamasis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“, 2, 59, 61 ir 62 punktais:

1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2017 metais grafiką (pridedama).

2. Įsakymą kontroliuoti pasilieku sau.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas,

vidaus tarnybos pulkininkas                                                                                  Jūris Targonskas