LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRO ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO SPECIFIKACIJOS IR GEOREFERENCINIO PAGRINDO ŽEMĖLAPIO SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-850

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Georeferencinio pagrindo kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“, 16 punktu:

1.  T v i r t i n u pridedamus:

1.1.   Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją.

1.2.   Georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikaciją.

2N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                           Bronius Markauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-850

 

 

GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRO ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO SPECIFIKACIJA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikacija (toliau – specifikacija) nustato Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio, sudaromo M 1:10 000 (toliau – GRPK rinkinys), objektus, šio rinkinio sluoksnių struktūrą, elementų kodus, kaupiamą atributinę informaciją ir atributinių laukų reikšmių aprašymus.

2GRPK rinkinio duomenys ir informacija kaupiami ir saugomi 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje (toliau LKS-94 koordinačių sistema) ir Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07 (toliau – LAS07 aukščių sistema).

3Specifikacija privalo vadovautis Georeferencinio pagrindo kadastro tvarkytoja valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau – VĮ „GIS-Centras“), tvarkydama GRPK rinkinį.

4GRPK rinkinio turinį sudaro Georeferencinio pagrindo kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“, 11 punkte nurodytų objektų bei mažiausiai kintančių Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų erdviniai ir aprašomieji duomenys.

5Specifikacijos 4 punkte nurodytų erdvinių objektų duomenys ir informacija tvarkomi atskiruose GRPK rinkinio sluoksniuose, kurie nurodyti specifikacijos III skyriuje.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI GRPK RINKINIO DUOMENYS IR INFORMACIJA

 

6Visiems specifikacijos III skyriuje išvardytų GRPK rinkinio sluoksnių erdviniams objektams yra kaupiami šie bendrieji duomenys:

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

TOP_ID

36, Tekstas

Objekto identifikavimo kodas (reikšmė yra privaloma).

GKODAS

12, Tekstas

Erdvinio objekto kodas (reikšmė yra privaloma).

META

Trumpasis sveikasis skaičius

Raktas į GRPK rinkinio sluoksnio metaduomenų lenteles.

RED_PRIEZASTIS

25, Tekstas

Objekto duomenų ir informacijos sukūrimo ar paskutinio pakeitimo priežastis (reikšmė yra privaloma įvedus naują ar patikslinus esamo objekto duomenis ir informaciją). Galimos reikšmės:

-      NUOLATINIS – nuolatinis objektų atnaujinimas pagal naujausią Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį (toliau – ORT10LT);

-      PRASYMAS – objekto įvedimas ar redagavimas pagal prašymą;

-      GIS-CENTRAS – objekto įvedimas ar redagavimas VĮ „GIS-Centras“ iniciatyva;

-      REGISTRAS – objekto įvedimas ar redagavimas pagal susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenis;

-      SALTINIS – objekto įvedimas ar redagavimas pagal kitų duomenų šaltinių informaciją;

-      TEIKEJAS – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų teikėjo pateiktus duomenis;

-      BP – objekto įvedimas ar redagavimas pagal savivaldybės patvirtintą bendrąjį planą.

RED_SALTINIS

25, Tekstas

Objekto duomenims sukurti, nustatyti ar pakeisti naudotas duomenų šaltinis. Galimos reikšmės:

-      AAA – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateiktą medžiagą;

-      BO-ORT – ortofotografiniai žemėlapiai, padaryti iš bepiločio orlaivio;

-      BP[1] – objekto įvedimas ar redagavimas pagal savivaldybės patvirtintą bendrąjį planą;

-      CAA – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Civilinės aviacijos administracijos pateiktą medžiagą;

-      DUJOS – objekto įvedimas ar redagavimas pagal AB „Lietuvos dujos“ pateiktą medžiagą;

-      ESO – objekto įvedimas ar redagavimas pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktą medžiagą;

-      GIS-CENTRAS – objekto įvedimas ar redagavimas pagal VĮ „GIS-Centras“ turimus duomenis ir informaciją;

-      GKPIS – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinės sistemos duomenis;

-      GPDR – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio informaciją;

-      KKC – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centro pateiktą medžiagą;

-      KPD – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pateiktą medžiagą;

-      LAKD – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateiktą medžiagą;

 

-      LAKD_ORT[2] – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateiktus ortofotografinius žemėlapius;

-      LG – objekto įvedimas ar redagavimas pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateiktą medžiagą;

-      LGT – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktą medžiagą;

-      LITGRID – objekto įvedimas ar redagavimas pagal AB LITGRID pateiktą medžiagą;

-      LRVN[3] – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą;

-      LSD – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Lietuvos statistikos departamento pateiktą medžiagą;

-      LSLA – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Lietuvos saugios laivybos administracijos pateiktą medžiagą;

-      MGP – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Valstybinės miškų tarnybos pateiktus matavimų duomenis;

-      NŽT – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktą medžiagą;

-      ORLEN – objekto įvedimas ar redagavimas pagal AB „ORLEN Lietuva“ pateiktą medžiagą;

-      ORO NAVIGACIJA – objekto įvedimas ar redagavimas pagal VĮ „Oro navigacija“ pateiktą medžiagą;

-      ORT – objekto įvedimas ar redagavimas pagal ortofotografinį žemėlapį;

-      PASTABA – objekto įvedimas ar redagavimas pagal GRPK rinkinio naudotojo pateiktą medžiagą;

-      RC – objekto įvedimas ar redagavimas pagal VĮ Registrų centro pateiktą medžiagą;

-      RELJEFO MODELIS – objekto įvedimas ar redagavimas pagal skaitmeninio reljefo modelio duomenis;

-      SAVIVALD – objekto įvedimas ar redagavimas pagal savivaldybių pateiktą medžiagą;

-      UETK – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenis;

-      VMT – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Valstybinės miškų tarnybos pateiktą medžiagą;

-      VSTT – objekto įvedimas ar redagavimas pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktą medžiagą;

-      VZF – objekto įvedimas ar redagavimas pagal VĮ Valstybės žemės fondo pateiktą medžiagą;

-        KT – objekto įvedimas ar redagavimas pagal kitą turimą medžiagą.

SUK_DATA

Data

Objekto įregistravimo (sukūrimo) data (reikšmė yra privaloma).

RED_DATA

Data

Objekto duomenų ir informacijos keitimo data (reikšmė yra privaloma patikslinus esamo objekto duomenis ir informaciją).

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI GRPK RINKINIO DUOMENYS IR INFORMACIJA

 

7Šiame specifikacijos skyriuje nurodytų GRPK rinkinio sluoksnių erdvinių objektų specialieji duomenys ir informacija kaupiami tuo atveju, jei nurodyta reikšmė yra žinoma arba ją galima nustatyti. Priešingu atveju reikšmė neįvedama.

8.            Sluoksnio KELIAI struktūra:

8.1.         Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

KELIAI

Linijinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie kelių ir gatvių ašines linijas.

 

8.2.         Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

ENUMERIS

10, Tekstas

Kelio ar gatvės, sutampančios su Europine magistrale, numeris.

NUMERIS

20, Tekstas

Valstybinės reikšmės kelio ar gatvės, sutampančios su valstybinės reikšmės keliu, numeris.

VARDAS

70, Tekstas

Gatvės pavadinimas (jei nustatytas).

DANGA

2, Tekstas

Kelio, gatvės, taip pat tilto, viršutinės dangos medžiaga:

-      A – asfaltas,

-      C – cementbetonis,

-      G – grindinys, trinkelės,

-      Sk – skalda,

-      Ž – žvyras,

-      Md – medis,

-      KT – kai netinka nė viena iš reikšmių.

JPLOTIS

Slankaus kablelio skaičius

Važiuojamosios kelio dangos plotis, m.

PLOTIS

Slankaus kablelio skaičius

Bendras kelio plotis (su kelkraščiais), m.

KATEGOR

2, Tekstas

Valstybinės ar vietinės reikšmės kelio ar gatvės, sutampančios su valstybinės ar vietinės reikšmės keliu, kategorija (jei nustatyta):

-      AM – automagistralė,

-      1 – pirmos kategorijos kelias,

-      2 – antros kategorijos kelias,

-      3 – trečios kategorijos kelias,

-      4 – ketvirtos kategorijos kelias,

-      5 – penktos kategorijos kelias,

-      1V – pirmos kategorijos vietinis kelias,

-      2V – antros kategorijos vietinis kelias,

-      3V – trečios kategorijos vietinis kelias,

-      KT – kai netinka nė viena iš reikšmių.

Valstybinės reikšmės kelių kategorija nustatoma vadovaujantis iš Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos teikiama informacija.

Vietinės reikšmės kelių kategorija priskiriama tik tais atvejais, kai tokią informaciją pateikia savivaldybė.

LYGMUO

Trumpasis sveikasis skaičius

Kelio lygis žemės paviršiaus atžvilgiu:

-      3 – 3-ame lygyje aukščiau žemės paviršiaus,

-      2 – 2-ame lygyje aukščiau žemės paviršiaus,

-      1 – 1-ame lygyje aukščiau žemės paviršiaus,

-      0 – žemės paviršiuje,

-      -1 – 1-ame lygyje žemiau žemės paviršiaus (po žeme),

-      -9999 – kai netinka nė viena iš reikšmių.

 

PASKIRTIS

10, Tekstas

Kelio, gatvės tipas, paskirtis:

-      LEGR – greitėjimo, lėtėjimo juosta,

-      PAGR – pagrindinė gatvė,

-      ZIED – žiedinė sankryža,

-      JUNG – jungiamasis kelias,

-      PESC – pėsčiųjų gatvė,

-      P/J – pagrindinė gatvė ir jungiamasis kelias,

-      P/L – pagrindinė gatvė ir greitėjimo, lėtėjimo juosta,

-      P/Z – pagrindinė gatvė ir žiedinė sankryža,

-      PZ/J – pagrindinė gatvė žiede arba jungiamasis kelias,

-      Z/J – žiedinė sankryža arba jungiamasis kelias,

-      KT – kai netinka nė viena iš reikšmių,

-      SEZ – sezoninis.

 

 

8.3.         Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS[4]

Pildomi laukai

Ašinė gatvės linija – per vidurį išilgai gatvės važiuojamosios dalies einanti menama linija

gc2

TOP_ID, GKODAS, ENUMERIS, NUMERIS, DANGA, JPLOTIS[5], PLOTIS, VARDAS[6], LYGMUO, PASKIRTIS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Ašinė kelio su danga linija – per vidurį išilgai važiuojamosios kelio su danga dalies einanti menama linija

gc12

TOP_ID, GKODAS, ENUMERIS, NUMERIS, DANGA, JPLOTIS, PLOTIS, KATEGOR, LYGMUO, PASKIRTIS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Ašinė kelio su danga be rišiklių linija – per vidurį išilgai kelio su danga be rišiklių važiuojamosios dalies einanti menama linija

gc14

TOP_ID, GKODAS, ENUMERIS, NUMERIS, DANGA, PLOTIS, KATEGOR, LYGMUO, PASKIRTIS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Ašinė gruntkelio linija – per vidurį išilgai važiuojamosios gruntkelio dalies einanti menama linija

gc15

TOP_ID, GKODAS, PLOTIS, KATEGOR, LYGMUO, PASKIRTIS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Ašinė lauko ir miško kelio linija – per vidurį išilgai lauko ar miško kelio einanti menama linija

gc16

TOP_ID, GKODAS, KATEGOR[7], LYGMUO, PASKIRTIS, PLOTIS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Ašinė kelio, esančio uždarose teritorijose ir nepatenkančio į visuomeninio ir viešojo transporto tinklą, linija – per vidurį išilgai kelio važiuojamosios dalies einanti menama linija

gc3

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, LYGMUO, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Ašinė pėsčiųjų, dviračių ar apžvalginio tako, takelio linija – per vidurį išilgai pėsčiųjų, dviračių ar apžvalginio tako, takelio, esančio miestų parkuose ar lankytinuose objektuose, einanti menama linija.

dc2

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, LYGMUO, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Kelto, perkėlos linija – sąlyginė linija, jungianti du kelius, nurodanti, kad automobilių transportą per vandens telkinį gali perkelti keltas ar kitas perkėlos įrenginys

zs22

TOP_ID, GKODAS, PASKIRTIS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

9.            Sluoksnio GELEZINK struktūra:

9.1.         Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

GELEZINK

Linijinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie geležinkelio vėžės ašines linijas.

 

9.2.         Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

INFO

25, Tekstas

Paaiškinamoji informacija:

-      neveik. – neveikiantis,

-      E – elektrifikuotas,

-      funik. – funikulierius,

-      KT – kai netinka nė viena iš reikšmių.

 

LYGMUO

Trumpasis sveikasis skaičius

Geležinkelio lygis žemės paviršiaus atžvilgiu:

-      1 – 1-ame lygyje aukščiau žemės paviršiaus,

-      0 – žemės paviršiuje,

-      -1 – 1-ame lygyje žemiau žemės paviršiaus (po žeme),

-      -9999 – kai netinka nė viena iš reikšmių.

 

TIPAS

Trumpasis sveikasis skaičius

Stoties geležinkelio kelio tipas:

-      0 – stoties kelias,

-      1 – pagrindinis kelias,

-      -9999 – kai netinka nė viena iš reikšmių.

 

GKATEGOR

Trumpasis sveikasis skaičius

Geležinkelio bėgių kelio svarba geležinkelių tinkle.

 

9.3.         Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS[8]

Pildomi laukai

Europinio standarto geležinkelis – per vidurį išilgai Europinio standarto geležinkelio bėgių kelio einanti menama linija

gz1

TOP_ID, GKODAS, INFO, LYGMUO, TIPAS, GKATEGOR, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Plačios vėžės geležinkelis – per vidurį išilgai plačios vėžės geležinkelio bėgių kelio einanti menama linija

gz2

TOP_ID, GKODAS, INFO, LYGMUO, TIPAS, GKATEGOR, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA .

Siaurasis geležinkelis ar funikulierius – per vidurį išilgai siauros vėžės geležinkelio ar funikulieriaus bėgių kelio einanti menama linija

gz4

TOP_ID, GKODAS, INFO, LYGMUO, TIPAS, GKATEGOR, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Statomas Europinio standarto geležinkelis – per vidurį išilgai Europinio standarto geležinkelio bėgių kelio einanti menama linija

sgz1

TOP_ID, GKODAS, INFO, LYGMUO, TIPAS, GKATEGOR, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Statomas plačios vėžės geležinkelis – per vidurį išilgai plačios vėžės geležinkelio bėgių kelio einanti menama linija

sgz2

TOP_ID, GKODAS, INFO, LYGMUO, TIPAS, GKATEGOR, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA .

Statomas siaurasis geležinkelis ar funikulierius – per vidurį išilgai siauros vėžės geležinkelio ar funikulieriaus bėgių kelio einanti menama linija

sgz4

TOP_ID, GKODAS, INFO, LYGMUO, TIPAS, GKATEGOR, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Grįžratis – ratas su geležinkelio bėgiais riedmenims apgręžti ar paleisti į kitą kelią

gz10

TOP_ID, GKODAS, INFO, LYGMUO, TIPAS, GKATEGOR, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

10.          Sluoksnio HIDRO_L struktūra:

10.1.       Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

HIDRO_L

Linijinis

Šiame sluoksnyje saugoma informacija apie upių, upelių, kanalų ir melioracijos griovių ašines linijas.

 

10.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

GRAKTAS

12, Tekstas

Vandentakio kodas pagal Lietuvos Respublikos upių klasifikatorių.

TIPAS

Trumpasis sveikasis skaičius

Vandentakio tipas (įvedama skaitinė reikšmė):

-      0 – nežinoma,

-      1 – upė (natūrali vandens tėkmė, srovė, tekanti sausumos paviršiumi savo pačios išgraužta vaga),

-      2 – kanalas (dirbtinis paviršinis vandens telkinys su nuolatine vandens tėkme, įrengiamas grunte iškasant / įrengiant atvirą vagą, kurios pradžia ir pabaiga jungiasi su kitu paviršiniu vandens telkiniu (upe, ežeru, Kuršių mariomis arba tvenkiniu), skirtas vandeniui tiekti drėkinimo, hidroenergetikos, vandentiekos ir kitoms reikmėms, naudoti laivybai ir pan. Sureguliuotos upės nelaikomos kanalais,

-      3 – griovys (hidrotechnikos statinys, įrengiamas iškasant atvirą vagą grunte ir skirtas perteklinio vandens nuvedimui / nuleidimui. Sureguliuotos upės nelaikomos grioviais),

-      4 – nurašytas melioracijos griovys, kanalas (nurašytas melioracijos statinys, išbraukus melioruotą žemę iš žemės ūkio paskirties melioruotos žemės apskaitos),

-      -9999 – kai netinka nė viena iš reikšmių.

VARDAS

75, Tekstas

Hidrografijos objekto pavadinimas.

PLOTIS

Trumpasis sveikasis skaičius

Hidrografijos objekto plotis, m.

PLOTIS_ZP

Trumpasis sveikasis skaičius

Hidrografijos objekto plotis (m) pagal VĮ Valstybės žemės fondo (buv. VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto) archyvines ūkio horizontalinės nuotraukos M 1:10 000 planus (originalai lavsane).

LAIVYB

1, Tekstas

Laivybinė upė/kanalas:

-      L – laivybinė (požymis priskiriamas pagal VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos pateiktą informaciją).

 

10.3.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Ašinės upių linijos – per vidurį išilgai upių, platesnių nei 12 m, einančios menamos linijos

hc1

TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, VARDAS, TIPAS, LAIVYB, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Fiktyvios upių linijos – upių, platesnių nei 12 m, einančių per ežerus ir tvenkinius, ir atitinkamų diukerių menamos linijos

fhc1

TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, VARDAS, TIPAS, LAIVYB, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Ašinės upelių, kanalų, drenažo griovių linijos – per vidurį išilgai upelių, kanalų, drenažo griovių, platesnių nei 12 m, einančios menamos linijos

hc3

TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, VARDAS, TIPAS, LAIVYB, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Fiktyvios upelių, kanalų, drenažo griovių linijos – upelių, kanalų, drenažo griovių, einančių per ežerus, tvenkinius, kūdras, ir atitinkamų diukerių menamos linijos

fhc3

TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, VARDAS, TIPAS, LAIVYB, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Ašinės siauresnių kaip 2 m pločio upelių, kanalų, drenažo griovių linijos – per vidurį išilgai siauresnių kaip 2 m pločio upelių, kanalų, drenažo griovių einančios menamos linijos

hc31

TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, VARDAS, TIPAS, PLOTIS, PLOTIS_ZP, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Ašinės 3–5 m pločio upelių, kanalų, drenažo griovių linijos – per vidurį išilgai 3–5 m pločio upelių, kanalų, drenažo griovių einančios menamos linijos

hc32

TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, VARDAS, TIPAS, PLOTIS, PLOTIS_ZP, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Ašinės 6–12 m pločio upelių, kanalų, drenažo griovių linijos – per vidurį išilgai 6–12 m pločio upelių, kanalų, drenažo griovių einančios menamos linijos

hc33

TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, VARDAS, TIPAS, PLOTIS, PLOTIS_ZP, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA .

Ašinės vamzdinių vandens pralaidų linijos – per vidurį išilgai vamzdinių vandens pralaidų (paprastai esančių po keliais) einančios menamos linijos

op0 (hc1op0, hc31op0, hc32op0, hc33op0, hc3op0)

TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, TIPAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Ašinės kanalizuotų upių, tekančių vamzdinėmis vandens pralaidomis, linijos – per vidurį išilgai kanalizuotų upių, kurių vanduo teka vamzdinėmis pralaidomis, einančios menamos linijos

op01

TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, TIPAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

11.          Sluoksnio PLOTAI struktūra:

11.1.       Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

PLOTAI

Plotinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie žemės naudmenų ir vandens telkinių dengiamas teritorijas.

 

11.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

GRAKTAS

12, Tekstas

Tvenkinio kodas pagal Lietuvos Respublikos tvenkinių klasifikatorių arba ežero kodas pagal Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatorių.

VARDAS

50, Tekstas

Objekto pavadinimas.

INFO

100, Tekstas

Papildoma informacija apie objektą.

 

11.3.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Durpynai – durpių telkinys, susidaręs pelkėse, iš kurio pramoniniu būdu išgaunamos durpės

ed0

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Karjerai – atviras kasinys žemės paviršiuje, skirtas naudingosioms iškasenoms išgauti

ek0

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Buferiai, sukurti nuo kelių su danga ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo kelio su danga ašinės linijos į vieną pusę lygus pusei kelio pločio pridėjus 1-ą metrą

gt12[9]

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Buferiai, sukurti nuo kelių su danga be kieto pagrindo ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo kelio su danga ašinės linijos į vieną pusę lygus pusei kelio pločio pridėjus 1-ą metrą

gt14[10]

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Buferiai, sukurti nuo gruntkelių ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo gruntkelio ašinės linijos į vieną pusę lygus pusei kelio pločio pridėjus 1-ą metrą

gt15[11]

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Buferiai, sukurti nuo lauko ir miško kelių ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo lauko ir miško kelių ašinės linijos į vieną pusę lygus pusei kelio pločio pridėjus 1-ą metrą

gt16[12]

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Buferiai, sukurti nuo europinio standarto geležinkelių ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo europinio standarto geležinkelio ašinės linijos į vieną pusę lygus 2-iems metrams

gt17[13]

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Buferiai, sukurti nuo plačios vėžės geležinkelių ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo plačios vėžės geležinkelio ašinės linijos į vieną pusę lygus 2-iems metrams

gt18[14]

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Buferiai, sukurti nuo siauros vėžės geležinkelių ir funikulierių ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo siauros vėžės geležinkelio ir funikulieriaus ašinės linijos į vieną pusę lygus
2-iems metrams

gt19[15]

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Buferiai, sukurti nuo gatvių ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį

gt2

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Upės – upių, platesnių nei 12 metrų, dengiama teritorija, kuri gali būti apaugusi vandens augmenija (pavyzdžiui, meldais, nendrėmis ir pan.)

hd1

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA .

Upeliai, kanalai, drenažo grioviai – upelių, kanalų, drenažo griovių, platesnių nei 12 m, dengiama teritorija, kuri gali būti apaugusi vandens augmenija (pavyzdžiui, meldais, nendrėmis ir pan.)

hd2

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Buferiai, sukurti nuo upelių, kanalų, drenažo griovių, siauresnių kaip 2 m pločio, ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis upelio, kanalo, drenažo griovio ašinės linijos lygus pusei nurodyto pločio pridėjus pusę metro

hd21

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Buferiai, sukurti nuo upelių, kanalų, drenažo griovių, kurių plotis 3-5 m, ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo 3-5 m pločio upelio, kanalo, drenažo griovio ašinės linijos lygus pusei nurodyto pločio pridėjus pusę metro

hd22

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Buferiai, sukurti nuo upelių, kanalų, drenažo griovių, kurių plotis 6-12 m, ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo 6-12 m pločio upelio, kanalo, drenažo griovio ašinės linijos lygus pusei nurodyto pločio pridėjus pusę metro

hd23

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Ežerai – natūralaus vandens telkinio lėtai kintančiame duburyje, neturinčio tiesioginio ryšio su jūra, matomo vandens paviršiaus teritorija, kuri gali būti apaugusi vandens augmenija (pavyzdžiui, meldais, nendrėmis ir pan.)

hd3

TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Kūdros ir kiti nepratekančio vandens telkiniai (hidrotechniniai statiniai) – dirbtinio nepratekančio vandens telkinio, įrengto natūraliame žemės grunte, kurio vandens atsargas papildo paviršinės nuotekos, matomo vandens paviršiaus teritorija, kuri gali būti apaugusi vandens augmenija (pavyzdžiui, meldais, nendrėmis ir pan.)

hd4

TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Baltijos jūra, Kuršių marios – Baltijos jūros ir Kuršių marių dengiama teritorija, kuri gali būti apaugusi vandens augmenija (pavyzdžiui, meldais, nendrėmis ir pan.)

hd5

TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Pelkės – teritorijos, apimančios įmirkusius ne mažesnius kaip 0,1 ha žemės plotus su charakteringa pelkių augalija, kuriuose vyksta pelkėjimo procesas ir dažniausiai yra susidaręs durpių sluoksnis

hd6

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Tvenkiniai – dirbtinio pratekančio vandens telkinio, kuris įrengiamas užtvenkiant vandens tėkmę vandentakyje, matomo vandens paviršiaus teritorija, kuri gali būti apaugusi vandens augmenija (pavyzdžiui, meldais, nendrėmis ir pan.)

hd9

TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Medžių juosta – ne trumpesnė kaip 100 m išilgai kelio, geležinkelio ar kanalo einanti medžių juosta (ne miestų ir miestelių teritorijose), kuri paprastai apima daugiau kaip vieną eilę medžių

mj0

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Miškas – teritorijos, apimančios ne mažesnius kaip 0,1 ha žemės plotus, apaugusius medžiais, kurių amžius ne mažesnis kaip 20 metų, kita miško augalija, išretėję ar dėl žmogaus veiklos bei gamtinių veiksnių laikinai netekę augalijos buvusio miško plotai (kirtavietės, degavietės, žuvę medynai, aikštės). Miškams taip pat priskiriami žemės plotai, užimti priešgaisrinėmis linijomis, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos, žvėrių pašarų aikštelės

ms0

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Sodai – teritorijos, apimančios vaismedžiais ir vaiskrūmiais (obelimis, kriaušėmis, slyvomis, vyšniomis, trešnėmis, serbentais, agrastais, aronijomis, svarainiais, avietės ir kt.) užsodintus žemės plotus

ms4

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Užstatytos teritorijos – teritorijos, apimančios statiniais, išskyrus keliams priskiriamus objektus, užimtą žemę; skverus, aikštes, kiemus, aplinkos elementus, t. y. gėlynus, šaligatvius, aikšteles; namų valdų žemės sklypus ir šių sklypų dalis (kai turima tokia informacija); mėgėjų sodų žemės sklypų teritorijas

pu0

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Gamybinės teritorijos – ne mažesnės nei 0,5 ha teritorijos, apimančios elektrinių, katilinių, gamyklų ir sandėliavimo centrų, pramoninių šiltnamių teritorijas, kartu su joms priklausančia infrastruktūra ir administraciniais pastatais, ne mažesnės nei 0,3 ha gyvulininkystės ir kitų panašių ūkių teritorijos, apimančios fermų kompleksus, ir saulės kolektorių užimtos teritorijos

pu3

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Dirbama žemė – teritorijos, apimančios nuolat dirbamus (ariamus) ir laikinai nedirbamus plotus, naudojamus arba tinkamus naudoti žemės ūkio augalų auginimui, įskaitant daugiamečių žolių pasėlius ir įveistų kultūrinių ganyklų plotus, pūdymus, dirvonus, t. y. plotus, kurie anksčiau buvo nuolat ariami ir jau daugiau kaip vienerius metus nenaudojami žemės ūkio augalų auginimui ar pūdymams, daržus, inspektus, laikinus polietilenine plėvele dengiamus šiltnamius, braškynus, medelynus (išskyrus miško medelynus) ir plotus, kuriuose auginamos gėlės ir dekoratyviniai augalai

sd11

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Medžių, krūmų želdiniai ir žėliniai – teritorijos, apimančios miškais neapskaitomus želdinius ir žėlinius, naujai įveisiamus miškus ir trumpos rotacijos plantacinius želdynus, sudarančius ne mažesnį kaip 0,1 ha plotą

sd15

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Ganyklos arba pievos – teritorijos, kurios daugiau kaip 5 metus yra apaugusios daugiametėmis pievų žolėmis (kultūrinės pievos, įrengtos durpiniuose dirvožemiuose, atlikus melioracinių ir agrotechninių priemonių kompleksą) ar natūraliai apaugę žemės plotai (natūralios užliejamos ir sausuminės pievos), sistemingai šienaujami ar galimi šienauti. Prie natūralių ganyklų priskiriami plotai, apaugę natūraliomis daugiametėmis pašarinėmis žolėmis ir naudojami arba tinkami naudoti gyvuliams ganyti. Pievose ir natūraliose ganyklose gali vykti pelkėjimo procesas (pelkėtos pievos ir ganyklos), jose gali būti krūmų, pavienių medžių ar akmenų (krūmuotos ar akmenuotos pievos ir ganyklos)

sd2

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Nenaudojama žemė – teritorijos, apimančios žemės ūkio veiklai netinkamus naudoti žemės plotus (jeigu jie nepriskiriami užstatytoms teritorijoms, medžiais ir krūmais apaugusioms teritorijoms, pelkėms, pažeistos žemės teritorijoms, dirbamai žemei ar sodams, smėlynams), kvartalines proskynas miške, sodybvietes (išskyrus tas, kuriose nėra griuvėsių ir matoma šienaujama arba ganoma pieva) ir esančius pievose aerodromus, kurių teritorijos negalima nustatyti

sd4

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Smėlynai – teritorijos, apimančios smėlynus, neapaugusias žėliniais ar želdiniais smėlio kopas

sd42

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Oro uostai – aiškiai atpažįstamos teritorijos, apimančios oro uostų ir aerodromų infrastruktūrą, išskyrus pakilimo takus su kieta danga

va1

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Pakilimo takai – teritorijos, apimančios lėktuvų pakilimo takus su kieta danga

va11

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Sraigtasparnių aikštelės – vieta sraigtasparniams nusileisti

va12

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Elektros pastočių (transformatorinių) teritorijos

(35-330 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, 10 kV skirstomųjų ir transformatorinių teritorijos)

vg1

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Vandens valymo įrenginių teritorijos – teritorija, kurioje yra vandens valymo įrenginiai ir su jais susijusios infrastruktūros objektai

vg2

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Sąvartynai – teritorijos, kuriose yra atliekų šalinimo įrenginiai ant žemės ar žemėje (po žeme), kurios gali būti dengtos, ir su sąvartynais susijusios infrastruktūros objektai

vg3

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės – teritorijos, kuriose yra stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės ir su jomis susijusi infrastruktūra

vg31

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Stadionai ir sporto aikštynų kompleksai – teritorijos, apimančios stadionų, sporto aikštynų, golfo laukų, kartingo teritorijų, hipodromų infrastruktūrą ir pan.

vk1

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Kapinės – veikiančių ir uždarytų kapinių bei joms įrengti ar išplėsti perduotų žemės plotų užimama teritorija (kai turima tokia informacija)

vp1

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

11.4.  Galimos dvigubos GKODAS reikšmės, jei objektas vaizduoja kelis gamtinius ar antropogeninius objektus (pavyzdžiui, ms0hd6 – pelkė miške).

12.          Sluoksnio PLOTAI_L struktūra:

12.1.       Bendra informacija:

 

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

PLOTAI_L

Linijinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie žemės naudmenų ir vandens telkinių dengiamų teritorijų ribas.

 

12.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

LIN_TIPAS

30, Tekstas

Objekto ribos tipas:

-      Automatiškai nustatyta riba – riba, gauta automatiškai pagal nustatytus parametrus (pavyzdžiui, buferio ribas),

-      Sunkiai interpretuojama – nustatant pagal ORT10LT ar vietovėje neturi aiškiai išreikšto kontūro (pavyzdžiui, pelkės),

-      KT – kai netinka nė viena iš reikšmių.

MEDZIAGA

2, Tekstas

Krantinės medžiagos tipas:

-      Ak – akmuo,

-      B – betonas,

-      Gb – gelžbetonis (priskiriama tik tuo atveju, jei yra gaunama informacija iš kitų šaltinių. Nustatant pagal ORT10LT priskiriama reikšmė „B“ arba „Ak“),

-      KT – kai netinka nė viena iš reikšmių.

 

12.3.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Aiškūs krantai

hk1

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Sąlyginės linijos hidrografijos kontūrams uždaryti

fhk1

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Neaiškūs krantai (pelkėti, apaugę meldais)

hk2

TOP_ID, GKODAS, LIN_TIPAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Griūvantys, statūs krantai

hk3

TOP_ID, GKODAS, LIN_TIPAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Dirbtinė krantinė

hk4

TOP_ID, GKODAS, META, MEDZIAGA, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Urbanizuotos (užstatytos, gamybinės, oro uosto, pakilimo tako, stadiono, sporto aikštyno, kapinių ir kt.) teritorijos ribos

pu0

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

11–30 m pločio miško kvartalinių linijų ir proskynų kraštai

lp0

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Linijos, skiriančios skirtingas naudmenų, žemės dangos ir augalijos rūšis

sl0

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Buferio, sukurto nuo kelio ar geležinkelio ašinės linijos, kraštas (sukurta automatiškai)[16]

gt0

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Buferio, sukurto nuo siauresnės nei 12 m upės, upelio ar kanalo ašinės linijos, kraštas (sukurta automatiškai)

hd0

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

12.4.       Linijoms, sutampančioms su demarkuota valstybės siena, po esamos GKODAS reikšmės pridedama „as1“, o sutampančioms su nedemarkuota valstybės siena – „fas1“. Taip pat yra galimos kitos sudurtinės erdvinių objektų GKODAS reikšmės:

–     fhk1as1– menama plotinio vandens objekto linija, sutampanti su demarkuota valstybės siena;

–     fhk1fas1 – menama plotinio vandens objekto linija, sutampanti su nedemarkuota valstybės siena;

–     hc00as1 – plotinį vandens objektą uždaranti linija, sutampanti su demarkuota valstybės siena;

–     hc00fas1 – plotinį vandens objektą uždaranti linija, sutampanti su nedemarkuota valstybės siena;

–     erdviniam objektui GKODAS reikšmės turi būti priskirtos laikantis tokio eiliškumo (pagal svarbumą): hk1, fhk1, hk2, hk3, hk4, gt0, hd0, pu0, lp0, sl0.

13.          Sluoksnio PASTAT struktūra:

13.1.       Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

PASTAT

Plotinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie aiškiai atpažįstamų pastatų ir statinių dengiamą teritoriją.

 

13.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

PASK

20, Tekstas

Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis, kuri nustatoma vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis

 

13.3.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Pastatai – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos

pa0

TOP_ID, GKODAS, PASK, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Garažai – pastatai, skirti transporto priemonėms laikyti ir remontuoti

pa23

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Šiltnamiai – pramoniniams augalams auginti skirtas dengtas daržas

pa58

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Bokštinio tipo statiniai (vandentiekio ir siloso bokštai, aušinimo bokštai, ugniagesių bokštai, cisternos, naftos ir dujų rezervuarai, ir kt.)

pa6

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Vėjo malūnai

pa651

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Kitos vėjo jėgainės

pa652

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

13.4.       Įvedami objektai, kurių dydis ne mažesnis kaip 12 kv. m.

14.          Sluoksnio BOKSTAI struktūra:

14.1.       Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

BOKSTAI

Taškinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie atskirai stovinčius bokštus ir kaminus, kurie negali būti išreikšti plotu

 

14.2.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Atskirai stovintys bokštai, kaminai

pa6

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Vėjo malūnai

pa651

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Kitos vėjo jėgainės

pa652

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Apžvalgos bokštai (išskyrus miško stebėjimo bokštus)

pa67

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

15.          Sluoksnio GEODEZ struktūra:

15.1.       Bendra informacija:

 

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

GEODEZ

Taškinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie geodezinio pagrindo punktus.

 

15.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

NUMERIS

50, Tekstas

Punkto pavadinimas arba numeris.

GRAKTAS

10, Tekstas

Punkto kodas.

X

Dvigubo tikslumo skaičius

Punkto koordinatė X LKS-94 koordinačių sistemoje, m.

Y

Dvigubo tikslumo skaičius

Punkto koordinatė Y LKS-94 koordinačių sistemoje, m.

Z

Dvigubo tikslumo skaičius

Punkto koordinatė Z (normalinis aukštis) LAS07 aukščių sistemoje, m (jei nustatytas).

 

15.3.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

GPNS geodezinio tinklo punktai – geodezinio tinklo punktai, kurių koordinatės nustatytos matuojant GPNS imtuvu

fp1

TOP_ID, GKODAS, NUMERIS, GRAKTAS, X, Y, Z, PASTABA, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Aukščio punktai (gruntiniai reperiai) – paženklinti punktai, įrengti tvirtos medžiagos objektuose, kuriems yra nustatytos altitudės

fp2

TOP_ID, GKODAS, NUMERIS, GRAKTAS, X, Y, Z, PASTABA, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinės stotys (LitPOS)

fp8

TOP_ID, GKODAS, NUMERIS, GRAKTAS, X, Y, Z, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Koordinuoti bažnyčių bokštai

fp1pd64

TOP_ID, GKODAS, NUMERIS, GRAKTAS, X, Y, Z, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

16.          Sluoksnio AUKSTIS struktūra:

16.1.       Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

AUKSTIS

Taškinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie žemės paviršiaus taškus.

 

16.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

Z[17]

Dvigubo tikslumo skaičius

Žemės paviršiaus taško normalinis aukštis LAS07 aukščių sistemoje, m (jei nustatytas).

Z_BAS77[18]

Dvigubo tikslumo skaičius

Žemės paviršiaus taško normalinis aukštis Baltijos aukščių sistemoje (toliau - BAS77 aukščių sistema), m (jei nustatytas).

 

16.3.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Žemės paviršiaus aukščio taškas

rt0

TOP_ID, GKODAS, Z, Z_BAS77, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

 

17.          Sluoksnio LAPAI struktūra:

17.1.       Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

LAPAI

Plotinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie žemėlapio M1:10000 nomenklatūrinio skaitymo lapus LKS-94 koordinačių sistemoje.

 

17.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

SISTEMA

10, Tekstas

Koordinačių sistemos pavadinimas:

-      LKS-94 –1994 m. Lietuvos koordinačių sistema.

INDEX

12, Tekstas

Lapo numeris.

PAVAD

50, Tekstas

Lapo pavadinimas.

 

17.3.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Žemėlapio M 1:10 000 nomenklatūrinio suskaidymo lapas LKS-94 koordinačių sistemoje

cs1

TOP_ID, GKODAS, SISTEMA, INDEX, PAVAD, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

18.          Sluoksnio RIBOS struktūra:

18.1.       Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

RIBOS

Linijinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie administracines ribas.

 

18.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

VARDAS

75, Tekstas

Valstybės, su kuria yra siena, pavadinimas.

 

18.3.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Valstybių sienos

as1

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Valstybių sienos (orientacinės)

fas1

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Apskričių ribos

as2

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Savivaldybių ribos

as3

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Miestų ribos

as51

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

19.          Sluoksnio VIETOV_T struktūra:

19.1.       Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

VIETOV_T

Taškinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie pagrindinius ir pakartotinius vietovių ir kraštovaizdžio objektų pavadinimus ir jų vietas, kai nėra nustatoma konkreti objekto vieta.

 

19.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

VARDAS

75, Tekstas

Vietovardis.

GYVSK

Ilgasis sveikasis skaičius

Gyventojų skaičius gyvenvietėje.

ADM_TIP

4, Tekstas

Administracinio vieneto centro tipas:

-      SOST – sostinė;

-      APSK – apskrities centras;

-      SAV – savivaldybės centras;

-      SEN – seniūnijos centras,

-      KT – kai netinka nė viena iš reikšmių.

 

OBJ_TIP

10, Tekstas

Vietovardžio tipas:

-      RELJ – reljefo elementai;

-      GEOLOG – geologiniai objektai;

-      HIDRO – vandens telkinių elementai;

-      INFRA – infrastruktūros objektai;

-      KRAŠT – kraštovaizdžio objektai;

-      SPORT – sporto ir (ar) laisvalaikio objektai;

-      ISTOR – istorinis vietovardis;

-      KT – kiti objektai.

ANTR

1, Tekstas

Pakartotinis užrašas:

-      A – pakartotinis užrašas;

-      T – pakartotiniai užrašai, skirti žemėlapiui M1:10 000 nomenklatūrinio skaitymo lapais LKS-94 koordinačių sistemoje parengti.

 

 

19.3.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Valstybės pavadinimas

uas1

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Apskrities pavadinimas

uas2

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Savivaldybės pavadinimas

uas3

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Miesto pavadinimas

uas511

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, GYVSK, ADM_TIP, ANTR, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Miestelio pavadinimas

uas512

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, GYVSK, ADM_TIP, ANTR, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Kaimo pavadinimas

uas52

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, GYVSK, ADM_TIP, ANTR, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Miesto dalies pavadinimas

uas53

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, ANTR, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Viensėdžio pavadinimas

uas54

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, GYVSK, ADM_TIP, ANTR, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Kitos gyvenamosios vietovės pavadinimas

uas55

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, GYVSK, ADM_TIP, ANTR, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Kraštovaizdžio objekto pavadinimas

unk0

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, OBJ_TIP, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Miesto parko, miško parko pavadinimas

uur14

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Kapinių pavadinimas

uvp1

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

20.          Sluoksnio VIETOV_P struktūra:

20.1.       Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

VIETOV_P

Plotinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie pagrindinius vietovių ir kraštovaizdžio objektų pavadinimus ir jų vietas, kai yra nustatoma objekto teritorija.

 

20.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

VARDAS

75, Tekstas

Vietovardis.

 

20.3.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Miško pavadinimas

ums0

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Miesto parko, miško parko pavadinimas

uur14

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Pelkės pavadinimas

uhd6

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Kapinių pavadinimas

uvp1

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Salos pavadinimas

uhd10

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Uosto pavadinimas

uvu11

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

21.          Sluoksnio MISKAS_L struktūra:

21.1.       Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

MISKAS_L

Linijinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie miškų kvartalinių linijų ir proskynų ašines linijas, taip pat medžių juostas.

 

21.2.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

1–10 m pločio miško kvartalinių linijų ir proskynų ašinės linijos

lp3

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Medžių juosta – ne trumpesnė kaip 100 m išilgai kelio, geležinkelio ar kanalo einanti medžių juosta (ne miestų ir miestelių teritorijose), kurios paprastai apima vieną eilę medžių

mj0

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

22.          Sluoksnio ELEKTR_L struktūra:

22.1.       Bendra informacija:

 

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

ELEKTR_L

Linijinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie antžemines didesnės kaip 35 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijas.

 

22.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

ITAMPA

Trumpasis sveikasis skaičius

Įtampos reikšmė, kV.

 

22.3.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Antžeminės aukštos įtampos elektros energijos perdavimo linijos

ie6

TOP_ID, GKODAS, ITAMPA, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Požeminės aukštos įtampos elektros energijos perdavimo linijos

ie7

TOP_ID, GKODAS, ITAMPA, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

 

23.          Sluoksnio ELEKTR_T struktūra:

23.1.       Bendra informacija:

 

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

ELEKTR_T

Taškinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie antžemines virš 110 kV elektros energijos perdavimo linijų atramas.

 

23.2.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Aukštos įtampos elektros energijos perdavimo linijų atramos

ia4

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

24.          Sluoksnio DUJOS_L struktūra:

24.1.       Bendra informacija:

 

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

DUJOS_L

Linijinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie dujotiekio vamzdynus.

 

24.2.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Antžeminiai dujotiekio vamzdynai

id2

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Požeminiai dujotiekio vamzdynai

id1

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

25.          Sluoksnio NAFTA_L struktūra:

25.1.       Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

NAFTA_L

Linijinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie naftotiekio vamzdynus.

 

25.2.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Požeminiai naftotiekio vamzdynai

in1

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Antžeminiai naftotiekio vamzdynai

in2

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Požeminiai vamzdžiai, kuriais teka dyzelinas

in111

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

Antžeminiai vamzdžiai, kuriais teka dyzelinas

in211

TOP_ID, GKODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

26.          Sluoksnio KLIUTYS struktūra:

26.1.       Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

KLIUTYS

Taškinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie aeronavigacines kliūtis (atskirai stovintys bokštai, kaminai).

 

26.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

VARDAS

70, Tekstas

Objekto atpažinties pavadinimas (savininkas, naudotojas ir pan.).

ADRESAS

70, Tekstas

Objekto adresas.

B

10, Tekstas

Geodezinė koordinatė B formatu LL MM SS.S, kur:

LL – laipsniai,

MM – minutės,

SS.S – sekundės (1 ženklas po kablelio).

L

10, Tekstas

Geodezinė koordinatė L formatu LL MM SS.S, kur:

LL – laipsniai,

MM – minutės,

SS.S – sekundės (1 ženklas po kablelio).

OBJEKTAS

70, Tekstas

Objekto pavadinimas (jei nustatytas).

AUKSTIS

Dvigubo tikslumo skaičius

Objekto aukštis, m (jei nustatytas).

ALTITUDE

Dvigubo tikslumo skaičius

Objekto viršaus normalinis aukštis LAS07 aukščių sistemoje, m (jei nustatytas).

ALTIDUDE_

BAS77

Dvigubo tikslumo skaičius

Objekto viršaus normalinis aukštis BAS77 aukščių sistemoje, m (jei nustatytas).

 

26.3.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Varpinės ir koplyčios

pa45

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, ADRESAS, B, L, OBJEKTAS, AUKSTIS, ALTITUDE, ALTIDUDE_BAS77.

Gamyklos arba elektrinės su kaminu

pa5

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, ADRESAS, B, L, OBJEKTAS, AUKSTIS, ALTITUDE, ALTIDUDE_BAS77.

Kapitalinio tipo bokštiniai statiniai

pa6

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, ADRESAS, B, L, OBJEKTAS, AUKSTIS, ALTITUDE, ALTIDUDE_BAS77.

Gamyklų, fabrikų katilinių kaminai

pa61

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, ADRESAS, B, L, OBJEKTAS, AUKSTIS, ALTITUDE, ALTIDUDE_BAS77.

Televizijos/radijo bokštai ir retransliatoriai

pa62

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, ADRESAS, B, L, OBJEKTAS, AUKSTIS, ALTITUDE, ALTIDUDE_BAS77.

Vandentiekio bokštai

pa63

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, ADRESAS, B, L, OBJEKTAS, AUKSTIS, ALTITUDE, ALTIDUDE_BAS77.

Vėjo malūnai

pa651

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, ADRESAS, B, L, OBJEKTAS, AUKSTIS, ALTITUDE, ALTIDUDE_BAS77.

Vėjo jėgainės

pa652

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, ADRESAS, B, L, OBJEKTAS, AUKSTIS, ALTITUDE, ALTIDUDE_BAS77.

Lengvi bokštai (prožektorių, miško stebėjimo, mobilaus ryšio)

pa66

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, ADRESAS, B, L, OBJEKTAS, AUKSTIS, ALTITUDE, ALTIDUDE_BAS77.

Krikščioniškų konfesijų maldos namų bokštai

pd64

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, ADRESAS, B, L, OBJEKTAS, AUKSTIS, ALTITUDE, ALTIDUDE_BAS77.

Nekrikščioniškų konfesijų maldos namų bokštai

pd65

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, ADRESAS, B, L, OBJEKTAS, AUKSTIS, ALTITUDE, ALTIDUDE_BAS77.

Aušinamieji bokštai

pd68

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, ADRESAS, B, L, OBJEKTAS, AUKSTIS, ALTITUDE, ALTIDUDE_BAS77.

Navigacijos švyturiai

zz21

TOP_ID, GKODAS, VARDAS, ADRESAS, B, L, OBJEKTAS, AUKSTIS, ALTITUDE, ALTIDUDE_BAS77.

 

27.          Sluoksnio PAVELDAS_T struktūra:

27.1.       Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

PAVELDAS_T

Taškinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie taškais vaizduojamus išskirtinę kultūrinę vertę turinčius nekilnojamojo kultūros paveldo objektus, kurių sąrašai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 193 „Dėl Išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, sąrašų patvirtinimo“ .

 

27.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

MC

15, Tekstas

Objekto atpažinties vardas (UNESCO – UNESCO saugomiems paveldo objektams).

OBJEKTAS

85, Tekstas

Objekto pavadinimas.

VARDAS

85, Tekstas

Objekto vardas arba aprašymas.

ADRESAS

85, Tekstas

Objekto adresas.

KODAS

15, Tekstas

Kultūros vertybių registro kodas.

 

27.3.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Kultūros paveldo objektai (taškai)

ka0

TOP_ID, GKODAS, MC, OBJEKTAS, VARDAS, ADRESAS, KODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

28.          Sluoksnio PAVELDAS_P struktūra:

28.1.       Bendra informacija:

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

PAVELDAS_P

Plotinis

Sluoksnyje saugoma informacija apie plotais vaizduojamus išskirtinę kultūrinę vertę turinčius nekilnojamojo kultūros paveldo objektus, kurių sąrašai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 193 „Dėl Išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, sąrašų patvirtinimo“.

 

28.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

MC

15, Tekstas

Objekto atpažinties vardas (UNESCO – UNESCO saugomiems paveldo objektams).

OBJEKTAS

85, Tekstas

Objekto pavadinimas.

VARDAS

85, Tekstas

Objekto vardas arba aprašymas.

ADRESAS

85, Tekstas

Objekto adresas.

KODAS

15, Tekstas

Kultūros vertybių registro kodas.

 

28.3.       Erdviniai objektai:

 

Erdviniai objektai

GKODAS

Pildomi laukai

Kultūros paveldo objektai (plotai)

ka0

TOP_ID, GKODAS, MC, OBJEKTAS, VARDAS, ADRESAS, KODAS, META, RED_PRIEZASTIS, RED_SALTINIS, SUK_DATA, RED_DATA.

 

29.          Metaduomenų lentelių struktūra:

29.1.       Bendra informacija:

Lentelių pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

meta_*[19]

Tekstinis

Lentelėse saugoma aprašomoji informacija apie erdvinių duomenų pasikeitimus.

 

29.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

META

Trumpasis sveikasis skaičius

Raktas į patikslinto GRPK rinkinio erdvinio objekto META lauką.

BUDAS

4, Tekstas

GRPK rinkinio erdvinio objekto įvedimo, tikslinimo būdas:

-      Vo – pagal ORT10LT,

-      I – instrumentinis (lauko sąlygomis),

-      K – pagal kitų kadastrų, registrų ar naudotojo pateiktus duomenis, ar pagal kitus duomenų šaltinius.

-      Galimos reikšmės:

-      Vo/I – pagal ORT10LT vietomis remiantis lauko patikrinimo medžiaga,

-      Vo/K – pagal ORT10LT vietomis ar papildomai remiantis kitų kadastrų, registrų ar naudotojo pateiktus duomenis, ar pagal kitus duomenų šaltinius,

-      I/K – pagal lauko patikrinimo medžiagą, vietomis ar papildomai remiantis kitų kadastrų, registrų ar naudotojo pateiktus duomenis, ar pagal kitus duomenų šaltinius,

-      KT – kai netinka nė viena iš reikšmių.

DATA

Data

GRPK rinkinio erdvinio objekto įvedimo ar paskutinio patikslinimo data prieš tikslinimą. Nurodoma tuo atveju, kai erdvinis objektas tikslinamas pagal sluoksnyje PASTABA aprašytą netikslumą.

DATA1

Data

GRPK rinkinio erdvinio objekto tikslinimo data.

AUTORIUS

100, Tekstas

Apibendrinta informacija apie netikslumo, kuriuo vadovaujantis buvo patikslintas GRPK rinkinio, teikėją.

TAISYT

50, Tekstas

GRPK rinkinio tikslinimą atliekanti įstaiga.

INFO

150, Tekstas

Apibendrinta informacija apie patikslinimą.

 

IV SKYRIUS

IŠREGISTRUOTŲ OBJEKTŲ DUOMENYS IR INFORMACIJA

 

30.          Visiems iš Georeferencinio pagrindo kadastro išregistruotiems objektams kaupiami šiame skyriuje nurodyti duomenys ir informacija. Išregistruotų objektų lentelių struktūra:

30.1.       Bendra informacija:

Lentelių pavadinimas

Duomenų tipas

Pastabos

TR_*[20]

Tekstinis

Lentelėse saugoma aprašomoji informacija apie sluoksniuose išregistruotus objektus.

 

30.2.       Kaupiama specialioji atributinė informacija:

 

Laukas

Tipas

Kaupiami duomenys

TOP_ID

36, Tekstas

Objekto identifikavimo kodas.

TR_DATA

Data

Objekto išregistravimo data.

RED_PRIEZASTIS

25, Tekstas

Objekto duomenų ir informacijos išregistravimo priežastis. Galimos reikšmės:

-      NUOLATINIS –objektų išregistravimas pagal naujausią ORT10LT;

-      PRASYMAS – objekto išregistravimas pagal prašymą;

-      GIS-CENTRAS – objekto išregistravimas VĮ „GIS-Centras“  iniciatyva;

-      REGISTRAS – objekto išregistravimas pagal susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenis;

-      SALTINIS – objekto išregistravimas pagal kitų duomenų šaltinių informaciją;

-      TEIKEJAS – objekto išregistravimas pagal Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų teikėjo pateiktus duomenis;

-      BP – objekto išregistravimas pagal savivaldybės patvirtintą bendrąjį planą.

RED_SALTINIS

25, Tekstas

Objektui išregistruoti naudotas duomenų šaltinis. Galimos reikšmės:

-      AAA – objekto išregistravimas pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateiktą medžiagą;

-      BO-ORT – ortofotografiniai žemėlapiai, padaryti iš bepiločio orlaivio;

-      BP[21] – objekto išregistravimas pagal savivaldybės patvirtintą bendrąjį planą;

-      CAA – objekto išregistravimas pagal Civilinės aviacijos administracijos pateiktą medžiagą;

-      DUJOS – objekto išregistravimas pagal AB „Lietuvos dujos“ pateiktą medžiagą;

-      ESO – objekto išregistravimas pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktą medžiagą;

-      GIS-CENTRAS – objekto išregistravimas pagal VĮ „GIS-Centras“ turimus duomenis ir informaciją;

-      GPDR – objekto išregistravimas pagal Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio informaciją;

-      KKC – objekto išregistravimas pagal Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centro pateiktą medžiagą;

-      KPD – objekto išregistravimas pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pateiktą medžiagą;

-      LAKD – objekto išregistravimas pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateiktą medžiagą;

-      LAKD_ORT[22] – objekto išregistravimas pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateiktus ortofotografinius žemėlapius;

-      LG – objekto įvedimas ar redagavimas pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateiktą medžiagą;

-      LGT – objekto išregistravimas pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktą medžiagą;

-      LITGRID – objekto išregistravimas pagal AB LITGRID pateiktą medžiagą;

-      LRVN[23] – objekto išregistravimas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą;

-      LSD – objekto išregistravimas pagal Lietuvos statistikos departamento pateiktą medžiagą;

-      LSLA – objekto išregistravimas pagal Lietuvos saugios laivybos administracijos pateiktą medžiagą;

-      MGP – objekto išregistravimas pagal Valstybinės miškų tarnybos pateiktus matavimų duomenis;

-      NŽT – objekto išregistravimas pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktą medžiagą;

-      ORLEN – objekto išregistravimas pagal AB „ORLEN Lietuva“ pateiktą medžiagą;

-      ORO NAVIGACIJA – objekto išregistravimas pagal VĮ „Oro navigacija“ pateiktą medžiagą;

-      ORT – objekto išregistravimas pagal ortofotografinį žemėlapį;

-      PASTABA – objekto išregistravimas pagal GRPK rinkinio naudotojo pateiktą medžiagą;

-      RC – objekto išregistravimas pagal VĮ Registrų centro pateiktą medžiagą;

-      RELJEFO MODELIS – objekto išregistravimas pagal skaitmeninio reljefo modelio duomenis;

-      SAVIVALD – objekto išregistravimas pagal savivaldybių pateiktą medžiagą;

-      UETK – objekto išregistravimas pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenis;

-      VMT – objekto išregistravimas pagal Valstybinės miškų tarnybos pateiktą medžiagą;

-      VSTT – objekto išregistravimas pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktą medžiagą;

-      VZF – objekto išregistravimas pagal VĮ Valstybės žemės fondo pateiktą medžiagą;

-      KT – objekto išregistravimas pagal kitą turimą medžiagą.

 

 

 

 

__________________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-850

 

 

GEOREFERENCINIO PAGRINDO ŽEMĖLAPIO SPECIFIKACIJA

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikacija (toliau – ši specifikacija) nustato Georeferencinio pagrindo žemėlapyje, kuris sudaromas M 1:10 000 (toliau – GRPK žemėlapis), atvaizduojamų Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių objektų sutartinių ženklų aprašymus (sutartiniai ženklai saugomi sutartinių ženklų atvaizdavimo sluoksniuose).

 

2GRPK žemėlapio duomenys ir informacija kaupiama ir saugoma 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje ir Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07.

 

3Šia specifikacija privalo vadovautis Georeferencinio pagrindo kadastro tvarkytoja valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“, tvarkydama GRPK žemėlapį.

 

II SKYRIUS

GRPK ŽEMĖLAPYJE NAUDOJAMI SUTARTINIAI ŽENKLAI

 

 

4.            GRPK žemėlapyje naudojamų sutartinių ženklų aprašymas pateiktas šios specifikacijos 1 lentelėje. Šie sutartiniai ženklai yra naudojami sudarant sutartinių ženklų atvaizdavimo sluoksnius, aprašytus šios specifikacijos IV skyriuje.

 

1 lentelė

 

Sutartinio ženklo aprašymas

Duomenų atrankos užklausa

Sutartiniai ženklai

Sutartinių ženklų aprašai ir pastabos

 

4.1. Geodeziniai punktai

4.1.1. GPNS geodezinio tinklo punktas

 

GKODAS = fp1

geodez_punkt

Ženkliukas 12 (0, 0, 0, 100)

Apvadas 1,2 (0, 0, 0, 0)

4.1.2. Aukščio punktas (gruntinis reperis)

 

GKODAS = fp2

aukscio_p

Ženkliukas 10 (0, 0, 0, 100)

Apvadas 1,2 (0, 0, 0, 0)

4.1.3. Globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinė stotis (LitPOS)

 

GKODAS = fp8

Lit_Pos

Ženkliukas 12 (0, 0, 0, 100)

Apvadas 1,2 (0, 0, 0, 0)

 

 

 

4.2. Aeronavigacinės kliūtys

4.2.1. Aeronavigacinė kliūtis (atskirai stovintis bokštas, kaminas)

GKODAS = pa6

aero_kl

Ženkliukas 14,5 (90, 70, 35, 0)

Apvadas 1,1 (0, 0, 0, 0)

 

4.3. Bokštai

4.3.1. Atskirai stovintis bokštas, kaminas

 

GKODAS = pa6

atsk_stov_bok

Ženkliukas 16 (0, 0, 0,100)

Apvadas 1,2 (0, 0, 0, 0)

4.3.2. Vėjo malūnas, kita vėjo jėgainė

 

GKODAS = pa65

vejo_mal

Ženkliukas 11 (0, 0, 0,100)

Apvadas 1,2 (0, 0, 0, 0)

 

 

 

4.4. Aukščio taškai

4.4.1. Žemės paviršiaus aukščio taškas

GKODAS = rt0

aukscio_tas

Ženkliukas 4 (45, 55, 100, 30)

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 0)

 

4.5. Valstybinis administracinis susiskirstymas

4.5.1. Valstybės siena

 

GKODAS = fas1, as1

valst_s

Punktyrinė linija 4 (0, 0, 0, 0)

Linija 5 (0, 0, 0, 55)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (3:8:3)

4.5.2. Apskrities riba

 

GKODAS = as2

apskrities_r

Punktyrinė linija 4 (0, 0, 0, 0)

Linija 5 (0, 0, 0, 55)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (3:4:2:4:3)

4.5.3. Savivaldybės riba

 

GKODAS = as3

valst_siena

Punktyrinė linija 1,2 (0, 0, 0, 0)

Linija 2,2 (0, 0, 0, 55)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (3:3:1:3:1:3:3)

4.5.4. Miesto riba

 

GKODAS = as51

miesto_riba

Punktyrinė linija 1,2 (0, 0, 0, 0)

Linija 2,2 (0, 0, 0, 55)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (1:2)

 

4.6. Pastatai

4.6.1. Pastatas

 

GKODAS = pa0

pastatas

Užpildas (0, 67, 100, 3)

Išorinė linija 0,3 (25, 70, 100, 5)

4.6.2. Garažas, šiltnamis, bokštinio tipo statinys, vėjo malųnas, kita vėjo jėgainė

 

GKODAS = pa6, pa58, pa23, pa65

garažas

Užpildas (33, 97, 97, 0)

Išorinė linija 0,3 (48, 97, 97, 0)

 

4.7. Keliai ir geležinkeliai

4.7.1. Magistralinis kelias; didesnis nei 0 lygmuo

KATEGOR = AM, 1, 2 ir

GKODAS = gc12, gc12gc2 ir

LYGMUO > 0

magistr_1

Išorinė linija 0,4 (5, 100, 100, 20)

Vidinė linija 0,7 (5, 100, 100, 40)

Tarpas 3,6 (0, 70, 70, 0)

Bendras plotis 5,8

4.7.2. Krašto kelias; didesnis nei 0 lygmuo

KATEGOR = 3 ir

GKODAS = gc12, gc12gc2 ir

LYGMUO > 0

krast_1

Išorinė linija 0,4 (5, 100, 100, 20)

Vidinė linija 1,25 (5, 100, 100, 40)

Tarpas 3 (0, 70, 70, 0)

Bendras plotis 5,3

4.7.3. Rajoninis kelias; didesnis nei 0 lygmuo

KATEGOR = 4, 5 ir

GKODAS = gc12, gc12gc2, gc14, gc14gc2 ir

LYGMUO > 0

raj_1

Išorinė linija 0,4 (5, 100, 100, 20)

Vidinė linija 0,5 (5, 100, 100, 40)

Tarpas 2,6 (0, 70, 70, 0)

Bendras plotis 4,4

4.7.4. Vietinis kelias, gatvė; didesnis nei 0 lygmuo

KATEGOR = 1V, 2V, 3V, Null ir

GKODAS = gc12, gc12gc2, gc14, gc14gc2, gc2 ir

LYGMUO > 0

viet_1

Išorinė linija 0,4 (0, 0, 0, 55)

Vidinė linija 0,5 (0, 0, 0, 75)

Tarpas 2,4 (0, 0, 0, 0)

Bendras plotis 4,2

4.7.5. Pėsčiųjų gatvė-takas; didesnis nei 0 lygmuo

KATEGOR = Null ir

GKODAS = dc2 ir

LYGMUO > 0

pesciuju_1

Išorinė linija 0,4 (0, 0, 0, 55)

Vidinė linija 0,45 (0, 0, 0, 75)

Tarpas 1,8 (0, 0, 0, 38)

Bendras plotis 3,5

4.7.6. Kelias uždaroje teritorijoje; didesnis nei 0 lygmuo

KATEGOR = Null ir

GKODAS = gc3 ir

LYGMUO > 0

gc3_+1

Išorinė linija 0,4 (15, 40, 100, 25)

Vidinė linija 0,45 (15, 40, 100, 5)

Tarpas 1,8 (0, 20, 55, 0)

Bendras plotis 3,5

4.7.7. Gruntkelis, lauko-miško kelias; didesnis nei 0 lygmuo

KATEGOR = 1V, 2V, 3V, Null ir

GKODAS = gc15, gc16 ir

LYGMUO > 0

gc15_1

Išorinė linija 0,5 (0, 0, 0, 55)

Vidinė linija 0,5 (0, 0, 0, 75)

Tarpas 1,2 (0, 0, 0, 0)

Bendras plotis 3,2

4.7.8. Magistralinis kelias; 0 lygmuo

 

KATEGOR = AM, 1, 2 ir

GKODAS = gc12, gc12gc2 ir

LYGMUO = 0

mag_k_0

Išorinė linija 0,65 (5, 100, 100, 20)

Tarpas 3,6 (0, 70, 70, 0)

Bendras plotis 4,9

4.7.9. Krašto kelias; 0 lygmuo

KATEGOR = 3 ir

GKODAS = gc12, gc12gc2 ir

LYGMUO = 0

krast_k_0

Išorinė linija 0,6 (5, 100, 100, 20)

Tarpas 3 (0, 70, 70, 0)

Bendras plotis 4,2

4.7.10. Rajoninis kelias; 0 lygmuo

KATEGOR = 4, 5 ir

GKODAS = gc12, gc12gc2, gc14, gc14gc2 ir

LYGMUO = 0

raj_k_0

Išorinė linija 0,5 (5, 100, 100, 20)

Tarpas 2,6 (0, 70, 70, 0)

Bendras plotis 3,6

4.7.11. Vietinis kelias, gatvė; 0 lygmuo

KATEGOR = 1V, 2V, 3V, Null ir

GKODAS = gc12, gc12gc2, gc14, gc14gc2, gc2 ir

LYGMUO = 0

viet_0

Išorinė linija 0,5 (0, 0, 0, 55)

Tarpas 2,4 (0, 0, 0, 0)

Bendras plotis 3,4

4.7.12. Pėsčiųjų gatvė-takas; 0 lygmuo

KATEGOR = Null ir

GKODAS = dc2 ir

LYGMUO = 0

dc2

Išorinė linija 0,45 (0, 0, 0, 75)

Tarpas 1,8 (0, 0, 0, 38)

Bendras plotis 2,7

4.7.13. Kelias uždaroje teritorijoje; 0 lygmuo

KATEGOR = Null ir

GKODAS = gc3 ir

LYGMUO = 0

kartodr_gc3

Išorinė linija 0,45 (15, 40, 100, 5)

Tarpas 1,8 (0, 20, 55, 0)

Bendras plotis 2,7

4.7.14. Gruntkelis; 0 lygmuo

KATEGOR = 1V, 2V, 3V, Null ir

GKODAS = gc15 ir

LYGMUO = 0

grunkelis_0

Linija 1,2 (0, 0, 0, 0)

 

4.7.15. Lauko-miško kelias; 0 lygmuo

KATEGOR = 1V, 2V, 3V, Null ir

GKODAS = gc16 ir

LYGMUO = 0

lauko_misko_0

Punktyrinė linija 1,2 (0, 0, 0, 0)

Punktyrinė linija (tarpas:linija) (2:5:2)

 

4.7.16. Magistralinis kelias; mažesnis nei 0 lygmuo

KATEGOR = AM, 1, 2 ir

GKODAS = gc12, gc12gc2 ir

LYGMUO < 0

magistr_-1

Išorinė punktyrinė linija 1 (5, 100, 100, 40)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (1:1:1)

Punktyrinės linijos intervalas 1,5

Tarpas 3,6 (0, 70, 70, 0)

Bendras plotis 5,6

4.7.17. Krašto kelias; mažesnis nei 0 lygmuo

KATEGOR = 3 ir

GKODAS = gc12, gc12gc2 ir

LYGMUO < 0

krast_k_-1

Išorinė punktyrinė linija 1 (5, 100, 100, 40)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (1:1:1)

Punktyrinės linijos intervalas 1,5

Tarpas 3 (0, 70, 70, 0)

Bendras plotis 5

4.7.18. Rajoninis kelias; mažesnis nei 0 lygmuo

KATEGOR = 4, 5 ir

GKODAS = gc12, gc12gc2, gc14, gc14gc2 ir

LYGMUO < 0

raj_-1

Išorinė punktyrinė linija 1 (5, 100, 100, 40)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (1:1:1)

Punktyrinės linijos intervalas 1,5

Tarpas 2,6 (0, 70, 70, 0)

Bendras plotis 4,6

4.7.19. Vietinis kelias, gatvė; mažesnis nei 0 lygmuo

KATEGOR = 1V, 2V, 3V, Null ir

GKODAS = gc12, gc12gc2, gc14, gc14gc2, gc2 ir

LYGMUO < 0

gatve_-1

Išorinė punktyrinė linija 1 (0, 0, 0, 75)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (1:1:1)

Punktyrinės linijos intervalas 1,5

Tarpas 2,4 (0, 0, 0, 0)

Bendras plotis 4,4

4.7.20. Pėsčiųjų gatvė-takas; mažesnis nei 0 lygmuo

KATEGOR = Null ir

GKODAS = dc2 ir

LYGMUO < 0

gc2_-1

Išorinė punktyrinė linija 1 (0, 0, 0, 75)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (1:1:1)

Punktyrinės linijos intervalas 1,5

Tarpas 1,8 (0, 0, 0, 38)

Bendras plotis 3,8

4.7.21. Kelias uždaroje teritorijoje; mažesnis nei 0 lygmuo

KATEGOR = Null ir

GKODAS = gc3 ir

LYGMUO < 0

gc3_- -1

Išorinė punktyrinė linija 1 (15, 40, 100, 25)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (1:1:1)

Punktyrinės linijos intervalas 1,5

Tarpas 1,8 (0, 20, 55, 0)

Bendras plotis 3,8

4.7.22. Gruntkelis, lauko-miško kelias; mažesnis nei 0 lygmuo

KATEGOR = 1V, 2V, 3V, Null ir

GKODAS = gc15, gc16 ir

LYGMUO < 0

gruntk_-1

Išorinė punktyrinė linija 1 (0, 0, 0, 75)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (1:1:1)

Punktyrinės linijos intervalas 1,5

Tarpas 2,4 (0, 0, 0, 0)

Bendras plotis 4,4

4.7.23. Statomas kelias

GKODAS = sgc12gc2, sgc14gc2, sgc12, sgc14, sgc2

statom_k

Išorinė punktyrinė linija 1 (0, 0, 0, 75)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (2:5:2)

Tarpo punktyrinė linija 2,4 (0, 0, 0, 0)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (2:5:2)

Bendras plotis 4,4

4.7.24. Europinio standarto ir plačios vėžės geležinkelis; didesnis nei 0 lygmuo

GKODAS = gz1, gz2, gz1gz2 ir

LYGMUO > 0

europ_st_gel_1

Tarpo vidinė linija 2,7 (0, 0, 0, 75)

Išorinė linija 0,4 (0, 0, 0, 55)

Punktyrinė linija 1,7 (0, 0, 0, 0)

Punktyrinė linija (tarpas:linija) (2:4:2)

Punktyrinės linijos intervalas 1,75

Bendras plotis 3,5

4.7.25. Siaurasis geležinkelis; didesnis nei 0 lygmuo

GKODAS = gz4 ir

LYGMUO > 0

0

Skersinis brūkšnys 3 (0, 0, 0, 90)

Punktyrinė linija (tarpas:brūkšnys) (3:1:3)

Vidinė linija 0,8 (0, 0, 0, 90)

Išorinė linija 0,4 (0, 0, 0, 55)

Bendras plotis 3

4.7.26. Europinio standarto ir plačios vėžės geležinkelis; 0 lygmuo

GKODAS = gz1, gz2, gz1gz2 ir

LYGMUO = 0

europo_stand_plac_vez_0

Tarpo vidinė linija 2,7 (0, 0, 0, 75)

Punktyrinė linija 1,7 (0, 0, 0, 0)

Punktyrinė linija (tarpas:linija) (2:4:2)

Punktyrinės linijos intervalas 1,75

Bendras plotis 2,7

4.7.27. Siaurasis geležinkelis; 0 lygmuo

GKODAS = gz4 ir

LYGMUO = 0

siaurukas

Skersinis brūkšnys 3 (0, 0, 0, 90)

Punktyrinė linija (tarpas:brūkšnys) (3:1:3)

Linija 0,8 (0, 0, 0, 90)

Bendras plotis 3

4.7.28. Europinio standarto ir plačios vėžės geležinkelis; mažesnis nei 0 lygmuo

GKODAS = gz1, gz2, gz1gz2 ir

LYGMUO < 0

europ_st_pl_v_maz0

Ženkliuko dydis 12 (0, 0, 0, 90)

Vidinė punktyrinė linija 1 (0, 0, 0, 0)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (3:5:3)

Išorinė punktyrinė linija 2 (0, 0, 0, 90)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (3:5:3)

Bendras plotis 3

4.7.29. Funikulierius

INFO = 'funik.'

funikulierius

Skersinis brūkšnys 4 (0, 0, 0, 00)

Punktyrinė linija (brūkšnys:tarpas) (1:4)

Vidinė linija 1 (0, 0, 0, 0)

Išorinės linijos 0,6 (0, 0, 0, 80)

Bendras plotis 3

 

4.8. Hidrografija

4.8.1. Aiškus krantas

 

GKODAS = hc00as1, hc00fas1, hk1, hk1as1

aisk_kr

Linija 0,3 (100, 57, 0, 0)

4.8.2. Neaiškus krantas

 

GKODAS = hk2

neaisk_kr

Ženkliukas 2,5 (100, 30, 0, 0)

Punktyrinė linija (simbolis:tarpas) (1:3)

4.8.3. Griūvantis krantas

 

GKODAS = hk3

g_k

Linija 1,1 (100, 60, 0, 15)

Ženkliukas 5 (100, 60, 0, 15)

Punktyrinė linija (simbolis:tarpas) (1:5)

4.8.4. Plotinis vandens telkinys

 

GKODAS = hd1, hd2, hd3, hd4, hd5, hd9

polt_vand

Užpildas (100, 37, 0, 0)

4.8.5. Pelkė

GKODAS = hk6

pelke

Punktyrinė linija 0,9 (100, 33, 0, 0)

Tarpai tarp punktyrinių linijų 3

4.8.6. Pralaida

 

GKODAS = hc1op0, hc31op0, hc32op0, hc33op0, hc3op0

pralaida (2)

Ženkliukas 6 (100, 57, 0, 0)

4.8.7. Ašinė 6–12 m pločio upelio, kanalo, drenažo griovio linija

 

GKODAS = hc33

 

 

asine_6-12

Linija 0,5 (100, 57, 0, 0)

Tarpas 2,4 (100, 37, 0, 0)

Bendras plotis 3,4

4.8.8. Ašinė 3–5 m pločio upelio, kanalo, drenažo griovio linija

 

GKODAS = hc32

asine_3-5

Linija 0,675 (100, 57, 0, 0)

Tarpas 1,35 (100, 37, 0, 0)

Bendras plotis 2,7

4.8.9. Ašinė 1–2 m pločio upelio, kanalo, drenažo griovio linija

 

GKODAS = hc31

asine_1-2

Linija 0,5 (100, 57, 0, 0)

Tarpas 1 (100, 37, 0, 0)

Bendras plotis 2

 

4.9. Augmenija

4.9.1. Kvartalinė, proskyna

GKODAS = lp3

kvartaline

Punktyrinė linija 1,2 (50, 0, 60, 10)

Punktyrinė linija (linija:tarpas) (4:7:4)

4.9.2. Miškas

GKODAS = ms0

miskas

Užpildas (50, 0, 60, 0)

4.9.3. Medžių, krūmų želdinys ir žėlinys

GKODAS = sd15

sd15

Užpildas (30, 0, 35, 0)

4.9.4. Sodas

GKODAS = ms4

ms4

Užpildo ženkliukas 3 (45, 0, 85, 0)

Tarpai tarp ženkliukų 4,5

 


III SKYRIUS

UŽRAŠŲ GRPK ŽEMĖLAPYJE VAIZDAVIMAS

 

5.            GRPK žemėlapyje naudojamų užrašų aprašymas pateiktas šios specifikacijos 2 lentelėje. Šie užrašai yra naudojami sudarant sutartinių ženklų atvaizdavimo sluoksnius, aprašytus šios specifikacijos IV skyriuje.

 

2 lentelė

 

Užrašas

Duomenų atrankos užklausa

Vaizduojamas atributas

Šriftas

5.1. Vietovardžiai (sluoksnis VIETOV_T)

5.1.1. Sostinė:

 

 

 

 

5.1.1.1. pirminis

ADM_TIP = 'SOST' AND "ANTR" IS NULL

 

sost_pirm

Calibri Bold Underline 17,5 (0, 0, 0, 0)

5.1.1.2. antrinis

ADM_TIP = 'SOST' AND "ANTR" = 'A'

sostine_ant

Teksto apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

Calibri Bold Underline 14,5

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

5.1.2. Apskrities centras:

 

 

 

 

5.1.2.1. pirminis

ADM_TIP = 'APSK' AND "ANTR" IS NULL

apsk_p

Calibri Bold 16,5

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

5.1.2.2. antrinis

ADM_TIP = 'APSK' AND "ANTR" = 'A'

apsk_a

Calibri Bold 13,5

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

5.1.3. Savivaldybės centras:

 

 

 

5.1.3.1. pirminis

ADM_TIP = 'SAV' AND "ANTR" IS NULL

sav_p

Calibri Bold 14,5

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

5.1.3.2. antrinis

ADM_TIP = 'SAV' AND "ANTR" = 'A'

sav_a

Calibri Bold 11,5

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

5.1.4. Seniūnijos centras: miestas:

 

 

 

 

5.1.4.1. pirminis

(GKODAS = 'uas511' AND (ADM_TIP IS NULL OR ADM_TIP = 'SEN')) AND "ANTR" IS NULL

sen_c_mies_p

Calibri Bold 13,5

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

5.1.4.2. antrinis

(GKODAS = 'uas511' AND (ADM_TIP IS NULL OR ADM_TIP = 'SEN')) AND "ANTR" = 'A'

sen_c_mies_a

Calibri Bold 10,5

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

5.1.5. Seniūnijos centras: miestelis, kaimas, kai gyventojų daugiau nei 500:

 

 

 

5.1.5.1. pirminis

(GKODAS IN ('uas512', 'uas52', 'uas55') AND ADM_TIP = 'SEN') AND "GYVSK" >= 500 AND "ANTR" IS NULL

sen_c_kaim_a

Calibri Bold 13

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

5.1.6. Seniūnijos centras: miestelis, kaimas, kai gyventojų mažiau nei 500:

 

 

 

5.1.6.1. pirminis

(GKODAS IN ('uas512', 'uas52', 'uas55') AND ADM_TIP = 'SEN') AND "GYVSK" < 500 AND "ANTR" IS NULL

sen_k_maz500_p

Calibri Bold 12,5

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

5.1.7. Seniūnijos centras:

 

 

 

 

5.1.7.1. antrinis

(GKODAS  IN ('uas512', 'uas52', 'uas55')  AND ADM_TIP  = 'SEN') AND "ANTR" = 'A'

sen_c_kaim_a

Calibri Bold 10,25

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

5.1.8. Miestelis, kai gyventojų daugiau nei 500:

 

 

 

5.1.8.1. pirminis

(GKODAS = 'uas512' AND "ADM_TIP" IS NULL ) AND "GYVSK" >= 500 AND "ANTR" IS NULL

miest_d500_p

Calibri Bold 13

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

5.1.9. Miestelis, kai gyventojų mažiau nei 500:

 

 

 

5.1.9.1. pirminis

(GKODAS = 'uas512' AND "ADM_TIP" IS NULL ) AND "GYVSK" < 500 AND "ANTR" IS NULL

miest_m500_p

Calibri Bold 12,5

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

5.1.10. Miestelis:

 

 

 

 

5.1.10.1. antrinis

(GKODAS = 'uas512' AND "ADM_TIP" IS NULL ) AND "ANTR" = 'A'

miestelis_a

Calibri Bold 10

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

5.1.11. Kaimas, kai gyventojų daugiau nei 1000:

 

 

 

 

5.1.11.1. pirminis

GKODAS IN ('uas52', 'uas55') AND "ADM_TIP" IS NULL AND "GYVSK" >=1000 AND "ANTR" IS NULL

kaim_d1000

Calibri Bold 12,75

Apvadas 0,6 (0, 0, 0, 80)

5.1.12. Kaimas, kai gyventojų nuo 500 iki 1000:

 

 

 

 

5.1.12.1. pirminis

GKODAS IN ('uas52', 'uas55') AND "ADM_TIP" IS NULL AND ("GYVSK" < 1000 AND "GYVSK" >= 500) AND "ANTR" IS NULL

kaim_500_1000

Calibri Bold 12,25

5.1.13. Kaimas, kai gyventojų nuo 100 iki 500:

 

 

 

5.1.13.1. pirminis

GKODAS IN ('uas52', 'uas55') AND "ADM_TIP" IS NULL AND ("GYVSK" < 500 AND "GYVSK" >= 100) AND "ANTR" IS NULL

kaim_100_500

Calibri Bold 11,25

5.1.14. Kaimas, kai gyventojų nuo 20 iki 100:

 

 

 

 

5.1.14.1. pirminis

GKODAS IN ('uas52', 'uas55') AND "ADM_TIP" IS NULL AND "GYVSK" < 100 AND "GYVSK" >=20 AND "ANTR" IS NULL

kaim_20_100

Calibri Bold 10

5.1.15. Kaimas, kai gyventojų mažiau nei 20:

 

 

 

 

5.1.15.1. pirminis

GKODAS IN ('uas52', 'uas55') AND "ADM_TIP" IS NULL AND "GYVSK" < 20 AND "ANTR" IS NULL

kaim_20

Calibri Bold 9

5.1.16. Kaimas:

 

 

 

 

5.1.16.1. antrinis

GKODAS IN ( 'uas52', 'uas55' ) AND "ADM_TIP" IS NULL AND "ANTR" = 'A'

kaim_a

Calibri Bold 9

5.1.17. Miesto dalis:

 

 

 

 

5.1.17.1. pirminis

"GKODAS" = 'uas53' AND "ANTR" IS NULL

miesto_dalis_p

Calibri Bold Italic 10,5

5.1.17.2. antrinis

"GKODAS" = 'uas53' AND "ANTR" = 'A'

miesto_dalis_a

Calibri Bold Italic 8

5.1.18. Viensėdis:

 

 

 

5.1.18.1. pirminis

GKODAS IN ( 'uas54' ) AND "ADM_TIP" IS NULL AND "ANTR" IS NULL

viensedis_p

Calibri Bold Italic 9

5.1.18.2. antrinis

GKODAS IN ( 'uas54' ) AND "ADM_TIP" IS NULL AND "ANTR" = 'A'

viensedis_a

Calibri Bold Italic 8

5.1.19. Pelkė:

 

 

 

5.1.19.1. pirminis

"GKODAS" = 'uhd6' AND "ANTR" IS NULL

pelke_p

Cambria Italic 9

5.1.19.2. antrinis

"GKODAS" = 'uhd6' AND "ANTR" = 'A'

pelke_a

Cambria Italic 8

5.1.20. Miškas, miesto parkas, miško parkas:

 

 

 

5.1.20.1. pirminis

"GKODAS" IN ( 'ums0' , 'uur14' ) AND "ANTR" IS NULL

miskas_p

Cambria Italic 9

5.1.20.2. antrinis

"GKODAS" IN ( 'ums0' , 'uur14' ) AND "ANTR" = 'A'

miskas_a

Cambria Italic 8

5.1.21. Kraštovaizdžio objektas:

 

 

 

5.1.21.1. pirminis

"GKODAS" IN ( 'unk0' ) AND "ANTR" IS NULL

krastov

 

Cambria Italic 9

5.1.21.2. antrinis

"GKODAS" IN ( 'unk0' ) AND "ANTR" = 'A'

krastov_a

Cambria Italic 8

5.1.22. Kapinės:

 

 

 

5.1.22.1. pirminis

"GKODAS" IN ( 'uvp1' ) AND "ANTR" IS NULL

kapines_p

Cambria Italic 9

5.1.22.2. antrinis

"GKODAS" IN ( 'uvp1' ) AND "ANTR" = 'A'

kapines_a

Cambria Italic 8

5.2. Geodeziniai punktai (sluoksnis GEODEZ)

5.2.1. Aukščio punkto (gruntinio reperio) aukštis (metrais)

(GKODAS = 'fp2' )

Z

Arial Narow Bold 8

5.2.2. Globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinė stoties (LitPOS) aukštis (metrais)

(GKODAS = 'fp8' )

VARDAS

Arial Narow Bold 8

5.2.3. GPNS geodezinio tinklo punkto:

 

 

 

5.2.3.1. pavadinimas arba numeris

(GKODAS LIKE 'fp1%' )

VARDAS

Arial Narow Bold 8

5.2.3.2. aukštis (metrais)

(GKODAS LIKE 'fp1%' )

Z

Arial Narow Bold 8

 

5.3. Aeronavigacinės kliūtys (sluoksnis KLIUTYS)

5.3.1. Aeronavigacinės kliūties (atskirai stovičio bokšto, kamino) aukštis (metrais)

-

AUKSTIS

Arial Narow Bold 8

 

5.4. Aukščio taškai (sluoksnis AUKSTIS)

5.4.1. Aukščio taškai

-

Z

Arial Narow Bold 8

 

5.5. Keliai ir gatvės (sluoksnis KELIAI_L)

5.5.1. Magistralinio kelio numeris

"KATEGOR" IN ( 'AM' , '1' , '2' ) AND LYGMUO = 0

NUMERIS

Arial Narow Bold 10

5.5.2. Krašto kelio numeris

"KATEGOR" = '3' AND LYGMUO = 0

NUMERIS

Arial Narow Bold 10

5.5.3. Tarptautinis kelio numeris

"ENUMERIS" IS NOT NULL AND LYGMUO = 0

ENUMERIS

Arial Narow Bold 10

5.5.4. Rajoninis kelio numeris

"KATEGOR" IN ( '4' , '5' ) AND LYGMUO = 0

NUMERIS

Arial Narow Bold 10

5.5.5. Gatvės pavadinimas

GKODAS LIKE '%gc2' AND VARDAS IS NOT NULL AND LYGMUO = 0

VARDAS

Arial Narow Bold 9

5.5.6. Kelio su kieta paviršiaus danga savybės

GKODAS LIKE 'gc12' AND JPLOTIS IS NOT NULL AND PLOTIS > 0 AND DANGA IN ( 'A', 'C', 'G', 'Sk' ) AND LYGMUO = 0 AND KATEGOR IS NOT NULL

DANGA, JPLOTIS, PLOTIS

Arial Narow Bold 8,5

5.5.7. Kelio be kietos paviršiaus dangos savybės

GKODAS LIKE 'gc14' AND PLOTIS > 0 AND DANGA = 'Ž' AND LYGMUO = 0 AND KATEGOR IS NOT NULL

DANGA, PLOTIS

Arial Narow Bold 8,5

5.5.8. Gruntkelių ir lauko-miško kelių plotis

GKODAS IN ('gc15', 'gc16')

PLOTIS

Arial Narow Bold 8,5

 

5.6. Hidrografija, plotiniai vandens telkiniai (sluoksnis PLOTAI)

5.6.1. Jūra, marios

GKODAS = 'hd5'

VARDAS

Cambria Italic 13,5

5.6.2. Didžiausi vandens telkiniai

GKODAS  IN ('hd1' , 'hd2' , 'hd3' , 'hd4' , 'hd9', 'hd6'  ) AND VARDAS IS NOT NULL AND SHAPE_Area >= 5000000

VARDAS

Cambria Italic 11,5

5.6.3. Dideli vandens telkiniai

GKODAS  IN ('hd1' , 'hd2' , 'hd3' , 'hd4' , 'hd9', 'hd6'  ) AND VARDAS IS NOT NULL AND (SHAPE_Area >= 500000 AND SHAPE_Area < 5000000)

VARDAS

Cambria Italic 10

5.6.4. Maži vandens telkiniai

GKODAS IN ('hd1' , 'hd2' , 'hd3' , 'hd4' , 'hd9', 'hd6' ) AND VARDAS IS NOT NULL AND SHAPE_Area < 500000

VARDAS

Cambria Italic 8,75

 

5.7. Hidrografija, hidrografijos ašinės linijos (sluoksnis HIDRO_L)

5.7.1. Nemunas, Neris

(VARDAS = 'NEMUNAS' OR VARDAS = 'NERIS') AND GKODAS NOT LIKE 'fhc_'

VARDAS

Cambria Italic 11,5

5.7.2. Didelės upės

VARDAS <> 'NEMUNAS' AND VARDAS <> 'NERIS' AND VARDAS NOT LIKE '_-%' AND VARDAS NOT LIKE '__-%' AND VARDAS IS NOT NULL AND GRAKTAS IN ('16010510', '16010796', '42010540', '17010864', '17010240', '80012010', '41010510', '13010710', '14010001', '50010001', '10011510', '15010750', '13010210', '16010001', '14010160', '41010430', '13010795', '80012110', '41010850', '12110280', '11010001', '17010001', '10012120', '12010810', '41010001', '10010001', '12010001', '42010001', '13010001', '15010660', '13010770', '10010860', '15010410', '41011120', '15010370', '12210920', '15010720', '10011370', '50010437', '41011240', '17011060', '30011170', '30011310', '17010810', '30010001', '10011050', '10012181', '12010420', '12210750', '30010740', '11010236', '15010450', '16010829', '11010220', '15010586', '12210450', '15010001', '16010730', '12211210', '13011010', '12210001', '70010810', '40010320', '10012620', '11010550', '12110001') AND GKODAS NOT LIKE 'fhc_'

VARDAS

Cambria Italic 10

5.7.3. Kitos upės

VARDAS <> 'NEMUNAS' AND VARDAS <> 'NERIS' AND VARDAS NOT LIKE '_-%' AND VARDAS NOT LIKE '__-%' AND VARDAS IS NOT NULL AND "GRAKTAS" NOT IN ('16010510', '16010796', '42010540', '17010864', '17010240', '80012010', '41010510', '13010710', '14010001', '50010001', '10011510', '15010750', '13010210', '16010001', '14010160', '41010430', '13010795', '80012110', '41010850', '12110280', '11010001', '17010001', '10012120', '12010810', '41010001', '10010001', '12010001', '42010001', '13010001', '15010660', '13010770', '10010860', '15010410', '41011120', '15010370', '12210920', '15010720', '10011370', '50010437', '41011240', '17011060', '30011170', '30011310', '17010810', '30010001', '10011050', '10012181', '12010420', '12210750', '30010740', '11010236', '15010450', '16010829', '11010220', '15010586', '12210450', '15010001', '16010730', '12211210', '13011010', '12210001', '70010810', '40010320', '10012620', '11010550', '12110001') AND GKODAS NOT LIKE 'fhc_'

VARDAS

Cambria Italic 8,75

 


IV SKYRIUS

GRPK ŽEMĖLAPYJE NAUDOJAMŲ SUTARTINIŲ ŽENKLŲ ATVAIZDAVIMO SLUOKSNIAI

 

6.            GRPK žemėlapyje naudojamų sutartinių ženklų atvaizdavimo sluoksnių aprašymas pateiktas 3 lentelėje. Lentelėje pateiktų naudojamų sutartinių ženklų aprašymai pateikti šios specifikacijos II skyriuje.

 

3 lentelė

 

Sutartinių ženklų atvaizdavimo sluoksnių aprašymas

Naudojamas Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio sluoksnis

Duomenų atrankos užklausa

Naudojami sutartiniai ženklai[24]

Sluoksnio permatomumas

6.1. Vietovardžiai

VIETOV_T

"GKODAS" IN ( 'uas511', 'uas512', 'uas53', 'uas52', 'uas54', 'uas55', 'uhd6', 'ums0', 'unk0', 'uur14', 'uvp1' ) AND (ANTR IS NULL OR ANTR = 'A' )

Sutartiniu ženklu nevaizduojamas, vaizduojamas tik objekto pavadinimas.

0 %

6.2. Geodeziniai punktai

GEODEZ

 

GPNS geodezinio tinklo punktas

40 %

Aukščio punktas (gruntinis reperis)

Globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinė stotis (LitPOS)

6.3. Aeronavigacinės kliūtys

KLIUTYS

 

Aeronavigacinė kliūtis (atskirai stovintis bokštas, kaminas)

40 %

6.4. Bokštai

BOKSTAI

 

Atskirai stovintis bokštas, kaminas

40 %

Vėjo malūnas, kita vėjo jėgainė

6.5. Aukščio taškai

AUKSTIS

 

Žemės paviršiaus aukščio taškas

40 %

6.6. Administracinės ribos (štrichai)

RIBOS

 

Valstybės siena

15 %

Apskrities riba

Savivaldybės riba

Miesto riba

6.7. Administracinės ribos (linijos)

RIBOS

 

Valstybės siena

60 %

Apskrities riba

Savivaldybės riba

Miesto riba

6.8. Pastatai

PASTAT

 

Pastatas

65 %

Garažas, šiltnamis, bokštinio tipo statinys, vėjo malųnas, kita vėjo jėgainė

6.9. Keliai ir gatvės

KELIAI

NOT (GKODAS IN ( 'gc15', 'gc16' ) AND LYGMUO <= 0 ) AND NOT GKODAS IN ( 'sgc12gc2', 'sgc14gc2', 'sgc12', 'sgc14', 'sgc2' )

Magistralinis kelias; >0 lygmuo

45 %

Krašto kelias; >0 lygmuo

Rajoninis kelias; >0 lygmuo

Vietinis kelias, gatvė; >0 lygmuo

Pėsčiųjų gatvė-takas; >0 lygmuo

Kelias uždaroje teritorijoje; >0 lygmuo

Gruntkelis, lauko-miško kelias; >0 lygmuo

Magistralinis kelias; 0 lygmuo

Krašto kelias; 0 lygmuo

Rajoninis kelias; 0 lygmuo

Vietinis kelias, gatvė; 0 lygmuo

Pėsčiųjų gatvė-takas; 0 lygmuo

Kelias uždaroje teritorijoje; 0 lygmuo

Magistralinis kelias; <0 lygmuo

Krašto kelias; <0 lygmuo

Rajoninis kelias; <0 lygmuo

Vietinis kelias, gatvė; <0 lygmuo

Pėsčiųjų gatvė-takas; <0 lygmuo

Kelias uždaroje teritorijoje; <0 lygmuo

6.10. Gruntkeliai ir lauko-miško keliai

KELIAI

GKODAS IN ( 'gc15', 'gc16' ) AND LYGMUO <= 0

Gruntkelis; 0 lygmuo

35 %

Lauko-miško kelias; 0 lygmuo

Gruntkelis, lauko-miško kelias; <0 lygmuo

6.11. Statomi keliai

KELIAI

GKODAS IN ( 'sgc12gc2', 'sgc14gc2', 'sgc12', 'sgc14', 'sgc2' )

Statomas kelias

35 %

6.12. Geležinkeliai; kai priskirta lygmens reikšmė didesnė nei 0

GELEZINK

LYGMUO > 0 AND INFO NOT IN ( 'funik.' )

Europinio standarto ir plačios vėžės geležinkelis; >0 lygmuo

45 %

Siaurasis geležinkelis; >0 lygmuo

6.13. Geležinkeliai, kai priskirta lygmens reikšmė yra lygi 0

GELEZINK

LYGMUO <= 0 AND INFO NOT IN ( 'funik.' )

Europinio standarto ir plačios vėžės geležinkelis; 0 lygmuo

45 %

Siaurasis geležinkelis; 0 lygmuo

Europinio standarto ir plačios vėžės geležinkelis; <0 lygmuo

6.14. Funikulieriai

GELEZINK

INFO IN ( 'funik.' )

Funikulierius

40 %

6.15. Aiškūs krantai

PLOTAI_L

GKODAS IN ( 'hc00as1', 'hc00fas1', 'hk1', 'hk1as1' )

Aiškus krantas

65 %

6.16. Neaiškūs, statūs krantai

PLOTAI_L

GKODAS IN ( 'hk2', 'hk3' )

Neaiškus krantas

50 %

Griūvantis krantas

6.17. Plotiniai vandens telkiniai

PLOTAI

GKODAS IN ( 'hd1', 'hd2', 'hd3', 'hd4', 'hd5' , 'hd9' )

Plotinis vandens telkinys

75 %

6.18. Pelkės

PLOTAI

GKODAS = 'hd6'

Pelkė

45 %

6.19. Hidrografijos ašinės linijos

HIDRO_L

 

Pralaida

65 %

Ašinė 6–12 m pločio upelio, kanalo, drenažo griovio linija

Ašinė 3–5 m pločio upelio, kanalo, drenažo griovio linija

Ašinė 1–2 m pločio upelio, kanalo, drenažo griovio linija

6.20. Kvartalinės, proskynos

MISKAS_L

 

Kvartalinė, proskyna

50 %

6.21. Miškai ir krūmynai

PLOTAI

GKODAS IN ( 'ms0', 'sd15' )

Miškas

75 %

Medžių, krūmų želdinys ir žėlinys

6.22. Sodai

PLOTAI

GKODAS = 'ms4'

Sodas

65 %

6.23. Ortofotografinis žemėlapis

ORT10LT

 

 

 

V SKYRIUS

GRPK ŽEMĖLAPIO MAKETAS

 

7.            4 lentelėje pateiktas GRPK žemėlapio maketo aprašymas, pateikiant sutartinių ženklų atvaizdavimo sluoksnių išsidėstymą žemėlapyje. Šių sluoksnių detalus aprašymas pateiktas šios specifikacijos III skyriuje.

 

4 lentelė

 

Sutartinių ženklų atvaizdavimo sluoksnių aprašymas

Naudojamas duomenų geometrijos tipas

7.1. Vietovardžiai

Taškas

7.2. Geodeziniai punktai

Taškas

7.3. Aeronavigacinės kliūtys

Taškas

7.4. Bokštai

Taškas

7.5. Administracinės ribos (štrichai)

Linija

7.6. Administracinės ribos (linijos)

Linija

7.7. Pastatai

Plotas

7.8. Geležinkeliai; kai priskirta lygmens reikšmė didesnė nei 0

Linija

7.9. Keliai ir gatvės

Linija

7.10. Gruntkeliai ir lauko-miško keliai

Linija

7.11. Statomi keliai

Linija

7.12. Geležinkeliai, kai priskirta lygmens reikšmė yra lygi 0

Linija

7.13. Funikulieriai

Linija

7.14. Aiškūs krantai

Linija

7.15. Neaiškūs, statūs krantai

Linija

7.16. Plotiniai vandens telkiniai

Plotas

7.17. Pelkės

Plotas

7.18. Hidrografijos ašinės linijos

Linija

7.19. Kvartalinės, proskynos

Linija

7.20. Miškai ir krūmynai

Plotas

7.21. Sodai

Plotas

7.22. Ortofotografinis žemėlapis

Rastrinis vaizdas

 


 

VI SKYRIUS

GRPK ŽEMĖLAPIO SPAUSDINIMO ŠABLONAS

 

8.            GRPK žemėlapio spausdinimo šablonas yra skirtas spausdinti GRPK žemėlapį skaidant jį nomenklatūriniais lapais M 1:10 000 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje. Šablono aprašymas pateiktas šios specifikacijos priede.

9.            Šios specifikacijos 5 lentelėje aprašytas GRPK žemėlapio turinio elementų tekstas.

 

5 lentelė

 

Turinio elementai

Užrašų pavyzdžiai

Užrašų šriftas / ženklo dydis

Užrašai lapo viršuje:

lapo numeris

56/56

Arial Bold 16pnt

-      

lapo pavadinimas

ŠEDUVA

Arial Bold 16pnt

 

GEOREFERENCINIO PAGRINDO ŽEMĖLAPIS

Arial Bold 10pnt

 

1994 METŲ LIETUVOS KOORDINAČIŲ SISTEMA (LKS-94)

Arial Bold 10pnt

Užrašai lapo apačioje:

žemėlapio skaidymo lapais schema

lapo pavadinimas schemoje

ŠEDUVA

Arial 6pnt

koordinačių (X, Y) užrašai schemoje

6100

Arial 6pnt

abscisių ir ordinačių ašių užrašai

X(km)

Arial 6pnt

lapų nomenklatūros gretimų lapų schemoje

56/56

Arial 6pnt

žemėlapio koordinačių ir aukščių sistemos

Žemėlapis sudarytas naudojant:

1994m. Lietuvos koordinačių sistemą (LKS-94),

Lietuvos valstybinę aukščių sistemą LAS07.

Arial Bold 8pnt

informacija apie mastelį:

skaitmeninis mastelis

1:10 000

Arial Bold 13pnt

mastelis

Vienas centimetras žemėlapyje atitinka 100 metrų vietovėje

Arial 8pnt

metrų užrašai kas 200

200

Arial 6pnt

informacija apie išleidimą

autoriaus teisės

© LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Arial Bold 8pnt

Kilometrinis tinklelis koordinačių sistemoje LKS-94:

kilometrų užrašai

6180

Arial 7pnt

 

 

__________________________[1] Papildomai gali būti nurodyti bendrojo plano patvirtinimo metai.

[2] Ortofotografinių žemėlapių metai

3 Papildomai gali būti nurodyta Lietuvos Vyriausybės nutarimo patvirtinimo data ir numeris.

 

[4] Statomam ar rekonstruojamam keliui ar gatvei suteikiama papildoma GKODAS reikšmė „s“. Pavyzdžiui, „sgc12“.

[5] Priskiriama tik tuo atveju, jei yra asfalto, cementbetonio ar grindinio danga.

[6] Žiedinėse sankryžose gatvės pavadinimas nerašomas.

[7] Reikšmė įvedama tik tuo atveju, jei informacija apie lauko ar miško keliui priskiriamą kategoriją, gauta iš savivaldybės.

[8] Yra galimos dvigubos šioje lentelėje išvardintų GKODAS reikšmės (pavyzdžiui, gz1gz2).

[9] Prireikus, objekto riba tikslinama rankiniu būdu, vadovaujantis matoma vietovės situacija.

[10] Prireikus, objekto riba tikslinama rankiniu būdu, vadovaujantis matoma vietovės situacija.

[11] Prireikus, objekto riba tikslinama rankiniu būdu, vadovaujantis matoma vietovės situacija.

[12] Prireikus, objekto riba tikslinama rankiniu būdu, vadovaujantis matoma vietovės situacija.

[13] Prireikus, objekto riba tikslinama rankiniu būdu, vadovaujantis matoma vietovės situacija.

[14] Prireikus, objekto riba tikslinama rankiniu būdu, vadovaujantis matoma vietovės situacija.

[15] Prireikus, objekto riba tikslinama rankiniu būdu, vadovaujantis matoma vietovės situacija.

[16] Prireikus gali būti patikslinta rankiniu būdu.

[17] Kai Z negalima nustatyti, turi būti įrašyta reikšmė „-2999“.

[18] Kai Z negalima nustatyti, turi būti įrašyta reikšmė „-2999“.

[19] * – GRPK rinkinio sluoksnio pavadinimas.

[20] * – GRPK rinkinio sluoksnio pavadinimas.

[21] Papildomai gali būti nurodyti bendrojo plano patvirtinimo metai.

[22] Ortofotografinių žemėlapių metai

23 Papildomai gali būti nurodyta Lietuvos Vyriausybės nutarimo patvirtinimo data ir numeris.

 

[24] Lentelėje pateikti tik ženklų pavadinimai. Patys ženklai aprašyti šios specifikacijos II skyriaus 1 lentelėje.