LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2020 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO NR. 4-539 „DĖL KOMPENSAVIMO TURIZMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS UŽ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS SUTEIKTAS TURIZMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 4-732

Vilnius

 

P a k e i č i u Kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 4-539 „Dėl Kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras                                                                         Rimantas Sinkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministro

2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-732

 

 

KOMPENSAVIMO TURIZMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS UŽ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS SUTEIKTAS TURIZMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus kompensuojamųjų turizmo paslaugų gavėjams, kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjams, kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikimo ir kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už suteiktas kompensuojamąsias turizmo paslaugas tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme, Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme.

3. Paslaugos gavėjai, aprašyti Aprašo 7 punkte, gali gauti turizmo ir kitas paslaugas (toliau – Kompensuojamosios turizmo paslaugos), kurias teikia apgyvendinimo paslaugų teikėjai, vietinio turizmo kelionių organizatoriai, kelionių pardavimo agentai ar turizmo paslaugų rinkinio pardavėjai (toliau – Kompensuojamųjų paslaugų teikėjai), įtraukti į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje skelbiamus licencijuotų turizmo paslaugų teikėjų sąrašus ir užsiregistravę Aprašo 6 punkte nurodytoje interneto svetainėje.

4. Pagal Aprašą skiriamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija (toliau – Kompensacija). Kompensacija yra de minimis pagalba pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiant jo galiojimą ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 651/2014 pratęsiant jo galiojimą ir įtraukiant patikslinimus.

5. Aprašo įgyvendinimą administruoja viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“ (toliau – Administratorius). Administratorius vertina paslaugų teikėjų pateiktus mokėjimo prašymus, priima sprendimą kompensuoti paslaugų teikėjo patirtas išlaidas arba jų nekompensuoti.

6. Turizmo paslaugų teikėjai registruojasi Administratoriaus sukurtoje ir tvarkomoje interneto svetainėje www.atostogosmedikams.lt (toliau – Interneto svetainė).

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI KOMPENSUOJAMŲJŲ TURIZMO PASLAUGŲ GAVĖJAMS

 

7. Pagal Aprašą galimi Kompensuojamųjų turizmo paslaugų gavėjai yra šie sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai:

7.1. Licencijuotas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas – sveikatos priežiūros specialistas, kuris koronaviruso (COVID-19) pandemijos sukeltos ekstremaliosios padėties, paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, metu turėjo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteiktą slaugos praktikos licenciją, akušerijos praktikos licenciją ar medicinos praktikos licenciją arba, karantino, paskelbto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ 2 punktu (toliau – Karantino paskelbimas) ir atšaukto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 579 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 2 punktu (toliau – Karantino atšaukimas), metu sveikatos priežiūros įstaigoje, sudariusioje sutartis su Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritoriniais skyriais, privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenimis, dirbęs burnos priežiūros praktikos licenciją arba odontologijos praktikos licenciją turintis specialistas.

7.2. kiti sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai, kuriems pradėti ar vykdyti sveikatos priežiūros veiklą nereikia šio Aprašo 7.1 papunktyje nurodytos licencijos (toliau – Nelicencijuotas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas):

7.2.1. Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Laisvės atėmimo vietų ligoninės sąrašuose, pateiktuose oficialiu raštu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai (toliau – Ministerija), nurodyti sveikatos priežiūros įstaigoje dirbantys asmenys (nurodomas vardas, pavardė, darbovietė, pareigos), kurie, esant koronaviruso (COVID–19) pandemijos sukeltai ekstremaliajai padėčiai, dirbo pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punkte nurodytas profesijas;

7.2.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, nuo Karantino paskelbimo iki Karantino atšaukimo dirbę Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 ir 15 straipsniuose apibrėžtose institucijose ir kurių sąrašus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pateikia Ministerijai;

7.2.3. kiti darbuotojai, Aprašo 7.2.1. ir 7.2.2. papunkčiuose nurodytų institucijų į Ministerijai pateikiamus sąrašus įtraukti dėl nuo Karantino paskelbimo iki Karantino atšaukimo padidėjusio darbo krūvio, kaip tai nustato sąrašus pateikusių sveikatos priežiūros įstaigų vidaus tvarka.

8. Nelicencijuotų sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų sąrašai sudaromi ir Kompensuojamosios turizmo paslaugos teikiamos, kai:

8.1. Ministerija raštu kreipiasi į Lietuvos Respublikos savivaldybes, Krašto apsaugos ministeriją, Laisvės atėmimo vietų ligoninę prašydama pateikti vardinius nelicencijuojamų toje teritorijoje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, atitinkančių Aprašo 7.2 papunktyje nurodytus kriterijus, sąrašus;

8.2. Gautus sąrašus Ministerija elektroniniu paštu perduoda Administratoriui;

8.3. Administratorius parengia kupono maketą, kuriame nurodytas nelicencijuoto sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo vardas, pavardė ir unikalus serijos numeris, užsako jų spaudą;

8.4. Administratorius užsako kuponų išsiuntimą į Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijas per kurjerį ir Aprašo 7.2 papunktyje nurodytas institucijas ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 1 dienos.

9. Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas, norėdamas pasinaudoti Kompensuojamosiomis turizmo paslaugomis, kreipiasi tiesiogiai į Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėją, nurodytą Interneto svetainėje, kurio siūlomą Kompensuojamąją turizmo paslaugą ketina įsigyti, ir pateikia:

9.1. galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);

9.2. laikotarpiu nuo Karantino paskelbimo dienos iki Kompensuojamųjų turizmo paslaugų užsakymo dienos galiojančios licencijos numerį (licencijuotas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas);

9.3. Aprašo 8.3 papunktyje nurodytą kuponą (nelicencijuotas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas).

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI KOMPENSUOJAMOSIOS TURIZMO PASLAUGOS TEIKĖJAMS IR PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

10.     Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjai privalo:

10.1.  Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikimo metu būti įtraukti į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje skelbiamus licencijuotų apgyvendinimo paslaugų teikėjų, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjų, vietinio turizmo kelionių organizatorių (išskyrus sustabdytų ir panaikintų kelionių organizatorių pažymėjimų sąrašus), kelionių pardavimo agentų sąrašus;

10.2.  nebūti įgiję bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos įmonės statuso, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo tvarka nebūti pripažinti nemokiais;

10.3. užsiregistruoti Interneto svetainėje, nurodant juridinio ar fizinio asmens vardą, kodą, adresą ir teikiamos turizmo paslaugos pažymėjimo numerį;

10.4. nebūti gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba būti grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

11. Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjas, prieš suteikdamas Kompensuojamąją turizmo paslaugą sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui, privalo:

11.1. patikrinti sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir padaryti skaitmeninę jo kopiją;

11.2. patikrinti, ar sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas Kompensuojamomis turizmo paslaugomis pagal Aprašą naudojasi pirmą kartą, duoti sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui užpildyti Paslaugos gavėjo sąžiningumo deklaraciją (Aprašo 2 priedas).

11.3. Interneto svetainėje patikrinti besikreipiančio licencijuoto sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo licencijos numerį ir nedelsiant:

11.3.1. pranešti licencijuotam sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui, kad suteikti Kompensuojamųjų turizmo paslaugų negalės, jei nurodytas licencijos numerio nėra arba jis yra suteiktas kitam asmeniui;

11.3.2. pranešti licencijuotam sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui, kad suteikti Kompensuojamųjų turizmo paslaugų negalės, jei Interneto svetainėje bus nurodyta, kad licencijuotas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas jau pasinaudojo Kompensuojamosiomis turizmo paslaugomis;

11.3.3. priimti licencijuoto sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo Kompensuojamųjų turizmo paslaugų užsakymą ir Interneto svetainėje pažymėti, kad nurodytas licencijos numeris jau panaudotas;

11.4. jeigu dėl Kompensuojamųjų paslaugų kreipiasi nelicencijuotas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas, patikrinti, ar sutampa asmens dokumente ir kupone nurodytas vardas ir pavardė, ir nedelsiant:

11.4.1. jei duomenys sutampa, perimti kuponą ir padaryti skaitmeninę jo kopiją, kurią padarius kupono originalas yra sunaikinamas vietoje;

11.4.2. jei duomenys nesutampa, grąžinti kuponą nelicencijuotam sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui ir pranešti jam, kad Kompensuojamųjų turizmo paslaugų suteikti negalės;

12. Kompensuojamąją (-ąsias) turizmo paslaugą (-as) galima įsigyti iš vieno pasirinkto Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjo, kuris yra užsiregistravęs Interneto svetainėje. Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjų sąrašas yra viešai skelbiamas Interneto svetainėje.

13. Kompensuojamųjų turizmo paslaugų vertė vienam sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui 200 (du šimtai) eurų su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM).

14. Lėšų, skirtų sumokėti už Kompensuojamąsias turizmo paslaugas, suma, nurodyta Aprašo 13 punkte, į dalis neskaidoma. Jei Kompensuojamosioms turizmo paslaugoms, kuriomis nori pasinaudoti sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas, skirtų lėšų suma yra didesnė, skirtumą sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas padengia savo lėšomis.

15. Aprašo 13 punkte nurodytos lėšos, skirtos sumokėti už Kompensuojamąsias turizmo paslaugas, tiesiogiai sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui neišmokamos.

16. Paslaugos gavėjo užsakytos paslaugos yra neatšaukiamos ir nekeičiamos, nebent su Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėju susitarta kitaip.

17. Kompensuojamosiomis turizmo paslaugomis sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas gali pasinaudoti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 dienos.

18. Valstybės kompensuojamomis turizmo paslaugomis vienas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas gali pasinaudoti tik vieną kartą ir tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

IV SKYRIUS

KOMPENSAVIMO TURIZMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS UŽ SUTEIKTAS KOMPENSUOJAMĄSIAS TURIZMO PASLAUGAS TVARKA

 

19. Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjų pateiktus mokėjimo prašymus kompensuoti už suteiktas Kompensuojamąsias turizmo paslaugas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams nagrinėja, sprendimą dėl Kompensacijos skyrimo priima ir Kompensaciją išmoka Administratorius.

20. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo turizmo paslaugos suteikimo pabaigos sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui terminą Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjas Administratoriui pateikia:

20.1. užpildytą mokėjimo prašymą (Aprašo 1 priedas), kuris gali būti teikiamas daugiau negu už vieną Kompensuojamosios turizmo paslaugos gavėją;

20.2. licencijuoto sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo galiojančios licencijos numerį arba nelicencijuotam sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui asmeniškai išduoto kupono kopiją;

20.3. Kompensuojamosios turizmo paslaugos gavėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopiją;

20.4. Kompensuojamosios turizmo paslaugos gavėjo užpildytą sąžiningumo deklaraciją, patvirtinančią, kad sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas pagal Aprašą teikiamomis turizmo paslaugomis naudojasi pirmą kartą (Aprašo 2 priedas);

20.5. turizmo paslaugų gavėjui išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, patvirtinančią, kokia paslauga buvo suteikta ir kokia yra jos suteikimo data ir kaina;

20.6. užpildytas sutikimo dėl de minimis pagalbos teikimo formą (Aprašo 3 priedas) ir „Vienos įmonės“ deklaracijos formą (Aprašo 4 priedas), jei paslaugos teikėjas kreipiasi de minimis pagalbos pirmą kartą.

21. Administratorius, gavęs mokėjimo prašymą, per 2 (dvi) darbo dienas įvertina, ar:

21.1. Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjas paslaugų teikimo metu atitinka Aprašo 10 punkto reikalavimus;

21.2. Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjas įvykdė Aprašo 11 punkte nurodytas prievoles, kad sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojui Kompensuojamosios turizmo paslaugos būtų suteiktos pirmą kartą;

21.3. pateikti visi Aprašo 20 punkte nurodyti dokumentai, duomenys ir informacija. Jei pateikti ne visi arba netikslūs dokumentai, duomenys ir informacija, Administratorius paprašo Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjo per 2 (dvi) darbo dienas pateikti trūkstamus dokumentus, duomenis ir informaciją. Per šį suteiktą laikotarpį paslaugų teikėjo rašytiniu prašymu Administratoriaus nustatytas terminas pateikti trūkstamus dokumentus, duomenis ir informaciją gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms nuo rašytinio prašymo pateikimo.

22. Administratorius, gavęs Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjo pateiktus dokumentus, duomenis ir informaciją, priima sprendimą:

22.1. tenkinti mokėjimo prašymą;

22.2. motyvuotą sprendimą netenkinti mokėjimo prašymo, jei:

22.2.1. Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjas neatitinka Aprašo 10 papunktyje keliamų reikalavimų;

22.2.2. dėl paslaugų teikėjo kaltės Kompensuojamosios turizmo paslaugos buvo suteiktos asmeniui, neatitinkančiam Aprašo 7.1 ar 7.2 papunkčiuose nurodytų kriterijų, arba Kompensuojamosios turizmo paslaugos buvo suteiktos antrą kartą;

22.2.3. jeigu paslaugų teikėjas Aprašo 21.3 papunktyje nurodyta tvarka neatsiuntė prašomų dokumentų, duomenų ir informacijos;

22.2.4. jeigu nuo Kompensuojamosios turizmo paslaugos suteikimo iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos praėjo daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų.

23. Administratorius Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėją apie priimtą sprendimą netenkinti mokėjimo prašymo ir priežastį informuoja elektroniniu paštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos ir nurodo sprendimo apskundimo tvarką ir terminus.

24. Mokėjimo prašymai, dokumentai, duomenys ir informacija, nurodyti
Aprašo 20.1–20.6 papunkčiuose, teikiami Administratoriui elektroniniu paštu atostogosmedikams@lithuania.travel arba registruotu paštu adresu: VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, Gedimino pr. 38, Vilnius.

25. Administratorius, įvertinęs, kad pateikti visi dokumentai, duomenys ir informacija yra tikslūs, ir priėmęs sprendimą kompensuoti suteiktas paslaugas, atlieka mokėjimą Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aprašo 20.1–20.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų tinkamo pateikimo.

26. Jeigu paskyrus Kompensaciją skyrimo paaiškėja, kad Kompensuojamosios paslaugos teikėjas pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus, ir (ar) sąmoningai nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimo dėl Kompensacijos skyrimo priėmimui, Kompensuojamosios paslaugų teikėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą Kompensaciją į Ministerijos nurodytą banko sąskaitą, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/1589, nustatančio išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles, 16 straipsnyje. Jei Kompensacija nėra grąžinama per kreipimesi į Kompensuojamosios paslaugos teikėją nurodytą terminą, Ministerija kreipiasi į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Apraše nurodyti dokumentai tvarkomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu.

 

V SKYRIUS

VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMAS

 

28. Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjams Kompensacija teikiama kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

29. Administratorius, kiekvieną kartą atlikdamas turizmo paslaugų teikėjų tinkamumo finansuoti vertinimą dėl kompensavimo, patikrina turizmo paslaugų teikėjų teisę gauti de minimis pagalbą ir rezervuoja ją Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registras), ir taip įsitikina, kad dėl naujos suteikiamos de minimis pagalbos nebus viršyta de minimis pagalbos suteikimo vienai įmonei, kuri apima visas įmones, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, suma, atsižvelgiant į užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Administratoriaus parengtą rekomenduojamą formą. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Administratoriaus sprendimo dėl kompensavimo turizmo paslaugų teikėjui skyrimo Administratorius suteiktą de minimis pagalbos sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos registre.

30. De minimis pagalba laikoma suteikta Administratoriui priėmus sprendimą (-us) dėl kompensavimo turizmo paslaugų teikėjui skyrimo.

31. De minimis pagalba nėra kaupiama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti, jeigu dėl tokio pagalbos kaupimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

32. Pagal Reglamentą Nr. 1407/2013 didžiausia de minimis pagalbos suma vienam Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjui, kaip tai numatyta Reglamento Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, negali būti didesnė nei 200 000 eurų per trejus mokestinius metus. Jei du Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjai susijungia arba vienas jų įsigyja kitą, arba jei vienas Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjas suskaidomas į du ar daugiau atskirų, de minimis pagalba joms paskirstoma pagal Reglamento Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalis.

33. Dokumentai dėl suteiktos de minimis pagalbos saugomi 10 (dešimt) metų, kaip tai nustatyta Reglamento Nr. 1407/2013 6 straipsnio 4 dalyje.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Su Aprašo įgyvendinimu susijusi informacija skelbiama Interneto svetainėje.

35. Administratorius Aprašo 36 punkte nurodytu tikslu tvarko turizmo paslaugų gavėjų, pasinaudojusių valstybės kompensuojamosiomis turizmo paslaugomis, taip pat paslaugų teikėjų duomenis (įskaitant asmens duomenis), apskaitą ir jų sąrašus.

36. Kompensuojamųjų turizmo paslaugų gavėjų pateikti Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjams, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų, Krašto apsaugos ministerijos, Laisvės atėmimo vietų ligoninės pateikti Ministerijai, Ministerijos pateikti Administratoriui, taip pat Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjų pateikti Administratoriui asmens duomenys apie save ir Kompensuojamųjų turizmo paslaugų gavėjus tvarkomi, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti Kompensuojamųjų turizmo paslaugų gavėjus, įvertinti Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjų atitiktį reikalavimams ir teisę gauti valstybės paramą, tvarkyti suteiktų Kompensuojamųjų turizmo paslaugų sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams apskaitą, tinkamai organizuoti Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikimą ir vykdyti kontrolę. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamente (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

_______________________

 

Kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams

už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas

turizmo paslaugas tvarkos aprašo 

1 priedas

 

(Mokėjimo prašymo forma)

 

__________________________________________________________

(kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjo pavadinimas)

 

__________________________________________________________

(kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjo adresas korespondencijai, telefono numeris, el. pašto adresas)

 

 

VšĮ „Keliauk Lietuvoje“

Gedimino pr. 38

01104 Vilnius

El. p. atostogosmedikams@lithuania.travel

 

MOKĖJIMO PRAŠYMAS

 

__________ Nr. _________

(data)

 

 

 

 

Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjas

(Juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė)     (įrašomas teikėjo pavadinimas / vardas, pavardė)

Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjo adresas ir rekvizitai      (įrašomas juridinio asmens registracijos adresas arba fizinio asmens gyvenamoji vieta )

(juridinio asmens kodas / fizinio asmens kodas)

(banko pavadinimas)

(banko sąskaitos numeris)

(Tel. Nr. +370 … …..)

(El. p. adresas)

Kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikėjo dokumentai dėl pagalbos suteikimo (de minimis(Užpildyta „Vienos įmonės“ deklaracija)

(Užpildytas sutikimas gauti de minimis pagalbą)

Bendra suteiktų kompensuojamųjų turizmo paslaugų kompensavimo suma su PVM (eurais):     (įrašoma bendra suma su PVM kompensavimui)

Bendras kompensuojamųjų turizmo paslaugų gavėjų skaičius           (įrašomas skaičius)

 

 

 

 

Duomenys apie kompensuojamųjų turizmo paslaugų gavėjus (sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojus) ir jiems suteiktas kompensuojamąsias turizmo paslaugas

(pateikiami pagal kiekvieną kompensuojamosios turizmo paslaugos gavėją):

 

Eil. Nr.                                   Kompensuojamųjų turizmo paslaugų gavėjas (sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas)            Suteikta kompensuojamoji turizmo paslauga              Paslaugos suteikimo data            Kompensavimo suma, eurais**                                   Pateikiami dokumentai

1                                 2                                               3                                  4                                5

1.                   (vardas, pavardė)

 

(suteiktos kompensuojamosios turizmo paslaugos pavadinimas)

 

 

 

(data)

 

 

(suma)

PVM sąskaita faktūra ARBA prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas (forma FR0508);

 

kompensuojamosios turizmo paslaugos gavėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

 

kompensuojamosios turizmo paslaugos gavėjo sąžiningumo deklaracija;

 

(jei teikiama) vardinio kupono kopija

 

(unikalus kodas* )                                                                                                                            

2.                                                                                                                                                                  

 

...                  

 

 

 

 

_________________________________                                        _____________________ 

(paslaugų teikėjo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

 

 

* Licencijos numeris arba vardinio kupono numeris.

** Kompensavimo suma negali viršyti 200 eurų su PVM.

 

 

 

 

_______________________________

(vardas, pavardė)

 

 

 

Kompensavimo turizmo paslaugų

teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų

darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Paslaugos gavėjo sąžiningumo deklaracijos forma)

 

______________________________________

(dokumento sudarytojo vardas, pavardė)

 

 

 

PASLAUGOS GAVĖJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

2020 m. ______________________ ____ d.

(data)

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

Aš,______________________________________________________________________,  

(vardas ir pavardė, licencijos arba kupono numeris)

patvirtinu, kad:

 

1.  susipažinau su kompensuojamųjų turizmo paslaugų teikimo sąlygomis, nustatytomis Kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos apraše;

2kompensuojamosiomis turizmo paslaugomis naudojuosi pirmą kartą;

3man žinoma atsakomybė už neteisėtą naudojimąsi kompensuojamosiomis turizmo paslaugomis arba prisidėjimą prie neteisėto naudojimosi kompensuojamosiomis turizmo paslaugomis (pavyzdžiui, sąmoningą klaidingų duomenų patvirtinimą).

____________________________

(pareiškėjo parašas, vardas ir pavardė)

 

 

Kompensavimo turizmo paslaugų

teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų

darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Sutikimo dėl de minimis pagalbos teikimo forma)

 

 

(sutikimą pasirašantis asmuo)

 

Viešajai įstaigai „Keliauk Lietuvoje“

 

SUTIKIMAS DĖL DE MINIMIS PAGALBOS TEIKIMO

 

__________ Nr. _________

(data)

 

 

[Įmonės pavadinimas], kodas: [nurodyti], buveinės adresas: [nurodyti], atstovaujama

[pareigos, vardas ir pavardė], veikiančio (-ios) pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Tiekėjas),

 

sutinka, kad viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“, įgyvendindama Kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 4-539 „Dėl Kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, administravimą, apie  suteiktą  de  minimis  pagalbą teiktų duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui, kurį administruoja Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;

pažymi:

1. kad sąžiningai užpildė ir pateikė „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ parengtą formą;

2. kad įmonės veikla nėra priskirtina 2013 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai 1 straipsnio 1 dalyje įvardytoms sritims.

 

 

____________________                         _____________                 __________________________

(Pareigos)                                               (Parašas)                          (Vardas ir pavardė)

 

 

Patvirtinu, kad de minimis pagalba buvo suteikta.

 

 

 

(VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ darbuotojo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

 

 

Kompensavimo turizmo paslaugų

teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų

darbuotojams suteiktas turizmo

paslaugas tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(„Vienos įmonės“ deklaracijos forma)

 

 

(sutikimą pasirašantis asmuo)

 

„VIENOS ĮMONĖS“ DEKLARACIJA

PAGAL KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 1407/2013

____________

Nr.  _____     

(data)

 

Teikiami deklaracijos pildymo datos duomenys

1.

Deklaruojančiosios įmonės pavadinimas

2.

Deklaruojančiosios įmonės kodas

3.

Deklaruojančiosios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos

4.

Deklaruojančiosios įmonės kontaktiniai duomenys:

Telefonas:

El. pašto adresas:

 

5.

SUSIEJIMAS PAGAL KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) NR. 1407/2013 „VIENOS ĮMONĖS“ SĄVOKĄ (pildant lentelę, būtina nurodyti visas įmones (įmonė – bet koks ekonominę veiklą vykdantis subjektas (be kita ko, ir fizinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą), nepaisant jo teisinio statuso ir finansavimo būdų), kurios laikomos „viena įmone“ 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai prasme, t. y. kurių tarpusavio santykiai atitinka bent vieną iš toliau nurodytų kriterijų):

Klausimas

Atsakymas (pažymėkite)

a)*

Ar deklaruojančioji įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą? Dauguma kitos įmonės akcininkų arba narių balsų reiškia daugiau negu pusės kitos bendrovės akcijų turėjimą arba daugiau negu pusės valdymą lemiančių dalių turėjimą, jei kalbama ne apie akcines bendroves, o apie, pvz., TŪB, KŪB.

Taip  

Ne     

Jeigu TAIP, užpildykite 5a formą

b)*

Ar deklaruojančioji  įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių? Dauguma kitos įmonės administracijos, valdymo ar priežiūros organo narių  reiškia daugiau negu pusę kitos įmonės administracijos, valdymo ar priežiūros organo narių.

Taip □

Ne □ 

Jeigu TAIP, užpildykite 5b formą

c)*

Ar pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata deklaruojančiai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką**? Kai įmonė, nors ir neturinti kontrolinės akcijų dalies, turi teisę be kitų akcininkų sutikimo priimti sprendimus dėl pavaldžios įmonės pagal sutartį, steigimo sutartį ar įstatų nuostatą.

Taip □

Ne □ 

Jeigu TAIP, užpildykite 5c formą

d)*

Ar deklaruojančioji įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą? Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.89 straipsnio (balsavimo teisės perleidimas) 1 dalį Juridinio asmens dalyvis gali perleisti teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime kitiems asmenims ir nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Tokiu atveju sudaroma Balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Taip □

Ne □ 

Jeigu TAIP, užpildykite 5d formą

e)*

Ar pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata kitai įmonei suteikiama teisė daryti lemiamą įtaką** deklaruojančiajai įmonei?

Taip □

Ne □

Jeigu TAIP, užpildykite 5e formą

f)*

Ar kita įmonė, būdama  deklaruojančiosios įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su kitais deklaruojančiosios įmonės akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja deklaruojančiosios įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą?

Taip □

Ne □ 

Jeigu TAIP, užpildykite 5f formą

g)*

Ar kita įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą deklaruojančiosios įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių?

Taip □

Ne □ 

Jeigu TAIP, užpildykite 5g formą

h)*

Ar deklaruojančiosios įmonės akcininkas (fizinis asmuo) ar dalyvis (fizinis asmuo), turintis daugiau kaip 50 proc. įmonės akcijų ar balsų, vykdo ūkinę komercinę veiklą (dirba pagal verslo liudijimą, individualios veiklos vykdymo pažymą arba yra ūkininkas)?

Taip □

Ne □ 

Jeigu TAIP, užpildykite 5h formą

6.

ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS, ĮSIGIJIMAS IR SKAIDYMAS PER PASTARUOSIUS TREJUS FISKALINIUS*** METUS

a)

Ar deklaruojančioji įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus susijungė su kita įmone?

Taip □

Ne □ 

b)

Ar deklaruojančioji įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius metus buvo įsigyta kitos įmonės ar ūkinę komercinę veiklą vykdančio fizinio asmens?

Taip □

Ne □

c)

Ar deklaruojančioji įmonė per pastaruosius trejus fiskalinius buvo įkurta suskaidžius kitą įmonę?

Taip □

Ne □

Jeigu nors į vieną iš 6 dalies klausimų buvo atsakyta teigiamai, prašom užpildyti 6a formą

7.

Ar de minimis pagalba suteikiama už paskolą, lizingą ar garantiją, t. y. deklaruojančioji įmonė kreipėsi dėl lizingo, paskolos ar garantijos?

Taip □

Ne □

Jeigu TAIP, užpildykite 2F formą

*Turi būti įvertinti tiek tiesioginiai, tiek netiesioginiai įmonių ryšiai. Įmonės, kurios 1F formos 5 dalies a–h punktuose nurodytais santykiais yra susijusios per vieną ar daugiau kitų įmonių, taip pat laikomos viena įmone.

**Lemiama įtaka suprantama kaip teisė skirti (atšaukti) įmonės valdymo organų narius, įpareigoti valdymo organus priimti įmonei svarbius sprendimus arba turima veto teisė dėl įmonės priimamų sprendimų ir (arba) kiti veiksmai, galintys iš esmės pakeisti įmonės valdymą ir veiklą, įgyvendinami neturint įmonės akcininkų ar narių balsų daugumos ir be susitarimų su kitais įmonės akcininkais ar dalyviais.

***Treji fiskaliniai metai suprantami kaip praėjusių 2 finansinių metų ir einamųjų finansinių metų laikotarpis.

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

- mums yra žinoma, kad deklaracijoje pateikta informacija yra reikalinga de minimis valstybės pagalbai, kuriai teikti taikomas 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, įvertinti;

- mums yra žinoma, kad deklaruojančiajai įmonei suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba yra registruojama Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos tvarkomame Suteiktos valstybės pagalbos registre, informacija apie deklaruojančiajai įmonei suteiktą (nereikšmingą) de minimis pagalbą yra teikiama Suteiktos valstybės pagalbos  ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

- pateikiama informacija yra tiksli, išsami ir visi pateikti duomenys yra teisingi;

- yra pateikta visa mums žinoma informacija ir (ar) kitos svarbios aplinkybės, susijusios su šioje deklaracijoje nurodoma informacija;

- mūsų pateikiami duomenys apie deklaruojančiąją įmonę, jos dalyvius (akcininkus, savininkus, narius), veiklą, finansinę būklę yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Įsipareigojame nedelsdami informuoti apie pateiktų dokumentų ir duomenų pasikeitimą;

- mums yra žinoma, kad už klaidingų duomenų ir tikrovės neatitinkančių dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos įstatymai nustato baudžiamąją ir civilinę atsakomybę, o neteisėtai gauta de minimis pagalba turi būti grąžinta.

 

Deklaruojančiosios įmonės vadovas

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)