KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS SEKTORIAUS PROFESINIO STANDARTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 12 d. Nr. V1-140

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Profesinių standartų rengimo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 428 „Dėl Profesinių standartų rengimo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 25 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl įgaliojimų Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui suteikimo“ 1.2 papunkčiu,

t v i r t i n u Statybos sektoriaus profesinį standartą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                 Tadas Tamošiūnas

 

PATVIRTINTA

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros

centro direktoriaus 2019 m. liepos 12 d.

įsakymu Nr. V1-140

 

STATYBOS SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos sektoriaus profesinis standartas (toliau – Standartas) apibrėžia statybos sektorių, jo posektorius ir pagrindinius veiklos procesus, aprašo sektoriaus kvalifikacijas.

2. Standarto rekvizitai:

2.1. Standarto pavadinimas: Statybos sektoriaus profesinis standartas;

2.2. Standarto valstybinis kodas: PSF01.

3. Standarte vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

STATYBOS SEKTORIAUS APIBRĖŽIMAS PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIŲ

 

4. Statybos sektorius apima šias veiklas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“:

4.1. statybų plėtros (41.1 grupė);

4.2. gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybos (41.2 grupė);

4.3. kelių ir geležinkelių tiesimo (42.1 grupė);

4.4. komunalinių statinių statybos (42.2 grupė);

4.5. kitų inžinerinių statinių statybos (42.9 grupė);

4.6. statinių nugriovimo ir statybvietės paruošimo (43.1 grupė);

4.7. elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimo (43.2 grupė);

4.8. statybos baigimo ir apdailos (43.3 grupė);

4.9. kitą specializuotą statybos veiklą (43.9 grupė).

5. Statybos sektorius apima statinių projektavimą, statinių statybą (įskaitant remontą, rekonstrukciją, griovimą), statinių statybos techninę priežiūrą, statinių ir statinių projektų ekspertizes, inžinerinius tyrinėjimus, statinių naudojimo priežiūrą. Statybos sektorius neapima statybos produktų, gaminių, medžiagų ir konstrukcijų gamybos.

6. Statybos sektoriaus veiklos objektas yra statiniai. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. kovo 9 d. reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OJ L 88 2011, p. 5) ir Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, statiniai skirstomi į pastatus (gyvenamuosius pastatus ir negyvenamuosius pastatus) ir inžinerinius statinius (susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius ir kitus inžinerinius statinius). Pagal galimas pasekmes griūties atveju statiniai Standarte skirstomi į žemos, vidutinės ir aukštos patikimumo klases. Taip pat, pagal galimas pasekmes griūties atveju statiniai dėl statinių konstrukcijų, elementų, taikomų technologijų, darbų vykdymo sąlygų Standarte skirstomi į riboto ir neriboto sudėtingumo statinius. Pagal bent vieną iš šių kriterijų teisės aktuose statiniai priskiriami nesudėtingųjų, neypatingųjų arba ypatingųjų statinių kategorijai.

7. Statybos sektorių sudaro šie posektoriai:

7.1. pastatų statybos posektorius;

7.2. inžinerinių statinių statybos posektorius.

8. Pagrindiniai pastatų statybos posektoriaus veiklos veiklos procesai – riboto ir neriboto sudėtingumo, žemos, vidutinės ir aukštos patikimumo klasių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų projektavimas, statyba, techninė priežiūra, rekonstravimas, remontas, naudojimas (priežiūra), tyrinėjimai ir griovimas.

9. Pagrindiniai inžinerinių statinių statybos posektoriaus veiklos procesai:

9.1. riboto ir neriboto sudėtingumo, žemos, vidutinės ir aukštos patikimumo klasių kelių ir gatvių, geležinkelio, tiltų, viadukų, oro uostų statinių, vandens uostų ir kitų transporto statinių projektavimas, statyba, techninė priežiūra, rekonstravimas, remontas, naudojimas (priežiūra), tyrinėjimai ir griovimas;

9.2. riboto ir neriboto sudėtingumo, žemos, vidutinės ir aukštos patikimumo klasių užtvankų, dambų, krantinių, kitų krantosaugos statinių, jūrų ir upių uostų statinių, kitų hidrotechninių statinių projektavimas, statyba, techninė priežiūra, rekonstravimas, remontas, naudojimas (priežiūra), tyrinėjimai ir griovimas;

9.3. riboto ir neriboto sudėtingumo bei patikimumo vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros, naftos, dujotiekio ir kitų inžinerinių tinklų projektavimas, statyba, techninė priežiūra, rekonstravimas, remontas, naudojimas (priežiūra), tyrinėjimai ir griovimas;

9.4. riboto ir neriboto sudėtingumo, žemos, vidutinės ir aukštos patikimumo klasių kitų, niekur kitur nepriskirtų statinių projektavimas, statyba, rekonstravimas, remontas, naudojimas (priežiūra), tyrinėjimai ir griovimas.

 

III SKYRIUS

STATYBOS SEKTORIAUS KVALIFIKACIJOS

 

10. Statybos sektoriui priskiriamos šios kvalifikacijos:

10.1. apdailos montuotojas;

10.2. apdailos montuotojas meistras;

10.3. aplinkotvarkininko padėjėjas;

10.4. aplinkotvarkininkas;

10.5. aplinkotvarkininkas meistras;

10.6. betonuotojo padėjėjas;

10.7. betonuotojas;

10.8. betonuotojas meistras;

10.9. dailidės padėjėjas;

10.10. dailidė.

10.11. dailidė meistras;

10.12. dažytojo padėjėjas;

10.13. dažytojas;

10.14. dažytojas meistras;

10.15. fasadų šiltintojo padėjėjas;

10.16. fasadų šiltintojas;

10.17. fasadų šiltintojas meistras;

10.18. geležinkelio kelio tiesėjo padėjėjas;

10.19. geležinkelio kelio tiesėjas;

10.20. geležinkelio kelio tiesėjas meistras;

10.21. kelininko padėjėjas;

10.22. kelininkas;

10.23. kelininkas meistras;

10.24. konstrukcijų montuotojo padėjėjas;

10.25. konstrukcijų montuotojas;

10.26. konstrukcijų montuotojas meistras;

10.27. krosnininko padėjėjas;

10.28. krosnininkas;

10.29. krosnininkas meistras;

10.30. mūrininko padėjėjas;

10.31. mūrininkas;

10.32. mūrininkas meistras;

10.33. pastolių montuotojo padėjėjas;

10.34. pastolių montuotojas;

10.35. pastolių montuotojas meistras;

10.36. plytelių klojėjo padėjėjas;

10.37. plytelių klojėjas;

10.38. plytelių klojėjas meistras;

10.39. santechniko padėjėjas;

10.40. santechnikas;

10.41. santechnikas meistras;

10.42. skardininko padėjėjas;

10.43. skardininkas;

10.44. skardininkas meistras;

10.45. stogdengio padėjėjas;

10.46. stogdengys;

10.47. stogdengys meistras;

10.48. šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas;

10.49. šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas meistras;

10.50. tinkuotojo padėjėjas;

10.51. tinkuotojas;

10.52. tinkuotojas meistras;

10.53. vamzdynų montuotojo padėjėjas;

10.54. vamzdynų montuotojas;

10.55. vamzdynų montuotojas meistras;

10.56. jaunesnysis statybos inžinierius;

10.57. statybos inžinierius;

10.58. vyriausiasis statybos inžinierius.

11. Statybos sektoriaus kvalifikacijos ir jų lygiai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, ir pagal Europos Sąjungos Tarybos 2017 m. gegužės 22 d. rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL 2017 C189, p. 1), yra nurodomi Standarto 1 priede.

12. Statybos sektoriaus kvalifikacijų aprašai pateikiami Standarto 2 priede. Tam tikrai veiklai vykdyti atsižvelgiant į veiklos objektą, kiti teisės aktai gali nustatyti papildomus kvalifikacinius reikalavimus.

__________________________

 

Statybos sektoriaus profesinio standarto

1 priedas

 

STATYBOS SEKTORIAUS KVALIFIKACIJOS IR JŲ LYGIAI

 

Kvalifikacijos pavadinimas

Kvalifikacijos lygis (pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, priedą)

Kvalifikacijos lygis (pagal

Europos Sąjungos Tarybos 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL 2017 C 189, p. 1))

Aplinkotvarkininko padėjėjas

II

II

Betonuotojo padėjėjas

II

II

Dailidės padėjėjas

II

II

Dažytojo padėjėjas

II

II

Fasadų šiltintojo padėjėjas

II

II

Geležinkelio kelio tiesėjo padėjėjas

II

II

Kelininko padėjėjas

II

II

Konstrukcijų montuotojo padėjėjas

II

II

Mūrininko padėjėjas

II

II

Pastolių montuotojo padėjėjas

II

II

Plytelių klojėjo padėjėjas

II

II

Santechniko padėjėjas

II

II

Skardininko padėjėjas

II

II

Stogdengio padėjėjas

II

II

Tinkuotojo padėjėjas

II

II

Vamzdynų montuotojo padėjėjas

II

II

Apdailos montuotojas

III

III

Aplinkotvarkininkas

III

III

Betonuotojas

III

III

Dailidė

III

III

Dažytojas

III

III

Fasadų šiltintojas

III

III

Geležinkelio kelio tiesėjas

III

III

Kelininkas

III

III

Konstrukcijų montuotojas

III

III

Krosnininko padėjėjas

III

III

Mūrininkas

III

III

Pastolių montuotojas

III

III

Plytelių klojėjas

III

III

Santechnikas

III

III

Skardininkas

III

III

Stogdengys

III

III

Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas

III

III

Tinkuotojas

III

III

Vamzdynų montuotojas

III

III

Apdailos montuotojas

IV

IV

Aplinkotvarkininkas

IV

IV

Betonuotojas

IV

IV

Dailidė

IV

IV

Dažytojas

IV

IV

Fasadų šiltintojas

IV

IV

Geležinkelio kelio tiesėjas

IV

IV

Kelininkas

IV

IV

Konstrukcijų montuotojas

IV

IV

Krosnininkas

IV

IV

Mūrininkas

IV

IV

Pastolių montuotojas

IV

IV

Plytelių klojėjas

IV

IV

Santechnikas

IV

IV

Skardininkas

IV

IV

Stogdengys

IV

IV

Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas

IV

IV

Tinkuotojas

IV

IV

Vamzdynų montuotojas

IV

IV

Apdailos montuotojas meistras

V

V

Aplinkotvarkininkas meistras

V

V

Betonuotojas meistras

V

V

Dailidė meistras

V

V

Dažytojas meistras

V

V

Fasadų šiltintojas meistras

V

V

Geležinkelio kelio tiesėjas meistras

V

V

Kelininkas meistras

V

V

Konstrukcijų montuotojas meistras

V

V

Krosnininkas meistras

V

V

Mūrininkas meistras

V

V

Pastolių montuotojas meistras

V

V

Plytelių klojėjas meistras

V

V

Santechnikas meistras

V

V

Skardininkas meistras

V

V

Stogdengys meistras

V

V

Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas meistras

V

V

Tinkuotojas meistras

V

V

Vamzdynų montuotojas meistras

V

V

Jaunesnysis statybos inžinierius

VI

VI

Statybos inžinierius

VII

VII

Vyriausiasis statybos inžinierius

VIII

VIII

 

____________________________

 

Statybos sektoriaus profesinio standarto

2 priedas

 

STATYBOS SEKTORIAUS KVALIFIKACIJŲ APRAŠAI

 

 

1. Kvalifikacijos pavadinimas: aplinkotvarkininko padėjėjas, Lietuvos kvalifikacijos lygis II (pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, priedą Lietuvos kvalifikacijų lygiai“ (toliau – LTKS))

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinio aplinkos sutvarkymas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai grunto kasimo, lyginimo, tankinimo įrankiai, grunto ir kitų medžiagų krovimo įrankiai ir įranga, dirvos purenimo, volavimo įrankiai ir įranga, betono, skiedinio maišymo, paskleidimo, lyginimo įrankiai ir įranga ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, darbo aplinka gali būti purvina, priklauso nuo oro sąlygų.

Papildoma informacija: aplinkotvarkininko padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Aplikotvarkininko padėjėjas dirba grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, fizinė ištvermė. Jo veikla koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo. Aplinkotvarkininko padėjėjas pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos, aplinkos tvarkymo įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statinių aplinkos tvarkymo aikštelėje vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti statinių aplinkos tvarkymo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.

Statinių aplinkos tvarkymo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti aplinkotvarkininko darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Aplinkos tvarkymo įrangos, darbo priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas, medžiagų išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2. Statinių lauko teritorijos sutvarkymas (LTKS II)

2.1. Išlyginti žemės paviršių pagal nurodymus.

Statybos atliekų, šiukšlių surinkimas, grunto išlyginimas naudojant rankinius kasimo, lyginimo, tankinimo, krovimo įrankius ir įrangą pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.2. Įrengti takus, takelius pagal nurodymus.

Medžiagų (žvyro, smėlio, betono) pagrindui formuoti paskleidimas, išlyginimas, suslėgimas, tankinimas ir kitos pagrindo paruošimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus. Takų, takelių klojimo operacijos: skiedinio ir betono, paruošimas, paskleidimas, išlyginimas, takų, takelių dangos medžiagų paruošimas, išdėstymas padavimas į darbo zoną ir kitos takų, takelių įrengimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.3. Padėti įrengti laistymo, drenavimo, vandens surinkimo sistemas ir nesudėtingus inžinerinius statinius.

Medžiagų, reikalingų nesudėtingoms laistymo, drenavimo, vandens surinkimo sistemoms įrengti ar inžinerinių statinių statybos darbams vykdyti, paruošimas, padavimas į darbo zoną. Darbas su betono, skiedinio maišymo įranga, betono paskleidimo bei lyginimo įranga. Laistymo, drenavimo, vandens surinkimo sistemų, atraminių sienelių, užtvarų, lauko laiptų, baseinų įrengimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3. Vejos įrengimas (LTKS II)

3.1. Paruošti dirvą vejos sėjimo darbams pagal nurodymus.

Piktžolių naikinimas. Dirvos lyginimas, purenimas, tręšimas, gerinimas. Darbas kultivatoriais ir lyginimo, kasimo įrankiais pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3.2. Įrengti veją pagal nurodymus.

Vejos įrengimo ir priežiūros operacijos: vejos sėja, drėkinimas, pakartotinis lyginimas, volavimas, pirminis pjovimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

2. Kvalifikacijos pavadinimas: betonuotojo padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinių konstrukcijų betonavimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, betono, skiedinio maišymo įranga, betono paskleidimo, lyginimo, tankinimo įranga, armavimo tinkleliai ir strypai, betono padavimo, sutankinimo, išlyginimo ir užtrynimo mechanizmai, betono padavimo siurblys ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla dažniausiai yra susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dirbama atvirose statybos aikštelėse ir uždarose patalpose, įvairiomis oro sąlygomis, tenka dirbti su kėlimo mechanizmais, taip pat ir aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: betonuotojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jis dirba grupėje. Betonuotojo padėjėjui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Betonuotojo padėjėjas vykdo savo veiklą koordinuojamas ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, pagal nurodymus atlieka nesudėtingas operacijas ir veiksmus, skirtus paprastoms problemoms spręsti, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti betonavimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.

Betonavimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti betonuotojo darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Paaukštinimo įrangos montavimas, betonavimo įrangos, darbo priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas, medžiagų išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2. Betono ir armatūros paruošimas (LTKS II)

2.1. Paruošti betoną, jį paduoti į betonavimo vietą pagal nurodymus.

Betono ruošimas rankiniu ir mechanizuotu būdu, betono padavimas į darbo zoną ir paskleidimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, kuris parenka betono sudėtį ir paruošimo būdą, nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.2. Surinkti armatūros tinklus ir karkasus pagal nurodymus.

Armatūros pjaustymas, valymas ir rišimas į tinklus, strypynus pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3. Konstrukcijų betonavimas (LTKS II)

3.1. Išlyginti ir sutankinti grindims betonuoti skirtą pagrindą pagal nurodymus.

Grunto išlyginimas ir tankinimas išlyginimo įrankiais ir tankinimo įranga (aparatais, plokštėmis ir pan.) pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3.2. Padėti betonuoti konstrukcijas pagal nurodymus.

Betono išpylimas į klojinių konstrukcijas ir formas, jo išsklaidymas, tankinimas. Grindų betonavimo operacijos: betono pylimas, išsklaidymas, lyginimas, tankinimas, glaistymas, užtrynimas ir kitos operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3.3. Prižiūrėti kietėjantį betoną pagal nurodymus.

Kietėjančio betono priežiūra skirtingomis oro sąlygomis: betono laistymas, betono dengimas nuo saulės spindulių, apšiltinimas dembliais ir plėvelėmis, ir kitos betono priežiūros priemonės pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

3. Kvalifikacijos pavadinimas: dailidės padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: nesudėtingų medinių gaminių gamyba ir medinių statinių statyba.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, medienos apdirbimo įrankiai, įranga ir staklės, pjovimo, obliavimo, gręžimo, šlifavimo, kalimo, tvirtinimo įrankiai, paaukštinimo įranga ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama pastato viduje arba lauke; iškraunant medžiagas, montuojant langus, stogo konstrukcijas ir kitus išorinius medinius pastato elementus, tenka dirbti su kėlimo mechanizmais, taip pat ir aukštyje.

Papildoma informacija: dailidės padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, sąžiningumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas planuoti darbą, nustatyti defektus, dirbti komandoje. Dailidės padėjėjas dirba grupėje arba individualiai. Dailidės padėjėjas vykdo savo veiklą koordinuojamas ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, pagal nurodymus atlieka nesudėtingas operacijas ir veiksmus, skirtus paprastoms problemoms spręsti, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti dailidės medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.

Dailidės darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti dailidės darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Paaukštinimo įrangos montavimas, dailidės darbams reikalingos įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas, medžiagų išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2. Medienos apdirbimas ir medinių gaminių gamyba (LTKS II)

2.1. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais pagal nurodymus.

Medienos pjovimas, obliavimas, drožimas, gręžimas, šlifavimas, skylių kalimas rankiniais įrankiais ir kitos medienos apdirbimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.2. Gaminti nesudėtingus medienos gaminius pagal nurodymus.

Klojinių, klotinių, pastolių, lipynių, dėžių, kopėčių, karkaso, stogo laikančių konstrukcijų elementų gamyba ir kitos medinių gaminių gamybos operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3. Medinių gaminių ir konstrukcijų montavimas (LTKS II)

3.1. Padėti montuoti medines pastato konstrukcijas ir elementus.

Medinių laikančiųjų stogo konstrukcijų, skydinių, karkasinių atitvarų (sienų pertvarų, perdangų), medinių langų ir durų, pastato sienų iš rąstų ir tašų montavimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3.2 Padėti įrengti medines grindis.

Grindų įrengimo operacijos iš natūralaus medžio parketo, parketlenčių, medinių lentų, parketlenčių iš kompozitinių ir kitų panašių medžiagų. Grindų pagrindo ir medžiagų paruošimas, padavimas į darbo zoną ir kitos operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

4. Kvalifikacijos pavadinimas: dažytojo padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinių išorės ir vidaus paviršių dažymas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, teptukai, voleliai, dažai, klijai, gruntai, dažų vonelės, šveitimo popierius, tinklelis, kaladėlės, įrankiai, įranga sienų apmušalams klijuoti ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama statinių patalpose ir lauke, su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: dažytojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Dažytojo padėjėjo veikla koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo. Jis pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padedant ir prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti statinio dažymo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.

Dažymo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Paaukštinimo įrangos montavimas, dažymo įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas, medžiagų išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2. Statinių paviršių paruošimas dažymo darbams (LTKS II)

2.1. Paruošti statinio paviršius dažymo darbams pagal nurodymus.

Pagrindiniai naudojami įrankiai, įranga ir priemonės: metalinė glaistyklė, šepečiai, purkštuvai, karšto oro fenai, paviršiaus paruošimo mažieji mechanizmai (gręžimo, kalimo, šlifavimo ir pan. prietaisai), cheminės priemonės, paviršių valymo ir plovimo įrenginiai. Paviršiaus paruošimo būdai ir technologijos parenkamos aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, kuris prižiūri darbų vykdymo eigą ir kokybę.

2.2. Šlifuoti statinio glaistytus paviršius pagal nurodymus.

Naudojami įrankiai: šveitimo popierius, tinklelis, kaladėlės, kiti glaisto šlifavimo rankiniai įrankiai. Glaistytų paviršių šlifavimo būdai parenkami aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, kuris prižiūri darbų vykdymo eigą ir kokybę.

2.3. Gruntuoti statinio dažomus paviršius pagal nurodymus.

Gruntuojami betoniniai, tinkuoti, neglaistyti mūriniai paviršiai, gipskartonio ir kitų plokščių be baigtinės apdailos konstrukcijos, ir jų elementai: lubos, sienos, fasadai, figūriniai paviršiai, inžinerinių statinių (tiltų, viadukų, bokštų ir kt.) paviršiai. Naudojami įrankiai: teptukai, voleliai, kiti gruntavimo rankiniai įrankiai. Gruntavimo priemonės, medžiagos ir gruntavimo būdai parenkami aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, kuris prižiūri darbų vykdymo eigą ir kokybę.

3. Statinių paviršių dažymas ir apmušalų klijavimas (LTKS II)

3.1. Dažyti nesudėtingus statinio elementus ir konstrukcijas pagal nurodymus.

Nesudėtingų statinio elementų ir konstrukcijų dažymas teptukais, voleliais. Mediniai, metaliniai, betoniniai, tinkuoti, glaistyti, gipskartonio paviršiai. Dažymo būdai, technologijos, priemonės parenkamos aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, kuris prižiūri darbų vykdymo eigą ir kokybę.

3.2. Padėti dekoruoti pastato paviršius apmušalais.

Apmušalų klijavimo operacijos (klijų, apmušalų paruošimas, padavimas, prilaikymas ir kt.) pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

5. Kvalifikacijos pavadinimas: fasadų šiltintojo padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: pastatų fasadų šiltinimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, pastoliai, kopėčios, aptvėrimai ir kita paaukštinimo įranga, skiedinio, klijų paruošimo, tepimo įrankiai, skiedinių maišymo įrankiai, gręžimo, kalimo ir kiti pastatų šiltinimo operacijoms atlikti reikalingi įrankiai, medžiagos, priemonės ir inventorius, ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, dideliame aukštyje, darbo aplinka priklauso nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: fasadų šiltintojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jo veikla koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo. Fasadų šiltintojo padėjėjas pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos.

Kompetencijų ribos.

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti fasadų šiltinimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.

Fasadų šiltinimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti fasadų šiltintojo darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Fasadų šiltinimo darbams reikalingų priemonių, įrangos, inventoriaus, įrankių ir medžiagų paruošimas, išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.3. Montuoti paaukštinimo įrangą pagal nurodymus.

Fasadinių sisteminių nesudėtingos schemos pastolių, pastovų, kopėčių, staliukų ir kitos paaukštinimo įrangos montavimas ir įrengimas fasadų šiltinimo darbams atlikti aukštyje pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2. Pastatų fasadų, pamatų šiltinimas ir apdaila (LTKS II)

2.1. Paruošti šiltinamo paviršiaus pagrindą pagal nurodymus.

Išorinių ir vidinių mūrinių ir betoninių paviršių valymas, išlyginimas, siūlių ir plyšių užtaisymas, skiedinių ruošimas, iškasų formavimas, šlaitų tvirtinimas pamatų šiltinimo darbams atlikti, drenažo įrengimas, pamatų užpylimas, grunto tankinimas, apsauginių sluoksnių įrengimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.2. Padėti šiltinti pastato konstrukcijas.

Skiedinio, klijų paruošimas, termoizoliacinės medžiagos paruošimas, padavimas į darbo vietą pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.3. Padėti tinkuoti ir dažyti apšiltintas pastato konstrukcijas.

Tinko skiedinio paruošimas, padavimas į darbo vietą, armavimo tinklelių klijavimas ir kitų plonasluoksnio tinko įrengimo, dažymo operacijų atlikimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

6. Kvalifikacijos pavadinimas: geležinkelio kelio tiesėjo padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: geležinkelio kelio tiesimas ir priežiūra.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, grunto kasimo, pylimo, lyginimo įrankiai ir įranga, bėgių tvirtinimo įrankiai, pakėlimo įranga ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke įvairiomis oro sąlygomis, pavojingojoje geležinkelio zonoje, greta vykstant traukinių eismui ir geležinkelio kelių ir įrenginių zonoje. Geležinkelio kelio tiesėjo padėjėjas darbo vietoje privalo dėvėti ne žemesnės kaip II klasės gerai matomus darbo drabužius.

Papildoma informacija: geležinkelio kelio tiesėjo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, geležinkelių eismo saugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Geležinkelio kelio tiesėjo padėjėjo veikla koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo. Geležinkelio kelio tiesėjo padėjėjas pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padedant ir prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, atliekančiose geležinkelio kelio tiesimo ir / arba priežiūros darbus.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos geležinkelio kelio statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti geležinkelio kelio įrengimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.

Geležinkelio kelio tiesimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti geležinkelio kelio tiesėjo darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, geležinkelių eismo saugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės, dirbant geležinkelio kelio klojimo ir remonto mašinoms geležinkelio pavojingoje zonoje, geležinkelio kelių ir įrenginių zonoje. Paaukštinimo įrangos montavimas, geležinkelio kelio tiesimo darbams reikalingų priemonių, įrangos, įrankių, inventoriaus bei medžiagų paruošimas, išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus.

2. Geležinkelio kelio konstrukcijos įrengimas ir priežiūra (LTKS II)

2.1. Formuoti geležinkelio kelio sankasą ir pagrindą pagal nurodymus.

Grunto kasimas, medžiagų pylimas, skleidimas, tankinimas rankiniais įrankiais ir kitos pagrindo formavimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.2. Padėti montuoti viršutinę geležinkelio kelio konstrukciją.

Kelio viršutinės dalies konstrukcijos pakėlimas, suguldymas į montavimo vietą, tvirtinimas ir kitos operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.3. Įrengti geležinkelio kelio inžinerinius įrenginius pagal nurodymus.

Geležinkelio kelio įrenginiai: kelio signaliniai ženklai, riboženkliai, kiti specialieji ženklai, paviršinio ir gruntinio vandens nuleidimo, tvirtinimo ir apsaugos įrenginiai, apžiūros šuliniai. Geležinkelio kelio inžinerinių įrenginių įrengimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.4. Padėti prižiūrėti ir remontuoti geležinkelio kelią.

Grunto ir kitų birių medžiagų kasimas, pylimas, lyginimas, pagrindiniai priežiūros darbai: pavienių bėgių, pabėgių savaržų keitimo, vėžės reguliavimo, kelio ištaisymo ir kt. darbai bei kitos operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

7. Kvalifikacijos pavadinimas: kelininko padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: automobilių kelių tiesimas ir remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai kasimo, lyginimo, tankinimo įrankiai, dirbtinio ir natūralaus akmens pjovimo įrankiai ir įranga, ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, dažnai greta veikiančių kelių, gatvių, taip pat su žemės darbų sunkiaisiais mechanizmais. Kelininkai darbo vietoje privalo dėvėti darbo drabužius su atšvaitinėmis juostomis.

Papildoma informacija: kelininko padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti grupėje. Kelinininko padėjėjo veikla koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo. Kelininko padėjėjas pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, atliekančiose automobilių kelių tiesimo ir / arba jų priežiūros darbus.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos automobilių kelio statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti automobilių kelio įrengimo medžiagas, gaminius ir įrangą. pagal nurodymus.

Automobilių kelio tiesimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti kelininko darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės saugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo taisyklės, dirbant automobilių kelio klojimo ir remonto mašinoms bei greta darbo vietos vykstant automobilių eismui. Paaukštinimo įrangos montavimas, automobilių kelio tiesimo darbams reikalingų priemonių, įrangos, įrankių, inventoriaus ir medžiagų paruošimas, išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus.

2. Automobilių kelio įrengimas ir priežiūra (LTKS II)

2.1. Formuoti automobilių kelio sankasą ir pagrindą pagal nurodymus.

Želdynų šalinimas, augalinio sluoksnio nuėmimas, grunto kasimas, reikalingų medžiagų pagrindui formuoti pylimas, jų skleidimas, tankinimas rankiniais įrankiais, vandens nutekėjimo sistemų įrengimo ir kitos kelio pagrindo, pasluoksnių formavimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.2. Padėti įrengti automobilių kelio dangą.

Medžiagos kelio dangai paskleidimas, išlyginimas rankiniais įrankiais ir kitos automobilių kelio dangos įrengimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.3. Įrengti kelkraščius pagal nurodymus.

Kelio bortų sudėliojimas darbo zonoje, jų statymas, įtvirtinimas. Skaldos, žvyro kelkraščiui formuoti paskleidimas, jo išlyginimas, tankinimas, grunto išlyginimas, apsauginių aptvėrimų statymas ir kitos kelkraščių įrengimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.4. Padėti prižiūrėti ir remontuoti kelius.

Kelio elementų priežiūra vasarą ir žiemą, remontuojamos kelio dangos dalies valymas, medžiagų kelio dangai paskleidimas, išlyginimas ir sutankinimas, smulkus vandens nuleidimo įrenginių, kelkraščių bei sankasos elementų remontas, šlaitų taisymas, kelio ženklų pakeitimo, atramų atstatymo ir kitos remonto darbų operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3. Baigiamieji automobilių kelio įrengimo darbai (LTKS II)

3.1. Horizontaliai ženklinti automobilių kelio važiuojamąją dalį pagal nurodymus.

Dažų ir mastikų paruošimas, kelio ženklinimas rankiniu būdu pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3.2. Statyti automobilių kelio vertikalaus ženklinimo ženklus pagal nurodymus.

Duobių kasimas, ženklo pakėlimas, pastatymas, įtvirtinimas ir kitos operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3.3 Atlikti baigiamuosius kelio apdailos darbus pagal nurodymus.

Šlaitų tvirtinimo ir aplinkos sutvarkymo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

8. Kvalifikacijos pavadinimas: konstrukcijų montuotojo padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinio karkaso konstrukcijų montavimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, grunto kasimo, lyginimo, konstrukcijų pavertimo, laikymo įranga ir įrankiai, metalinių, medinių, gelžbetonių konstrukcijų paviršių valymo įrankiai, gruntavimo, dažymo įrankiai ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, dideliame aukštyje, naudojant krovinių prikabinimo įrangą. Konstrukcijų montuotojo padėjėjas darbo vietoje privalo dėvėti darbo drabužius su atšvaitinėmis juostomis.

Papildoma informacija: konstrukcijų montuotojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Konstrukcijų montuotojo padėjėjo veikla yra koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo. Konstrukcijų montuotojo padėjėjas pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti konstrukcijų montavimo medžiagas, įrangą, gaminius ir konstrukcijas pagal nurodymus.

Konstrukcijų montavimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių, įrangos ir montuojamų konstrukcijų pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti konstrukcijų montuotojo darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Paaukštinimo įrangos montavimas, konstrukcijų montavimo įrangos, priemonių, inventoriaus, įrankių paruošimas, medžiagų išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2. Konstrukcijų montavimas (LTKS II)

2.1. Padėti montuoti karkaso konstrukcijas.

Konstrukcijų rūšys: gelžbetoninės, metalinės, medinės. Montuojamų konstrukcijų vietos paruošimas, laikinas konstrukcijų įtvirtinimas, nešvarumų nuo konstrukcijų paviršių valymas ir kitos statinio konstrukcijų montavimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.2. Paruošti metalinių ir medinių konstrukcijų paviršius dažymo darbams ir jas dažyti pagal nurodymus.

Dažomų konstrukcijų paviršių (metalinių, medinių) valymas, gruntavimas, dažymas rankiniais įrankiais (teptukais, voleliais) ir kitos metalinių ir medinių kontsrukcijų paruošimo dažyti ir dažymo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.3. Užpildyti gelžbetoninių konstrukcijų sandūras pagal nurodymus.

Cementinio skiedinio ir betono ruošimas statybos objekte, paruošto cementinio skiedinio ir betono priėmimas ir sandūrų bei jungiamųjų mazgų betonavimas, užpildymas izoliacine medžiaga pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

9. Kvalifikacijos pavadinimas: mūrininko padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinių konstrukcijų mūrijimas, mūro konstrukcijoms būtinų elementų montavimas ir betonavimas, mūro remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai skiedinio paskleidimo, plytų, blokelių ar natūralių akmenų paėmimo, skaldymo ir panašūs įrankiai, skiedinio paruošimo įranga, įrankiai ir inventorius, paaukštinimo priemonės ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu; dirbama atvirose statybos aikštelėse ir uždarose patalpose, įvairiomis oro sąlygomis; tenka dirbti su kėlimo mechanizmais, taip pat ir aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: mūrininko padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Mūrininko padėjėjas dirba grupėje, savo veiklą vykdo koordinuojamas ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, pagal nurodymus atlieka nesudėtingas operacijas ir veiksmus, skirtus paprastoms problemoms spręsti, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti mūrijimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.

Mūrijimo darbams reikalingų medžiagų ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti mūrininko darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Paaukštinimo įrangos montavimas, mūrijimo įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas, medžiagų išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2. Konstrukcijų mūrijimas ir jų remontas (LTKS II)

2.1. Paruošti mūro skiedinį pagal nurodymus.

Paprasto ir skirto dirbti šaltyje mūro skiedinio paruošimas rankiniu ir mechanizuotu būdu pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.2. Įrengti mūro konstrukcijoje numatytą hidroizoliaciją pagal nurodymus.

Mūro hidroizoliavimo operacijų atlikimas: hidroizoliacijos dangos (tepamosios ar klijuojamos) paruošimas, hidroizoliuojamo paviršiaus paruošimas, uždėjimas ir kitų operacijų atlikimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.3. Išdėstyti medžiagas mūrijimo vietoje pagal nurodymus.

Plytų padavimas, išdėstymas mūrijimo vietoje ant sienos, skiedinio padavimas, paskleidimas ant sienos ar į užpildą ir kitų operacijų atlikimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.4. Paruošti mūro konstrukciją remonto darbams pagal nurodymus.

Įvairių mūro konstrukcijų ardymas rankiniu ir mechanizuotu būdu. Pažeistų mūro konstrukcijų užtaisymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3. Konstrukcijų montavimas ir betonavimas (LTKS II)

3.1. Padėti montuoti mūrinio statinio elementus.

Montuojamų konstrukcijų vietos paruošimas. Konstrukcijų (montuojamų gelžbetoninių, gamykloje dažytų metalinių, medinių) paviršių nešvarumų nuvalymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3.2. Paruošti betoną, jį paduoti į betonavimo vietą pagal nurodymus.

Betono paruošimas rankiniu ir mechanizuotu būdu, betono padavimas į darbo zoną ir paskleidimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

10. Kvalifikacijos pavadinimas: pastolių montuotojo padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: surenkamų pastolių sistemų montavimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, įrankių diržas, rankiniai įrankiai (plaktukas, sukimo raktas ir kt.), horizontalumo, vertikalumo tikrinimo prietaisai, pastolių elementai, pagalbinės priemonės, krovinių kėlimo įranga ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, dideliame aukštyje; darbo aplinka priklauso nuo oro sąlygų.

Papildoma informacija: pastolių montuotojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Pastolių montuotojo padėjėjo veikla yra koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo. Pastolių montuotojo padėjėjas pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos ar kitose įmonėse, kuriose montuojami pastoliai.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti pastolių elementus, gaminius, įrangą pagal nurodymus.

Pastolių montavimo darbams reikalingų gaminių, įrangos ir montuojamų pastolių elementų pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti pastolių montuotojo darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Pastolių montavimo įrangos, tvirtinimo priemonių, darbo inventoriaus ir įrankių paruošimas, elementų išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2. Surenkamų pastolių sistemos montavimas (LTKS II)

2.1. Padėti sumontuoti ir išmontuoti surenkamų pastolių sistemos elementus.

Surenkamų pastolių atramos pagrindo paruošimas, pastolių elementų ir tvirtinimo detalių padavimas į darbo zoną ir kitos pastolių montavimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.2. Padėti sumontuoti ir išmontuoti pastolių apsaugos apdangalus.

Pastolių apsaugos apdangalų padavimas, išskleidimas, tvirtinimas ir kitos pastolių apdangalų montavimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

11. Kvalifikacijos pavadinimas: plytelių klojėjo padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: apdaila plytelėmis statinių viduje ir išorėje.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai įrankiai ir įranga plytelėms apdoroti, pjaustyti, klijuoti, klijams paruošti ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: plytelių klojėjo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Plytelių klojėjo padėjėjo veikla yra koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, jis pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti plytelių klojimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.

Plytelių klojimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Paaukštinimo įrangos montavimas, plytelių klojimo darbo įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas, medžiagų išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2. Paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (LTKS II)

2.1. Paruošti apdailinamą plytelėmis paviršių pagal nurodymus.

Paviršiaus valymas, lyginimas, defektų taisymas, senos apdailos nuėmimas, gruntavimas ir kitos paviršių paruošimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę. Apdailinami plytelėmis vertikalūs ir horizontalūs paviršiai statinių patalpose ir išorėje (fasaduose). Ruošiamų vertikalių paviršių tipai: tinkuoti, gipskartonio, betono, medienos plokščių, poliuretano, dengti hidroizoliacija ir pan.

2.2. Padėti klijuoti plyteles.

Klijų, skiedinio plytelių klijavimo darbams atlikti paruošimas, plytelių rūšiavimas bei padavimas į darbo zoną, hidroizoliacijos užtepimas, grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimas ir kitos vertikalių ir horizontalių paviršių apdailos plytelėmis operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.3. Užpildyti plytelių dangos siūles pagal nurodymus.

Siūlių paruošimas, siūlių užpildo paruošimas, siūlių užpildymas ir impregnavimas rankiniu būdu, plytelių dangos valymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.4. Padėti remontuoti plytelių dangą.

Plytelių dangos ardymas, pagrindo paruošimas, siūlių užpildymas ir kitos plytelių dangos remonto operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

12. Kvalifikacijos pavadinimas: santechniko padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: pastatų vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo ir gaisro gesinimo sistemų įrengimas ir priežiūra.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, konstrukcijų kalimo, gręžimo įrankiai, vamzdžių kirpimo, lenkimo, presavimo įrankiai, sriegtuvai, santechniniai raktai ir kiti rankiniai santechniko įrankiai bei įranga.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose, tenka dirbti dideliame aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: santechniko padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Santechniko padėjėjo veikla koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo. Santechniko padėjėjas pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti santechnikos medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.

Santechnikos darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti santechniko darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Paaukštinimo įrangos montavimas, santechniko darbo įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas, medžiagų išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2. Pastato vandens tiekimo, gaisro gesinimo, nuotekų, šalinimo sistemų įrengimas (LTKS II)

2.1. Padėti montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno vamzdynus.

Pastato vandentiekio ir nuotakyno vamzdžių paruošimas (valymas, gruntavimas, dažymas, paruošimas suvirinimo darbams). Vandentiekio, nuotakyno, vamzdynų montavimo vietos patalpose ir konstrukcijose paruošimas, vamzdynų sistemos elementų ir medžiagų padavimas į darbo zoną, vamzdžių atpjovimas, nuvalymas ir kitos paruošimo vamzdžių jungimui operacijos. Vamzdžių izoliavimo operacijos (šilumos, garso izoliacijos įrengimas) ir kitos pastato vandentiekio, nuotakyno, gaisrinio vandentiekio vamzdynų montavimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę

2.2. Padėti montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno sistemų prietaisus.

Pastato šalto ir karšto vandens tiekimo, nuotekų šalinimo sistemų prietaisų (dušo kabinų, praustuvų, sifonų, apskaitos prietaisų ventilių, maišytuvų ir kt.) ir įrenginių (trapų, latakų, nuotekų šalintuvų nuotakų, teršalų gaudytuvų ir kt.) montavimo vietos ir konstrukcijų paruošimo prietaisų montavimui operacijos. Medžiagų ir gaminių padavimas į darbo zoną ir kitos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų prietaisų ir įrenginių montavimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.3. Padėti įrengti gaisrinį vandentiekį.

Gaisrinio vandentiekio stovų, skirstomųjų purkštukų vamzdynų montavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.4. Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo sistemas pagal nurodymus.

Pastato lietaus vandens šalinimo vamzdynų (vidinių ir išorinių) montavimo ir izoliavimo operacijos. Darbai atliekami pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3. Pastato šildymo sistemos įrengimas ir priežiūra (LTKS II)

3.1. Padėti montuoti pastato šildymo sistemos vamzdynus.

Pastato šildymo sistemos vamzdžių paruošimas (valymas, gruntavimas, dažymas, paruošimas suvirinimo darbams, atpjovimas, nuvalymas ir kitos paruošimo vamzdžių jungimui operacijos), vamzdynų montavimo vietos patalpose ir konstrukcijose paruošimas, vamzdynų sistemos elementų ir medžiagų padavimas į darbo zoną. Vamzdžių izoliavimo ir kitos pastato šildymo sistemos vamzdynų montavimo operacijos. Darbai atliekami pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3.2. Padėti montuoti pastato šildymo sistemos prietaisus.

Pastato šildymo sistemos prietaisų montavimo vietos paruošimas. Radiatorių, konvektorių, termostatinių ventilių, kolektorių ir balansinių ventilių, gyvatukų ir kitų šildymo sistemos prietaisų komplektacijos, būklės patikrinimas ir kitos operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3.3 Padėti prižiūrėti pastato šildymo sistemą.

Pastato šildymo sistemos priežiūros ir remonto (sistemos praplovimo, hidraulinių bandymų atlikimo, šildymo sistemos vamzdynų ir kitų šildymo sistemos priežiūros darbų) operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

13. Kvalifikacijos pavadinimas: skardininko padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: gaminių iš skardos gamyba ir statinių konstrukcijų skardinimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės saugos priemonės, skardos karpymo, lankstymo, lyginimo įrankiai ir įranga, skardos gaminių tvirtinimo įrankiai, priemonės ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu; dirbama pastatų išorėje ir patalpose. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: skardininko padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Skardininko padėjėjo veikla yra koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo. Jis pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti skardinimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.

Skardinimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti skardininko darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Paaukštinimo įrangos montavimas, skardininko darbo įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas, medžiagų išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2. Gaminių iš skardos gamyba ir statinių konstrukcijų skardinimas (LTKS II)

2.1. Padėti gaminti skardos gaminius.

Skardos paruošimas, pjovimas, kirpimas, litavimas, kniedijimas, metalo gręžimas, sriegių įsriegimas ir kitos skardinių gaminių gamybos operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.2. Padėti dengti stogus skarda.

Skardos gaminių paruošimas, padavimas į darbo zoną, skardos elementų montavimo vietos paruošimas, tvirtinimas į projektinę padėtį ir kitos stogo dengimo, skardinių stogo elementų montavimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.3. Padėti montuoti vėdinimo kanalus.

Statinio konstrukcijų, gaminių ir elementų paruošimas vėdinimo sistemos montavimo darbams, atskirų elementų tvirtinimas ir kitos vėdinimo sistemų montavimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

14. Kvalifikacijos pavadinimas: stogdengio padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: šlaitinių ir plokščių stogų įrengimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, stogo dangų rankiniai karpymo, tvirtinimo įrankiai, mastikų ir klijų paruošimo, tepimo įrankiai ir inventorius, medienos apdirbimo įrankiai ir kiti rankiniai stogų dangų įrengimo įrankiai.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama atvirose statybos aikštelėse, įvairiomis oro sąlygomis, aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, stogo dangų rankiniai karpymo, tvirtinimo įrankiai, mastikų ir klijų paruošimo, tepimo įrankiai ir inventorius, medienos apdirbimo įrankiai ir kiti rankiniai stogų dangų įrengimo įrankiai.

Papildoma informacija: stogdengio padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Stogdengio padėjėjas dirba grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti aukštyje, gebėjimas dirbti komandoje. Stogdengio padėjėjas vykdo savo veiklą koordinuojamas ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, pagal nurodymus atlieka nesudėtingas operacijas ir veiksmus, skirtus paprastoms problemoms spręsti, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti stogų įrengimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.

Stogų įrengimui reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti stogdengio darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Paaukštinimo įrangos montavimas, stogų įrengimo darbams reikalingos įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas, medžiagų išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2. Šlaitinio stogo įrengimas (LTKS II)

2.1. Padėti montuoti šlaitinio stogo laikančiąsias konstrukcijas.

Šlaitinio stogo laikančiųjų konstrukcijų paruošimas montavimo darbams, padavimas į darbo zoną ir kitos montavimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.2. Įrengti izoliacinius, apsauginius šlaitinio stogo sluoksnius pagal nurodymus.

Šlaitinio stogo garo, vėjo ir šilumos izoliacijos paruošimas, pakloto medžiagų paruošimas montavimo darbams, padavimas į darbo zoną, tvirtinimas ir kitos šlaitinio stogo izoliacinių ir apsauginių pakloto sluoksnių įrengimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.3. Padėti dengti šlaitinį stogą.

Šlaitinio stogo dangų medžiagų paruošimas montavimo darbams, padavimas į darbo zoną, tvirtinimas ir kitos šlaitinio stogo dangų įrengimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3. Plokščio stogo įrengimas (LTKS II)

3.1. Suformuoti plokščio stogo nuolydžius pagal nurodymus.

Stogo dengimo paruošiamieji darbai: siūlių tarp gelžbetonio plokščių užtaisymas, ištrupėjimų, plyšių ir sandūrų užtaisymas, pagrindo nuvalymas. Nuolydį formuojančių sluoksnių įrengimo operacijos: medžiagų paskleidimas, lyginimas ir kitos operacijos. Darbai atliekami pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3.2. Įrengti plokščio stogo izoliacinius sluoksnius pagal nurodymus.

Plokščio stogo garo, vėjo ir šilumos izoliacijos medžiagų paruošimas montavimo darbams, padavimas į darbo zoną, tvirtinimas ir kitos plokščio stogo izoliacinių, apsauginių, pakloto sluoksnių įrengimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3.3. Padėti dengti plokščią stogą ritininėmis ir mastikinėmis dangomis.

Plokščio stogo dangoms naudojamų ritininių, mastikinių medžiagų paruošimas, padavimas į darbo zoną ir kitos plokščio stogo dangų įrengimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

15. Kvalifikacijos pavadinimas: tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinių išorės ir vidaus konstrukcijų tinkavimas.

Tipinės darbo priemonės: asmens apsaugos priemonės, tinko skiedinio paruošimo įranga ir inventorius, paviršiaus valymo, lyginimo, drėkinimo, gruntavimo ir kiti paviršių paruošimo įrankiai, tinko medžiagos, paaukštinimo ir kitos priemonės.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: tinkuotojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Tinkuotojo padėjėjo veikla koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo. Tinkuotojo padėjėjas pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padedant ir prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal nurodymus.

Tinkavimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti tinkuotojo darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Paaukštinimo įrangos montavimas, tinkavimo įrangos, darbo priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas, medžiagų išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2. Statinio vidaus patalpų ir išorės konstrukcijų tinkavimas (LTKS II)

2.1. Paruošti skiedinius tinkavimo darbams pagal nurodymus.

Tinko skiedinio paruošimas rankiniu ir mechanizuotu būdu pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.2. Paruošti statinio konstrukcijų paviršius tinkavimo darbams pagal nurodymus.

Paviršių ruošimo operacijos: paviršiaus valymas, lyginimas, drėkinimas, seno tinko ir dažų nuėmimas ir kitos operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.3. Padėti tinkuoti statinių konstrukcijas.

Tinkavimo operacijos: paviršiaus drėkinimas, pirmojo sluoksnio užkrėtimas ir išlyginimas, dengiamojo sluoksnio užtrynimas ir kitos tinkavimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

16. Kvalifikacijos pavadinimas: vamzdynų montuotojo padėjėjas, LTKS II

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: vandentiekio, nuotekų ir šilumos tiekimo išorės tinklų klojimas ir montavimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, kietos kelio dangos ardymo, grunto kasimo, tankinimo, užpylimo, išlyginimo, įrankiai, įranga, vamzdynų klojimo įtaisai, įranga ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla dažniausiai yra susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dirbama atvirose statybos aikštelėse įvairiomis oro sąlygomis, tenka dirbti su mechanizmais, tranšėjose, šuliniuose. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: vamzdynų montuotojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jis dirba grupėje. Vamzdynų montuotojo padėjėjui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Vamzdynų montuotojo padėjėjas vykdo savo veiklą koordinuojamas ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, pagal nurodymus atlieka nesudėtingas operacijas ir veiksmus, skirtus paprastoms problemoms spręsti, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS II)

1.1. Sandėliuoti išorės tinklų įrengimo gaminius ir įrangą pagal nurodymus.

Išorės vandentiekio, nuotekų, šilumos tinklų įrengimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas, sandėliavimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti vamzdynų montuotojo darbo vietą pagal nurodymus.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Vamzdynų klojimo ir montavimo įrangos, darbo priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas, medžiagų išdėstymas darbo zonoje, darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2. Tranšėjų įrengimo, grunto kasimo, užpylimo darbai (LTKS II)

2.1. Kasti ir sutvirtinti tranšėjas pagal nurodymus.

Esamos kelio dangos nuardymas, grunto kasimas rankiniu būdu, šlaitų sutvirtinimas, grunto užpylimas, aplinkos sutvarkymas paklojus ir sumontavus vamzdynus pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.2. Tankinti gruntą pagal nurodymus.

Tranšėjos dugno, ant kurio bus klojami ir montuojami vamzdynai, pagrindo išlyginimas, profiliavimas ir sutankinimas kojų trypimu, rankiniais įrankiais, užpilto ant sumontuoto vamzdyno grunto išlyginimas ir sutankinimas rankiniais įrankiais pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3. Vandentiekio, nuotekų, šilumos išorės tinklų montavimas (LTKS II)

3.1. Padėti montuoti vandentiekio, nuotekų, išorės tinklų vamzdynus po žeme.

Laikinų vandens nuvedimo latakų iki esamų griovių ar nuotakyno tinklų įrengimas, vandentiekio, nuotekų vamzdynų nuleidimas lynais į tranšėją, įdubų grunte movoms paruošimas, atliekų ir kitų trukdančių medžiagų prieš vamzdynų užpylimą gruntu pašalinimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3.2. Padėti montuoti vandentiekio ir nuotekų šulinius.

Gelžbetoninių šulinių elementų montavimas, sandūrų izoliavimas, betonavimo darbai pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3.3. Padėti montuoti šilumos perdavimo tinklų vamzdynus.

Šilumos perdavimo išorės tinklų vamzdynų klojimas tranšėjose, ant žemės, virš žemės. Nejudamų atramų (frontalių, skydinių, atramų – apkabų) įrengimas, šilumos perdavimo vamzdynų ir jų elementų (armatūros, flanšų, kompensatorių) izoliavimas, šilumos perdavimo tinklų vamzdynų sumontavimas ant atramų pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje arba pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

17. Kvalifikacijos pavadinimas: apdailos montuotojas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: pastato fasadų ir vidaus patalpų apdaila įvairiomis apdailos plokštėmis.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, apdailos, termoizoliacinių plokščių pjovimo, šlifavimo ir tvirtinimo priemonės, paviršių, ant kurių tvirtinamos plokštės, karkaso pjovimo ir tvirtinimo įrankiai, įranga ir inventorius, pastoliai, kita paaukštinimo įranga.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti priklausoma nuo oro sąlygų.

Papildoma informacija: apdailos montuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Apdailos montuotojas dirba grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Apdailos montuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikant žinomus ir išbandytus sprendimus, naudojasi brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti apdailos montavimo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Apdailos montavimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti apdailos montuotojo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Apdailos montuotojo darbo vietos paruošimo reikalavimai. Priemonių, įrangos, inventoriaus ir įrankių, reikalingų montuoti apdailą, paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra apdailos montuotojo LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3 D).

1.4. Montuoti paaukštinimo įrangą.

Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Fasadinių sisteminių nesudėtingos schemos pastolių, pastovų, kopėčių, staliukų ir kitos paaukštinimo įrangos montavimas apdailos montavimo darbams atlikti įvairiame aukštyje. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2. Apdailos plokščių montavimas (LTKS III)

2.1. Įrengti karkasą apdailos plokščių montavimo darbams.

Patalpų ir paviršių paruošimas apdailos plokščių montavimo darbams, karkaso elementų tvirtinimas. Metalinių ir medinių karkasų įrengimas fasadams, pertvaroms, sienoms, luboms, grindims. Vieno, dviejų lygių karkasai. Tiesių konstrukcijų karkasai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Tvirtinti termoizoliacines plokštes ir įrengti izoliacinius sluoksnius.

Termoizoliacinių plokščių paruošimas, jų pjaustymas. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas projekte nurodytomis priemonėmis. Kitų projekte numatytų izoliacinių sluoksnių (garso, vėjo, garo ir kt.) medžiagų paruošimas ir įrengimas pagal darbo projektą. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.3. Montuoti apdailos plokštes.

Plokščių paruošimas apdailos darbams, plokščių montavimas. Apdailinamų konstrukcijų tipai: fasadai, vidaus atitvaros, lubos, grindys. Plokščių tipai: plokštės su baigtine apdaila, plokštės be apdailos. Plokščių medžiagos: gipskartonio, presuoto cemento ir drožlių, cemento ir pjuvenų, cemento ir stiklo pluošto, orientuotų skiedrų, medžio drožlių, laminuotos, mineralinio pluošto, klinkerio, faneros plokštės, metalo lakštai (lygūs ir profiliuoti), kompozito medžiagų plokštės, metalo kasetės ir kt. Apdailos plokščių tvirtinimas pagal darbo projektą ir plokščių gamintojo instrukcijas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.4. Paruošti plokštes apdailai.

Plokštės be baigtinės apdailos. Plokščių kraštų, siūlių ir tvirtinimo elementų glaistymas. Glaisto rūšies parinkimas pagal plokštės briaunos tipą ir norimą pasiekti paviršiaus lygumą. Plokštės nuvalymas ir parengimas apdailai pagal reikalavimus. Grunto parinkimas ir gruntavimas derinant gruntą su būsima danga ir apdaila. Plokščių konstrukcijų remontas: pažeistų plokštės vietų (dėl drėgmės, karščio poveikio ir kt.) nustatymas ir užtaisymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Stiklo konstrukcijų montavimas (LTKS III)

3.1. Padėti montuoti rėmines stiklo konstrukcijas.

Nesudėtingos rėminės stiklo konstrukcijos montavimo vietos paruošimas, laikančiųjų rėmų (profilių, kronšteinų ir kitų elementų), stiklo lakšto ar stiklo paketo montavimo ir sandarinimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3.2. Padėti montuoti berėmes stiklo konstrukcijas.

Nesudėtingos berėmės stiklo konstrukcijos montavimo vietos paruošimas, stiklo montavimo ir įtvirtinimo operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. apdailos montavimo darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

18. Kvalifikacijos pavadinimas: aplinkotvarkininkas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinio aplinkos sutvarkymas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, mini traktorius, rankiniai grunto kasimo, lyginimo, tankinimo, purenimo įrankiai, medžiagų krovimo įrankiai ir įranga, matavimo prietaisai, dirvos purenimo, volavimo įrankiai ir įranga, betono, skiedinio maišymo, paskleidimo, lyginimo įrankiai ir įranga, medienos rankinio apdirbimo įrankiai, mūrijimo įrankiai ir įranga, ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, su žemės darbų sunkiasvoriais mechanizmais, darbo aplinka gali būti purvina, priklauso nuo oro sąlygų.

Papildoma informacija: aplinkotvarkininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Aplinkotvarkininkas dirba grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, fizinė ištvermė. Aplinkotvarkininkas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos, aplinkos tvarkymo įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statinių aplinkos tvarkymo aikštelėje vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti statinių aplinkos tvarkymo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Statinių aplinkos tvarkymo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti aplinkotvarkininko darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Aplinkotvarkininko darbo vietos paruošimo reikalavimai. Aplinkos tvarkymo įrangos, darbo priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Skaityti statinio aplinkos tvarkymo darbo projektą.

Statinio aplinkos tvarkymo darbo projekto skaitymas ar skaitmeninio statinio modelio peržiūra aplinkotvarkininko LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3D).

2. Statinių lauko teritorijos sutvarkymas (LTKS III)

2.1. Išlyginti žemės paviršių.

Grunto išlyginimas naudojant mini traktorius, rankinius kasimo, lyginimo, tankinimo, krovimo įrankius ir įrangą, nesudėtingus matavimo prietaisus. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Įrengti laistymo, drenavimo ir vandens surinkimo sistemas.

Grunto drenažo, augalų laistymo, vandens surinkimo latakų, šulinėlių įrengimas, jų remontas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.3. Įrengti takus, takelius.

Takų, takelių pagrindo paruošimas, dangos klojimas. Įrengiamų takų, takelių dangų rūšys: natūralaus akmens, betono (šaligatvio plytelės, trinkelės ir pan.) takai, medienos danga, monolitinė betono, skaldos danga. Darbas, naudojant betono, skiedinio maišymo, betono paskleidimo, lyginimo, tankinimo įrangą bei akmens, plytelių, trinkelių pjaustymo įrangą. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Vejos įrengimas (LTKS III)

3.1. Paruošti dirvą vejos sėjimo darbams.

Agronomijos pagrindai. Piktžolių naikinimas. Dirvos lyginimas, purenimas, tręšimas, gerinimas, slėgimas. Darbas kultivatoriais, lyginimo, kasimo įrankiais. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Įrengti ir prižiūrėti veją.

Vejos parinkimas pagal paskirtį. Sėjamos ir ruloninės vejos įrengimas. Vejos sėjimas rankiniu ir mechanizuotu būdu. Vejos atnaujinimo, priežiūros technologijos ir jų taikymas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4. Nesudėtingų inžinerinių statinių įrengimas (LTKS III)

4.1. Įrengti atramines sieneles ir užtvaras.

Atraminių sienelių iš natūralaus akmens, plytų mūro, medienos, betono, įrengimas. Tvorų, aptvarų, voljerų, užtvarų ant atraminių sienelių ir kitų panašių statinių įrengimas statinio teritorijoje. Darbas su betono, skiedinio maišymo įranga, betono paskleidimo, lyginimo įranga, medienos rankinio apdirbimo įrankiais, mūrijimo įrankiais ir įranga. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4.2. Įrengti lauko laiptus.

Nesudėtingų monolitinių (betono, gelžbetonio) ar surenkamų laiptų (iš betono, gelžbetonio gaminių, natūralaus akmens, trinkelių) įrengimas, laiptų remontas. Darbas, naudojant betono, skiedinio maišymo, paskleidimo, lyginimo, tankinimo įrangą, akmens, plytelių, trinkelių pjaustymo ir kitą laiptų įrengimo įrangą. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

5. Dekoratyvių vandens telkinių ir lauko maudymosi baseinų įrengimas (LTKS III)

5.1. Įrengti dekoratyvius vandens telkinius.

Grunto kasimas, baseinėlių (gamyklinių ar išklojamų hidroizoliacine plėvele) su kriokliais, fontanais ir be jų įrengimo operacijos, krantų dekoravimas natūraliu akmeniu, plytelėmis, mediena. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

5.2. Įrengti maudymosi baseinus.

Lauko baseino vietos paruošimas. Baseinų iš betono, medienos, gamyklinių metalinių, plastiko ir surenkamų maudymosi baseinų, baseino, išklojamo hidroizoliacine plėvele, įrengimo operacijos. Antžeminių ir įleistų į žemę baseinų talpų įrengimo operacijos. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. aplinkos tvarkymo darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

19. Kvalifikacijos pavadinimas: betonuotojas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinių konstrukcijų betonavimas, jų remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, kokybės tikrinimo, matavimo prietaisai, betono maišyklė, betono padavimo, sutankinimo ir išlyginimo mechanizmai, įranga ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu; dirbama atvirose statybos aikštelėse ir uždarose patalpose, įvairiomis oro sąlygomis, tenka dirbti su kėlimo mechanizmais, taip pat ir aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: betonuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Betonuotojas dirba grupėje. Betonuotojas užduotis vykdo savarankiškai. Jo veiklos priežiūra apsiriboja užduoties atlikimo kokybės kontrole. Betonuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės betonuotojo kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės. Jis atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija. Betonuotojui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti betonavimo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Betonavimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas, sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti betonuotojo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Betonuotojo darbo vietos paruošimo reikalavimai. Betonavimo įrangos, priemonių, inventoriaus, darbo įrankių paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Prikabinti, atkabinti krovinius.

Krovinių prikabinimas prie kėlimo įtaisų, atkabinimas. Kėlimas mechanizmais, kranais. Komandų perdavimas, signalizavimas rankų ženklais, ryšio priemonėmis, žodžiu. Krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisyklės, reikalavimai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.4. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra betonuotojo LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3D).

2. Klojinių montavimas ir konstrukcijų armavimas (LTKS III)

2.1. Montuoti ir išardyti klojinius pagal nurodymus.

Metalinių, medinių, kombinuotų ir kitų klojinių surinkimas, montavimas, jų vertikalumo ir horizontalumo nustatymas, klojinių išardymas, klojinių priežiūra. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Surinkti armatūros tinklus ir karkasus, juos sumontuoti į klojinius.

Armatūros pjaustymas, valymas ir rišimas. Armatūros tinklų, strypynų (karkasų), atskirų elementų montavimas į klojinius ir įdėtinių detalių tvirtinimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Konstrukcijų betonavimas (LTKS III)

3.1. Betonuoti konstrukcijas.

Reikalingos sudėties betono ruošimas rankiniu ir mechanizuotu būdu. Betono padavimas, klojimas į klojinius ir formas, tankinimas, išlyginimas ir kitos operacijos. Monolitinių gręžtinių ir spraustinių pamatų, lygių ir reljefinių sienų, stulpų, perdangų ir pogrindžių, sąramų, sijų, kolonų ir kitų konstrukcijų bei statinių elementų betonavimas. Betonavimo darbai šaltyje. Kietėjančio betono priežiūra skirtingomis oro sąlygomis: betono laistymas, betono dengimas nuo saulės spindulių, apšiltinimas dembliais ir plėvelėmis bei kitos betono priežiūros priemonės. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Betonuoti grindis.

Grunto išlyginimas ir tankinimas. Kreipiamųjų elementų įrengimas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nužymėtas altitudes. Projekte numatytos termoizoliacijos, hidroizoliacijos ir garso izoliacijos įrengimas ant grunto ar perdangos plokštės. Grindų armavimas tinkleliais ir atskirais strypais. Betono padavimas, klojimas, išlyginimas, tankinimas, glaistymas, užtrynimas ir kitos grindų betonavimo operacijos rankiniu ir mechanizuotu būdu. Kietėjančio betono priežiūra skirtingomis oro sąlygomis: betono laistymas, betono dengimas nuo saulės spindulių, apšiltinimas dembliais ir plėvelėmis bei kitos betono priežiūros priemonės. Temperatūrinių ir deformacinių siūlių įrengimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir remontas (LTKS III)

4.1. Įrengti požeminių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų hidroizoliaciją.

Požeminių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų pagrindo paruošimas hidroizoliacijai įrengti, hidroizoliacijos įrengimas iš klijuojamų, prilydomų, montuojamų ritininių, tepamų medžiagų vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4.2. Remontuoti betonines ir gelžbetonines konstrukcijas.

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų paruošimas remonto darbams. Defektų pašalinimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. betonavimo darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

20. Kvalifikacijos pavadinimas: dailidė, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: nesudėtingų medinių gaminių gamyba ir medinių statinių statyba, medinių elementų remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, medienos apdirbimo įrankiai, įranga ir staklės, pjovimo, obliavimo, gręžimo, šlifavimo, kalimo, tvirtinimo įrankiai, paaukštinimo įranga ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu lauke ir patalpose. Dirbama su staklėmis, kėlimo, krovimo mechanizmais, aukštyje.

Papildoma informacija: dailidė savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Dailidė dirba grupėje arba individualiai. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, sąžiningumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas planuoti darbą, nustatyti defektus, dirbti komandoje. Dailidė užduotis vykdo savarankiškai. Jo veiklos priežiūra apsiriboja užduoties atlikimo kokybės kontrole. Dailidė geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija. Dailidei veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti dailidės medžiagas, gaminius, įrangą ir konstrukcijas.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Dailidės darbams reikalingų medžiagų, gaminių, įrangos, montuojamų konstrukcijų pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti dailidės darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Dailidės darbo vietos paruošimo reikalavimai. Dailidės darbo įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Gaminių, medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Prikabinti, atkabinti krovinius.

Krovinių prikabinimas prie kėlimo įtaisų, atkabinimas. Kėlimas mechanizmais, kranais. Komandų perdavimas, signalizavimas rankų ženklais, ryšio priemonėmis, žodžiu. Krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisyklės ir reikalavimai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.4. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra staliaus dailidės LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3 D).

2. Medienos apdirbimas ir medinių gaminių gamyba (LTKS III)

2.1. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais ir staklėmis.

Medienos apdirbimo būdai: pjovimas, obliavimas, drožimas, gręžimas, šlifavimas, skylių kalimas pagal brėžinius ir kt. Rankinių pjovimo, obliavimo, gręžimo, šlifavimo ir kitokių įrankių paruošimas. Medienos apdirbimas rankiniais įrankiais. Mobilių medienos apdirbimo staklių ir įrengimų paruošimas. Darbas su mobiliomis medienos apdirbimo staklėmis ir įrengimais. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Gaminti nesudėtingus medienos gaminius.

Klotinių, lipynių, dėžių, kopėčių, stogo laikančiųjų konstrukcijų elementų ir kt. gaminimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Medinių gaminių bei konstrukcijų montavimas ir remontas (LTKS III)

3.1. Montuoti medines laikančiąsias stogo konstrukcijas.

Šlaitinių laikančiųjų stogų konstrukcijų surinkimas ir montavimas: termoizoliacijos, hidroizoliacijos ir garso izoliacijos įrengimas pagal projekto brėžinius. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Montuoti karkasinių ir skydinių pastatų konstrukcijas.

Skydinių ir karkasinių pastatų konstrukcijų montavimas: sienų ir pertvarų, medinių perdangų surinkimas ir montavimas, termoizoliacijos ir kitų izoliacinių sluoksnių įrengimas pagal projekto brėžinius. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.3. Montuoti ręstinių pastatų sienas.

Ręstinių pastatų iš rąstų ir tašų sienų montavimas. Rąstų rūšiavimas, žymėjimas ir parengimas surinkimo darbams. Sienų surinkimas, tvirtinimas ir vainikų sandarinimas pagal projekto brėžinius. Tašų rūšiavimas, žymėjimas ir parengimas surinkimo darbams. Sienų surinkimas, tvirtinimas, vainikų sandarinimas pagal projekto brėžinius. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.4. Montuoti langus ir duris.

Langų ir durų rūšys ir jų montavimo technologijos. Angų paruošimas langams ir durims montuoti. Langų ir durų montavimas ir tvirtinimas. Langų ir durų sandarinimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.5. Remontuoti medinius gaminius, konstrukcijas ir jų elementus.

Medinių gaminių, konstrukcijų ir elementų remontas (konstrukcijų elementų pakeitimas naujais, esamų konstrukcijų remontas, konstrukcijų stiprinimas) pagal projektą. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4. Statinio konstrukcijų apdaila medienos gaminiais (LTKS III)

4.1. Apdailinti konstrukcijas mediniais elementais.

Medinių elementų, skirtų apdailai, rūšys ir savybės. Sienų, lubų, fasadų ir kt. apdaila dailylentėmis ir kitokiais tiesiniais gaminiais pagal projekto ir technologijos reikalavimus. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4.2. Kloti parketo ir lentų grindis.

Grindų dangos: natūralios medienos vienetinis parketas, natūralios medienos, laminato, kompozitinių medžiagų grindų lentos, parketlentės ir pan. Grindų dangos pagrindo paruošimas, izoliacinių sluoksnių įrengimas, pakloto klojimas, gulekšnių išdėstymas. Grindų dangos klojimas ir apdaila (šlifavimas, lakavimas, dažymas, aliejavimas). Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. dailidės (arba staliaus dailidės) darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

21. Kvalifikacijos pavadinimas: dažytojas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinių išorės ir vidaus paviršių dažymas, dekoravimas, jų remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, glaistyklė, šepečiai, purkštuvai, karšto oro fenai, paviršiaus paruošimo mažieji mechanizmai (gręžimo, kalimo, šlifavimo elektromechaniniai prietaisai), cheminės priemonės, paviršių valymo ir plovimo įrenginiai, matavimo, tikrinimo prietaisai, šveitimo popierius, tinklelis, kaladėlės, popieriaus, tinklelio laikikliai, teptukai, voleliai, glaisto purškimo įrenginiai, glaisto šlifuokliai, beorės ir orinės dažymo sistemos, aukšto slėgio, elektrostatinio dažymo įrenginiai ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama statinių patalpose ir lauke, su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: dažytojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Dažytojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudojasi brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti statinio dažymo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Dažymo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas, sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Dažytojo darbo vietos paruošimo reikalavimai. Dažymo įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra dažytojo LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3 D).

2. Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu (LTKS III)

2.1. Paruošti dažomus statinio paviršius ir medžiagas.

Paviršiaus paruošimo būdai: mechaninis, terminis, cheminis. Dažyti ruošiamų paviršių tipai: naujai tinkuoti, betoniniai, mūriniai, mediniai, metaliniai paviršiai, gipskartonio ir kitos plokštės be baigtinės apdailos; anksčiau dažyti tinkuoti, betoniniai, mediniai, metaliniai paviršiai. Pagrindiniai naudojami įrankiai, įranga ir priemonės: šepečiai, purkštuvai, karšto oro fenai, paviršiaus paruošimo mažieji mechanizmai (gręžimo, kalimo, šlifavimo ir panašūs prietaisai), cheminės priemonės, paviršių valymo ir plovimo įrenginiai, matavimo, tikrinimo prietaisai. Ruošiamų dažų mišinių medžiagos: vandeniniai, nevandeniniai (aliejiniai, emaliniai, akriliniai, silikatiniai ir kt.) dažai, gruntai, glaistai. Dažų mišinių ruošimo būdai: dažų tonavimas, skiedimas iki reikalingos konsistencijos, glaistų ruošimas iš sausų mišinių. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Glaistyti ir šlifuoti statinio dažomus paviršius rankiniu būdu.

Statinių glaistomų paviršių tipai: tinkuoti, betoniniai paviršiai, plokštės be baigtinės apdailos (pvz., gipskartonio ir kt.). Naudojami glaistai: polimeriniai, aliejiniai, paruošti glaistai ir sausi mišiniai. Naudojami įrankiai: glaistyklės, šveitimo popierius, tinklelis, kaladėlės, popieriaus, tinklelio laikikliai. Glaistymo profilių tvirtinimas, gruntavimas, tinklelių tvirtinimas. Glaistytų paviršių šlifavimo operacijos. Naudojami įrankiai: šveitimo popierius, tinklelis, kaladėlės. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.3. Dažyti statinio paviršius rankiniu būdu.

Statinių paviršių tipai: glaistyti betoniniai, tinkuoti, neglaistyti mūriniai, betoniniai paviršiai, gipskartonio plokštės, plokštės be baigtinės apdailos, metalinės konstrukcijos, metaliniai šilumos prietaisai ir kiti metaliniai statinių elementai, medinės lubos, sienos, grindys, langai, durys ir kiti statinio mediniai elementai. Dažomos konstrukcijos ir jų elementai: lubos, sienos, fasadai, figūriniai paviršiai, inžinerinių statinių (tiltų, viadukų, bokštų ir kt.) paviršiai. Naudojami įrankiai: teptukai, voleliai. Įrankių parinkimas pagal dažomo paviršiaus ir dažų tipą. Dažyto paviršiaus remontas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu (LTKS III)

3.1. Glaistyti ir šlifuoti statinio paviršius mechanizuotu būdu.

Glaistomi betoniniai, tinkuoti paviršiai: lubos, sienos, fasadai, inžinerinių statinių (tiltų, viadukų, bokštų ir kt.) paviršiai. Naudojama įranga: glaisto purškimo įrenginiai, glaisto šlifuokliai. Glaistymo, šlifavimo mašinų smulkus remontas, jų paruošimas šlifavimo darbams. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Dažyti statinio paviršius mechanizuotu būdu.

Naudojama įranga: pneumatiniai, rankiniai purkštuvai, beorės ir orinės dažymo sistemos, aukšto slėgio, elektrostatinio dažymo įrenginiai. Dažymo purkštuvų ir aparatų paskirtis, smulkus remontas, jų paruošimas dažymo darbams. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4. Statinių paviršių dekoravimas (LTKS III)

4.1. Dekoruoti pastato paviršius apmušalais.

Paviršiaus paruošimas apmušalų klijavimo darbams, klijų paruošimas, apmušalų klijavimas, paviršiaus, dekoruoto apmušalais, remontas. Apmušalų rūšys: popieriniai, viniliniai, akriliniai ir kt. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4.2. Dekoruoti statinio paviršius dažų mišiniais.

Naudojami įrankiai ir įranga: glaistyklės, teptukai, šakutės, šepetėliai, trafaretai, kempinės, dekoravimo voleliai, specialios dažymo pirštinės ir kt. Dekoratyvinio dažymo technologijos: dekoravimas kempine, įvairių faktūrų voleliais, dažymas naudojant trafaretus, dažymo juostelę, dažymas su specialia pirštine, dekoravimas glaistu, dekoravimas naudojant specialius dažus ir kt. Dekoruoto paviršiaus remontas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. dažymo darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

22. Kvalifikacijos pavadinimas: fasadų šiltintojas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: pastatų fasadų šiltinimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, pastoliai, kopėčios, aptvėrimai ir kita paaukštinimo įranga, skiedinio, klijų paruošimo ir tepimo įrankiai, skiedinių maišymo įrankiai, gręžimo, kalimo ir kiti pastatų šiltinimo operacijoms atlikti reikalingi įrankiai, matavimo, tikrinimo prietaisai ir priemonės, inventorius, klijai, smeigės, dažymo voleliai, dažai, skardos kirpimo, lankstymo, tvirtinimo įrankiai ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, dideliame aukštyje, darbo aplinka priklauso nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: fasadų šiltintojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Fasadų šiltintojas atlieka darbus pagal savo kompetencijas ir atsako už atliktų darbų kokybę. Jo veiklos priežiūra apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. Fasadų šiltintojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti fasadų šiltinimo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Fasadų šiltinimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas, sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti fasadų šiltintojo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Fasadų šiltintojo darbo vietos paruošimo reikalavimai. Priemonių, įrangos, inventoriaus ir įrankių, reikalingų fasadų šiltinimo darbams atlikti, paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra fasadų šiltintojo LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3 D).

1.4. Montuoti paaukštinimo įrangą.

Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Fasadinių sisteminių nesudėtingos schemos pastolių, pastovų, kopėčių, staliukų ir kitos paaukštinimo įrangos montavimas fasadų šiltinimo darbams atlikti įvairiame aukštyje. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2. Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas (LTKS III)

2.1. Paruošti šiltinamų fasadų ir pamatų paviršius.

Mūrinių ir betoninių paviršių valymas, išlyginimas, siūlių ir plyšių užtaisymas, angų užmūrijimas. Skiedinio paruošimas paviršiaus nelygumams užtaisyti. Iškasų pamatų šiltinimo darbams formavimas, šlaitų sutvirtinimas. Pamatų hidroizoliacijos (klijuojamos, tepamos, montuojamos ir kt.) įrengimas. Drenažo įrengimas. Pamatų užpylimas, grunto tankinimas mechanizmais. Apsauginių sluoksnių įrengimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Pritvirtinti termoizoliacinę medžiagą.

Šiltinamos fasado dalys: pastatų sienos, kolonos, piliastrai, lodžijos ir kiti fasado elementai, taip pat pamatai, cokolis. Skiedinio, klijų, skirtų tvirtinti plokštes, paruošimas. Termoizoliacinių medžiagų paruošimas, pjaustymas, putplasčio šlifavimas. Termoizolaicinių plokščių klijavimas pagal schemą, tvirtinimas smeigėmis ar kitomis priemonėmis. Cokolio nužymėjimas, cokolinio profilio tvirtinimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Pastatų fasadų apdaila (LTKS III)

3.1. Tinkuoti dekoratyviniu tinku rankiniu būdu.

Fasadų apdaila dekoratyviniu tinku. Skiedinio paruošimas. Armavimo tinklo, briaunų profilių ir kitų prieš tinkavimą paviršiaus sutvirtinimo priemonių įrengimas. Plonasluoksnio tinko skiedinio užtepimas. Dekoratyvinio tinko sluoksnių užtepimas, išlyginimas, užtrynimas. Dekoratyvinio tinko remontas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Dažyti pastatų fasadus.

Dažymas rankiniais įrankiais (teptuku, voleliu ir panašiais įrankiais) ir purkštuvais, kitais dažymo mechanizmais. Dažymo defektų taisymas. Dažymas pagal medžiagų gamintojo technologinius reikalavimus. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.3. Tvirtinti skardinius fasadų elementus.

Palangių, parapetų ir karnizų skardinimas naudojant lankstinius. Lietaus vandens nutekėjimo vamzdžių montavimas. Tvirtinimas savisriegiais, kniedėmis ir kitomis tvirtinimo priemonėmis. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.4. Tinkuoti dekoratyviniu tinku mechanizuotu būdu.

Tinkavimo mechanizmų paruošimas, jų valymas, smulkus remontas. Tinko skiedinio purškimas. Dekoratyvinio tinkavimo ant didelių plotų ypatumai (srautinis, nepertraukiamas darbas). Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.5. Apdailinti fasadus plytelėmis.

Fasado plokštumų apdaila vienetinėmis plytelėmis. Klijų ir siūlių užpildo paruošimas. Plytelių klijavimas ir siūlių užtaisymas, plytelių dangos valymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. fasadų šiltinimo darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

23. Kvalifikacijos pavadinimas: geležinkelio kelio tiesėjas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: geležinkelio kelio tiesimas ir priežiūra.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, grunto kasimo, pylimo, lyginimo įrankiai, įranga ir mechanizmai, bėgių tvirtinimo įrankiai, krovos, pakėlimo įranga ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke įvairiomis oro sąlygomis, pavojingojoje geležinkelio zonoje ir geležinkelio kelių ir įrenginių zonoje greta vykstant traukinių eismui ir geležinkelio kelių ir įrenginių zonoje. Geležinkelio kelio tiesėjas darbo vietoje privalo dėvėti ne žemesnės kaip II klasės gerai matomus darbo drabužius.

Tipinės darbo priemonės: asmens apsaugos priemonės, grunto kasimo, pylimo, lyginimo įrankiai, įranga ir mechanizmai, bėgių tvirtinimo įrankiai, krovos, pakėlimo įranga ir kt.

Papildoma informacija: geležinkelio kelio tiesėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, geležinkelių eismo saugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Geležinkelio kelio tiesėjas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, atliekančiose geležinkelio kelių tiesimo ir / arba jų priežiūros darbus.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos geležinkelio kelio statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti geležinkelio kelio įrengimo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Stambiagabaritinių konstrukcijų, gaminių ir birių medžiagų krovos darbų reikalavimai ir taisyklės. Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Geležinkelio kelio įrengimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos sandėliavimas, sandėliavimo aikštelės įrengimas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti geležinkelio kelio tiesėjo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, geležinkelių eismo saugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Geležinkelio garso ir rankiniai signalai, šviesoforų reikšmės ir riedmenų žymėjimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės, dirbant geležinkelio kelio klojimo ir remonto mašinoms geležinkelio pavojingoje zonoje, geležinkelio kelių ir įrenginių zonoje. Geležinkelio kelio tiesėjo darbo vietos įrengimo reikalavimai. Geležinkelio kelio tiesėjo darbo įrankių, priemonių ir inventoriaus paruošimas. Naudojamų medžiagų išdėstymo tvarka darbo zonose. Paaukštinimo įrangos montavimas. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Prikabinti, atkabinti krovinius.

Krovinių prikabinimas prie kėlimo įtaisų, atkabinimas. Kėlimas mechanizmais, kranais. Komandų perdavimas, signalizavimas rankų ženklais, ryšio priemonėmis, žodžiu. Krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisyklės, reikalavimai. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.4. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra geležinkelio kelio tiesėjo LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3 D).

2. Geležinkelio kelio sankasos ir pagrindo formavimas (LTKS III)

2.1. Formuoti sankasą ir pagrindą.

Pagrindinės aikštelės, balasto, šlaitų, kelkraščių, sankasos formavimas. Pagrindo ant tiltų ir tuneliuose formavimas. Pagrindo sankirtose, pervažose ir prijungimuose formavimas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Įrengti geležinkelio kelio inžinerinius įrenginius.

Paviršinio ir gruntinio vandens nuleidimo, tvirtinimo ir apsaugos įrenginių, apžiūros šulinių įrengimas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Viršutinės geležinkelio kelio konstrukcijos montavimas (LTKS III)

3.1. Montuoti viršutinę geležinkelio kelio konstrukciją.

Medinių ir gelžbetoninių bėgių tiesimas. Sandūrinių ir besandūrių geležinkelių tiesimas. Kryžminiai ir vieniniai iešmai. Tarpstočio ilgabėgių klojimas, sujungimas su iešmais. Sankirtos, pervažos ir prijungimai. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Įrengti geležinkelio kelio ženklus.

Kelio ženklų, signalinių ženklų, riboženklių, kitų specialiųjų ženklų įrengimas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4. Geležinkelio kelio priežiūra ir remontas (LTKS III)

4.1. Prižiūrėti geležinkelio kelią.

Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės. Geležinkelio transporto infrastruktūros objektų ir riedmenų gedimai, dėl kurių būtina nutraukti traukinių (riedmenų) eismą. Nuolatinė geležinkelio kelio priežiūra: augmenijos, susikaupusio sniego, vandens, purvo ar kitų sąnašų nuo geležinkelio kelio šalinimas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4.2. Remontuoti geležinkelio kelią.

Pagrindinės sankasos aikštelės defektų (balasto lovelio, guolio, maišo, lizdų) šalinimas. Šlaitų defektų (nuoplovų, įgriuvų, suirimų) šalinimas. Sankasos sandūrų su kitomis konstrukcijomis remontas (virš vamzdynų, kabelių ir pan.). Ilgai eksploatuojamų sankasų remontas. Bėgių, pabėgių sąvaržų keitimas, vėžės reguliavimas, kelio ištaisymas. Kitų geležinkelio kelio įrenginių keitimas ir remontas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. geležinkelio kelio tiesimo darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

24. Kvalifikacijos pavadinimas: kelininkas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: automobilių kelių tiesimas, priežiūra ir remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai kasimo, tankinimo įrankiai ir įranga, asfalto klotuvai, plentvoliai, mašinos gruntkeliams ir kelio pagrindui stiprinti ir medžiagoms maišyti, mašinos kelio konstrukcijos sluoksniams tankinti, lyginti ir paskleisti, žemės darbų mašinos ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, dažnai greta veikiančių kelių, gatvių, taip pat su žemės darbų sunkiaisiais mechanizmais. Kelio darbininkai darbo vietoje privalo dėvėti darbo drabužius su atšvaitinėmis juostomis.

Papildoma informacija: kelininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Kelininkas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, atliekančiose automobilių kelių tiesimo ir / arba jų priežiūros darbus.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos automobilių kelio statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti automobilių kelio įrengimo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Stambiagabaritinių konstrukcijų, gaminių ir birių medžiagų krovos darbų reikalavimai, taisyklės. Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Automobilių kelio įrengimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos sandėliavimas, sandėliavimo aikštelės įrengimas. Sandėliavimo taisyklės. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti kelininko darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo taisyklės, dirbant su kelio klojimo ir remonto mašinomis bei greta darbo vietos vykstant automobilių eismui. Kelininko darbo vietos įrengimo reikalavimai. Kelininko darbo įrankių, priemonių ir inventoriaus paruošimas. Naudojamų medžiagų išdėstymo tvarka darbo zonose. Paaukštinimo įrangos montavimas. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra kelininko LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3 D).

2. Kelio konstrukcijos įrengimas (LTKS III)

2.1. Suformuoti sankasą.

Projekte numatyti pagalbiniai darbai: nedidelių statinių nukėlimas, želdynų šalinimas, augalinio sluoksnio nuėmimas; teritorijos išlyginimo darbai, pylimų pagrindų paruošimas, jų išlyginimas, sutankinimas; iškasų kasimas, sankasos paviršiaus ir šlaitų planiravimas; važiuojamosios dalies lovio įrengimas, šlaitų planiravimas, sutvirtinimas ir kt. Darbas su žemės darbų mechanizmais ir mašinomis. Grunto kasimas, lyginimas ir tankinimas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Įrengti paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo sistemas.

Paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo sistemų, vandens latakų, vamzdynų, surinkimo trapų, pralaidų, šulinių, drenažo sistemos įrengimas. Darbas su mechanizmais, mašinomis. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.3. Paruošti pagrindą kelio dangai.

Kelio dangos pagrindo ir dangos sluoksnių įrengimo reikalavimai. Medžiagų dangos pagrindui planiravimas, paskleidimas, išlyginimas ir sutankinimas. Pagrindo ant tiltų ir viadukų įrengimas. Skaldos, žvyro kelkraščių įrengimas. Darbas su kelių įrengimo mechanizmais ir mašinomis. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.4. Kloti asfalto dangą.

Asfalto sluoksnių klojimas, asfalto mišinio tankinimas. Darbas su asfalto dangos įrengimo mašinomis (asfalto klotuvais, plentvoliais ir pan.). Dangos, jos sujungimų apdorojimas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Automobilių kelių priežiūra ir remontas (LTKS III)

3.1. Prižiūrėti automobilių kelius.

Nuolatinė kelio elementų priežiūra vasarą (valymas, šlavimas, žolės pjovimas ir kt.). Nuolatinė kelio elementų priežiūra žiemą (sniego, ledo nuo kelių, tiltų, viadukų ir estakadų valymas, kelių važiuojamosios dalies barstymas frikcinėmis ir cheminėmis medžiagomis bei jų mišiniais, sniegą sulaikančių užtvarų įrengimas). Darbai pavasario polaidžio metu (vandens nuo kelio nuleidimas, drenažinių griovelių kasimas, kelio dangos iškilotų vietų stiprinimas ir kt.). Nuolatinė ir periodinė tiltų, viadukų ir vandens pralaidų, kelio viršutinio sluoksnio ir kelkraščių dangos, sankasos, kelio ženklų, kitų kelio įrenginių priežiūra. Darbas su kelių priežiūros mašinomis. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Remontuoti automobilių kelius.

Kelio viršutinio sluoksnio ir kelkraščių iš asfalto ir betono dangos remontas, tiltų, viadukų ir vandens pralaidų, jų įrenginių remontas; žvyro dangos profiliavimas, dangos stiprio atkūrimas, pažeistų arba naudojimo laikotarpiu netekusių savo išvaizdos kelio ženklų pakeitimas; atramų atstatymas arba naujų atramų pastatymas; kelio dangos ir statinių ženklinimo atnaujinimas, sugadintų signalinių stulpelių, barjerų atstatymas, kitų kelio įrenginių remontas ar atstatymas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4. Baigiamieji automobilių kelio įrengimo darbai (LTKS III)

4.1. Horizontaliai ženklinti automobilių kelio važiuojamąją dalį.

Dažų ir mastikų paruošimas, kelio pagrindo paruošimas ženklinimo darbams. Kelio važiuojamosios dalies horizontalus ženklinimas pagal kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4.2. Statyti automobilių kelio vertikalaus ženklinimo ženklus.

Stulpų ir kitų konstrukcijų kelio ženklams tvirtinti statymas. Kelio ženklų montavimas. Apsauginių atitvarų įrengimas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4.3 Atlikti baigiamuosius automobilių kelio apdailos darbus.

Sankasos planiravimas, suteikiant projektinius geometrinius parametrus, šlaitų tvirtinimas (vejos, gabionų, demblių įrengimas, plokščių, plytelių klojimas ant šlaitų ir kt.), aplinkos sutvarkymas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. kelininko darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

25. Kvalifikacijos pavadinimas: konstrukcijų montuotojas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinio karkaso konstrukcijų montavimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, grunto kasimo, lyginimo, konstrukcijų pavertimo, laikymo įranga ir įrankiai, metalinių, gelžbetonių konstrukcijų paviršių valymo įrankiai, krovinių prikabinimo, kėlimo įranga, gruntavimo, dažymo įrankiai ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, dideliame aukštyje, naudojant krovinių prikabinimo įrangą. Konstrukcijų montuotojas darbo vietoje privalo dėvėti darbo drabužius su atšvaitinėmis juostomis.

Papildoma informacija: konstrukcijų montuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Konstrukcijų montuotojas turi išmanyti apie sujungimų rūšis, konstrukcijų ir pastatų pastovumo užtikrinimo principus. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Jo veiklos priežiūra apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. Konstrukcijų montuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti konstrukcijų montavimo medžiagas, gaminius, įrangą ir konstrukcijas.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Konstrukcijų montavimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių, įrangos, montuojamų konstrukcijų pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti konstrukcijų montuotojo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Konstrukcijų montuotojo darbo vietos paruošimo reikalavimai. Konstrukcijų montavimo įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Gaminių ir medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Prikabinti, atkabinti krovinius.

Krovinių prikabinimas prie kėlimo įtaisų, jų atkabinimas. Kėlimas mechanizmais, kranais. Komandų perdavimas, signalizavimas rankų ženklais, ryšio priemonėmis, žodžiu. Krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisyklės ir reikalavimai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.4. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra konstrukcijų montuotojo LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3 D).

2. Gelžbetoninių statinio kontrukcijų montavimas (LTKS III)

2.1. Montuoti gelžbetonines konstrukcijas.

Montuojamos gelžbetoninės konstrukcijos: pamatų blokai, kolonos, stulpai, sijos, santvaros, ryšiai, perdangos, denginio plokštės bei kitos konstrukcijos. Įdėtinių detalių paruošimas suvirinimo darbams. Ryšių įrengimas. Montuojamų konstrukcijų ir pagalbinės įrangos pastovumo užtikrinimas. Priemonių laikinai įtvirtinti konstrukcijas naudojimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Betonuoti gelžbetoninių konstrukcijų sandūras.

Cementinio skiedinio ir betono ruošimas statybos objekte. Paruošto cementinio skiedinio ir betono priėmimas, sandūrų ir konstrukcijų jungiamųjų mazgų betonavimas rankiniu ir mechanizuotu būdu. Klojinių įrengimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Metalinių statinio konstrukcijų montavimas (LTKS III)

3.1. Montuoti statinio metalines konstrukcijas.

Montuojamos metalinės konstrukcijos: kolonos, stulpai, sijos, santvaros, ryšiai ir kitos konstrukcijos. Montuojamų konstrukcijų ir pagalbinės įrangos pastovumo užtikrinimas. Priemonių laikinai įtvirtinti konstrukcijas naudojimas. Skylių gręžimas, konstrukcijų jungimas varžtais. Konstrukcijų paruošimas suvirinimo darbams. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Dažyti metalinių montuojamų konstrukcijų paviršius.

Metalinių paviršių paruošimas dažymo darbams. Metalinių konstrukcijų gruntavimas ir dažymas antikoroziniais dažais. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4. Medinių statinio konstrukcijų montavimas (LTKS III)

4.1. Montuoti statinio medines konstrukcijas.

Medinių sijų, santvarų ir kitų statinio karkaso medinių konstrukcijų montavimas. Konstrukcijų jungimas varžtais. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4.2. Dažyti medinių montuojamų konstrukcijų paviršius.

Medinių paviršių paruošimas dažymo darbams. Medinių konstrukcijų dažymas, lakavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. konstrukcijų montavimo darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

26. Kvalifikacijos pavadinimas: krosnininko padėjėjas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus) įrengimas ir remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, mūrijimo įrankiai, plytų ir akmenų pjovimo įrankiai ir įranga, skiedinio ruošimo įrankiai, įranga ir inventorius, skiedinių medžiagos, matavimo prietaisai ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su kruopščiu, sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama uždarose patalpose.

Papildoma informacija: krosnininko padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Krosnininko padėjėjas atlieka darbus pagal savo kompetencijas ir atsako už atliktų darbų kokybę. Krosnininko padėjėjas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, atliekančiose šildymo sistemų įrengimo darbus arba kartu su aukštesnės kvalifikacijos krosnininku vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus) medžiagas, gaminius ir įrangą.

Kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus) įrengimui reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti krosnininko darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Krosnininko darbo vietos paruošimo reikalavimai. Krosnininko darbams reikalingos įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra krosnininko LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3 D).

2. Kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus) mūrijimas ir jų remontas (LTKS III)

2.1. Mūryti konstrukcijas iš plytų.

Paprastas ir apdailos plytų mūras. Mūrijimas vienaeile, daugiaeile rišimo sistema. Mūrijamos konstrukcijos: vidinės, išorinės sienos, stulpai, tarpuangiai, sąramos. Kampų kėlimas, mūrijimas esant neigiamai temperatūrai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Mūryti kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus) pagal nurodymus.

Nesudėtingų, kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (krosnių, židinių, viryklių, degimo kamerų ir kitų šildymo įrenginių), taip pat dūmtakių, dūmtraukių mūrijimo darbai, konstrukcijų sandūrų užtaisymas pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

2.3. Remontuoti mūrinius kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus) pagal nurodymus.

Individualių mūrinių krosnių, židinių, viryklių ir kitų šildymo įrenginių konstrukcijų remonto ir renovacijos operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

3. Kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus) montavimas ir jų remontas (LTKS III)

3.1. Montuoti kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus) bei dūmtraukius iš surenkamų elementų.

Krosnių, židinių, viryklių, degimo kamerų ir kitų šildymo įrenginių, taip pat dūmtakių, dūmtraukių iš surenkamų elementų montavimas vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Montuoti surenkamus dūmtraukius.

Surenkamo dūmtraukio montavimas pagal brėžinius ir surenkamų elementų gamintojo reikalavimus ir instrukcijas, krosniakaiščio ir valymo angos įrengimas vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.3. Remontuoti sumontuotus kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus) bei dūmtraukius pagal nurodymus.

Individualių sumontuotų iš surenkamų elementų krosnių, židinių, viryklių ir kitų šildymo įrenginių, taip pat dūmtakių, dūmtraukių konstrukcijų remonto ir renovacijos operacijos pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. krosnininko darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

27. Kvalifikacijos pavadinimas: mūrininkas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinių konstrukcijų mūrijimas, mūro konstrukcijoms būtinų elementų montavimas ir betonavimas, mūro remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmens apsaugos priemonės, mūrininko rankiniai skiedinio paskleidimo, siūlių rievėjimo, plytų ir kitų dirbtinių ar natūralių akmenų paėmimo, skaldymo ir panašūs įrankiai, skiedinio paruošimo įranga, įrankiai ir inventorius, matavimo, kokybės tikrinimo prietaisai, paaukštinimo priemonės ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu; dirbama atvirose statybos aikštelėse ir uždarose patalpose, įvairiomis oro sąlygomis; tenka dirbti su kėlimo mechanizmais, taip pat ir aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Papildoma informacija: mūrininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Mūrininkas dirba individualiai ir grupėje, užduotis vykdo savarankiškai. Jo veiklos priežiūra apsiriboja užduoties atlikimo kokybės kontrole. Mūrininkas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikant žinomus ir išbandytus sprendimus, naudojantis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija. Mūrininkui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti mūrijimo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Mūrijimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių, įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti mūrininko darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Mūrininko darbo vietos paruošimo reikalavimai. Mūrijimo įrangos, darbo priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Prikabinti, atkabinti krovinius.

Krovinių prikabinimas prie kėlimo įtaisų, atkabinimas. Kėlimas mechanizmais, kranais. Komandų perdavimas, signalizavimas rankų ženklais, ryšio priemonėmis, žodžiu. Krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisyklės, reikalavimai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.4. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra mūrininko LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3 D).

2. Konstrukcijų mūrijimas ir jų remontas (LTKS III)

2.1. Įrengti mūro konstrukcijoje numatytą hidroizoliaciją.

Mūro konstrukcijų, pamatų pagrindo paruošimas hidroizoliacijai įrengti, hidroizoliacijos įrengimas iš klijuojamų, prilydomų, montuojamų ritininių, tepamų medžiagų vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Mūryti konstrukcijas iš plytų.

Paprasto ir skirto dirbti šaltyje mūro skiedinio paruošimas rankiniu ir mechanizuotu būdu. Skiedinio tiekimo į darbo zoną būdai. Mūro rūšys: paprastas, apdailos, lengvasis, armuotas, daugiasluoksnis. Mūrijamos konstrukcijos: vidinės ir išorinės sienos, pertvaros, stulpai, tarpuangiai, kolonos, horizontalios ir arkinės sąramos, dūmtraukių ir vėdinimo kanalai, skliautai, konstrukcijos su architektūrinėmis dekoravimo detalėmis. Kampų kėlimas. Mūrijimas esant neigiamai temperatūrai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.3. Mūryti konstrukcijas iš blokelių.

Blokeliai: keraminiai, betoniniai, silikatiniai, akyto betono, stiklo ir kt. Mūrijamos konstrukcijos: vidinės ir išorinės sienos, pertvaros, stulpai, tarpuangiai, kolonos, tiesios sąramos, dūmtraukių ir vėdinimo kanalai ir kt. Blokelių jungimo būdai: skiediniu, klijais, be rišamosios medžiagos ir kt. Blokelių mūro armavimas. Kampų kėlimas. Mūrijimas esant neigiamai temperatūrai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.4. Mūryti konstrukcijas iš lauko akmenų.

Lauko akmenų parinkimas pagal rūšis ir savybes. Lauko akmenų rankinis ir mechanizuotas apdirbimas. Mūrijimas iš neapdirbtų ir apdirbtų lauko akmenų. Mūrijimo būdai: kaušeliu, užliejant skiediniu, sutankinant vibratoriumi. Mūrijamos konstrukcijos: sienos, pertvaros, pamatai, stulpai, kolonos ir kt. Konstrukcijų apdaila natūraliais akmenimis. Kampų kėlimas. Mūrijimas esant neigiamai temperatūrai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.5. Remontuoti mūrines konstrukcijas ar jų elementus.

Įvairių konstrukcijų ardymas rankiniu ir mechanizuotu būdu. Pažeistų mūro konstrukcijų ar jų elementų remontas (stiprinimas, pakeitimas, valymas rankiniu ir mechanizuotu būdu) vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Konstrukcijų montavimas ir betonavimas (LTKS III)

3.1. Montuoti mūrinio statinio konstrukcijas.

Surenkamos gelžbetoninės, metalinės, medinės nedidelių matmenų konstrukcijos. Montavimas naudojant kranus, kitus mechanizmus. Montuojamos konstrukcijos: sąramos, perdangos, denginiai, plokštės, sijos ir kt. Montuojamų konstrukcijų vietos paruošimas, laikinas konstrukcijų įtvirtinimas, konstrukcijų paviršių nešvarumų valymas ir kitos statinio konstrukcijų montavimo operacijos. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Betonuoti mūrinio statinio konstrukcijas.

Nedidelių mūrinio statinio elementų ar konstrukcijų (monolitinių sąramų, atraminių sijų ir pan.) betonavimas: klojinių įrengimas, armatūros rišimas, betono klojimas, jo sutankinimas, priežiūra. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. mūrijimo darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

28. Kvalifikacijos pavadinimas: pastolių montuotojas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: surenkamų pastolių sistemų montavimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, įrankių diržas, rankiniai įrankiai (plaktukas, sukimo raktas ir kt.), horizontalumo, vertikalumo tikrinimo prietaisai, pastolių elementai, pagalbinės priemonės, krovinių kėlimo įranga ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, dideliame aukštyje, darbo aplinka priklauso nuo oro sąlygų.

Papildoma informacija: pastolių montuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, tvarios statybos reikalavimais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Jo veiklos priežiūra apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. Pastolių montuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos ar kitose įmonėse, kuriose montuojami pastoliai.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objektuose vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti pastolių elementus, gaminius, įrangą.

Saugaus krovinių ir pastolių elementų perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Pastolių montavimo darbams reikalingų gaminių, įrangos ir montuojamų pastolių elementų pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Krovinių pakėlimas rankine ir mechanine kėlimo įranga. Surenkamų pastolių elementų sandėliavimo vietos (sandėliuojama lauke, patalpoje, transporto priemonėje). Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti pastolių montuotojo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Pastolių montuotojo darbo vietos paruošimo reikalavimai. Pastolių montavimo įrangos, darbo priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Pastolių elementų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3.Skaityti darbo brėžinius.

Surenkamų pastolių sistemos planų ir kitų pastolių sistemos montavimo bei išmontavimo darbo brėžinių skaitymas.

2. Surenkamų pastolių sistemos montavimas (LTKS III)

2.1. Sumontuoti ir išmontuoti surenkamas pastolių sistemas.

Surenkamų pastolių sistemų montavimas ir išmontavimas. Pastolių rūšys: standartizuoti ir nestandartizuoti pastoliai, kilnojamieji (mobilūs), nekilnojamieji, surenkami perimetriniai pastoliai, vidaus ir išorės darbams skirti pastoliai. Prie konstrukcijų tvirtinami pastoliai. Atskirai stovintys pastoliai: surenkami mobilūs (su ratukais), nekilnojamieji, laiptiniai pastoliai, vidaus ir išorės darbams skirti pastoliai. Pastolių tipai: fasadiniai, daugiakrypčiai pastoliai. Pastolių klasės: pastoliai, skirti apžiūrai, apdailai, mūro darbams, lengvoms ir sunkioms medžiagoms sandėliuoti. Pastolių sistemos elementų parengimo, sumontavimo ir išmontavimo technologijos, tvirtinimo prie statinių technologijos ir eksploatavimo reikalavimai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Sumontuoti ir išmontuoti pastolių apsaugos apdangalus.

Pastolių apsaugos apdangalai ir stogai: tentinis audinys, tinkleliai, tinklai, kasetiniai stogai, stogų tentai ir kt. Pastolių apsaugos apdangalų montavimo reikalavimai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. pastolių montavimo darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

29. Kvalifikacijos pavadinimas: plytelių klojėjas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: apdaila plytelėmis statinių viduje ir išorėje.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai įrankiai, įranga ir mechanizmai plytelėms apdoroti, pjaustyti, klijuoti, klijams paruošti ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: plytelių klojėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Plytelių klojėjas atlieka darbus pagal savo kompetencijas ir atsako už atliktų darbų kokybę. Jo veiklos priežiūra apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. Plytelių klojėjas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmenų pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydams žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti plytelių klojimo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Plytelių klojimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Plytelių klojėjo darbo vietos paruošimo reikalavimai. Plytelių klojimo įrangos, darbo priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra plytelių klojėjo LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3 D).

2. Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (LTKS III)

2.1. Paruošti apdailinamą plytelėmis vertikalų paviršių.

Apdailinamo paviršiaus patikrinimas, nužymėjimas. Ruošiamų paviršių tipai: tinkuoti, gipskartonio, betono, medienos plokščių, poliuretano, dengti hidroizoliacija ir pan. Mūrinių, betoninių, tinkuotų paviršių defektų taisymas. Paviršių lyginimas, tinkavimas, gruntavimas. Apdailinami plytelėmis paviršiai pastatų patalpose ir išorėje (fasaduose). Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Klijuoti plyteles ant vertikalių paviršių.

Plytelių rūšys: glazūruotos ir neglazūruotos keraminės, stiklo, natūralaus akmens, betoninės ir kitos mineralinių medžiagų plytelės. Vienetinės ir mozaikinės plytelės. Apdailinamos konstrukcijos: sienos, pertvaros, kolonos, fasadai ir jų elementai. Apdailinami tiesios, kreivalinijinės formos paviršiai. Plytelių dangos siūlių paruošimas, siūlių užpildo parinkimas ir paruošimas. Siūlių užpildymas, impregnavimas, plytelių dangos valymas rankiniu ir mechanizuotu būdu. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.3. Remontuoti vertikalių paviršių plytelių dangą.

Plytelių dangos ardymas. Pagrindo paruošimas. Plytelių parinkimas ir klijavimas. Siūlių užpildymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (LTKS III)

3.1. Paruošti horizontalių paviršių pagrindą plytelių dangai.

Apdailinami paviršiai: grindys, laiptai. Apdailinamo paviršiaus patikrinimas, nužymėjimas. Paruošiamų paviršių rūšys: gelžbetoninės plokštės, gruntas, betono, cemento skiedinio, medienos plokščių paviršiai. Grindų išlyginamojo sluoksnio iš cementinio, savaime išsilyginančio skiedinio, įrengimas. Cementinio skiedinio paruošimas. Klijų iš sausų mišinių paruošimas. Paviršių valymas, lyginimas, nuolydžio formavimas, vandens surinkimo latakų ir trapų įrengimas, gruntavimas. Hidroizoliacijos įrengimas šlapiose patalpose, terasose, balkonuose. Hidroizoliacijos rūšys: tepamoji, klijuojamoji, montuojamoji. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Klijuoti plyteles ant horizontalių paviršių.

Plytelių rūšys: glazūruotos ir neglazūruotos keraminės ir stiklo plytelės, vienetinės ir mozaikinės plytelės. Klijuojami paviršiai: grindys, laiptai. Plytelės, kampų apdailos elementai, dekoravimo intarpai, deformacinės siūlės, tarpinės siūlėms formuoti, grindjuostės. Plytelių dangos siūlių paruošimas, siūlių užpildo parinkimas ir paruošimas. Siūlių užpildymas, impregnavimas, plytelių dangos valymas rankiniu ir mechanizuotu būdu. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.3. Remontuoti grindų ir laiptų plytelių dangą.

Plytelių dangos ardymas. Pagrindo paruošimas. Plytelių parinkimas ir klijavimas. Siūlių užpildymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. plytelių klojimo darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

30. Kvalifikacijos pavadinimas: santechnikas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: pastatų vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo ir gaisro gesinimo sistemų įrengimas ir priežiūra.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, konstrukcijų kalimo, gręžimo įrankiai, vamzdžių kirpimo, lenkimo, presavimo įrankiai, sriegtuvai, santechniniai raktai ir kiti santechniko įrankiai, įranga ir mechanizmai.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose, tenka dirbti dideliame aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: santechnikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, erdvinis mąstymas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Santechnikas atlieka darbus pagal savo kompetencijas ir atsako už atliktų darbų kokybę. Jo veiklos priežiūra apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. Santechnikas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti santechnikos medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Santechnikos darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti santechniko darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Santechniko darbo vietos paruošimo reikalavimai. Darbo įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra santechniko LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3D).

2. Pastato vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas (LTKS III)

2.1. Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno vamzdynus.

Pastato vandentiekio vamzdynų montavimas. Plastikiniai, plieniniai, variniai, daugiasluoksniai vamzdžiai. Vamzdžių jungimo būdai (litavimas, klijavimas, presavimas, sujungimas sriegiu, paruošimas suvirinimo darbams), vamzdžių dažymas (gruntavimas), izoliavimas, vamzdynų tvirtinimas, vamzdynų sandarumo patikrinimas. Nuotakyno vamzdyno montavimas. Plastikiniai, ketaus vamzdžiai, jų saugos bei priežiūros dalys. Vamzdžių izoliavimas, vamzdynų jungimas, tvirtinimas ir sandarumo patikrinimas. Vamzdžių tiesimas per statybines konstrukcijas. Vamzdynų jungimas prie išorinių tinklų. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno prietaisus.

Pastato vandentiekio prietaisų (ventilių, maišytuvų, filtrų, vandens šildytuvų, gyvatukų, siurblių, slėgio pakėlimo stotelių, slėgio matavimo, reguliavimo apskaitos ir kt. prietaisų) montavimas. Pastato nuotakyno prietaisų (trapų, latakų, sifonų, grįžtamosios tėkmės vožtuvų, nuotekų šalintuvų nuotakų, teršalų gaudytuvų, siurblių, pavarų ir kt.) montavimas. Sanitarinių prietaisų (praustuvų, dušo kabinų, unitazų ir kitų keraminių prietaisų) bei apskaitos prietaisų montavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.3. Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo sistemą.

Pastato lietaus vandens šalinimo vamzdynų montavimas ir izoliavimas. Vidiniai ir išoriniai lietvamzdžiai. Vamzdžių montavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Pastato šildymo sistemos įrengimas (LTKS III)

3.1. Montuoti pastato šildymo sistemos vamzdynus.

Pastato šildymo sistemos vamzdynų montavimas. Plastikiniai, plieniniai, variniai, daugiasluoksniai vamzdžiai. Vamzdžių jungimas (litavimas, klijavimas, presavimas, sujungimas sriegiu, paruošimas suvirinimo darbams). Vamzdžių dažymas (gruntavimas). Vamzdžių izoliavimas, vamzdynų tvirtinimas ir sandarumo patikrinimas. Vamzdžių tiesimas per statybines konstrukcijas. Vamzdynų jungimas prie išorinių tinklų. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Montuoti pastato šildymo sistemos prietaisus.

Pastato šildymo sistemos prietaisų (vožtuvų, šilumokaičių, siurblių, karšto vandens ruošimo įrenginių, filtrų), sistemos apsaugos įrenginių (išsiplėtimo indų, apsauginių vožtuvų, slėgio relių, temperatūros reguliatorių ir kt.), kontrolinių matavimo prietaisų, šildymo prietaisų (radiatorių, konvektorių ir kt.) montavimas. Prietaisų ir vamzdynų apšiltinimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.3. Įrengti paviršinio šildymo sistemas.

Paviršinio šildymo sistemos: grindinis, lubinis ir sieninis šildymas. Paviršinio šildymo sistemos įrengimo darbai: vamzdyno klojimas, kolektorių įrengimas, siurblių, termoreguliatorių, termostatinių daviklių, balansinių ventilių ir pavarų montavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4. Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimas ir šildymo sistemos priežiūra (LTKS III)

4.1.Montuoti šilumos punkto įrangą.

Vožtuvų, vamzdynų, matavimo prietaisų, apskaitos prietaisų, šilumokaičių, siurblių, centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto įrangos montavimo operacijos. Prietaisų ir vamzdynų apšiltinimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4.2. Prižiūrėti pastato šildymo sistemą.

Sistemos praplovimas, hidraulinių bandymų atlikimas, šildymo sistemos vamzdynų, šilumos punkto įrangos ir kitų šildymo sistemos elementų priežiūra bei remontas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

5. Pastato gaisro gesinimo mechaninės inžinerinės sistemos įrengimas (LTKS III)

5.1. Įrengti gaisrinį vandentiekį.

Gaisrinio vandentiekio tipai, armatūra, purkštukų konstrukcijos ir veikimo principai. Gaisrinio vandentiekio stovų, skirstomųjų purkštukų vamzdynų montavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

5.2. Patikrinti gaisrinio vandentiekio montavimo kokybę.

Angų užaklinimas, išskyrus vandens tiekimo ir oro pašalinimo angas. Vamzdyno užpildymas vandeniu ir hidropreso įjungimas. 1,5 karto didesnio slėgio už projektinį vamzdyno darbo slėgį sudarymas, sujungimų apžiūra. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. santechniko darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

31. Kvalifikacijos pavadinimas: skardininkas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: gaminių iš skardos gamyba ir statinių konstrukcijų skardinimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės saugos priemonės, skardos karpymo, lankstymo, lyginimo įrankiai ir įranga, skardos gaminių tvirtinimo įrankiai, priemonės ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu; dirbama pastatų išorėje ir patalpose. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: skardininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Skardininkas dirba grupėje arba individualiai. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, sąžiningumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas planuoti darbą, nustatyti defektus, dirbti komandoje. Skardininkas užduotis vykdo savarankiškai. Jo veiklos priežiūra apsiriboja užduoties atlikimo kokybės kontrole. Skardininkas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija. Skardininkui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti skardinimo medžiagas, gaminius, įrangą ir konstrukcijas.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Skardinimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių, įrangos, montuojamų konstrukcijų pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti skardininko darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Skardininko darbo vietos paruošimo reikalavimai. Skardininko darbo įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Gaminių, medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra skardininko LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3 D).

2. Gaminių iš skardos gamyba ir statinių konstrukcijų skardinimas (LTKS III)

2.1. Atlikti šaltkalvystės darbus.

Metalo apdirbimas naudojant rankinius ir elektrinius įrankius: pjovimas, kirpimas, šlifavimas, gręžimas, sriegimas. Detalių matavimas ir žymėjimas, darbų atlikimas pagal brėžinius. Detalių jungimas varžtais, kniedėmis, lituojant, lankstant. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Apdailinti fasadus skardos gaminiais.

Lietaus vandens surinkimo sistemos elementų gaminimas ir montavimas. Palangių gaminimas ir montavimas. Skardinių fasado elementų gaminimas ir montavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.3. Dengti stogus skarda.

Stogų dengimas skarda. Užvartų gaminimas. Dūmtraukių, ventiliacijos angų, švieslangių, parapetų ir kitų stogo elementų skardinimas. Metalo apsauga nuo korozijos. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Ortakių gamyba ir montavimas (LTKS III)

3.1. Gaminti ortakius ir jų detales.

Detalių išklotinių braižymas ant skardos pagal brėžinius. Sujungimo siūlių matavimas ir žymėjimas, ruošinių sujungimas, flanšų (jungių) ir ortakių sujungimo detalių gaminimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Montuoti ortakius.

Statinio konstrukcijų paruošimas vėdinimo sistemoms montuoti. Vėdinimo, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto ir aspiracijos sistemų ortakių montavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4. Vamzdynų dengimas skardiniais apdangalais (LTKS III)

4.1. Gaminti skardinius vamzdynų apdangalus.

Detalių išklotinių braižymas pagal brėžinius, šablonų gaminimas, medžiagų parinkimas ir detalių gaminimas. Skardinių apdangalų gaminimas vamzdynams, plokštiems paviršiams, rezervuarams, talpykloms ir įvairių formų kanalams. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4.2. Montuoti skardinius vamzdynų apdangalus.

Vamzdynai, plokšti paviršiai, rezervuarai, talpyklos, įvairių formų kanalai. Paviršių izoliavimas ir dengimas skardiniais apdangalais. Detalių surinkimas pagal brėžinius. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. skardinimo darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

32. Kvalifikacijos pavadinimas: stogdengys, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: šlaitinių ir plokščių stogų įrengimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, stogo dangų rankiniai karpymo, tvirtinimo įrankiai, mastikų ir klijų paruošimo, tepimo įrankiai ir inventorius, medienos apdirbimo įrankiai ir kiti rankiniai stogų dangų įrengimo įrankiai.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama atvirose statybos aikštelėse, įvairiomis oro sąlygomis, aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: stogdengys savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Stogdengys dirba grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, sąžiningumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Stogdengys užduotis vykdo savarankiškai. Jo veiklos priežiūra apsiriboja užduoties atlikimo kokybės kontrole. Stogdengys geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija. Stogdengiui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti stogų įrengimo medžiagas, gaminius, įrangą ir konstrukcijas.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Stogų įrengimui reikalingų medžiagų, gaminių, įrangos, montuojamų konstrukcijų pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti stogdengio darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Stogdengio darbo vietos paruošimo reikalavimai. Stogdengio darbo įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Gaminių, medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Prikabinti, atkabinti krovinius.

Krovinių prikabinimas prie kėlimo įtaisų, atkabinimas. Kėlimas mechanizmais, kranais. Komandų perdavimas, signalizavimas rankų ženklais, ryšio priemonėmis, žodžiu. Krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisyklės ir reikalavimai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.4. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra stogdengio LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3 D).

2. Šlaitinio stogo įrengimas ir remontas (LTKS III)

2.1. Montuoti šlaitinio stogo laikančiąsias konstrukcijas.

Stogo laikančiųjų konstrukcijų sujungimas, tvirtinimas, montavimas pagal brėžinius. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Dengti šlaitinį stogą.

Šlaitinio stogo garo, vėjo ir šilumos izoliacinių sluoksnių įrengimas iš įvairių medžiagų pagal brėžinius. Stogo dangos pakloto (grebėstų, lentų, plokščių ir kt.) įrengimas pagal brėžinius. Šlaitinio stogo dangos įrengimas, naudojant įvairias medžiagas (betonines, keramines, bitumines čerpes, banguotus ir plokščius lakštus, skardą, lakštus be asbesto ir kt.) ir tvirtinimo būdus. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.3. Montuoti specialios paskirties šlaitinio stogo elementus ir papildomas detales.

Stogo ventiliacijos ir vandens surinkimo sistemų įrengimas. Stogo elementų ir papildomų detalių (lietvamzdžių, kraigų, briaunų, parapetų, stoglangių, stogo kopėčių, antenų, gaubtų, laikiklių, sniego užtvarų, tiltelių, vėdinimo kaminėlių ir kt.) tvirtinimas pagal brėžinius. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.4. Remontuoti šlaitinį stogą.

Stogo laikančiųjų konstrukcijų ir dangų remontas ar pakeitimas naujomis, šilumos ir vandens izoliacinių sluoksnių remontas arba pakeitimas pagal brėžinius. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Plokščio stogo įrengimas ir remontas (LTKS III)

3.1. Suformuoti plokščio stogo nuolydžius ir įrengti izoliacinius sluoksnius.

Neeksploatuojami plokšti stogai. Stogo dengimo paruošiamieji darbai: siūlių tarp gelžbetonio plokščių užtaisymas, ištrupėjimų, plyšių ir sandūrų užtaisymas, pagrindo nuvalymas. Nuolydį formuojančių sluoksnių įrengimas pagal altitudes. Stogo dangos pagrindo įrengimas iš įvairių medžiagų. Garo ir šilumos izoliacinių sluoksnių įrengimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Dengti plokščią stogą.

Stogo dengimas ritininėmis prilydomomis, klijuojamomis dangomis, mastikomis. Priešgaisrinės saugos, dirbant su ugnimi, reikalavimai. Prilydomos dangos prilydymas naudojant karštą orą, suskystintas dujas ar kitą būdą, nurodytą konkrečios prilydomai dangai įrengti naudojamos medžiagos instrukcijoje. Klijuojamų, mechaniškai tvirtinamų dangų įrengimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.3. Įrengti plokščio stogo vėdinimo, vandens surinkimo ir kitas detales.

Lietvamzdžių, stoglovių, parapetų, stogelių, stoglangių, alsuoklių, vėdinimo kaminėlių, apsauginių tvorelių ir kitų stogo detalių įrengimas ar tvirtinimas pagal brėžinius ir technologijos reikalavimus. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.4. Remontuoti plokščią stogą.

Stogo dangų remontas arba pakeitimas naujomis dangomis. Šilumos ir vandens izoliacinių sluoksnių remontas arba pakeitimas naujais pagal brėžinius. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. stogų dengimo darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

33. Kvalifikacijos pavadinimas: šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinių šildymo, vėsinimo, vėdinimo, oro kondicionavimo (toliau – ŠVOK) sistemų įrengimas, priežiūra ir remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, konstrukcijų kalimo, gręžimo įrankiai, vamzdžių kirpimo, lenkimo, presavimo įrankiai, sriegtuvai, santechniniai raktai ir kiti santechniko įrankiai, įranga ir mechanizmai, F-dujų užpylimo, išsiurbimo ir transportavimo įranga.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose, tenka dirbti dideliame aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: ŠVOK sistemų montuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, erdvinis mąstymas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Montuojant šilumos siurblių sistemas, naudojančias šaldymo agentus, ŠVOK sistemų montuotojas turi turėti šį darbą atlikti leidžiantį pažymėjimą.

Įrengiant ir prižiūrint (eksploatuojant) pastato šildymo sistemos elektrinę dalį ir prijungiant ŠVOK įrenginių elektrines dalis, ŠVOK sistemų montuotojas turi būti įgijęs statinio elektros sistemų iki 1000 V įrengimo ir atitinkamai eksploatavimo kvalifikacijos vienetą.

ŠVOK sistemų montuotojas atlieka darbus pagal savo kompetencijas ir atsako už atliktų darbų kokybę. Jo veiklos priežiūra apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. ŠVOK sistemų montuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1.Sandėliuoti ŠVOK sistemų montavimo medžiagas, gaminius, įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. ŠVOK darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas, sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti ŠVOK sistemų montuotojo darbo vietą.

ŠVOK sistemų montuotojo darbo vietos įrengimo reikalavimai. Būdai ir priemonės profesinei rizikai mažinti: asmeninės saugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, ergonomikos reikalavimai, jų taikymas, atsakomybė. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos bei jos montavimas. ŠVOK įrangos priemonių, inventoriaus, įrankių paruošimas darbui. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, laikantis aplinkosaugos, saugaus darbo reikalavimų ir darbo kultūros principų. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra ŠVOK sistemų montuotojo LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3 D).

2. Vamzdžių montavimas ir pastato konstrukcijų parengimas vamzdynų tiesimui (LTKS III)

2.1. Montuoti vandens tiekimo, šildymo–vėsinimo ir nuotakyno vamzdžius.

Vamzdžių rūšys: plastikiniai, plieniniai, variniai, daugiasluoksniai ir kiti vamzdžiai. Šalto, karšto vandens tiekimo, šildymo–vėsinimo, nuotakyno vamzdžiai, jų elementai. Vamzdžių pjovimas, lenkimas, jungimas (litavimas, klijavimas, presavimas, sujungimas sriegiu), paruošimas suvirinimui. Vamzdžių dažymas, gruntavimas. Vamzdžių montavimas, tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų. Gamintojų instrukcijų, aprašų ir specifikacijų skaitymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Paruošti pastato konstrukcijas vamzdžių tiesimui.

Pastato konstrukcijų paruošimo vamzdžių tiesimui būdai: kiaurymių, vagų pjovimas, gręžimas, kalimas pastato konstrukcijose. Elektrinių ir pneumatinių įrankių naudojimas. Pastato sandarumo užtikrinimas, įrengiant kiaurymes pastato konstrukcijose. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Pastato vandeninių šildymo–vėsinimo sistemų vamzdynų ir prietaisų montavimas ir priežiūra (LTKS III)

3.1. Montuoti pastato vandeninės šildymo– vėsinimo sistemos vamzdynus ir prietaisus.

Vamzdynų montavimas pagal dominuojančias technologijas. Renovuojamų pastatų vamzdynų montavimo ypatumai. Vamzdynų magistralių, stovų, atšakų, kolektorių įrengimas. Atvirų ir paslėptų vamzdynų montavimas. Vamzdynų izoliavimas. Vamzdynų sandarumo patikrinimas. Pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos prietaisų montavimas: pastatomi, pakabinami radiatoriai, konvektoriai, kolektoriai, ventiliatoriniai konvektoriai, vėsinamosios sijos ir pan. Gamintojų instrukcijų, aprašų ir specifikacijų skaitymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Montuoti pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos įrenginius

Pastato vandeninės šildymo ar / ir vėsinimo sistemos įrenginių montavimo reikalavimai. Pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos įrenginių montavimas: cirkuliacinio siurblio, triangio vožtuvo, keturangio vožtuvo, plėtimosi indo, kitų sistemos apsaugos įrenginių, akumuliacinės talpos, vandens tūrinio šildytuvo, termoreguliatorių ir kitų įrenginių. Pastato vandeninės šildymo–vėsinimo sistemos įrenginių jungimas prie šildymo katilų. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.3. Prižiūrėti pastato vandeninės šildymo-vėsinimo sistemos vamzdynus ir prietaisus.

Pastato vandeninės šildymo ir /ar vėsinimo sistemos eksploatacija, priežiūra, patikra. Šildymo–vėsinimo sistemos vamzdynų ir prietaisų keitimas, komponentų remontas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4. Pastato vėdinimo sistemų įrengimas ir priežiūra (LTKS III)

4.1. Įrengti ortakių tinklus.

Vėdinimo ortakių tinklo sudėtinės dalys, prietaisai, medžiagos. Ortakių rūšys, jų tinklų montavimo procesai ir būdai. Ortakių ir jų jungiamųjų dalių montavimas: jungimo movų, alkūnių, pereigų, trišakių, keturšakių, balninių atšakų. Oro skirstytuvų montavimas: oro tiekimo ir ištraukimo difuzorių, difuzorių prijungimo dėžių, mažo judesio oro skirstytuvų, vėdinimo grotelių, priešgaisrinių užtvarų. Oro srauto valdymo ir apsauginės įrangos montavimas: oro srauto reguliavimo sklendžių, daugiavėrių vožtuvų, kintamojo oro sklendžių, atbulinių vožtuvų. Ortakių šiluminis izoliavimas. Ortakių ir kitų inžinerinių komunikacijų pravedimas per pastato atitvaras, atsižvelgiant į pastato sandarumo klasę. Ortakių ir jų jungiamųjų dalių sandarumo patikrinimas. Šaltkalvystės darbai. Gamintojų instrukcijų, aprašų ir specifikacijų skaitymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4.2. Montuoti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus.

Modulinės (standartinės) konstrukcijos oro ruoštuvų montavimas. Surenkamų oro ruoštuvų, oro filtrų, oro šildytuvų, oro drėkintuvų, oro vėsintuvų montavimas.Triukšmo slopintuvai ir jų montavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4.3. Įrengti dūmų šalinimo sistemą.

Dūmų šalinimo ortakių ir sklendžių, jų valdiklių įrengimas. Oro padavimo gaisro metu ortakių ir valdiklių įrengimas. Dūmų šalinimo sistemos išbandymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4.4. Prižiūrėti pastato vėdinimo įrangą ir prietaisus.

Pastato vėdinimo sistemos periodinės priežiūros darbai. Filtrų keitimas, kanalų, prietaisų ir įrangos valymas–dezinfekavimas, neužšąlančio skysčio savybių patikrinimas ir papildymas, vasaros ir žiemos režimo keitimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

5. Šilumos siurblių montavimas ir priežiūra (LTKS III)

5.1. Montuoti šilumos siurblius vandeninėse sistemose.

Šilumos siurblių vandeninėse sistemose veikimo principai. Šilumos siurblių vandeninėse šildymo–vėsinimo sistemose montavimo technologijos: „oras–vanduo“, „vanduo–vanduo“, „gruntas–vanduo“. Šilumos siurblių vandeninėse šildymo–vėsinimo sistemose sudedamųjų dalių montavimas: kondensatorių, garintuvų, plėtimosi vožtuvų, cirkuliacinių siurblių, vandens akumuliacinių talpų, plėtimosi indų, valdymo ir uždarymo armatūros. Šilumnešio mišinių su antifrizais paruošimas. Vidaus ir lauko vamzdynų šiluminis izoliavimas. Vamzdynų pravedimas per pastato konstrukcijų atitvaras. Šilumos siurblių įrenginių ir komponentų sujungimo vietų sandarumo išbandymas. Šaltkalvystės darbai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

5.2. Montuoti šilumos siurblių sistemas, naudojančias F dujas ir behalogenius šaldymo agentus.

Šilumos siurblių sistemos, naudojančios F ir behalogenius šaldymo agentus, jų veikimo principai. Dvinariai, daugianariai šilumos siurbliai, VRV / VRF sistemos. Freoninių vamzdynų įrengimas ir izoliavimas. Vamzdynų sandarumo išbandymas. Šilumos siurblių sistemų „oras–oras“ montavimas. Šilumos siurblių sistemų įrenginių ir komponentų sujungimo vietų sandarumo patikrinimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

5.3. Prižiūrėti šilumos siurblių sistemas.

Šilumos siurblių sistemų priežiūra.

Šilumos siurblių sistemų prietaisų, komponentų keitimas. Šilumos siurblių sistemų remontas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą, taip pat įgijusiam elektriko (LTKS III) kvalifikacijos vieneto „Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios įrenginių instaliacijos įrengimas ir eksploatavimas“ kompetencijas ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

34. Kvalifikacijos pavadinimas: tinkuotojas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinių vidaus ir išorės konstrukcijų tinkavimas, tinko remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmens apsaugos priemonės, skiedinio paruošimo įranga ir inventorius, matavimo ir kokybės tikrinimo prietaisai, paviršiaus valymo, lyginimo, drėkinimo, gruntavimo ir kiti paviršių paruošimo įrankiai, tinko užkrėtimo, išlyginimo, užtrynimo įrankiai, tinko medžiagos, paaukštinimo ir kitos priemonės.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke, su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklauso nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: tinkuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Tinkuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Tinkavimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti tinkuotojo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Tinkuotojo darbo vietos paruošimo reikalavimai. Tinkavimo įrangos, darbo priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra tinkuotojo LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3 D).

2. Statinio konstrukcijų tinkavimas rankiniais įrankiais (LTKS III)

2.1. Paruošti skiedinius ir statinio konstrukcijų paviršius tinkavimo darbams.

Tinko skiedinių rūšys: kalkių, cemento, molio, kalkių – cemento, gipso, gamykloje paruošti tinko mišiniai. Skiedinių paruošimo būdai: rankinis ir mechanizuotas. Paviršių patikrinimas, valymas, lyginimas ir drėkinimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Tinkuoti statinio konstrukcijas paprastais skiediniais rankiniu būdu.

Paprastas tinkas: rupusis, geras. Pagrindiniai naudojami įrankiai ir įranga: tinkuotojo mentė, brauktė, pusbrauktė. Tinkuojamų paviršių tipai: pastato vidaus ir išorės mūriniai, betoniniai, gipsiniai, metaliniai paviršiai, paviršiai apšiltinti termoizoliacinėmis plokštėmis. Lygių plokštumų (sienų, lubų, angokraščių) tinkavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.3. Dengti statinio konstrukcijas dekoratyviniu tinku rankiniu būdu.

Statinio vidaus ir išorės paviršių tinkavimas. Gamykliniai dekoratyvinio tinko mišiniai ir skiediniai: mineraliniai, akriliniai, silikatiniai, silikoniniai ir kiti. Tinkuojamų paviršių tipai: pastato vidaus ir išorės mūriniai, betoniniai, gipsiniai, metaliniai paviršiai, paviršiai apšiltinti termoizoliacinėmis plokštėmis. Rankiniai tinkavimo įrankiai: mentė, brauktė, pusbrauktė, dekoratyvinio tinko faktūros suformavimo ir kiti įrankiai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Statinio konstrukcijų tinkavimas mechanizuotu būdu ir tinko remontas (LTKS III)

3.1. Tinkuoti statinio konstrukcijas mechanizuotu būdu.

Skiedinio paruošimo, padavimo, užpurškimo įranga, tinko užtrynimo įranga. Darbo įrangos paruošimas, priežiūra, nedidelių gedimų šalinimas. Skiedinio paruošimas, tinko užpurškimas, užtrynimas mechanizuotu būdu. Naudojama įranga: tinko skiedinio užpurškimo, padavimo, užtrynimo mašinėlės. Tinkuojamų paviršių tipai: mūriniai, betoniniai, mediniai, metaliniai paviršiai; apšiltinti paviršiai; vidaus ir išorės paviršiai. Paprastas ir dekoratyvinis tinkas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Remontuoti paprastą tinką.

Paprato tinko defektai: plyšiai, pūslės, atlupos ir išsigaubimai, įtrūkimai, rūdys ir kiti. Seno tinko tikrinimas. Atšokusio tinko, tinko su defektais numušimas, plyšių įgilinimas, išraižymas. Pagrindo paruošimas, tinkavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. tinkavimo darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

35. Kvalifikacijos pavadinimas: vamzdynų montuotojas, LTKS III

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: vandentiekio, nuotekų ir šilumos tiekimo išorės tinklų klojimas ir montavimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, kokybės tikrinimo, matavimo prietaisai, kietos kelio dangos ardymo, grunto kasimo, tankinimo, išlyginimo, įrankiai, įranga, mechanizmai, vandens nusiurbimo įranga, hidraulinė įranga, vamzdynų klojimo įtaisai, įranga, vamzdynų sujungimo įranga, jungtys, armatūra ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla dažniausiai yra susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dirbama atvirose statybos aikštelėse įvairiomis oro sąlygomis, tenka dirbti su mechanizmais, tranšėjose, šuliniuose. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

\Papildoma informacija: vamzdynų montuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Vamzdynų montuotojas dirba grupėje. Vamzdynų montuotojas užduotis vykdo savarankiškai. Jo veiklos priežiūra apsiriboja užduoties atlikimo kokybės kontrole. Vamzdynų montuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės Vamzdynų montuotojo kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės. Jis atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija. Vamzdynų montuotojui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS III)

1.1. Sandėliuoti išorės tinklų medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Išorės vandentiekio, nuotekų, šilumos tinklų įrengimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas, sandėliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti vamzdynų montuotojo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Vamzdynų įrangos, priemonių, inventoriaus, darbo įrankių paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.3. Prikabinti, atkabinti krovinius.

Krovinių prikabinimas prie kėlimo įtaisų, atkabinimas. Kėlimas mechanizmais, kranais. Komandų perdavimas, signalizavimas rankų ženklais, ryšio priemonėmis, žodžiu. Krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisyklės, reikalavimai. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

1.4. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra vamzdynų montuotojo LTKS III lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D ir 3D).

2. Paruošiamieji vandentiekio, nuotekų ir šilumos išorės tinklų įrengimo darbai (LTKS III)

2.1. Įrengti tranšėjas.

Esamos kelio dangos nuardymas, grunto kasimas rankiniu būdu ir mechanizmais, vandens siurbimas, nuleidimas mechanizmais, šlaitų sutvirtinimas, grunto užpylimas. Tranšėjos dugno, ant kurio bus klojami ir montuojami vamzdynai, pagrindo išlyginimas, profiliavimas ir sutankinimas mechanizmais, užpilto ant sumontuoto vamzdyno grunto išlyginimas ir sutankinimas mechanizmais. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

2.2. Atlikti vamzdynų montavimo paruošiamuosius darbus.

Esamų komunikacijų patikrinimas šurfavimo būdu, specialių ženklų sustatymas, laikinų vandens nuvedimo latakų iki esamų griovių ar nuotakyno tinklų įrengimas, aptvarų ant tranšėjos šlaito įrengimas, vamzdžių nuolydžių nužymėjimui. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3. Vandentiekio, nuotekų, šilumos išorės tinklų vamzdynų montavimas (LTKS III)

3.1. Montuoti slėginius vandentiekio ir nuotekų išorės tinklų vamzdynus.

Vamzdynų montavimas atviru, valdomo gręžimo, įvelkant vamzdžius būdais. PVC, PE, kalaus ketaus, stiklo pluošto slėginių vamzdynų klojimas. Vamzdžių briaunų paruošimas suvirinimui, nuvalymas. Vamzdžių sujungimas movomis su gumine tarpine, naudojant suveržimo žiedus, flanšiniu jungimu, movomis su guminiais žiedais, sulydant sandūras, elektros movų pagalba, jungiamųjų detalių pagalba. Slėginių vamzdynų valymas ir hidraulinis išbandymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.2. Montuoti savitakinius nuotekų ir drenažo išorės tinklų vamzdynus.

Savitakinių nuotekų išorės tinklų PVC, PVC-U, PP, keramikinių, gelžbetoninių, stiklo pluošto vamzdynų klojimas ir montavimas. Savitakinių vamzdynų sandarumo bandymas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

3.3. Montuoti šilumos perdavimo išorės tinklų vamzdynus.

Šilumos perdavimo išorės tinklų vamzdynų klojimas tranšėjose, ant žemės, virš žemės, betranšėju būdu. Vamzdynų montavimams įmautėse, pereinamuose kanaluose, diukeriuose. Vamzdynų armatūros, sklendžių, ventilių, vožtuvų, filtrų, kompensatorių ir kitų elementų montavimas. Apžiūros kamerų įrengimas, izoliavimas. Nejudamų atramų (frontalių, skydinių, atramų –apkabų) įrengimas. Šilumos perdavimo vamzdynų ir jų elementų (armatūros, flanšų, kompensatorių) izoliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4. Vandentiekio, nuotekų išorės tinklų šulinių montavimas (LTKS III)

4.1. Montuoti slėginius vandentiekio ir nuotekų išorės tinklų šulinius.

Surenkamų gelžbetoninių apvalių ir stačiakampių šulinių montavimas, monolitinių šulinių betonavimas, naudojant klojinius. Šulinių sandūrų izoliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

4.2. Montuoti išorės tinklų savitakinių vamzdynų šulinius.

Surenkamų gelžbetoninių, plastikinių, stiklo pluošto šulinių, darbo kamerų montavimas, monolitinių šulinių betonavimas, naudojant klojinius. Šulinių sandūrų izoliavimas. Darbai atliekami vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam pagrindinį išsilavinimą, baigusiam profesinio mokymo programą ir turinčiam ne trumpesnę kaip 3 mėn. vamzdynų montuotojo darbų patirtį, kuri gali būti įgyjama praktinio mokymo realioje darbo vietoje metu.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomas reikalavimas – pagrindinis išsilavinimas.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

36. Kvalifikacijos pavadinimas: apdailos montuotojas, LTKS IV

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: pastato fasadų ir vidaus patalpų apdaila įvairiomis apdailos plokštėmis.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, apdailos, termoizoliacinių plokščių pjovimo, šlifavimo ir tvirtinimo priemonės, paviršių, ant kurių tvirtinamos plokštės, karkaso pjovimo, tvirtinimo įrankiai, įranga ir inventorius, pastoliai, kita paaukštinimo įranga.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka priklauso nuo oro sąlygų.

Papildoma informacija: apdailos montuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, statybos normomis ir taisyklėmis, kitais apdailos montavimo darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Apdailos montuotojas veiklas atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę, geba pasirinkti atlikimo būdus, medžiagas, priemones ir kontroliuoja veiklos kokybę, geba pritaikyti įvairius, ne visuomet gerai žinomus ir išbandytus sprendimus, medžiagas ir įrankius, priima sprendimus dėl paruošiamųjų darbų, paviršių defektų taisymo bei apdailos plokščių montavimo proceso derinimo su kitais darbais, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Apdailos montuotojo veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS IV)

1.1. Sandėliuoti apdailos montavimo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Apdailos montavimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti apdailos montuotojo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Priemonių, įrangos, inventoriaus ir įrankių, reikalingų montuoti apdailą, paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Ergonomikos principai, apdailos montuotojo darbo vietos paruošimo reikalavimai ir jų laikymasis. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Profesinės rizikos veiksnių, būdų ir priemonių rizikai mažinti žinojimas, taikymas ir atsakomybė. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra apdailos montuotojo LTKS IV lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D, 3D ir 5D).

1.4. Montuoti paaukštinimo įrangą.

Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Fasadinių sisteminių nesudėtingos schemos pastolių, pastovų, kopėčių, staliukų ir kitos paaukštinimo įrangos montavimas apdailos montavimo darbams atlikti įvairiame aukštyje. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2. Apdailos plokščių montavimas (LTKS IV)

2.1. Įrengti karkasą apdailos plokščių montavimo darbams.

Patalpų ir paviršių paruošimas apdailos plokščių montavimo darbams atlikti (paviršių valymas, vietų nužymėjimas ir pan.). Profilių ir tvirtinimo detalių parinkimas ir paruošimas. Metalinių ir medinių karkasų įrengimas. Karkaso montavimas konstrukcijoms (pertvaroms, sienoms, luboms, grindims) įrengti. Vieno, dviejų lygių karkasai. Tiesių ir lenktų konstrukcijų karkasai. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.2. Tvirtinti termoizoliacines plokštes ir įrengti izoliacinius sluoksnius.

Termoizoliacinių plokščių paruošimas, pjaustymas. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas projekte nurodytomis priemonėmis. Kitų projekte numatytų izoliacinių sluoksnių (garso, vėjo, garo ir kt.) medžiagų paruošimas ir įrengimas pagal darbo projektą. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.3. Montuoti apdailos plokštes.

Plokščių paruošimas apdailos darbams, plokščių montavimas. Apdailinamų konstrukcijų tipai: pastato fasadai, vidaus atitvaros, lubos, grindys. Plokščių tipai: plokštės su baigtine apdaila, plokštės be apdailos. Plokščių medžiagos: gipskartonio, presuoto cemento ir drožlių, cemento ir pjuvenų, cemento ir stiklo pluošto, orientuotų skiedrų, medžio drožlių, laminuotos, mineralinio pluošto, faneros, kompozito medžiagų plokštės, metalo lakštai (lygūs ir profiliuoti), metalo kasetės ir kt. Apdailos plokščių tvirtinimas pagal darbo projektą, plokščių gamintojo instrukcijas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.4. Paruošti plokštes apdailai.

Plokštės be baigtinės apdailos. Plokščių kraštų, siūlių ir tvirtinimo elementų glaistymas. Glaisto rūšies parinkimas pagal plokštės briaunos tipą ir norimą pasiekti paviršiaus lygumą. Plokštės nuvalymas ir parengimas apdailai pagal reikalavimus paviršiams. Grunto parinkimas ir gruntavimas derinant gruntą su būsima danga ir apdaila. Plokščių konstrukcijų remontas: pažeistų plokštės vietų (dėl drėgmės, karščio poveikio ir kt.) nustatymas ir užtaisymas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3. Stiklo konstrukcijų montavimas (LTKS IV)

3.1. Montuoti rėmines stiklo konstrukcijas.

Nesudėtingos konstrukcijos rėminių stiklo konstrukcijų (pertvarų, vitrinų, žiemos sodų konstrukcijų ir kt.) montavimas pagal darbo projektą. Stiklo konstrukcijos rėmai (stiklo plokštes laikantys elementai): aliuminio, plastiko rėmai. Laikančiųjų rėmų (profilių, kronšteinų ir kitų elementų), stiklo lakšto ar stiklo paketo montavimas, konstrukcijos sandarinimas. Tvirtinimo elementų parinkimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.2. Montuoti berėmes stiklo konstrukcijas.

Montuojamų konstrukcijų tipai: nesudėtingos konstrukcijos berėmės stiklo pertvaros, stumdomos, varstomos durys, stiklo stogeliai, laiptų, balkonų turėklai, tambūrai, vitrinos, žiemos sodo konstrukcijos ir kt. Tvirtinimo elementų parinkimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: vidurinis išsilavinimas, LTKS III lygio apdailos montuotojo kvalifikacija ir 2 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS III lygio apdailos montuotojo kvalifikaciją, patirtis.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

37. Kvalifikacijos pavadinimas: aplinkotvarkininkas, LTKS IV

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinio aplinkos sutvarkymas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, mini traktorius, rankiniai grunto kasimo, lyginimo, tankinimo, purenimo įrankiai, medžiagų krovimo įrankiai ir įranga, nesudėtingi matavimo prietaisai, dirvos purenimo, volavimo įrankiai ir įranga, betono, skiedinio maišymo, paskleidimo, lyginimo įrankiai ir įranga, medienos rankinio apdirbimo įrankiai, mūrijimo įrankiai ir įranga, ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, su žemės darbų sunkiasvoriais mechanizmais, darbo aplinka gali būti purvina, priklauso nuo oro sąlygų.

Papildoma informacija: aplinkotvarkininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, aplinkos tvarkymo darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Aplinkotvarkininkas dirba grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, fizinė ištvermė. Aplinkotvarkininkas veiklas atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę, pasirenka atlikimo būdus, medžiagas, priemones ir kontroliuoja veiklos kokybę, pritaiko įvairius, ne visuomet gerai žinomus ir išbandytus sprendimus, medžiagas ir įrankius, priima sprendimus dėl vykdomų darbų, prižiūri jam pavaldžių žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą. Aplinkotvarkininkui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos, aplinkos tvarkymo įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statinių aplinkos tvarkymo aikštelėje vykdymas (LTKS IV)

1.1. Sandėliuoti statinių aplinkos tvarkymo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Statinių aplinkos tvarkymo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas, sandėliavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti aplinkotvarkininko darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Aplinkotvarkininkui reikalingų darbo įrankių, įrangos, priemonių, inventoriaus paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Ergonomikos principai, aplinkotvarkininko darbo vietos paruošimo reikalavimai ir jų laikymasis. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Profesinės rizikos veiksnių, būdų ir priemonių rizikai mažinti žinojimas, taikymas ir atsakomybė. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.3. Skaityti statinio aplinkos tvarkymo darbo projektą.

Statinio aplinkos tvarkymo darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra aplinkotvarkininko LTKS IV lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D, 3D ir 5D). Nesudėtingų aplinkos tvarkymo planų eskizavimas.

2. Statinių lauko teritorijos sutvarkymas (LTKS IV)

2.1. Išlyginti žemės paviršių.

Paviršiaus nužymėjimas, naudojant skaitmeninius matavimo, niveliavimo prietaisus. Grunto išlyginimas naudojant mini traktorius, kasimo, lyginimo, tankinimo, krovimo įrankius ir įrangą. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.2. Įrengti laistymo, drenavimo ir vandens surinkimo sistemas.

Grunto drenažo, augalų laistymo, vandens surinkimo latakų, šulinėlių įrengimo technologijos pagal aplinkos tvarkymo projektą. Laistymo, drenavimo, vandens surinkimo įrenginių remontas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.3. Įrengti takus, takelius.

Takų, takelių vietos sužymėjimas, naudojant skaitmeninius matavimo, nužymėjimo prietaisus. Įrengiamų takų, takelių dangų rūšys: natūralaus akmens, betono (šaligatvio plytelės, trinkelės ir pan.) takai, medžio, vienetinė, monolitinė betono, skaldos danga. Darbas, naudojant betono, skiedinio maišymo įrangą, betono paskleidimo, lyginimo, tankinimo įrangą, akmens, plytelių, trinkelių pjaustymo įrangą. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3. Vejos įrengimas (LTKS IV)

3.1. Paruošti dirvą vejos sėjimo darbams.

Agronomijos pagrindai. Paviršiaus išlyginimo, dirvos paruošimo operacijų parinkimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.2. Įrengti ir prižiūrėti veją.

Vejos parinkimas pagal paskirtį. Sėjamos ir ruloninės vejos įrengimas. Vejos sėjimas rankiniu ir mechanizuotu būdu. Vejos atnaujinimo, priežiūros technologijos. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

4. Nesudėtingų inžinerinių statinių įrengimas (LTKS IV)

4.1. Įrengti atramines sieneles ir užtvaras.

Atraminių sienelių įrengimas iš natūralaus akmens, plytų mūro, medienos, betono. Įrengimo technologijos ir jų taikymas. Įvairių užtvarų (tvorų, aptvarų, voljerų, užtvarų ant atraminių sienelių ir kitų panašių statinių) įrengimas statinio teritorijoje pagal statinio aplinkos tvarkymo projektą. Darbas su betono, skiedinio maišymo įranga, betono paskleidimo, lyginimo įranga, medienos rankinio apdirbimo įrankiais, mūrijimo įrankiais ir įranga. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

4.2. Įrengti lauko laiptus.

Monolitinių (betono, gelžbetonio) ar surenkamų laiptų (iš betono, gelžbetonio gaminių, natūralaus akmens, trinkelių) įrengimas, laiptų remontas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

5. Dekoratyvių vandens telkinių ir lauko maudymosi baseinų įrengimas (LTKS IV)

5.1. Įrengti dekoratyvius vandens telkinius.

Dekoratyvinio vandens telkinio vietos nužymėjimas, grunto kasimas, baseinėlių (gamyklinių ar išklojamų hidroizoliacine plėvele) su kriokliais, fontanais įrengimo technologijos. Krantų dekoravimas natūraliu akmeniu, plytelėmis, mediena. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

5.2. Įrengti maudymosi baseinus.

Lauko baseino vietos nužymėjimas, vietos paruošimas. Baseinų iš betono, medienos, gamyklinių metalinių, plastiko ir surenkamų maudymosi baseinų, baseino, išklojamo hidroizoliacine plėvele, įrengimo technologijos. Antžeminių ir įleistų į žemę baseinų talpų įrengimo technologijos. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: vidurinis išsilavinimas, LTKS III lygio aplinkotvarkininko kvalifikacija ir 2 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS III lygio aplinkotvarkininko kvalifikaciją, patirtis.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

38. Kvalifikacijos pavadinimas: betonuototojas, LTKS IV

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinių konstrukcijų betonavimas, jų remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmens apsaugos priemonės, horizontalumo ir vertikalumo tikrinimo prietaisai, tiesinio matavimo prietaisai, geodeziniai instrumentai, betono maišyklė, betono padavimo, sutankinimo ir išlyginimo mechanizmai, ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dirbama atvirose statybos aikštelėse ir uždarose patalpose, įvairiomis oro sąlygomis, tenka dirbti su kėlimo mechanizmais, taip pat ir aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: betonuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, betonavimo darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Betonuotojas dirba grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Betonuotojas savarankiškai, pagal brėžinius vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Betonuotojui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS IV)

1.1. Sandėliuoti betonavimo įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Betonavimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas, sandėliavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, atliekantiems krovos, sandėliavimo darbus, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti betonuotojo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Betonuotojui reikalingų darbo įrankių, įrangos, priemonių, inventoriaus paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Ergonomikos principai, betonuotojo darbo vietos paruošimo reikalavimai ir jų laikymasis. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Profesinės rizikos veiksnių, būdų ir priemonių rizikai mažinti žinojimas, taikymas ir atsakomybė. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.3. Prikabinti, atkabinti krovinius.

Krovinių prikabinimas prie kėlimo įtaisų, atkabinimas. Kėlimas mechanizmais, kranais. Kėlimo įtaisų parinkimas, krovinio svorio nustatymas, krovinio užkabinimo būdų parinkimas. Komandų perdavimas, signalizavimas rankų ženklais, ryšio priemonėmis, žodžiu. Krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisyklės, reikalavimai. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.4. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra betonuotojo LTKS IV lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D, 3D ir 5D).

2. Klojinių montavimas ir konstrukcijų armavimas (LTKS IV)

2.1. Montuoti ir išardyti klojinius.

Betonuojamos konstrukcijos vietos ir altitudžių nužymėjimas naudojant matavimo prietaisus (horizontalumo ir vertikalumo tikrinimo prietaisai, tiesinio matavimo prietaisai, geodeziniai instrumentai ir kt.). Metalinių, medinių, kombinuotų ir kitų klojinių surinkimas, montavimas, jų vertikalumo ir horizontalumo nustatymas. Klojinių išardymas. Klojinių priežiūra. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.2. Surinkti armatūros tinklus ir karkasus, juos sumontuoti į klojinius.

Armatūros pjaustymas, valymas ir rišimas. Armatūros tinklų, strypynų (karkasų), atskirų elementų montavimas į klojinius ir įdėtinių detalių tvirtinimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3. Konstrukcijų ir grindų betonavimas (LTKS IV)

3.1. Betonuoti konstrukcijas.

Betono mišinių rūšys, sudėtis, savybės, paskirtis ir naudojimas. Reikalingos sudėties betono ruošimas rankiniu ir mechanizuotu būdu. Betono padavimo, sutankinimo, išlyginimo būdai ir mechanizmai, jų naudojimas. Monolitinių gręžtinių ir spraustinių pamatų, lygių ir reljefinių sienų, stulpų, perdangų ir pogrindžių, sąramų, sijų, kolonų ir kitų konstrukcijų bei statinių elementų betonavimas. Betonavimo darbai šaltyje. Betono priežiūra po betonavimo skirtingomis oro sąlygomis: betono laistymas, dengimas nuo saulės spindulių, apšiltinimas dembliais ir plėvelėmis bei kitos betono priežiūros priemonės, nurodytos projekte. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.2. Betonuoti grindis.

Grunto išlyginimo ir tankinimo būdai, jų naudojimas. Altitudžių nužymėjimas kreipiamiesiems elementams įrengti. Kreipiamųjų elementų įrengimas. Projekte numatytos termoizoliacijos, hidroizoliacijos ir garso izoliacijos įrengimas ant grunto ar perdangos plokštės. Grindų armavimas tinkleliais ir atskirais strypais. Betono padavimas, klojimas išlyginimas, tankinimas, glaistymas, užtrynimas ir kitos grindų betonavimo operacijos rankiniu ir mechanizuotu būdu. Betono grindų priežiūra po betonavimo skirtingomis oro sąlygomis: betono laistymas, dengimas nuo saulės spindulių ir apšiltinimas dembliais ir plėvelėmis bei kitos priemonės nurodytos projekte. Temperatūrinių ir deformacinių siūlių įrengimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

4. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir remontas (LTKS IV)

4.1. Įrengti požeminių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų hidroizoliaciją.

Požeminių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų pagrindo paruošimas hidroizoliacijai įrengti. Hidroizoliacijos įrengimas iš klijuojamų, prilydomų, montuojamų ritininių, tepamų medžiagų. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

4.2. Remontuoti betonines ir gelžbetonines konstrukcijas.

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų defektų ir jų atsiradimo priežasčių nustatymas. Konstrukcijų paruošimas remonto darbams. Defektų šalinimas. Sudėtingų klojinių įrengimas. Specialiai parinktų betonavimo būdų naudojimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: vidurinis išsilavinimas, LTKS III lygio betonuotojo kvalifikacija ir 2 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS III lygio betonuotojo kvalifikaciją, patirtis.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

39. Kvalifikacijos pavadinimas: dailidė, LTKS IV

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: nesudėtingų medinių gaminių gamyba ir medinių statinių statyba, medinių elementų remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, medienos apdirbimo įrankiai, įranga ir staklės, pjovimo, obliavimo, gręžimo, šlifavimo, kalimo, tvirtinimo įrankiai, paaukštinimo įranga ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu lauke ir patalpose. Dirbama su staklėmis, kėlimo, krovimo mechanizmais, aukštyje.

Papildoma informacija: dailidė savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, statybos normomis ir taisyklėmis, kitais dailidės darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Dailidei svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Dailidė veiklas atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę, geba pasirinkti atlikimo būdus, medžiagas, priemones ir kontroliuoja veiklos kokybę, geba pritaikyti įvairius ne visuomet gerai žinomus ir išbandytus sprendimus, medžiagas ir įrankius, priima sprendimus dėl paruošiamųjų darbų, montavimo proceso derinimo su kitais darbais, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Dailidės veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS IV)

1.1. Sandėliuoti dailidės medžiagas, gaminius, įrangą ir konstrukcijas.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Dailidės darbams reikalingų medžiagų, įrangos, gaminių ir montuojamų konstrukcijų pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti dailidės darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Dailidės darbams reikalingų darbo priemonių, įrangos, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Ergonomikos principai, dailidės darbo vietos paruošimo reikalavimai ir jų laikymasis. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Profesinės rizikos veiksnių, būdų ir priemonių rizikai mažinti žinojimas, taikymas ir atsakomybė. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.3. Prikabinti, atkabinti krovinius.

Krovinių prikabinimas prie kėlimo įtaisų, atkabinimas. Kėlimas mechanizmais, kranais. Kėlimo įtaisų parinkimas, krovinio svorio nustatymas, krovinio užkabinimo būdų parinkimas. Komandų perdavimas, signalizavimas rankų ženklais, ryšio priemonėmis, žodžiu. Krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisyklės, reikalavimai. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.4. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra staliaus dailidės LTKS IV lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D, 3D ir 5D).

2. Medienos apdirbimas bei medinių gaminių gamyba (LTKS IV)

2.1. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais ir staklėmis.

Medienos apdirbimo būdai: pjovimas, obliavimas, drožimas, gręžimas, šlifavimas, skylių kalimas pagal brėžinius ir kt. Rankinių pjovimo, obliavimo, gręžimo, šlifavimo ir kt. įrankių paruošimas. Medienos apdirbimas rankiniais įrankiais. Mobilių medienos apdirbimo staklių ir įrengimų paruošimas. Darbas su mobiliomis medienos apdirbimo staklėmis ir įrengimais. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.2. Gaminti nesudėtingus medienos gaminius.

Klotinių, lipynių, dėžių, kopėčių, stogo laikančiųjų konstrukcijų elementų ir kt. gaminimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3. Medinių gaminių bei konstrukcijų montavimas ir remontas (LTKS IV)

3.1. Montuoti medines laikančiąsias stogo konstrukcijas.

Šlaitinių laikančiųjų stogų konstrukcijų surinkimas ir montavimas: termoizoliacijos, hidroizoliacijos ir garso izoliacijos įrengimas pagal projekto brėžinius. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.2. Montuoti karkasinių ir skydinių pastatų konstrukcijas.

Skydinių ir karkasinių pastatų konstrukcijų montavimas: sienų ir pertvarų, medinių perdangų surinkimas ir montavimas, termoizoliacijos ir kitų izoliacinių sluoksnių įrengimas pagal projekto brėžinius. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.3. Montuoti ręstinių pastatų sienas.

Ręstinių pastatų iš rąstų ir tašų sienų montavimas. Rąstų rūšiavimas, žymėjimas ir parengimas surinkimo darbams. Sienų surinkimas, tvirtinimas, vainikų sandarinimas pagal projekto brėžinius. Tašų rūšiavimas, žymėjimas ir parengimas surinkimo darbams. Sienų surinkimas, tvirtinimas, vainikų sandarinimas pagal projekto brėžinius. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.4. Montuoti langus ir duris.

Langų ir durų rūšys, jų montavimo technologijos. Angų paruošimas langų ir durų montavimo darbams atlikti. Langų ir durų montavimas ir tvirtinimas. Langų ir durų sandarinimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.5. Remontuoti medinius gaminius, konstrukcijas ir jų elementus.

Medinių gaminių, konstrukcijų ir jų elementų remontas (konstrukcijų elementų pakeitimas naujais, esamų konstrukcijų remontas, jų stiprinimas) pagal projektą. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

4. Statinio konstrukcijų apdaila medienos gaminiais (LTKS IV)

4.1. Apdailinti konstrukcijas mediniais elementais.

Medinių elementų, skirtų apdailai, rūšys ir savybės. Sienų, lubų, fasadų ir kt. apdaila dailylentėmis ir kitokiais tiesiniais gaminiais pagal projekto ir technologijos reikalavimus. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

4.2. Kloti parketo ir lentų grindis.

Grindų dangos: natūralios medienos vienetinis parketas, natūralios medienos ir laminato, kompozitinių medžiagų grindų lentos, parketlentės ir pan. Grindų dangos pagrindo paruošimas, izoliacinių sluoksnių įrengimas, pakloto klojimas, gulekšnių išdėstymas. Grindų dangos klojimas ir apdailos įrengimas (šlifavimas, lakavimas, dažymas, aliejavimas). Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: vidurinis išsilavinimas, LTKS III lygio dailidės (arba staliaus dailidės) kvalifikacija ir 2 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS III lygio dailidės kvalifikaciją, patirtis.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

40. Kvalifikacijos pavadinimas: dažytojas, LTKS IV

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinių išorės ir vidaus paviršių dažymas, dekoravimas, jų remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, glaistyklė, šepečiai, purkštuvai, karšto oro fenai, paviršiaus paruošimo mažieji mechanizmai (gręžimo, kalimo, šlifavimo elektromechaniniai prietaisai), cheminės priemonės, paviršių valymo ir plovimo įrenginiai, matavimo, tikrinimo prietaisai, šveitimo popierius, tinklelis, kaladėlės, popieriaus, tinklelio laikikliai, teptukai, voleliai, glaisto purškimo įrenginiai, glaisto šlifuokliai, beorės ir orinės dažymo sistemos, aukšto slėgio, elektrostatinio dažymo įrenginiai ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke, su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklauso nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: dažytojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, dažymo darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Dažytojas dirba grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Dažytojas savarankiškai, pagal brėžinius vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Dažytojui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS IV)

1.1. Sandėliuoti statinio dažymo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Dažymo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas, sandėliavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Dažytojui reikalingų priemonių, įrangos, inventoriaus, darbo įrankių paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Ergonomikos principai, dažytojo darbo vietos paruošimo reikalavimai ir jų laikymasis. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Profesinės rizikos veiksnių, būdų ir priemonių rizikai mažinti žinojimas, taikymas ir atsakomybė. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra dažytojo LTKS IV lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D, 3D ir 5D).

2. Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu (LTKS IV)

2.1. Paruošti dažomus statinio paviršius ir medžiagas.

Paviršiaus paruošimo būdai: mechaninis, terminis, cheminis. Dažyti ruošiamų paviršių tipai: naujai tinkuoti, betoniniai, mūriniai, mediniai, metaliniai paviršiai, gipskartonio ir kitos plokštės be baigtinės apdailos; anksčiau dažyti tinkuoti, betoniniai, mediniai, metaliniai paviršiai. Pagrindiniai naudojami įrankiai, įranga ir priemonės: šepečiai, purkštuvai, karšto oro fenai, paviršiaus paruošimo mažieji mechanizmai (gręžimo, kalimo, šlifavimo ir panašūs prietaisai), cheminės priemonės, paviršių valymo ir plovimo įrenginiai, matavimo, tikrinimo prietaisai. Ruošiamų dažų mišinių medžiagos: vandeniniai, nevandeniniai (aliejiniai, emaliniai, akriliniai, silikatiniai ir kt.) dažai, gruntai, glaistai. Dažų mišinių ruošimo būdai: dažų tonavimas, skiedimas iki reikalingos konsistencijos, glaistų ruošimas iš sausų mišinių. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.2. Glaistyti ir šlifuoti dažomus statinio paviršius rankiniu būdu.

Statinių glaistomų paviršių tipai: tinkuoti, betoniniai paviršiai, plokštės be baigtinės apdailos (pvz., gipskartonio ir kt.). Naudojami glaistai: polimeriniai, aliejiniai, paruošti glaistai ir sausi mišiniai. Naudojami įrankiai: glaistyklės, šveitimo popierius, tinklelis, kaladėlės, popieriaus, tinklelio laikikliai. Glaistymo profilių tvirtinimas, gruntavimas, tinklelių tvirtinimas. Glaistytų paviršių šlifavimo operacijos. Naudojami įrankiai: šveitimo popierius, tinklelis, kaladėlės. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.3. Dažyti statinio paviršius rankiniu būdu.

Statinių paviršių tipai: glaistyti betoniniai, tinkuoti, neglaistyti mūriniai, betoniniai paviršiai, gipskartonio plokštės, plokštės be baigtinės apdailos, metalinės konstrukcijos, metaliniai šilumos prietaisai ir kiti metaliniai statinių elementai, medinės lubos, sienos, grindys, langai, durys ir kiti statinio mediniai elementai. Dažomos konstrukcijos ir jų elementai: lubos, sienos, fasadai, figūriniai paviršiai, inžinerinių statinių (tiltų, viadukų, bokštų ir kt.) paviršiai. Naudojami įrankiai: teptukai, voleliai. Įrankių parinkimas pagal dažomo paviršiaus ir dažų tipą. Dažyto paviršiaus remontas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

4. Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu (LTKS IV)

4.1. Glaistyti ir šlifuoti statinio paviršius mechanizuotu būdu.

Glaistomi betoniniai, tinkuoti paviršiai: lubos, sienos, fasadai, inžinerinių statinių (tiltų, viadukų, bokštų ir kt.) paviršiai. Naudojama įranga: glaisto purškimo įrenginiai, glaisto šlifuokliai. Glaistymo, šlifavimo mašinų smulkus remontas, paruošimas dirbti. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

4.2. Dažyti statinio paviršius mechanizuotu būdu.

Naudojama įranga: pneumatiniai, rankiniai purkštuvai, beorės ir orinės dažymo sistemos, aukšto slėgio, elektrostatinio dažymo įrenginiai. Dažymo purkštuvų ir aparatų paskirtis, smulkus remontas, paruošimas dirbti. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

5. Statinių paviršių dekoravimas (LTKS IV)

5.1. Dekoruoti pastato paviršius apmušalais.

Paviršiaus paruošimas apmušalams klijuoti, klijų paruošimas, apmušalų klijavimas, paviršiaus, dekoruoto apmušalais, remontas. Apmušalų rūšys: popieriniai, viniliniai, akriliniai ir kt. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

5.2. Dekoruoti statinio paviršius dažų mišiniais.

Naudojami įrankiai ir įranga: glaistyklės, teptukai, šakutės, šepetėliai, trafaretai, kempinės, dekoravimo voleliai, specialios dažymo pirštinės ir kt. Dekoratyvinio dažymo technologijos: dekoravimas kempine, įvairių faktūrų voleliais, dažymas naudojant trafaretus, dažymo juostelę, dažymas su specialia pirštine, dekoravimas glaistu, dekoravimas naudojant specialius dažus ir kiti. Dekoruoto paviršiaus remontas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: vidurinis išsilavinimas, LTKS III lygio dažytojo kvalifikacija ir 2 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS III lygio dažytojo kvalifikaciją, patirtis.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

41. Kvalifikacijos pavadinimas: fasadų šiltintojas, LTKS IV

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: pastatų fasadų šiltinimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, pastoliai, kopėčios, aptvėrimai ir kita paaukštinimo įranga, skiedinio, klijų paruošimo, tepimo įrankiai, skiedinių maišymo įrankiai, gręžimo, kalimo ir kiti pastatų šiltinimo operacijoms atlikti reikalingi įrankiai, matavimo, tikrinimo prietaisai ir priemonės, inventorius, klijai, smeigės, dažymo voleliai, dažai, skardos, kirpimo, lankstymo, tvirtinimo įrankiai ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, dideliame aukštyje, darbo aplinka priklauso nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: fasadų šiltintojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, fasadų šiltinimo darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Fasadų šiltintojas dirba grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Fasadų šiltintojas savarankiškai, pagal brėžinius vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Fasadų šiltintojui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS IV)

1.1. Sandėliuoti fasadų šiltinimo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Fasadų šiltinimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas, sandėliavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti fasadų šiltintojo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Priemonių, įrangos, inventoriaus, įrankių, reikalingų šiltinti fasadus, paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Ergonomikos principai, fasadų šiltintojo darbo vietos paruošimo reikalavimai ir jų laikymasis. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Profesinės rizikos veiksnių, būdų ir priemonių rizikai mažinti žinojimas, taikymas ir atsakomybė. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra fasadų šiltintojo LTKS IV lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D, 3D ir 5D).

1.4. Montuoti paaukštinimo įrangą.

Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Fasadinių sisteminių nesudėtingos schemos pastolių, pastovų, kopėčių, staliukų ir kitos paaukštinimo įrangos montavimas fasadų šiltinimo darbams atlikti įvairiame aukštyje. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2. Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas (LTKS IV)

2.1. Paruošti šiltinamų fasadų paviršius.

Mūrinių ir betoninių paviršių valymas, išlyginimas, siūlių ir plyšių užtaisymas, angų užmūrijimas. Skiedinio paruošimas paviršiaus nelygumams užtaisyti. Iškasų pamatų šiltinimo darbams formavimas, šlaitų sutvirtinimo montavimas. Pamatų hidroizoliacijos (klijuojamos, tepamos, montuojamos ir kt.) įrengimas. Drenažo įrengimas. Pamatų užpylimas, grunto tankinimas mechanizmais. Apsauginių sluoksnių įrengimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.2. Pritvirtinti termoizoliacinę medžiagą.

Šiltinamos fasado dalys: pastatų sienos, kolonos, piliastrai, lodžijos ir kiti fasado elementai, taip pat pamatai, cokolis. Skiedinio, klijų, skirtų tvirtinti plokštes, paruošimas. Termoizoliacinių medžiagų paruošimas, pjaustymas, putplasčio šlifavimas. Termoizolaicinių plokčių klijavimas pagal schemą, tvirtinimas smeigėmis ar kitomis priemonėmis. Cokolio nužymėjimas, cokolinio profilio tvirtinimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3. Pastatų fasadų apdaila (LTKS IV)

3.1. Tinkuoti dekoratyviniu tinku rankiniu būdu.

Skiedinio paruošimas. Armavimo tinklo, apdailos profilių ir kitų prieš tinkavimą paviršiaus sutvirtinimo priemonių įrengimas. Skiedinio sluoksnių užtepimas, išlyginimas, užtrynimas. Paprasto ir dekoratyvinio tinko skiedinio paruošimas. Dekoratyvinio tinko remontas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.2. Dažyti pastatų fasadus.

Dažymas rankiniais įrankiais (teptuku, voleliu ir panašiais įrankiais) ir purkštuvu. Dažymo defektų taisymas. Dažymas pagal medžiagų gamintojo technologinius reikalavimus. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.3. Tvirtinti skardinius pastatų fasadų elementus.

Palangių, parapetų ir karnizų skardinimas naudojant lankstinius. Lietaus vandens nutekėjimo vamzdžių montavimas. Tvirtinimas savisriegiais, kniedėmis ir kitomis tvirtinimo priemonėmis. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.4. Tinkuoti dekoratyviniu tinku mechanizuotu būdu.

Tinkavimo mechanizmų paruošimas, jų valymas, smulkus remontas. Tinko skiedinio purškimas. Dekoratyvinio tinkavimo ant didelių plotų ypatumai (srautinis, nepertraukiamas darbas). Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.5. Apdailinti fasadus plytelėmis.

Fasado apdaila vienetinėmis plytelėmis. Klijų ir siūlių užpildo paruošimas. Plytelių klijavimas ir siūlių užtaisymas, plytelių dangos valymas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: vidurinis išsilavinimas, LTKS III lygio fasadų šiltintojo kvalifikacija ir 2 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS III lygio fasadų šiltintojo kvalifikaciją, patirtis.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

42. Kvalifikacijos pavadinimas: geležinkelio kelio tiesėjas, LTKS IV

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: geležinkelio kelio tiesimas ir priežiūra.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, grunto kasimo, pylimo, lyginimo įrankiai, įranga ir mechanizmai, bėgių tvirtinimo įrankiai, krovos, pakėlimo įranga ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke įvairiomis oro sąlygomis, pavojingojoje geležinkelio zonoje, geležinkelio kelių ir įrenginių zonoje. Geležinkelio kelio tiesėjas darbo vietoje privalo dėvėti ne žemesnės kaip II klasės gerai matomus darbo drabužius.

Papildoma informacija: geležinkelio kelio tiesėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, geležinkelių eismo saugos reikalavimais, geležinkelio kelio tiesimo darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Geležinkelio kelio tiesėjas dirba grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Geležinkelio kelio tiesėjas dirba savarankiškai, pagal brėžinius vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Geležinkelio kelio tiesėjui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, atliekančiose geležinkelio kelių tiesimo ir / arba jų priežiūros darbus.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos geležinkelio kelio statybos objekte vykdymas (LTKS IV)

1.1. Sandėliuoti geležinkelio kelio įrengimo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Stambiagabaritinių konstrukcijų, gaminių ir birių medžiagų krovos darbų reikalavimai, taisyklės. Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Geležinkelio kelio tiesimo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas, sandėliavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, atliekantiems krovos, sandėliavimo darbus, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti geležinkelio kelio tiesėjo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, geležinkelių eismo saugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės, dirbant geležinkelio kelio klojimo ir remonto mašinoms geležinkelio pavojingoje zonoje, geležinkelio kelių ir įrenginių zonoje. Geležinkelio kelio tiesėjui reikalingų darbo priemonių, įrangos, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Ergonomikos principai, geležinkelio kelio tiesėjo darbo vietos paruošimo reikalavimai ir jų laikymasis. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Profesinės rizikos veiksnių, būdų ir priemonių rizikai šalinti ar mažinti žinojimas, taikymas ir atsakomybė. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.3. Prikabinti, atkabinti krovinius.

Krovinių prikabinimas prie kėlimo įtaisų, atkabinimas. Kėlimas mechanizmais, kranais. Kėlimo įtaisų parinkimas, krovinio svorio nustatymas, krovinio užkabinimo būdų parinkimas. Komandų perdavimas, signalizavimas rankų ženklais, ryšio priemonėmis, žodžiu. Krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisyklės, reikalavimai. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.4. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra geležinkelio kelio tiesėjo LTKS IV lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis ar skaitmeninis (2D, 3D ir 5D).

2. Geležinkelio kelio sankasos ir pagrindo formavimas (LTKS IV)

2.1. Suformuoti sankasą ir pagrindą.

Pagrindinės aikštelės, balasto, šlaitų, kelkraščių, sankasos formavimas. Pagrindo ant tiltų ir tuneliuose formavimas. Pagrindo sankirtose, pervažose ir prijungimuose formavimas. Matavimo prietaisų naudojimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.2. Įrengti geležinkelio kelio inžinerinius įrenginius.

Paviršinio ir gruntinio vandens nuleidimo, tvirtinimo ir apsaugos įrenginių, apžiūros šulinių įrengimas, pavojingos zonos aptvėrimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3. Viršutinės geležinkelio kelio konstrukcijos montavimas (LTKS IV)

3.1. Montuoti viršutinę geležinkelio kelio konstrukciją.

Medinių, gelžbetoninių bėgių tiesimas. Sandūrinių ir besandūrių geležinkelių tiesimas. Kryžminiai ir vieniniai iešmai. Tarpstočio ilgabėgių klojimas, sujungimas su iešmais. Sankirtos, pervažos ir prijungimai. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.2. Įrengti geležinkelio kelio ženklus.

Kelio ženklų, signalinių ženklų, riboženklių ir kitų specialiųjų ženklų įrengimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

4. Geležinkelio kelio priežiūra ir remontas (LTKS IV)

4.1. Prižiūrėti geležinkelio kelią.

Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės. Geležinkelio transporto infrastruktūros objektų ir riedmenų gedimai, dėl kurių būtina nutraukti traukinių (riedmenų) eismą. Nuolatinė geležinkelio kelio priežiūra: augmenijos, susikaupusio sniego, vandens, purvo ar kitų sąnašų nuo geležinkelio kelio šalinimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

4.2. Remontuoti geležinkelio kelią.

Pagrindinės sankasos aikštelės defektų (balasto lovelio, guolio, maišo, lizdų) šalinimas. Šlaitų defektų (nuoplovų, įgriuvų, suirimų) šalinimas. Sankasos sandūrų su kitomis konstrukcijomis remontas (virš vamzdynų, kabelių ir pan.). Ilgai eksploatuojamų sankasų remontas. Bėgių, pabėgių sąvaržų keitimas, vėžės reguliavimas, kelio ištaisymas. Kitų geležinkelio kelio inžinerinių įrenginių keitimas ir remontas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: vidurinis išsilavinimas, LTKS III lygio geležinkelio kelio tiesėjo kvalifikacija ir 2 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS III lygio geležinkelio kelio tiesėjo kvalifikaciją, patirtis.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

43. Kvalifikacijos pavadinimas: kelininkas, LTKS IV

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: automobilių kelių tiesimas, priežiūra ir remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai kasimo, tankinimo įrankiai ir įranga, asfalto klotuvai, plentvoliai, mašinos gruntkeliams ir kelio pagrindui stiprinti ir medžiagoms maišyti, mašinos kelio konstrukcijos sluoksniams tankinti, lyginti ir paskleisti, žemės darbų mašinos ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, dažnai – greta veikiančių kelių, gatvių, taip pat su žemės darbų sunkiaisiais mechanizmais. Kelio darbininkai darbo vietoje privalo dėvėti darbo drabužius su atšvaitinėmis juostomis.

Papildoma informacija: kelininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, automobilių kelio tiesimo darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Kelininkas dirba grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Kelininkas dirba savarankiškai, pagal brėžinius vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Kelininkui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, atliekančiose automobilių kelių tiesimo ir / arba jų priežiūros darbus.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos automobilių kelio statybos objekte vykdymas (LTKS IV)

1.1. Sandėliuoti automobilių kelio įrengimo medžiagas, gaminius ir įrangą.

Stambiagabaritinių konstrukcijų, gaminių ir birių medžiagų krovos darbų reikalavimai ir taisyklės. Automobilių keliui įrengti reikalingų medžiagų ir gaminių sandėliavimas, sandėliavimo aikštelių įrengimas, sandėliavimo taisyklės. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti kelininko darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Kelininkui reikalingų darbo priemonių, įrangos, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Ergonomikos principai, kelininko darbo vietos paruošimo reikalavimai ir jų laikymasis. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Profesinės rizikos veiksnių, būdų ir priemonių rizikai mažinti žinojimas, taikymas ir atsakomybė. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Saugaus darbo taisyklės, dirbant su kelio klojimo ir remonto mašinomis bei greta darbo vietos vykstant eismui. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra kelininko LTKS IV lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D, 3D ir 5D).

2. Kelio konstrukcijos įrengimas (LTKS IV)

2.1. Suformuoti sankasą.

Projekte numatyti pagalbiniai darbai: nedidelių statinių nukėlimas, želdynų šalinimas, augalinio sluoksnio nuėmimas; teritorijos išlyginimo darbai, sankasos nužymėjimas, pylimų pagrindų paruošimas, jų išlyginimas, sutankinimas; iškasų kasimas, sankasos paviršiaus ir šlaitų planiravimas; važiuojamosios dalies lovio įrengimas; šlaitų planiravimas, sutvirtinimas ir kt. Darbas su žemės darbų, grunto kasimo, lyginimo, tankinimo mechanizmais ir mašinomis. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.2. Įrengti paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo sistemas.

Paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo sistemų įrengimas. Vandens latakų, vamzdynų, surinkimo trapų, pralaidų, šulinių įrengimas. Drenažo sistemos įrengimas. Darbas su mechanizmais ir mašinomis. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.3. Paruošti pagrindą kelio dangai.

Kelio dangos pagrindo ir dangos sluoksnių įrengimo reikalavimai. Medžiagų dangos pagrindui planiravimas, paskleidimas, išlyginimas ir sutankinimas. Pagrindo ant tiltų ir viadukų įrengimas. Skaldos, žvyro kelkraščių įrengimas. Darbas su kelių įrengimo mechanizmais ir mašinomis. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.4. Kloti asfalto dangą.

Asfalto sluoksnių klojimas, asfalto mišinio tankinimas. Darbas su asfalto dangos įrengimo mašinomis (asfalto klotuvais, plentvoliais ir pan.). Dangos, jos sujungimų apdorojimas. Darbai vykdomi vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3. Automobilių kelių priežiūra ir remontas (LTKS IV)

3.1 Prižiūrėti automobilių kelius.

Nuolatinė kelio elementų priežiūra vasarą (valymas, šlavimas, žolės pjovimas ir kt.). Nuolatinė kelio elementų priežiūra žiemą (sniego, ledo nuo kelių, tiltų, viadukų ir estakadų valymas, kelio važiuojamosios dalies barstymas frikcinėmis ir cheminėmis medžiagomis bei jų mišiniais, sniegą sulaikančių užtvarų įrengimas). Darbai pavasario polaidžio metu (vandens nuo kelio nuleidimas, drenažinių griovelių kasimas, kelio dangos iškilotų vietų stiprinimas ir kt.). Nuolatinė ir periodinė tiltų, viadukų ir vandens pralaidų, kelio viršutinio sluoksnio ir kelkraščių dangos, sankasos, kelio ženklų ir kitų kelio įrenginių priežiūra. Darbas su kelių priežiūros mašinomis. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.2. Remontuoti automobilių kelius.

Kelio viršutinio sluoksnio ir kelkraščių iš asfalto ir betono dangos remontas; tiltų, viadukų ir vandens pralaidų, jų įrenginių remontas; žvyro dangos profiliavimas, dangos stiprio atkūrimas, pažeistų arba naudojimo laikotarpiu netekusių savo išvaizdos kelio ženklų pakeitimas, atramų atstatymas arba naujų ženklų pastatymas; kelio dangos ir statinių ženklinimo atnaujinimas, sugadintų signalinių stulpelių, barjerų atstatymas, kitų kelio įrenginių remontas ar atstatymas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

4. Baigiamieji automobilių kelio įrengimo darbai (LTKS IV)

4.1. Horizontaliai ženklinti automobilių kelio važiuojamąją dalį.

Dažų ir mastikų paruošimas, kelio pagrindo paruošimas ženklinimo darbams, ženklų nužymėjimas, kelio važiuojamosios dalies horizontalus ženklinimas pagal kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

4.2. Statyti automobilių kelio vertikalaus ženklinimo ženklus.

Stulpų ir kitų konstrukcijų kelio ženklams tvirtinti statymas. Kelio ženklų montavimas. Apsauginių atitvarų įrengimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

4.3 Atlikti baigiamuosius kelio apdailos darbus.

Sankasos planiravimas, suteikiant projektinius geometrinius parametrus, šlaitų tvirtinimas (vejos, gabionų, demblių įrengimas, plokščių, plytelių klojimas ant šlaitų ir kt.), aplinkos sutvarkymas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: vidurinis išsilavinimas, LTKS III lygio kelininko kvalifikacija ir 2 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS III lygio kelininko kvalifikaciją, patirtis.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

44. Kvalifikacijos pavadinimas: konstrukcijų montuotojas, LTKS IV

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinio karkaso konstrukcijų montavimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, grunto kasimo, lyginimo, konstrukcijų pavertimo, laikymo įranga ir įrankiai, metalinių, gelžbetonių konstrukcijų paviršių valymo įrankiai, krovinių prikabinimo, kėlimo įranga, gruntavimo, dažymo įrankiai ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, dideliame aukštyje, naudojant krovinių prikabinimo įrangą. Konstrukcijų montuotojas darbo vietoje privalo dėvėti darbo drabužius su atšvaitinėmis juostomis.

Papildoma informacija: konstrukcijų montuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, konstrukcijų montavimo darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Konstrukcijų montuotojas dirba grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Konstrukcijų montuotojas dirba savarankiškai, pagal brėžinius vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Konstrukcijų montuotojui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS IV)

1.1. Sandėliuoti konstrukcijų montavimo medžiagas, įrangą ir konstrukcijas.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Konstrukcijų montavimo darbams reikalingų medžiagų ir įrangos, montuojamų konstrukcijų pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, atliekantiems krovos ir sandėliavimo darbus, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti konstrukcijų montuotojo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Konstrukcijų montuotojui reikalingų priemonių, įrangos, inventoriaus, įrankių paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Ergonomikos principai, konstrukcijų montuotojo darbo vietos paruošimo reikalavimai ir jų laikymasis. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Profesinės rizikos veiksnių, būdų ir priemonių rizikai mažinti žinojimas, taikymas ir atsakomybė. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.3. Prikabinti, atkabinti krovinius.

Krovinių prikabinimas prie kėlimo įtaisų, atkabinimas. Kėlimas mechanizmais, kranais. Kėlimo įtaisų parinkimas, krovinio svorio nustatymas, krovinio užkabinimo būdų parinkimas. Komandų perdavimas, signalizavimas rankų ženklais, ryšio priemonėmis, žodžiu. Krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisyklės ir reikalavimai. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.4. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra konstrukcijų montuotojo LTKS IV lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D, 3D ir 5D).

2. Gelžbetoninių statinio kontrukcijų montavimas (LTKS IV)

2.1. Montuoti statinio gelžbetonines konstrukcijas.

Montuojamos gelžbetoninės konstrukcijos: pamatų blokai, kolonos, stulpai, sijos, santvaros, ryšiai, perdangos, denginio, sienų plokštės ir kitos konstrukcijos. Įdėtinių detalių paruošimas suvirinimo darbams. Konstrukcijų montavimas vadovaujantis darbo projektu ir montavimo schema. Ryšių įrengimas. Montuojamų konstrukcijų ir pagalbinės įrangos pastovumo užtikrinimas. Priemonių laikinai įtvirtinti konstrukcijas naudojimas. Teodolito ir nivelyro naudojimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.2. Betonuoti gelžbetoninių konstrukcijų sandūras.

Gelžbetoninių konstrukcijų sandūrų betonavimas. Cementinio skiedinio ir betono ruošimas statybos objekte. Paruošto cementinio skiedinio ir betono priėmimas, sandūrų ir jungiamųjų konstrukcijų mazgų betonavimas rankiniu ir mechanizuotu būdu. Klojinių įrengimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3. Metalinių statinio konstrukcijų montavimas (LTKS IV)

3.1. Montuoti statinio metalines konstrukcijas.

Montuojamos metalinės konstrukcijos: kolonos, stulpai, sijos, santvaros, ryšiai ir kitos konstrukcijos. Konstrukcijų montavimas, vadovaujantis darbo projektu. Montuojamų konstrukcijų ir pagalbinės įrangos pastovumo užtikrinimas. Priemonių laikinai įtvirtinti konstrukcijas naudojimas. Teodolito ir nivelyro naudojimas. Skylių gręžimas, konstrukcijų jungimas varžtais. Konstrukcijų paruošimas suvirinimo darbams. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.2. Dažyti metalinių montuojamų konstrukcijų paviršius.

Metalinių paviršiaus paruošimas dažymo darbams. Metalinių konstrukcijų gruntavimas ir dažymas antikoroziniais dažais. Medžiagų, įrankių ir technologijos parinkimas, vadovaujantis projektu. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

4. Medinių statinio konstrukcijų montaviams (LTKS IV)

4.1. Montuoti statinio medines konstrukcijas.

Medinių sijų, santvarų ir kitų statinio karkaso medinių konstrukcijų montavimas. Konstrukcijų jungimas varžtais. Konstrukcijų montavimas vadovaujantis darbo projektu ir montavimo schema.

4.2. Dažyti medinių montuojamų konstrukcijų paviršius.

Medinių paviršių paruošimas dažymo darbams. Medinių konstrukcijų gruntavimas ir dažymas antikoroziniais dažais. Medinių konstrukcijų dažymas ir lakavimas. Medžiagų, įrankių ir technologijos parinkimas, vadovaujantis projektu. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: vidurinis išsilavinimas, LTKS III lygio konstrukcijų montuotojo kvalifikacija ir 2 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS III lygio konstrukcijų montuotojo kvalifikaciją, patirtis.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

45. Kvalifikacijos pavadinimas: krosnininkas, LTKS IV

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus) įrengimas ir remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, mūrijimo įrankiai, plytų, akmenų pjovimo įrankiai ir įranga, skiedinio ruošimo įrankiai, įranga ir inventorius, skiedinių medžiagos, šildymo įrenginių furnitūra, matavimo prietaisai ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su kruopščiu, sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama uždarose patalpose.

Papildoma informacija: krosnininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių įrengimą reglamentuojančiais norminiais dokumentais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Krosnininkas veiklas atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę, geba pasirinkti atlikimo būdus, medžiagas, priemones ir kontroliuoti veiklos kokybę, pritaikyti įvairius ne visuomet gerai žinomus ir išbandytus sprendimus, medžiagas ir įrankius, vertina galimybę įrengti kietu kuru kūrenamą šildymo įrenginį, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir patalpos planą bei priima sprendimus dėl paruošiamųjų darbų, darbų atlikimą derina su kitais darbais (apdailos, inžinerinių sistemų įrengimo ir pan.), prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, atliekančiose šildymo sistemų įrengimo darbus arba vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS IV)

1.1. Sandėliuoti kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus) medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Krosnininko darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas, laikantis gamintojo reikalavimų ir nepažeidžiant jų kokybės. Reikalingų medžiagų kiekio skaičiavimas. Darbų skyrimas krosnininko padėjėjui, jo instruktavimas apie darbų eigą ir jo veiklos priežiūra.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti krosnininko darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Krosnininko darbo vietos paruošimo reikalavimai. Krosnininko darbui reikalingos įrangos, priemonių, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Žymėjimai ir matavimai prietaisais pagal brėžinius. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Darbų skyrimas krosnininko padėjėjui, jo instruktavimas apie darbų eigą ir jo veiklos priežiūra.

1.3. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra krosnininko LTKS IV lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D, 3D ir 5D).

2. Kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus) mūrijimas ir jų remontas (LTKS IV)

2.1. Mūryti konstrukcijas.

Mūro skiedinių ir kitų mūrijimo darbams reikalingų medžiagų parinkimas ir paruošimas. Paprastas ir apdailos mūras. Plytų, blokelių, natūralaus akmens mūras. Mūrijimas vienaeile, daugiaeile rišimo sistema. Mūrijamos konstrukcijos: vidinės, išorinės sienos, stulpai, tarpuangiai, arkinės ir paprastos sąramos. Kampų kėlimas, mūrijimas esant neigiamai temperatūrai iš natūralių ir dirbtinių akmenų. Darbų skyrimas krosnininko padėjėjui, jo instruktavimas apie darbų eigą ir jo veiklos priežiūra.

2.2. Mūryti kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus).

Kartotinių kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus), jų komplekso, sistemos mūrijimas pagal darbo brėžinius, vadovaujantis statybos ir priešgaisrinės saugos reglamentais. Šildymo įrenginių apdailos technologijų parinkimas pagal kliento pageidavimus (tinkavimas, apdaila kokliais ar natūraliais akmenimis ar kitomis apdailos medžiagomis). Sandūrų tarp konstrukcijų užtaisymas šildymo įrenginiams tinkamu užpildu. Darbų skyrimas krosnininko padėjėjui, jo instruktavimas apie darbų eigą ir jo veiklos priežiūra.

2.3. Mūryti dūmtraukius.

Dūmtraukio aukščio parametrų skaičiavimas. Dūmtraukio mūrijimas pagal brėžinius, vadovaujantis statybos ir priešgaisrinės saugos reglamentais. Surenkamo dūmtraukio montavimas pagal brėžinius ir surenkamų elementų gamintojo reikalavimus ir instrukcijas. Krosniakaiščio ir valymo angos įrengimas. Dūmtraukio apdailos, tinkamos šildymo įrenginiams, medžiagų ir technologijų parinkimas pagal kliento pageidavimus. Darbų skyrimas krosnininko padėjėjui, jo instruktavimas apie darbų eigą ir jo veiklos priežiūra.

2.4. Remontuoti mūrinius kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus).

Mūrinių kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus) defektų nustatymas. Remonto būdų bei šildymo įrenginiams tinkamų medžiagų parinkimas. Mūrinių šildymo įrenginių (išskyrus katilus) ir jų sistemos remonto darbų atlikimas pagal projektą. Darbų skyrimas krosnininko padėjėjui, jo instruktavimas apie darbų eigą ir jo veiklos priežiūra.

3. Kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus) montavimas ir jų remontas (LTKS IV)

3.1. Montuoti kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus) iš surenkamų elementų.

Kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus), komplekso, jų sistemos iš surenkamų elementų montavimas pagal brėžinius ir gamintojo reikalavimus ir instrukcijas. Surenkamų, kietu kuru kūrenamų, šildymo įrenginių (išskyrus katilus) parametrų skaičiavimas pagal patalpos plotą ir įrenginio paskirtį. Apdailos, tinkamos šildymo įrenginiams, medžiagų ir technologijų parinkimas pagal kliento pageidavimus. Sandūrų tarp konstrukcijų užtaisymas šildymo įrenginiams tinkamu užpildu. Darbų skyrimas krosnininko padėjėjui, jo instruktavimas apie darbų eigą ir jo veiklos priežiūra.

3.2. Montuoti dūmtraukius.

Dūmtraukio aukščio parametrų skaičiavimas. Dūmtraukio mūrijimas pagal brėžinius, vadovaujantis statybos ir priešgaisrinės saugos reglamentais. Surenkamo dūmtraukio montavimas pagal brėžinius ir surenkamų elementų gamintojo reikalavimus ir instrukcijas. Krosniakaiščio ir valymo angos įrengimas. Dūmtraukio apdailos, tinkamos šildymo įrenginiams, medžiagų ir technologijų parinkimas pagal kliento pageidavimus. Darbų skyrimas krosnininko padėjėjui, jo instruktavimas apie darbų eigą ir jo veiklos priežiūra.

3.3. Remontuoti surenkamus kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus).

Surenkamų kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus) defektų nustatymas. Remonto būdų bei šildymo įrenginiams tinkamų medžiagų parinkimas. Surenkamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus) ir jų sistemos remonto darbų atlikimas pagal projektą. Darbų skyrimas krosnininko padėjėjui, jo instruktavimas apie darbų eigą ir jo veiklos priežiūra.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: vidurinis išsilavinimas, LTKS III lygio krosnininko padėjėjo kvalifikacija ir 2 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS III lygio krosnininko padėjėjo kvalifikaciją, patirtis.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

46. Kvalifikacijos pavadinimas: mūrininkas, LTKS IV

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: statinių konstrukcijų mūrijimas, mūro konstrukcijoms būtinų elementų montavimas ir betonavimas, mūro remontas.

Tipinės darbo priemonės: asmens apsaugos priemonės, rankiniai skiedinio paskleidimo, siūlių rievėjimo, plytų ir kitų dirbtinių ar natūralių akmenų paėmimo, skaldymo ir panašūs įrankiai ir mechanizmai, horizontalumo ir vertikalumo tikrinimo skaitmeniniai prietaisai, tiesinio matavimo prietaisai, skiedinio paruošimo įranga, įrankiai ir inventorius, sanavimo įranga, paaukštinimo priemonės ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dirbama atvirose statybos aikštelėse ir uždarose patalpose, įvairiomis oro sąlygomis, tenka dirbti su kėlimo mechanizmais, taip pat ir aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Papildoma informacija: mūrininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, mūro darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Mūrininkas dirba individualiai ir grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Mūrininkas dirba savarankiškai, vadovaudamasis brėžiniais vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Mūrininkui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

 

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS IV)

1.1. Sandėliuoti mūro medžiagas, gaminius ir įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Mūro darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, atliekantiems krovos, sandėliavimo darbus, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti mūrininko darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Mūrininkui reikalingų darbo įrankių, įrangos, priemonių, inventoriaus paruošimas. Medžiagų išdėstymas darbo zonoje. Ergonomikos principai, mūrininko darbo vietos paruošimo reikalavimai ir jų laikymasis. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Profesinės rizikos veiksnių, būdų ir priemonių rizikai mažinti žinojimas, taikymas ir atsakomybė. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai ir šios įrangos montavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.3. Prikabinti, atkabinti krovinius.

Krovinių prikabinimas prie kėlimo įtaisų, atkabinimas. Kėlimas mechanizmais, kranais. Kėlimo įtaisų parinkimas, krovinio svorio nustatymas, krovinio užkabinimo būdų parinkimas. Komandų perdavimas, signalizavimas rankų ženklais, ryšio priemonėmis, žodžiu. Krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisyklės ir reikalavimai.

1.4. Skaityti statinio darbo projektą.

Statinio darbo projekto skaitymas ar statinio skaitmeninio modelio peržiūra mūrininko LTKS IV lygio kompetencijų ribose. Darbo projekto formatai: popierinis, skaitmeninis (2D, 3D ir 5D).

2. Konstrukcijų mūrijimas ir jų remontas (LTKS IV)

2.1. Įrengti mūro konstrukcijoje numatytą hidroizoliaciją.

Mūro konstrukcijų, pamatų pagrindo paruošimas hidroizoliacijai įrengti, hidroizoliacijos įrengimas iš klijuojamų, prilydomų, montuojamų ritininių, tepamų medžiagų. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.2. Mūryti konstrukcijas iš plytų.

Mūro konstrukcijos vietos ir altitudžių nužymėjimas naudojant matavimo prietaisus (horizontalumo ir vertikalumo tikrinimo prietaisus, tiesinio matavimo prietaisus, geodezinius instrumentus ir kt.). Paprasto ir skirto dirbti šaltyje mūro skiedinio paruošimas rankiniu ir mechanizuotu būdu. Skiedinio tiekimo į darbo zoną būdai. Mūro rūšys: paprastas, apdailos, lengvasis, armuotas, daugiasluoksnis. Mūrijamos konstrukcijos: vidinės ir išorinės sienos, stulpai, pertvaros, tarpuangiai, kolonos, horizontalios ir arkinės sąramos, dūmtraukių ir vėdinimo kanalai, skliautai, konstrukcijos su architektūrinėmis dekoravimo detalėmis. Kampų kėlimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.3. Mūryti konstrukcijas iš blokelių.

Blokeliai: keraminiai, betoniniai, silikatiniai, akyto betono, stiklo ir kt. Mūrijamos konstrukcijos: vidinės ir išorinės sienos, pertvaros, stulpai, tarpuangiai, kolonos, arkinės, tiesios sąramos, dūmtraukių ir vėdinimo kanalai ir kt. Blokelių jungimo būdai: skiediniu, klijais, be rišamosios medžiagos ir kt. Blokelių mūro armavimas. Kampų kėlimas. Mūrijimas esant neigiamai temperatūrai. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.4. Mūryti konstrukcijas iš lauko akmenų.

Lauko akmenų parinkimas pagal rūšis ir savybes. Lauko akmenų rankinis ir mechanizuotas apdirbimas. Mūrinių konstrukcijų mūrijimas iš neapdirbtų ir apdirbtų lauko akmenų. Mūrijimo būdai: kaušeliu, užliejant skiediniu, sutankinant vibratoriumi. Mūrijamos konstrukcijos: sienos, pertvaros, stulpai, kolonos, pamatai ir kt. Konstrukcijų apdaila natūraliais akmenimis. Kampų kėlimas. Mūrijimas esant neigiamai temperatūrai. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.5. Remontuoti, stiprinti ir sanuoti mūrines konstrukcijas ar jų elementus.

Įvairių konstrukcijų ardymas rankiniu ir mechanizuotu būdu. Pažeistų mūro konstrukcijų ar jų elementų remontas (stiprinimas, pakeitimas, valymas rankiniu ir mechanizuotu būdu). Mūro sanavimas. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3. Konstrukcijų montavimas ir betonavimas (LTKS IV)

3.1. Montuoti mūrinio statinio konstrukcijas.

Surenkamos gelžbetoninės, metalinės, medinės nedidelių matmenų konstrukcijos. Montavimas naudojant kranus ir kitus mechanizmus. Montuojamos konstrukcijos: sąramos, perdangos, denginiai, plokštės, sijos ir kt. Montuojamų konstrukcijų vietos paruošimas, nužymėjimas, laikinas konstrukcijų įtvirtinimas, konstrukcijų paviršių nešvarumų valymas ir kitos statinio konstrukcijų montavimo operacijos. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

3.2. Betonuoti mūrinio statinio konstrukcijas.

Nedidelių mūrinio statinio elementų ar konstrukcijų (monolitinių sąramų, atraminių sijų ir pan.) betonavimas: klojinių įrengimas, armatūros rišimas, betono klojimas, sutankinimas, priežiūra. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reikalavimai turimam išsilavinimui, kvalifikacijai, profesinei patirčiai) (jeigu taikomi)

Kvalifikacija suteikiama asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ir baigusiam profesinio mokymo programą.

Kvalifikacija asmeniui taip pat gali būti suteikta, pripažinus neformaliojo mokymosi arba savišvietos būdu ir (arba) iš profesinės veiklos įgytas kompetencijas.

Stojančiajam mokytis pagal kvalifikaciją suteikiančią profesinio mokymo programą taikomi šie reikalavimai: vidurinis išsilavinimas, LTKS III lygio mūrininko kvalifikacija ir 2 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS III lygio mūrininko kvalifikaciją, patirtis.

Kvalifikacijai įgyti taikomi reikalavimai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktus (jeigu taikomi)

Netaikomi.

Kompetencijų vertinimo reikalavimai

Kvalifikacijai įgyti reikalingos asmens turimos kompetencijos vertinamos vadovaujantis kompetencijų formuluotėmis ir jų ribų aprašais, kurie išreiškia slenkstinį (minimalųjį) kompetencijos įgijimo lygmenį. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas vykdomas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ir su ekonomikos ir inovacijų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.

Kvalifikacijos atitiktis Europos Sąjungos ir tarptautiniams standartams (jeigu taikoma)

Netaikoma.

 

47. Kvalifikacijos pavadinimas: pastolių montuotojas, LTKS IV

Kvalifikacijos apibūdinimas

Veiklos objektas: surenkamų pastolių sistemų montavimas.

Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, įrankių diržas, rankiniai įrankiai (plaktukas, sukimo raktas ir kt.), horizontalumo, vertikalumo tikrinimo prietaisai, pastolių elementai, pagalbinės priemonės, krovinių kėlimo įranga ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dažniausiai dirbama lauke, dideliame aukštyje; darbo aplinka priklauso nuo oro sąlygų.

Papildoma informacija: pastolių montuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, pastolių montavimo darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Pastolių montuotojas dirba grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Pastolių montuotojas dirba savarankiškai, pagal brėžinius ir planus vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Pastolių montuotojui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos ar kitose įmonėse, kuriose montuojami pastoliai.

Pagrindiniai kvalifikacijos vienetai (nurodant jų lygį pagal LTKS)

Kompetencijos

Kompetencijų ribos

1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (LTKS IV)

1.1. Sandėliuoti pastolių elementus, gaminius, įrangą.

Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Pastolių montavimo darbams reikalingų gaminių, įrangos, priemonių bei montuojamų pastolių elementų pakrovimas, iškrovimas ir sandėliavimas. Krovinių pakėlimas rankine ir mechanine kėlimo įranga. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, atliekantiems krovos bei sandėliavimo darbus, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.2. Paruošti ir sutvarkyti pastolių montuotojo darbo vietą.

Asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai, tvarios statybos principai. Pastolių montuotojui reikalingų priemonių, darbo įrangos, inventoriaus ir įrankių paruošimas. Pastolių elementų išdėstymas darbo zonoje. Ergonomikos principai, pastolių montuotojo darbo vietos paruošimo reikalavimai ir jų laikymasis. Darbo vietos, atlikus darbus, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas. Profesinės rizikos veiksnių, būdų ir priemonių rizikai mažinti žinojimas, taikymas ir atsakomybė. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

1.3. Skaityti darbo brėžinius.

Surenkamų pastolių sistemos planų ir kitų pastolių sistemos montavimo bei išmontavimo darbo brėžinių skaitymas.

2. Surenkamų pastolių sistemos montavimas (LTKS IV)

2.1. Sumontuoti ir išmontuoti surenkamų pastolių sistemas.

Sudėtingų surenkamų pastolių sistemų sumontavimas ir išmontavimas. Pastolių rūšys: standartizuoti ir nestandartizuoti pastoliai, kilnojamieji (mobilūs), nekilnojamieji surenkami perimetriniai pastoliai, pastoliai skirti vidaus ir išorės darbams. Pastolių montavimo tipai: fasadiniai, daugiakrypčiai pastoliai. Pastolių klasės: pastoliai, skirti apžiūrai, apdailai, mūro darbams, lengvoms ir sunkioms medžiagoms sandėliuoti. Pastolių sistemos elementų parengimo, sumontavimo ir išmontavimo, tvirtinimo prie statinių technologijos ir eksploatavimo reikalavimai. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.2. Sumontuoti ir išmontuoti pastolių apsaugos apdangalus.

Pastolių apsaugos apdangalai ir stogai: tentinis audinys, tinkleliai, tinklai, kasetiniai stogai, stogų tentai ir kt. Pastolių apsaugos apdangalų montavimo reikalavimai. Darbų skyrimas žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jų instruktavimas apie darbų eigą ir jų veiklos priežiūra.

2.3. Sudaryti nesudėtingų surenkamų pastolių sistemų sumontavimo ir išmontavimo planą.

Nesudėtingų surenkamų pastolių sistemų, kurioms nereikia detalizuotų brėžinių, montavimo ir išmontavimo plano sudarymas. Stabilumo faktorių, svorio ir vėjo apkrovos įvertinimas, matmenų brėžiniuose nurodymas.

2.4. Tikrinti nesudėtingas surenkamas pastolių sistemas ir perduoti ekploatuoti.

Nesudėtingų pastolių montavimo ir išmontavimo patikros lapo bei darbų saugos dokumentų pildymas.

Reikalavimai asmeniui kvalifikacijai ar savarankiškai jos daliai įgyti (reik