Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VALSTYBINĖs KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPo PERDAVIMO valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Jurbarko RAJONO SAVIVALDYBei

 

2017 m. lapkričio 29 d. Nr. 990

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu, įgyvendindama Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T2-194 „Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esančių valstybinės kitos paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei“ bei Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. T2-277 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esančių valstybinės kitos paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Perduoti Jurbarko rajono savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomą valstybinės kitos paskirties 2,3400 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1531-0015, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos / pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), Jurbarke, P. Paulaičio g. 17A, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – ūkinei komercinei veiklai (gamyklai statyti).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                      Bronius Markauskas