UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATVYKIMO IŠMOKOS IŠ UŽSIENIO PRITRAUKTIEMS DARBUOTOJAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO IR IŠMOKOS DARBDAVIUI, PRITRAUKUSIAM DARBUOTOJĄ IŠ UŽSIENIO, SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 25 d. Nr. V-223

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 481 straipsnio 6 dalimi ir 482 straipsnio 4 dalimi:

1.   Tvirtinu pridedamus:

1.1.    Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą;

1.2.    Išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą.

2. Pavedu:

2.1. Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

2.2. įsakymo kontrolę vykdyti direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už pagrindinių veiklos procesų valdymą.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Inga Balnanosienė


 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2022 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-223

 

atvykimo IŠMOKos IŠ UŽSIENIO PRITRAUKTIEMS DARBUOTOJAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kreipimosi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) dėl atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams (toliau – Išmoka), Išmokos skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2.       Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

 

II SKYRIUS

KREIPIMOSI DĖL IŠMOKOS, IŠMOKOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

3.       Teisę gauti Išmoką turi asmenys, atitinkantys Įstatymo 48straipsnio 1 arba 2 dalyje nustatytas sąlygas, ir pateikę Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentui (toliau – Klientų aptarnavimo departamentas) Prašymą skirti išmoką iš užsienio pritrauktiems darbuotojams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 481 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas (Aprašo 1 priedas) arba Prašymą skirti atvykimo išmoką iš užsienio pritrauktiems darbuotojams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 481 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas (Aprašo 2 priedas) (toliau kartu ir atskirai – Prašymas).

4.   Kartu su Prašymu pateikiama:

4.1. neterminuotos darbo sutarties, sudarytos tarp Prašymą pateikusio asmens ir darbdavio, kopija;

4.2. darbdavio pažyma dėl Prašymą pateikusio asmens vidutinio vieno mėnesio bruto darbo užmokesčio, skaičiuojant 6 mėnesių laikotarpį nuo įdarbinimo pagal neterminuotą darbo sutartį, jei Prašymas teikiamas pagal Aprašo 1 priedą, arba skaičiuojant 3 mėnesių laikotarpį nuo įdarbinimo pagal neterminuotą darbo sutartį, jei Prašymas teikiamas pagal Aprašo 2 priedą;

4.3. darbdavio pažyma dėl darbuotojų praeitų kalendorinių metų (prieš Prašymą pateikusio asmens įdarbinimą) vidutinio vieno mėnesio bruto darbo užmokesčio.

5.       Prašymas pagal Aprašo 1 priedą Klientų aptarnavimo departamentui gali būti pateiktas tiesiogiai raštu arba elektroniniu paštu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, ne anksčiau kaip po 6 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbuotojo darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios, tačiau ne vėliau nei iki 2025 m. gegužės 31 d.  

6.       Prašymas pagal Aprašo 2 priedą Klientų aptarnavimo departamentui gali būti pateiktas tiesiogiai raštu arba elektroniniu paštu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, ne anksčiau kaip po 3 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbuotojo darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios, tačiau ne vėliau nei iki 2025 m. gegužės 31 d.  

7.       Informacija apie Prašymo pateikimo būdus bei Prašymo forma skelbiama Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

8.       Išmoka yra de minimis pagalba, kurios teikimo sąlygos nustatytos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) 2020/972. Prašomos (galimos) skirti nereikšmingos de minimis pagalbos sumos konkrečiam Prašymą pateikusiam asmeniui teisėtumas turi būti įrodomas vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pagal Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ pateiktais duomenimis, Klientų aptarnavimo departamentui įvertinus tai, ar nebus viršyta nereikšmingos de minimis pagalbos teikimo riba: bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma, suteikta tam pačiam de minimis pagalbos gavėjui pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per trejų finansinių metų laikotarpį, vienam kelių transporto sektoriuje veikiančiam de minimis pagalbos gavėjui – 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų (tikrinama Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre).

9.       Sprendimą dėl išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams (toliau – sprendimas) skyrimo ar neskyrimo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Prašymo pateikimo Klientų aptarnavimo departamentui dienos priima Klientų aptarnavimo departamento direktorius, įvertinęs Prašymą pateikusio asmens atitiktį Įstatymo 481 straipsnio 1 arba 2 dalyje nustatytiems reikalavimams bei Aprašo 8 punkte nurodytoms sąlygoms, vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro, Lietuvos statistikos departamento duomenimis.

10.     Gavus netinkamai arba nepilnai užpildytą Prašymą, pateikus ne visus Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus ar Prašymą pateikus kitais nei Aprašo 5 ir 6 punktuose nustatytais būdais, Klientų aptarnavimo departamentas raštu (elektroniniu paštu) Prašymą pateikusio asmens prašo patikslinti Prašymą, pateikti jį tinkamu būdu arba pateikti trūkstamus dokumentus per 3 darbo dienas.

Patikslintas Prašymas ar trūkstami dokumentai turi būti pateikiami Aprašo 5 punkte nurodytu būdu, jeigu Prašymas teikiamas pagal Aprašo 1 priedą, arba Aprašo 6 punkte nurodytu būdu, jeigu Prašymas teikiamas pagal Aprašo 2 priedą.

Jeigu Prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą nepatikslina Prašymo ar nepateikia trūkstamų dokumentų, priimamas Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimas toliau Prašymo nenagrinėti.

11.     Tais atvejais, kai vertinant Prašymą pagal Aprašo 1 priedą, iš pateiktos neterminuotos darbo sutarties nėra galimybės nustatyti, ar darbo funkcija atitinka profesiją, įtrauktą į Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-849 „Dėl Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“, Klientų aptarnavimo departamentas raštu (elektroniniu paštu) kreipiasi į Prašymą pateikusį asmenį dėl papildomų dokumentų pateikimo - pareiginių nuostatų arba darbo (veiklos) aprašo kopijų.

Papildomiems dokumentams pateikti nustatomas ne ilgesnis nei 3 darbo dienų terminas. Papildomi dokumentai teikiami Aprašo 5 punkte nurodytu būdu.

Jeigu Prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą nepateikia papildomų dokumentų, priimamas Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimas neskirti Išmokos.

12.     Klientų aptarnavimo departamentas apie priimtą sprendimą skirti Išmoką ar neskirti Išmokos Prašymą pateikusį asmenį informuoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu (elektroniniu paštu), pateikiant sprendimo kopiją. Priėmus sprendimą neskirti Išmokos, sprendime turi būti nurodytas tokio sprendimo teisinis pagrindas, faktinės aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.

13.     Klientų aptarnavimo departamentas per 3 darbo dienas nuo sprendimo skirti Išmoką priėmimo dienos Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre registruoja informaciją apie asmeniui skirtą Išmoką.

14.     Įstatymo 481 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytas sąlygas atitinkančiam asmeniui skiriama ir mokama vienkartinė išmoka, kurios dydis nustatytas Įstatymo 481 straipsnio 3 dalyje.

15.     Išmoką per 10 darbo dienų nuo sprendimo skirti Išmoką priėmimo dienos moka Užimtumo tarnybos Priemonių apskaitos skyrius, pervesdamas Išmoką į Prašyme nurodytą asmens sąskaitą Lietuvoje registruotose kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose arba asmeninę sąskaitą užsienio valstybėje įregistruotoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje (filiale).

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16.     Nustačius, kad Išmoka buvo išmokėta pagal neteisingai įformintus ar suklastotus dokumentus arba dėl žinomai neteisingos informacijos pateikimo arba jos nepateikimo, Išmoka Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimu išieškoma iš Prašymą pateikusio asmens ar kitų kaltų asmenų, išdavusių ar pateikusių šiuos dokumentus arba duomenis, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17.     Prašymą pateikusių asmenų duomenys įrašomi, saugomi, teikiami Aprašo 9 punkte nurodytoms institucijoms ir vertinami Užimtumo tarnybos valdomose informacinėse sistemose sprendimo dėl Išmokos skyrimo ar neskyrimo priėmimo tikslu. Informacija, įskaitant asmens duomenis, apie Prašymą pateikusius asmenis ir jiems skirtas ar neskirtas Išmokas, Išmokų skyrimo teisingumo stebėsenos ir statistikos tikslais kaupiama ir saugoma Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje 10 metų po Prašymo priėmimo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Informacija, įskaitant asmens duomenis, tvarkoma taikant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/679), ne ilgiau, nei to reikalaujama pagal duomenų tvarkymo tikslus, vėliau ji sunaikinama Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

____________________

 

part_800ca876de0a4cf7802ba890f118bce8_end


 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2022 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-223

 

IŠMOKos dARBDAVIui, PRITRAUKUSIaM DARBUOTOJą IŠ UŽSIENIO, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kreipimosi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) dėl išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio (toliau – Išmoka), Išmokos skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme.

 

II SKYRIUS

KREIPIMOSI DĖL IŠMOKOS, IŠMOKOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

3.    Teisę gauti Išmoką turi darbdaviai, atitinkantys Įstatymo 482 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir pateikę Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentui (toliau – Klientų aptarnavimo departamentas) Prašymą skirti išmoką darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio (toliau – Prašymas) (Aprašo 1 priedas).

4.    Kartu su Prašymu pateikiama:

4.1. Patvirtinimas apie įdarbinto asmens atitiktį Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 481 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose ir 482 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytoms sąlygoms  (toliau – Patvirtinimas) (Aprašo 2 priedas). Patvirtinimas apie kiekvieną įdarbintą asmenį pildomas atskirai;

4.2. neterminuotos (-tų) darbo sutarties (-čių), sudarytų su įdarbintu asmeniu (-imis), kopija (-os);

4.3. pažyma (-os) dėl įdarbinto (-tų) asmens (-nų) vidutinio vieno mėnesio bruto darbo užmokesčio, skaičiuojant 6 mėnesių laikotarpį nuo įdarbinimo pagal neterminuotą darbo sutartį;

4.4. pažyma dėl darbuotojų praeitų kalendorinių metų (prieš asmens, už kurį prašoma Išmokos, įdarbinimą) vidutinio vieno mėnesio bruto darbo užmokesčio;

4.5. Darbdavio, siekiančio gauti Išmoką, atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (Aprašo 3 priedas).

5.    Prašymas Klientų aptarnavimo departamentui gali būti pateiktas elektroniniu paštu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, ne anksčiau kaip po 12 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbuotojo darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios, tačiau ne vėliau nei iki 2025 m. gegužės 31 d.

6.    Informacija apie Prašymo pateikimo būdus bei Prašymo forma skelbiama Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

7.    Išmoka yra de minimis pagalba, kurios teikimo sąlygos nustatytos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) 2020/972. Prašomos (galimos) skirti nereikšmingos de minimis pagalbos sumos konkrečiam darbdaviui, siekiančiam gauti Išmoką (toliau šiame punkte – de minimis pagalbos gavėjas), teisėtumas turi būti įrodomas vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pagal Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Klientų aptarnavimo departamentui Darbdavio, siekiančio gauti Išmoką, atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lape (Aprašo 3 priedas) pateiktais duomenimis, Klientų aptarnavimo departamentui įsitikinus de minimis pagalbos gavėjo pateiktų duomenų tikrumu ir įvertinus:

7.1. tai, ar nebus viršyta nereikšmingos de minimis pagalbos teikimo riba: bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma, suteikta tam pačiam de minimis pagalbos gavėjui pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per trejų finansinių metų laikotarpį, vienam kelių transporto sektoriuje veikiančiam de minimis pagalbos gavėjui – 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų (tikrinama Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre);

7.2. sąsajas pagal Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 nustatytą vienos įmonės sąvoką, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje. De minimis pagalbos gavėjas užpildo Vienos įmonės deklaraciją pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013. Jos forma skelbiama Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų priedų formos“.

8.    Sprendimą dėl išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, (toliau – sprendimas) skyrimo ar neskyrimo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Prašymo pateikimo Klientų aptarnavimo departamentui dienos priima Klientų aptarnavimo departamento direktorius, įvertinęs Prašymą pateikusio darbdavio atitiktį Įstatymo 482 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams bei Aprašo 7 punkte nurodytoms sąlygoms, vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro duomenimis.

9.    Gavus netinkamai arba nepilnai užpildytą Prašymą, pateikus ne visus Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus ar Prašymą pateikus kitu nei Aprašo 5 punkte nustatytu būdu, Klientų aptarnavimo departamentas raštu (elektroniniu paštu) darbdavio prašo patikslinti Prašymą, pateikti jį tinkamu būdu arba pateikti trūkstamus dokumentus per 3 darbo dienas.

Patikslintas Prašymas ar trūkstami dokumentai turi būti pateikiami Aprašo 5 punkte nurodytu būdu.

Jeigu darbdavys per nustatytą terminą nepatikslina Prašymo ar nepateikia trūkstamų dokumentų, priimamas Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimas toliau Prašymo nenagrinėti.

10.  Tais atvejais, kai pagal pateiktą įdarbinto asmens darbo sutartį nėra galimybės nustatyti, ar darbo funkcija atitinka profesiją, įtrauktą į Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-849 „Dėl Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“, Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimu raštu (elektroniniu paštu) darbdavio prašoma pateikti papildomus dokumentus - pareiginių nuostatų arba darbo (veiklos) aprašo kopijas.

Papildomiems dokumentams pateikti nustatomas ne ilgesnis nei 3 darbo dienų terminas. Papildomi dokumentai teikiami Aprašo 5 punkte nurodytu būdu.

Jeigu darbdavys per nustatytą terminą nepateikia papildomų dokumentų, priimamas Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimas neskirti Išmokos.

11.  Klientų aptarnavimo departamentas apie priimtą sprendimą skirti Išmoką ar neskirti Išmokos Prašymą pateikusį darbdavį informuoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu (elektroniniu paštu), pateikiant sprendimo kopiją. Priėmus sprendimą neskirti Išmokos, sprendime turi būti nurodytas tokio sprendimo teisinis pagrindas, faktinės aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.

12.  Klientų aptarnavimo departamentas per 3 darbo dienas nuo sprendimo skirti Išmoką priėmimo dienos Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre registruoja informaciją apie darbdaviui skirtą Išmoką.

13.  Įstatymo 482 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas atitinkančiam darbdaviui už kiekvieną įdarbintą asmenį, atitinkantį Įstatymo 481 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, skiriama ir mokama vienkartinė išmoka, kurios dydis nustatytas Įstatymo 482 straipsnio 2 dalyje.

14.  Išmoką per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos moka Užimtumo tarnybos Priemonių apskaitos skyrius, pervesdamas Išmoką į Prašyme nurodytą darbdavio sąskaitą Lietuvoje arba užsienio valstybėje registruotoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15.  Nustačius, kad Išmoka buvo išmokėta pagal neteisingai įformintus ar suklastotus dokumentus  arba dėl žinomai neteisingos informacijos pateikimo arba jos nepateikimo, Išmoka Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimu išieškoma iš darbdavio ar kitų kaltų asmenų, išdavusių ar pateikusių šiuos dokumentus arba duomenis, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16.  Darbdavių (fizinių asmenų) ir darbdavio įdarbintų asmenų, dėl kurių teikiamas Prašymas, duomenys įrašomi, saugomi, teikiami Aprašo 8 punkte nurodytoms institucijoms ir vertinami Užimtumo tarnybos valdomose informacinėse sistemose sprendimo dėl Išmokos skyrimo ar neskyrimo priėmimo tikslu. Informacija, įskaitant asmens duomenis, apie darbdavius (fizinius asmenis) ir darbdavio įdarbintų asmenų, dėl kurių teikiamas Prašymas, ir už juos skirtas ar neskirtas Išmokas, Išmokų skyrimo teisingumo stebėsenos ir statistikos tikslais kaupiama ir saugoma Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje 10 metų po Prašymo priėmimo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Informacija, įskaitant asmens duomenis, tvarkoma taikant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/679, ne ilgiau, nei to reikalaujama pagal duomenų tvarkymo tikslus, vėliau ji sunaikinama Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

____________________

 

part_3cd6c5c188574c6991cd01ae9ac239f7_end