Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. DV-603 „DĖL PARAIŠKOS IR LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 26 d. Nr. DV-735

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 4-134 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405  „Dėl Išorinės  reklamos  įrengimo  tipinių  taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“,

pakeičiu Paraiškos išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą formą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. DV-603 „Dėl Paraiškos ir Leidimo įrengti išorinę reklamą formų patvirtinimo“ ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rimantas Užuotas


 

Forma patvirtinta

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. DV-735

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

(pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, gimimo data)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens buveinė arba fizinio asmens individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris, adresas korespondencijai)

________________________________________________________________________________________________________________________

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui

 

PARAIŠKA IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

20 _____ m. ____________________ d.

 

Pasvalys

 

Prašom vieniems, dvejiems, trejiems, ketveriems, penkeriems metams (kas reikia, pabraukti)

išduoti Leidimą įrengti išorinę reklamą adresu: ________________________________________

Reklamos plotas _________ kv. m.

Leidimą įrengti išorinę reklamą pageidaujama gauti tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis nustatyta tvarka (kas reikia, pabraukti).

Pranešimus pageidaujama gauti raštu, elektroninėmis priemonėmis nustatyta tvarka (kas reikia, pabraukti).

Objekto, ant kurio įrengta reklama, priklausomybė (reikiamą pažymėti):

ant valstybei, Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų ir viešojo naudojimosi teritorijose □

ant privačioje žemėje, ant privačių statinių ar kitų objektų                                         □   

____________________________________________________________                           (objekto savininkas)

Turimo Leidimo numeris, jo išdavimo data (kai baigiasi Leidimo galiojimo terminas ir pareiškėjas nori gauti naują Leidimą) – ________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

·    Dokumentas, patvirtinantis Savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą (jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise), ____lapai (-ų).

·    Savivaldybės institucijos išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas), ____ lapai (-ų).

·    Dokumentų, patvirtinančių žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų (ant kurių įrengiama išorinė reklama) nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, kopija, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip, ____ lapai (-ų).

·    Informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas, ____ lapai (-ų).

·    Išorinės reklamos įrengimo projektas, ____ lapai (-ų), 2 egz.

·    Prekių ženklo registracijos liudijimo ar paraiškos įregistruoti prekių ženklą priėmimo pažymos kopija (jei numatyta šį ženklą naudoti reklamoje), ___ lapai (-ų).

·    Objektus eksploatuojančių subjektų raštiški sutikimai (jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių), ___ lapai (-ų).

____________________ ____________________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)