LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2014 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1V-85 „DĖL VIDAUS REIKALŲ CENTRINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ NAUDOJIMOSI TARNYBINIAIS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS, ĮSKAITANT NUVYKIMĄ Į DARBĄ IR GRĮŽIMĄ IŠ JO, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. 1V-414

Vilnius

 

Pakeičiu Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1V-85 „Dėl Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 7 punktą išdėstau taip:

7. Kiekvienu atveju, kai naudojamas tarnybinis lengvasis automobilis, prieš išvažiuodamas iš tarnybinio lengvojo automobilio saugojimo vietos, vadovas privalo patikrinti tarnybinio lengvojo automobilio techninę būklę.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                           Rita Tamašunienė