LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KertiniO valstybės telekomunikacijų centrO nuostatų IR ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS patvirtinimo

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. V-411

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ pertvarkymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 406 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 3 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Biudžetinės įstaigos Kertinio valstybės telekomunikacijų centro nuostatus;

1.2. Biudžetinės įstaigos Kertinio valstybės telekomunikacijų centro organizacinę struktūrą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                       Raimundas Karoblis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2019 m.  balandžio 30 d. įsakymu

Nr. V-411

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KERTINIO VALSTYBĖS TELEKOMUNIKACIJŲ CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Biudžetinė įstaiga Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, įsteigta tvarkyti Saugųjį valstybinį duomenų perdavimo tinklą (toliau – Saugusis tinklas) ir teikti valstybės duomenų centro paslaugas.

2.  Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (toliau – VIIVĮ), Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, krašto apsaugos ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3.  Įstaigos savininkė yra valstybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Įstaigos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM), kuri koordinuoja ir kontroliuoja Įstaigos veiklą ir sprendžia Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4.  Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą ir blanką su savo pavadinimu, savo simboliką. Įstaigos buveinė yra Pilies g. 23, Vilnius, Lietuvos Respublika.

5.  Įstaiga yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. Įstaigai finansuoti taip pat gali būti naudojamos už teikiamas paslaugas gaunamos pajamos ir kitos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

6.  Įstaigos vieši pranešimai skelbiami KAM interneto svetainėje (www.kam.lt) ir Įstaigos interneto svetainėje, o teisės aktų nustatytais atvejais – ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7.     Įstaigos nuostatus ir struktūrą tvirtina ir keičia krašto apsaugos ministras.

8.     Įstaiga įsteigta pertvarkius valstybės įmonę „Infostruktūra“.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9.  Įstaigos veiklos tikslai yra:

9.1. tvarkyti Saugųjį tinklą;

9.2. eksploatuoti valstybinius duomenų centrus.

10Įgyvendindama 9.1 papunktyje nurodytą tikslą, Įstaiga:

10.1. kuria Saugųjį tinklą, vertina Saugiojo tinklo plėtros poreikius ir teikia krašto apsaugos ministrui pasiūlymus dėl Saugiojo tinklo plėtros projektų vykdymo;

10.2. teikia KAM vadovybei siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų Saugiajam tinklui, panaudojimo;

10.3. užtikrina, kad būtų įgyvendinti Saugiojo tinklo valdytojo patvirtinti specialieji organizaciniai ir techniniai reikalavimai, taikomi Saugiajam tinklui;

10.4. administruoja Saugiojo tinklo komponentus, užtikrina jų funkcinį suderinamumą;

10.5. atlieka Saugiojo tinklo stebėseną – nuolat renka, apdoroja ir analizuoja informaciją, būtiną Saugiojo tinklo tvarkymui, saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguoja į aptiktus Saugiojo tinklo veiklos pažeidimus, trikdžius ir grėsmes, prognozuoja Saugiojo tinklo raidos tendencijas;

10.6.  organizuoja ir Saugiuoju tinklu teikia VIIVĮ nurodytas neatlygintinas standartines ir atlygintinas papildomas šias elektroninių ryšių paslaugas:

10.6.1. nustatytos spartos duomenų perdavimas Saugiojo tinklo naudotojams ir jų struktūriniams padaliniams;

10.6.2. nustatytos spartos prieiga prie viešųjų ryšių tinklų;

10.6.3. kolektyvinė apsauga kibernetinio saugumo priemonėmis;

10.6.4. sąveika su Europos Sąjungos ir jos valstybių narių institucijų valdomais informaciniais ištekliais;

10.6.5. valstybės valdomų elektroninių ryšių tinklų, kurie naudojami vykdant valstybines mobilizacines užduotis, dalių sujungimas;

10.7. užtikrina, kad Saugiuoju tinklu teikiamos elektroninių ryšių paslaugos atitiktų Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus standartinių ir papildomų Saugiojo tinklo paslaugų kiekybinius ir kokybinius rodiklius;

10.8. įgyvendina Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus institucijų prisijungimo prie Saugiojo tinklo ir atsijungimo nuo jo planus juose nustatytomis sąlygomis ir terminais;

10.9. atlieka Saugiojo tinklo naudotojų centralizuotą valdymą, analizuoja jų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą;

10.10.  užtikrina sąlygas, būtinas saugiam asmens duomenų ir valstybės institucijų valdomų informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų elektroninės informacijos perdavimui.

11.  Įgyvendindama 9.2 papunktyje nurodytą tikslą, Įstaiga:

11.1. įgyvendina Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtinus techninius reikalavimus, taikomus valstybiniams duomenų centrams;

11.2. teikia neatlygintinas valstybinių duomenų centrų paslaugas;

11.3. užtikrina, kad būtų laikomasi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos naudojimosi valstybinių duomenų centrų paslaugomis tvarkos;

11.4. įgyvendina Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus institucijų valdomų serverių ir (arba) registrų ir valstybės informacinių sistemų įrangos ir duomenų perkėlimo į valstybinius duomenų centrus planus juose nustatytomis sąlygomis ir terminais.

12.  Siekdama šių nuostatų 9 punkte nurodytų veiklos tikslų, Įstaiga rengia, dalyvauja rengiant ir pagal kompetenciją derina teisės aktų projektus.

13.  Įstaiga taip pat atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS

 

14. Įstaiga, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

14.1. bendradarbiauti su krašto apsaugos sistemos institucijomis ir jų padaliniais, taip pat pagal Įstaigos kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;

14.2. gauti iš krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų reikiamus duomenis, informaciją ir kitus dokumentus, susijusius su Įstaigos veikla;

14.3. teisės aktų nustatyta tvarka siųsti Įstaigos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, mokytis, tobulinti kvalifikacijos, stažuotis ir dalyvauti tarptautiniuose renginiuose (seminaruose, konferencijose ir pan.) užsienyje ir Lietuvoje;

14.4. teisės aktų nustatyta tvarka savo vardu sudaryti sandorius;

14.5. teikti siūlymus krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;

14.6. decentralizuotai pirkti prekes, paslaugas ir darbus;

14.7. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, taip pat kitų juridinių asmenų specialistus ir ekspertus Įstaigos sprendžiamoms problemoms nagrinėti ir sudaryti darbo grupes tam tikroms užduotims atlikti;

14.8. organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus ir kitus renginius;

14.9. Įstaiga turi ir kitų teisių, kurių jai suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15.  Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis krašto apsaugos ministro patvirtintu metiniu veiklos planu.

16.  Įstaigai vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų krašto apsaugos ministras.

17.  Kai direktoriaus laikinai nėra (atostogos, komandiruotė, liga ir kitos priežastys), jo funkcijas laikinai vykdo krašto apsaugos ministro paskirtas Įstaigos padalinio vadovas.

18.  Įstaigos padalinių vadovai yra atskaitingi Įstaigos direktoriui.

19.  Įstaigos personalą sudaro darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai).

20.  Įstaigos padalinių veikla ir vidaus tvarka reglamentuojama Įstaigos direktoriaus tvirtinamais padalinių nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, personalo pareigybių aprašymais.

21.  Įstaigos direktorius:

21.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendinti Įstaigai nustatyti veiklos tikslai ir vykdomos funkcijos bei skirtos užduotys;

21.2.  užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Įstaigos nuostatų;

21.3. atstovauja Įstaigai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose;

21.4. leidžia įsakymus, duoda nurodymus ir pavedimus, susijusius su Įstaigos veikla, ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

21.5. atsiskaito už Įstaigos veiklą krašto apsaugos ministrui;

21.6. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Įstaigos personalą ir užtikrina kitų Įstaigos personalo administravimo funkcijų vykdymą;

21.7. užtikrina Įstaigos nuostatų ir jų pakeitimų įregistravimą Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka;

21.8. derina Įstaigos metinį veiklos planą su viceministru, kuruojančiu Įstaigos veiklą, ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui;

21.9. teikia metų veiklos ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;

21.10.  pasirašo sutartis ir susitarimus su fiziniais ir juridiniais asmenimis ir užtikrina tinkamą jų vykdymą;

21.11.  pasirašo ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus pasirašyti šiame punkte nurodytus dokumentus;

21.12.  skiria užduotis Įstaigos padaliniams, nustato jų atsakomybę ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos;

21.13.  nustato Įstaigos finansų kontrolės procedūras ir užtikrina, kad būtų laikomasi šių procedūrų;

21.14.  užtikrina efektyvų ir skaidrų biudžetinių lėšų, taip pat iš kitų finansavimo šaltinių teisėtai gautų lėšų ir materialinių išteklių, skirtų Įstaigai aprūpinti ir išlaikyti, naudojimą, ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą, duomenų, reikalingų finansinei atskaitomybei sudaryti ir finansams valdyti, teisingumą ir jų tinkamą pateikimą buhalterinę apskaitą atliekančiam padaliniui;

21.15.  vykdo kitas pavestas funkcijas ir KAM vadovybės nurodymus.

22.  Įstaigos direktorius atsako už:

22.1. įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą organizuojant ir koordinuojant Įstaigos veiklą;

22.2. Įstaigos veiklos planavimą ir organizavimą, nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą;

22.3. korupcijos prevenciją Įstaigoje;

22.4. Įstaigos disponuojamos įslaptintos informacijos apsaugą;

22.5. Įstaigos vidaus tvarką ir personalo drausmę;

22.6. efektyvų ir skaidrų lėšų ir materialinių išteklių, skirtų Įstaigai aprūpinti ir išlaikyti, neviršijant sąmatoje patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, naudojimą;

22.7. efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą.

 

V SKYRIUS

VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

23.  Įstaigos metinių veiklos planų įgyvendinimas kontroliuojamas krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

24.  Įstaigai skirtos lėšos naudojamos teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti.

25.  Įstaigos finansų kontrolė atliekama vadovaujantis Įstaigos direktoriaus patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis.

26.  Įstaigos vidaus auditą atlieka KAM Centralizuotas vidaus audito departamentas.

27.  Įstaigos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

28.  Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.  Įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

30.  Įstaigai teismuose, ikiteisminėse ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose atstovauja ir visus procesinius veiksmus atlieka KAM.

____________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2019 m. balandžio 30d

įsakymu Nr. V-411