LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2016 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-16 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 4.2 YPATINGO ATVEJO „UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. PMIF-4.2-V-01 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. A1-627

Vilnius

 

P a k e i č i u  Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF‑4.2‑V‑01, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. A1-16 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-01 patvirtinimo“:

1. Papildau 2.11 papunkčiu:

2.1.1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr. 682 „Dėl Afganistano Islamo Respublikos piliečių perkėlimo į Lietuvos Respubliką ir apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje“ (toliau – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 682);“.

2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Pagal PFSA teikiamas projektas turi prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 628 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 682 1 punkto nuostatų įgyvendinimo, t. y. projektu turi būti prisidedama prie užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją.

3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Ypatingo atvejo tikslas – prisidėti prie atsakomybės pasidalijimo tarp Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių, siekiant padėti ES valstybėms narėms geriau spręsti problemas, kylančias dėl išimtinio spaudimo jų prieglobsčio ir migracijos sistemoms, kurį lemia didelis staigus trečiųjų šalių piliečių antplūdis į jų teritorijas, ir užtikrinti humanitarinį asmenų perkėlimą, jeigu jiems gresia pavojus.“

4. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Projekto veikloms netaikomi teritorijos ribojimai.“

5. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Tikslinės grupės asmenys yra trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 628 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 682, yra perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš kitos ES valstybės narės.“

6. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Projekto vykdytojui nepasiekus PMIF programos rodiklio, nurodyto PFSA 20 punkte, privalomos pasiekti reikšmės, projektui skiriamo finansavimo lėšų suma gali būti mažinama projekto sutartyje nustatytos tinkamų finansuoti išlaidų sumos ir PFSA 20 punkte nurodyto PMIF programos rodiklio privalomos pasiekti reikšmės santykiu už kiekvieną tikslinės grupės asmenį.“

7. Papildau 27 punkto lentelę 3.71 papunkčiu:

3.71. tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 18 punkte, kelionių ir su jomis susijusios būtinos išlaidos (pvz.: lėktuvo bilietų, vidaus kelionių, gyvenamojo ploto nuomos, skiepų, ryšių, maitinimo ir kt.);“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                    Monika Navickienė