r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D.

SPRENDIMO NR. T-203(E) „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 2 d. Nr. T-190(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Akmenės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-203(E) „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais), 4.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

4.1. teikiantiems paramą (piniginėmis lėšomis, turtu, suteiktomis paslaugomis, darbais) su sportu, švietimu ir kultūra susijusioms Savivaldybės biudžetinių įstaigų veikloms bei nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms Akmenės rajone. Paramos teikėjams gali būti teikiama iki 50 % suteiktos paramos dydžio mokesčio lengvata.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Mitrofanovas