VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1-318 „DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 1-230

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisykles, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-318 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ ir jų 3 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                Neringa Ulbaitė

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

3 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVOJINGO PRODUKTO

 

20___m. _____________ ___ d. Nr. ________________

__________________

(surašymo vieta)

 

Aš, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ______________________________________

________________________________________________________________________________

(sprendimą surašiusio valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________________, patikrinęs

________________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas, telefonas, įmonės kodas)

________________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo vardas ir pavardė; patikrinimo akto data ir registracijos numeris)

produktą ______________________________________________________________________________

(ne maisto gaminio ar paslaugos pavadinimas)

identifikavimo duomenys (tipas/ modelio numeris)_______________________________________

trumpas produkto aprašymas_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

pagaminimo data _________________________________________________________________

gamintojo ar paslaugos teikėjo pavadinimas ir adresas_____________________________________

________________________________________________________________________________

ne maisto gaminio kilmės šalis_______________________________________________________

atitikties produktų saugos reikalavimams įrodymas _______________________________________

_________________________________________________________________________________

importuotojas ir jo adresas___________________________________________________________

platintojas (-ai) ir jo (-ų) adresas (-ai)___________________________________________________

________________________________________________________________________________

kiekis (vienetai, masė, tūris)__________________________________________________________

partijos (siuntos) numeris ir kiti duomenys______________________________________________

sąskaitos faktūros data ir numeris_____________________________________________________

krovinio važtaraščio data ir numeris____________________________________________________

kiti dokumentai___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

vadovaudamasis__________________________________________________________________

(nurodyti produkto saugos įvertinimo, patikrinimo ir kontrolės medžiagą, valstybinės produktų saugos ekspertizės dokumento pavadinimą, datą ir registracijos numerį)

____________________________________________________________________ rezultatais,

 

nustačiau, kad šis produktas yra pavojingas, t. y.______________________________________

_____________________________________________________ (nurodyti teisės akto pavadinimą,

_______________________________________________________________________________

priėmimo datą, straipsnio/punkto reikalavimus, kurio produktas neatitinka, o jei produkto saugą reglamentuojančio

______________________________________________________________________________

teisės akto nėra, nurodyti produkto nesaugumo požymius)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais bei siekdamas, kad produktas nepatektų vartotojams,

n u s p r e n d ž i u ______________________________________________________________________

(uždrausti produkto tiekimą į rinką; įpareigoti gamintoją, įgaliotą atstovą, importuotoją, platintoją, paslaugos teikėją

________________________________________________________________________________

pavojingą produktą pašalinti iš rinkos; įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką; nurodyti, kad

________________________________________________________________________________

pavojingas produktas būtų sugrąžintas iš vartotojų ir sunaikintas atitinkamomis sąlygomis)

________________________________________________________________________________

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė data.

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas __________________ apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

_______________________ _______________________ _________________________

(pareigos)                                     (parašas)                              (vardas ir pavardė)                    

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau___________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas (įgaliotas asmuo)

____________________

(pareigos)

____________________

(parašas)                   

____________________

(vardas ir pavardė)      

____________________

(data)