Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 447 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 20  d. Nr. 1086

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 2 dalimi, 7 straipsnio 1 dalimi, 8 straipsnio 3 dalimi ir 9 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindama 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 4 tomas, p. 372) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/22/ES (OL 2013 L 158, p. 356), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti 2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.3. Lietuvos transporto saugos administraciją;“.

1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą ir 9 punktą išdėstyti taip:

9. Kelių naudotojo mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal transporto priemonės registravimą patvirtinančiame dokumente nurodytą didžiausiąją leidžiamąją transporto priemonės masę ir (ar) sėdimųjų vietų skaičių. Transporto priemonių klasifikavimas ir kodai nurodyti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus.“

1.4. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą:

1.4.1. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Mokestį apskaičiuoja ir už jo apskaičiavimo teisingumą atsako leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduodantys Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) darbuotojai.“

1.4.2. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Jeigu nustatoma, kad transporto priemonės matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis: ilgį – daugiau kaip 1 metru, aukštį – daugiau kaip 10 centimetrų, plotį – daugiau kaip 9 centimetrais, ir (ar) ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip   0,6 tonos, ir (ar) bendroji masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 tona, o valdytojas neturi leidimo, mokestį už nuvažiuotą visą maršrutą apskaičiuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija.“

1.4.3. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Per klaidą sumokėjus mokestį, jį permokėjus, panaikinus leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, kai gali būti sugrąžintas sumokėtas mokestis, transporto priemonės ar jų junginio valdytojo prašymu Lietuvos automobilių kelių direkcija išduoda pažymą, kurioje nurodoma grąžintina mokesčio suma ir jos grąžinimo priežastys. Pažymoje nurodytą sumą pagal transporto priemonės ar jų junginio valdytojo rašytinį prašymą Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko, nustatyta tvarka grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.“

1.5. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą:

1.5.1. Papildyti 2.1.7 papunkčiu:

2.1.7. Jeigu tiksli kelių projekto įgyvendinimo darbų kaina parinkus kelių projekto įgyvendinimo rangovą yra mažesnė arba didesnė už Aprašo 2.1.2 papunktyje nustatyta tvarka Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateiktame pasiūlyme nurodytą preliminarią kelių projekto vertę, tuomet šalių (Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir fizinio ar juridinio asmens, pageidaujančio perduoti tikslinių lėšų kelių projektui įgyvendinti) finansiniai įsipareigojimai yra proporcingai mažinami arba didinami išlaikant Aprašo 2.1.4 papunktyje nurodytoje sutartyje nustatytą procentinį kiekvienos šalies finansavimo santykį. Šioje sutartyje turi būti numatomos šalių teisės ir pareigos, kurios atsiras šiame papunktyje nustatyta tvarka nustačius tikslią kelių projekto įgyvendinimo darbų kainą.“

1.5.2. Pakeisti 2.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.1. Kai nenurodomas konkretus valstybinės reikšmės kelių juostoje esantis kelių objektas, siūlomas projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) neįsigyjant naujų žemės sklypų, naudojamos Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytam tikslui.“

1.5.3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Programos finansavimo lėšos naudojamos valstybinės reikšmės keliams Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms reikmėms.“

1.5.4. Pakeisti 8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.1. Už lėšų naudojimą, projektų, sąmatų ir techninių dokumentų rengimą, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą atsako savivaldybės, valstybinių miškų, valstybės saugomų teritorijų keliuose – atitinkamų institucijų vadovai, o pasienio ir privažiuojamuosiuose prie krašto apsaugos objektų keliuose – šių kelių valdytojai ir (ar) atitinkamų institucijų vadovai.“

1.5.5. Pakeisti 8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.2. Programos finansavimo lėšos naudojamos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytoms reikmėms.“

1.5.6. Pakeisti 8.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.4. Už Programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti lėšomis finansuojamų objektų projektų, sąmatų ir techninių dokumentų parengimą, projektų ekspertizę, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, atliktų darbų priėmimą, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą ir lėšų tikslinį naudojimą, atsiskaitymą su rangovu atsako savivaldybės ir institucijos, kurioms skirtos Programos finansavimo lėšos iš rezervo.“

1.6. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti tvarkos aprašą ir 1 punktą išdėstyti taip:

1. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato keleivių ir transporto priemonių, nurodytų Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje (toliau – keleiviai ir transporto priemonės), perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilietų kainos kompensavimo ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudų kompensavimo tvarką.“

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.1, 1.3, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.5 ir 1.6 papunkčiai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis