LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2019 M. spalio 30 D. ĮSAKYMO NR. 4-617 „DĖL finansinės nuomos (lizingo) GARANTIJŲ TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 7 d. Nr. 4-800

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-617 „Dėl Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reguliuoja garantijų institucijos – uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Bendrovė) – garantijų Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms (toliau – finansinės nuomos (lizingo) bendrovė) teikimo ir įsipareigojimų pagal suteiktas finansinės nuomos (lizingo) garantijas (toliau – finansinės nuomos (lizingo) garantija arba garantija) bei pagalbos garantijas vykdymo sąlygas bei tvarką.“

2. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. Bendrovės garantuota finansinės nuomos (lizingo) dalis finansinės nuomos (lizingo) sumos dalis, kurios grąžinimą garantijos gavėjui užtikrina Bendrovė, kai yra įvykdytos ir dokumentais pagrįstos visos garantijos suteikimo sąlygos, nurodytos garantijoje ir Bendrovės sprendime dėl garantijos suteikimo, ir kuri finansinės nuomos (lizingo) garantijos atveju mažėja finansinės nuomos (lizingo) gavėjui sumokant finansinės nuomos (lizingo) sumos dalį.“

3. Papildau 2.31 papunkčiu:

2.31. Didelė įmonė – įmonė, kuri atskirai ar kartu su savo partnerinėmis įmonėmis ir susijusiomis įmonėmis atitinka bent vieną iš šių sąlygų: joje (jose) dirba ne mažiau kaip 250 darbuotojų; jos (jų) balanse nurodyto turto vertė yra ne mažesnė kaip 43 000 000 Eur (keturiasdešimt trys milijonai eurų) ir metinės pajamos yra ne mažesnės kaip 50 000 000 Eur (penkiasdešimt milijonų eurų); arba įmonė, kurios kapitale Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nustatytais dydžiais ir tvarka dalyvauja valstybė ir (arba) savivaldybė. Partnerinės įmonės, susijusios įmonės suprantamos, valstybės ir (arba) savivaldybės dalyvavimo įmonės kapitale dydis, būdai ir įmonių rodikliai (darbuotojų skaičius, balanse nurodyto turto vertė, metinės pajamos) skaičiuojami taip, kaip nustatyta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.“

4. Pakeičiu 2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.12. Finansinės nuomos (lizingo) gavėjas – ūkio subjektas, sudaręs finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl turto įsigijimo finansinės nuomos (lizingo) būdu, kai finansinės nuomos (lizingo) dalies grąžinimą užtikrina Bendrovės suteikta garantija ar pagalbos garantija.“

5. Papildau 2.181 papunkčiu:

2.181. Pagalbos garantija – garantijos gavėjui Bendrovės suteikiama finansinės nuomos (lizingo) garantija už finansinės nuomos (lizingo) gavėjui, kuris nukentėjo nuo Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą (toliau – karas) sukeltos krizės, naujai teikiamą finansinę nuomą (lizingą).“

6. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Pagal Nuostatus Bendrovė teikia finansinės nuomos (lizingo) garantijas tik už finansinės nuomos (lizingo) gavėjus, kurie pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą atitinka SVV subjekto apibrėžtyje nustatytus reikalavimus ir kuriems netaikomi de minimis pagalbos teikimo apribojimai, įtvirtinti 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) 2020/972, o pagalbos garantijas teikia vadovaujantis 2022 m. kovo 23 d. Komisijos komunikato Nr. 2022/C 131 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ (toliau – Komunikatas) 1.4, 2.2 ir 3 skirsnių nuostatomis ir 2022 m. birželio 2 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 3742 final „Valstybės pagalba SA.102772 (2022/N) – Lietuva. Individualios garantijos paskoloms ir finansinei nuomai (lizingui)“.“

7. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Bendrovės įsipareigojimų pagal suteiktas finansinės nuomos (lizingo) garantijas ir pagalbos garantijas įvykdymą garantuoja valstybė. Bendrovės teikiamos finansinės nuomos (lizingo) garantijos ir pagalbos garantijos prilyginamos valstybės garantijai.“

8. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Pagal Nuostatus suteikiamos finansinės nuomos (lizingo) garantijos yra de minimis pagalba, kuriai teikti ir skaičiuoti taikomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013. Pagal Nuostatus Bendrovės teikiamos pagalbos garantijos yra valstybės pagalba, kurios teikimui taikomos Komunikato ir Europos Komisijos sprendimo nuostatos.“

9. Papildau 16.31 papunkčiu:

16.31. finansinės nuomos (lizingo) gavėjui ir jo naudos gavėjui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojamos finansinės nuomos (lizingo) lėšos, nėra taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės), kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury)), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė;“.

10. Papildau 16.32 papunkčiu:

16.32. finansinės nuomos (lizingo) gavėjas atitinka minimalių patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama pagal viešai paskelbtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją, skelbiamą interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija;“.

11. Pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1. jei finansinės nuomos (lizingo) gavėjas vykdo veiklą bet kurioje iš šių sričių: finansinių paslaugų teikimo, draudimo (veiklos kodai pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinto Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) 64–66 skyrius), spirito distiliavimo, rektifikavimo ir maišymo (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 11.01 klasę), alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 46.34.10 poklasį), ginklų ir šaudmenų gamybos ir (ar) jų specializuotos mažmeninės prekybos (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 25.4 grupę ir 47.78.30 poklasį), tabako gaminių gamybos ir (ar) jų didmeninės prekybos (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 12 skyrių ir 46.35 klasę), azartinių lošimų ar lažybų organizavimo (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių), taip pat Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnyje nurodytose srityse. Jeigu finansinės nuomos (lizingo) gavėjas vykdo šiame Nuostatų papunktyje minėtą veiklą ir kitą veiklą, kuriai gali būti teikiama finansinės nuomos (lizingo) garantija, jis turi užtikrinti, kad finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigytas turtas nebus naudojamas pirmiau minėtai veiklai vykdyti. Priešingu atveju, t. y. finansinės nuomos (lizingo) gavėjui negalint užtikrinti (atskirti), kad finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigytas turtas nebus naudojamas ribojamai veiklai vykdyti, finansinės nuomos (lizingo) garantija nesuteikiama;“.

12. Papildau 17.3 papunkčiu:

17.3. jei finansinės nuomos (lizingo) gavėjas nėra pateikęs valstybės įmonei Registrų centrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio už praėjusius finansinius metus, kai tokia prievolė nustatyta pagal jo veiklai taikytinus teisės aktus.“

13. Papildau IV1 skyriumi:

IV1 SKYRIUS

REIKALAVIMAI, TAIKOMI PAGALBOS GARANTIJOMS IR BENDROVĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL SUTEIKTAS PAGALBOS GARANTIJAS VYKDYMUI

 

311. Bendrovės teikiamai pagalbos garantijai taikomi Nuostatų I–IV ir V skyriuose nustatyti bendrieji reikalavimai, kiek jie neprieštarauja šiame Nuostatų skyriuje nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

312. Pagalbos garantijos teikimo reikalavimai:

312.1. pagalbos garantijos gali būti suteikiamos, jei finansinės nuomos (lizingo) gavėjas yra SVV subjektas arba didelė įmonė;

312.2. finansinės nuomos (lizingo) gavėjas turi būti nukentėjęs nuo karo sukeltos krizės. Laikoma, kad finansinės nuomos (lizingo) gavėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei:

312.2.1. finansinės nuomos (lizingo) gavėjo prekių ar paslaugų importas ar eksportas sutriko dėl karo sukeltos krizės (importo arba eksporto dalis su Ukraina, Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika bendrai sudaro ne mažiau kaip 25 procentus nuo bendros finansinės nuomos (lizingo) gavėjo importo arba eksporto (įskaitant ir su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis) dalies nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.). Atitiktis šiame papunktyje nurodytiems reikalavimams vertinama pagal Bendrovės gautus duomenis apie importo, eksporto apimtis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir (ar) Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) gavėjo pateiktus duomenis apie importo, eksporto apimtis (jei finansinės nuomos (lizingo) gavėjas nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas); arba

312.2.2. finansinės nuomos (lizingo) gavėjo sąnaudos kurui, elektrai ir dujoms sudaro ne mažiau kaip 3 procentus finansinės nuomos (lizingo) gavėjo išlaidų. Išlaidų dydis nustatomas vadovaujantis finansinės nuomos (lizingo) gavėjo metinių finansinių ataskaitų rinkinio, patvirtinto 2021 m., duomenimis; ir

312.2.3. finansinės nuomos (lizingo) gavėjas neturi arba yra nutraukęs prekybinius įsipareigojimus su Rusijos Federacijos ir (ar) Baltarusijos Respublikos fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 30 d. ir ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Bendrovės garantijos gavėjo prašymo suteikti pagalbos garantiją pateikimo Bendrovei dienos;

312.3. teikiant pagalbos garantiją, netaikomi Nuostatų 3, 5, 13, 14, 15, 21, 22 punktuose ir 16.1, 16.4, 17.2.2 papunkčiuose įtvirtinti reikalavimai;

312.4. didžiausia garantuojamos finansinės nuomos (lizingo) suma vienam finansinės nuomos (lizingo) gavėjui apskaičiuojama vadovaujantis vienu iš šių būdų, atsižvelgiant į tai, kuris yra tinkamesnis finansinės nuomos (lizingo) gavėjui:

312.4.1. finansinės nuomos (lizingo) suma negali viršyti 15 procentų finansinės nuomos (lizingo) gavėjo vidutinio metinio pardavimo pajamų dydžio, skaičiuojant už 3 (trejus) paskutinius pasibaigusius finansinius metus. Galimas finansinės nuomos (lizingo) sumos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenimis; arba

312.4.2. finansinės nuomos (lizingo) suma negali viršyti 50 procentų finansinės nuomos (lizingo) gavėjo energijos, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, sąnaudų, patirtų per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių iki prašymo suteikti pagalbos garantiją pateikimo mėnesio, sumos. Galimas finansinės nuomos (lizingo) sumos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis finansinės nuomos (lizingo) gavėjo pateiktais energijos sąnaudų patyrimą pagrindžiančiais dokumentais;

312.5. jei vienam finansinės nuomos (lizingo) gavėjui yra suteikiamos ir (ar) suteiktos kelios pagalbos garantijos, bendra pagalbos garantijų suma, atsižvelgiant į suteiktų pagalbos garantijų įsipareigojimų faktinius dydžius (likučius), negali viršyti 10 000 000 Eur (dešimt milijonų eurų) ir 312.4 papunktyje nurodytos didžiausios garantuojamos finansinės nuomos (lizingo) sumos vienam finansinės nuomos (lizingo) gavėjui;

312.6. pagalbos garantijos trukmė negali viršyti 72 mėnesių.

313. Pagalbos garantija negali būti teikiama, jei finansinės nuomos (lizingo) gavėjui ar jo dalyviams taikomos Europos Sąjungos sankcijos reaguojant į karą, kaip nustatyta Komunikato 33 punkte. Informacija apie Europos Sąjungos taikomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai skelbiamos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt/sankcijos.

314. Pagalbos garantija negali būti teikiama, jei finansinės nuomos (lizingo) gavėjas vykdo šių sektorių veiklą: žemės ūkio (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 01 skyrių), žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 grupes ir 10.81, 10.82 klases), miškininkystės (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 02 skyrių), taip pat žuvininkystės (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 03.1, 10.2 grupes) ir akvakultūros (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 03.2 grupę).

315. Pagal suteikiamą pagalbos garantiją Bendrovės atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 90 procentų (imtinai) suteikiamos finansinės nuomos (lizingo) sumos. Bendrovės garantijos suma ir Bendrovės atsakomybės limitas konkrečios finansinės nuomos (lizingo) atveju nustatomi atsižvelgiant į Bendrovės garantijos gavėjo prašomą taikyti atsakomybės limitą, garantuojamos finansinės nuomos (lizingo) sąlygas, finansinės nuomos (lizingo) gavėjo ir jo vykdomo projekto riziką, garantijos, kaip finansinės nuomos (lizingo) grąžinimo užtikrinimo būdo, poreikį ir kitų finansinės nuomos (lizingo) grąžinimo užtikrinimo būdų vertę.

316. Už pagalbos garantijos suteikimą Bendrovei mokamas ne mažesnis kaip Komunikato 47 punkte nustatytas pagalbos garantijos atlyginimas. Pagalbos garantijai taikomą atlyginimo dydį Bendrovė skelbia savo interneto svetainėje www.invega.lt.

317. Pagalbos garantijų atveju Bendrovė garantijos gavėjui garantuoja pagalbos garantija užtikrinamos finansinės nuomos (lizingo) sumos dalies sumokėjimą finansinės nuomos (lizingo) gavėjo nemokumo ar veiklos nutraukimo atveju. Pagal suteikiamą pagalbos garantiją Bendrovės atsakomybė yra subsidiari. Garantijos išmoka pagal suteiktą pagalbos garantiją mokama garantijos gavėjui, jei finansinės nuomos (lizingo) gavėjas negrąžino finansinės nuomos (lizingo) sumos dalies ir garantijos gavėjui jos nepavyko (ar dėl objektyvių priežasčių tikėtina, kad nepavyks) išsiieškoti iš finansinės nuomos (lizingo) gavėjo, išsimokėtinai finansuojamo turto ir finansinės nuomos (lizingo) gavėjo (įskaitant ir atvejus, kai išsimokėtinai finansuojamas turtas yra sunaikintas, dingęs ir garantijos gavėjas neturi galimybių išsimokėtinai finansuojamo turto atsiėmimo patvirtinti turto priėmimo–perdavimo aktu ir dėl išsimokėtinai finansuojamo turto dingimo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiasi į teisėsaugos organus ir gauna patvirtinimą, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas) pateiktų finansinės nuomos (lizingo) sumos grąžinimą užtikrinančių priemonių. Nuostolius dėl negrąžintos finansinės nuomos (lizingo) sumos proporcingai dengia garantijos gavėjas ir Bendrovė.  Finansinės nuomos (lizingo) gavėjui grąžinus dalį finansinės nuomos (lizingo) sumos, šia suma proporcingai sumažinama pagalbos garantija užtikrinta ir neužtikrinta finansinės nuomos (lizingo) dalis.

318. Tos pačios finansinės nuomos (lizingo) sumos atžvilgiu pagal Nuostatus teikiamos pagalbos garantijos negali būti sumuojamos su pagalba, teikiama pagal Komunikato 2.3 skirsnį, ir atvirkščiai, arba su pagalba, teikiama pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato Nr. 2020/C 91 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais 3.2 arba 3.3 skirsnį. Pagalbos garantijos skirtingoms finansinėms nuomoms (lizingui), teikiamoms pagal Nuostatus, gali būti sumuojamos, jei bendra finansinės nuomos (lizingo) suma vienam pagalbos gavėjui neviršija Nuostatų 312.4 papunktyje nustatytų viršutinių ribų. Kartu pagalbos gavėjas gali pasinaudoti keliomis Komunikato 2.2 skirsnyje nurodytomis priemonėmis, jeigu bendra finansinės nuomos (lizingo) suma vienam pagalbos gavėjui neviršija Nuostatų 312.4 papunktyje nustatytų viršutinių ribų.

319. Pagalbos garantijos teikiamos iki 2022 m. gruodžio 31 dienos.“

14. Papildau 321 punktu:

321. Bendrovė užtikrina su Nuostatų įgyvendinimu ir Bendrovės garantijų suteikimu susijusių dokumentų saugojimą vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio nuostatomis, o su Nuostatų įgyvendinimu ir pagalbos garantijų suteikimu susijusių dokumentų saugojimą – vadovaudamasi Komunikato 56 punkto nuostatomis.“

15. Papildau 322 punktu:

322. Duomenų valdytojas – Bendrovė, juridinio asmens kodas 110084026, buveinės adresas – Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, tel. (8 5) 210 7510, el. paštas info@invega.lt (duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenu.apsauga@invega.lt,  tel. (8 5) 210 7511), tvarko su Nuostatų reikalavimų įgyvendinimu susijusius asmens duomenis. Kai finansinės nuomos (lizingo) gavėjas yra verslininkas, kaip ši sąvoka apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, tvarkomi šie finansinės nuomos (lizingo) gavėjo kartu su prašymu dėl finansinės nuomos (lizingo) garantijos ar pagalbos garantijos suteikimo pateikti asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie asmens gaunamas pajamas, finansinius įsipareigojimus, kreditingumo istorija, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, išsilavinimas, pareigos ir profesinė patirtis, gyvenamosios vietos adresas, elektroninis paštas, telefono numeris, valdomų įmonių pavadinimai, kapitalo ar balsavimo teisių dalis, sąsajos su kitais juridiniais asmenimis. Kai finansinės nuomos (lizingo) gavėjas yra įmonė, tvarkomi šie finansinės nuomos (lizingo) gavėjo kartu su prašymu dėl finansinės nuomos (lizingo) garantijos ar pagalbos garantijos suteikimo pateikti asmens duomenys: finansinės nuomos (lizingo) gavėjo kontaktinio asmens finansavimo gavimo klausimais vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, finansinės nuomos (lizingo) gavėjo vadovo ir finansinės nuomos (lizingo) gavėjo dalyvių vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninis paštas, telefono numeris, finansinės nuomos (lizingo) gavėjo dalyvio valdomų įmonių pavadinimai, kapitalo ar balsavimo teisių dalis, sąsajos su kitais juridiniais asmenimis. Tais atvejais, kai finansinės nuomos (lizingo) sandoris užtikrinamas fizinio asmens suteikiamais pirmaeiliais finansinės nuomos (lizingo) grąžinimo užtikrinimo būdais, tvarkomi pirmaeilį finansinės nuomos (lizingo) grąžinimo užtikrinimą suteikusio fizinio asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie gaunamas pajamas, finansinius įsipareigojimus ir turimą turtą. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtinta duomenų valdytojui taikoma teisine prievole ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti teisėtą valstybės pagalbos finansinės nuomos (lizingo) gavėjui teikimą, įvertinus ir nustačius finansinės nuomos (lizingo) gavėjo atitiktį Nuostatų reikalavimams, ir atlikti su nurodyto tikslo įgyvendinimu susijusius veiksmus: tikrinti finansinės nuomos (lizingo) gavėjo pateiktos informacijos tikrumą, tvarkyti Bendrovės suteiktų garantijų, pagalbos garantijų apskaitą, Bendrovės suteiktų garantijų, pagalbos garantijų portfelio rizikingumo vertinimą, rengti statistines ataskaitas dėl suteiktų Bendrovės garantijų, pagalbos garantijų, registruoti ir viešinti suteiktą valstybės pagalbą, finansuojamus projektus, atlikti Bendrovės suteiktų garantijų, pagalbos garantijų auditą, vykdyti finansinės nuomos (lizingo) gavėjų nuomonės apie Bendrovės suteiktas garantijas, pagalbos garantijas apklausas. Bendrovė audito tikslais ir esant Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos institucijų (Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir kitų valstybinių institucijų) paklausimui pateiks asmens duomenis kompetentingoms institucijoms. Su Nuostatų reikalavimų įgyvendinimu susiję asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi ir saugomi 10 metų nuo paskutinio dokumento dėl Bendrovės garantijos, pagalbos garantijos suteikimo gavimo dienos. Duomenų subjektas gali kreiptis į Bendrovę ir įgyvendinti šias Reglamente (ES) Nr. 2016/679 įtvirtintas teises: teisę būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenimis; teisę reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis; teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisę būti pamirštam“); teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi vadovaujantis Bendrovės generalinio direktoriaus patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje taisyklėmis. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Bendrovės interneto svetainės www.invega.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“. Bendrovės veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto teises, duomenų subjektas arba duomenų subjekto atstovas turi teisę skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.“

16. Papildau 323 punktu:

323. Bendrovė Ekonomikos ir inovacijų ministerijai el. paštu pateikia informaciją apie kiekvieną pagalbos garantiją, viršijančią 100 000 Eur (vieną šimtą tūkstančių eurų) ir suteiktą pagal Komunikatą, per 30 kalendorinių dienų nuo pagalbos garantijos suteikimo dienos. Šią Bendrovės valdytojo pateiktą informaciją Ekonomikos ir inovacijų ministerija privalo paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency per 12 mėnesių nuo pagalbos garantijos suteikimo dienos.“

17. Papildau 324 punktu:

324. Bendrovė atsakinga už suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registravimą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo.“

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                       Aušrinė Armonaitė