VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ KONSULTAVIMO VALSTYBINĖJE ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOJE

 

2018 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 22.3-192

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 361 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 363 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, 15 punktu:

n u s t a t a u, kad:

1.            Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) ūkio subjektams teikia konsultacijas (apibendrintas ar individualaus pobūdžio paaiškinimas, nuomonė, rekomendacija, kaip taikytini VATESI kompetencijai priskirti teisės aktai, kuris nėra laikomas oficialiu norminiu teisės akto aiškinimu ir neturi teisės akto galios), kurios skirstomos į šias rūšis:

1.1.         patvirtinta rašytinė konsultacija – tai VATESI viršininko patvirtintas ar pasirašytas atsakymas į prašymą suteikti konsultaciją arba VATESI iniciatyva ūkio subjektui pateiktas VATESI viršininko patvirtintas arba pasirašytas kitas dokumentas, kuriame suteikiama konsultacija;

1.2.         viešai paskelbta konsultacija – tai VATESI interneto svetainėje ar kitose visuomenės informavimo priemonėse paskelbta rašytinė konsultacija, pateikta VATESI iniciatyva arba atsakant į prašymą suteikti konsultaciją;

1.3.         rašytinė konsultacija – tai asmenų, dirbančių VATESI, konsultacija, pateikta jų tarnybiniu elektroniniu paštu;

1.4.         konsultacija žodžiu – tai asmenų, dirbančių VATESI, konsultacija, pateikta žodžiu (tiesiogiai (pavyzdžiui, susitikimo metu), telefonu, garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis);

2.            VATESI ūkio subjektų prašymai suteikti konsultacijas priimami:

2.1.         VATESI interneto svetainėje paskelbtais būdais ir kontaktais;

2.2.         valstybine, anglų ir rusų kalbomis;

3.            VATESI konsultacijos ūkio subjektams VATESI teikiamos šia tvarka:

3.1.         patvirtintose rašytinėse konsultacijose ir viešai paskelbtose konsultacijose nurodoma konsultacijos rūšis, konsultacijos teikimo teisinis pagrindas, data ir tai, kad ši konsultacija nėra oficialus norminis teisės akto aiškinimas ir neturi teisės akto galios;

3.2.         ūkio subjektams pageidaujant ir iš anksto nustačius konsultacijos temą, susitikimo vietą, laiką ir kitas organizacinio pobūdžio detales, VATESI gali teikti konsultacijas susitikimų su ūkio subjektais metu. VATESI taip pat gali savo iniciatyva organizuoti susitikimus su ūkio subjektais, siekdama suteikti konsultacijas. Susitikimų metu suteiktos konsultacijos, kurios įforminamos protokolu, laikomos rašytinėmis konsultacijomis, o tuo atveju, kai protokolą pasirašo VATESI viršininkas – patvirtintomis rašytinėmis konsultacijomis. Susitikimų, kurių metu suteikiamos konsultacijos įforminamos protokolu, protokolai, taip pat kiti rašytiniai dokumentai, kuriuose suteikiamos konsultacijos, kurie parengiami tuo atveju, kai konsultacija negali būti nurodoma susitikimo protokole, turi būti pateikti ūkio subjektams ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo susitikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų terminui Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, 26 punkte nurodyta tvarka;

3.3.         tais atvejais, kai konsultacija aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto konsultacija ar kitu individualiu administraciniu aktu arba teismo sprendimu buvo pripažinta kaip neatitinkanti teisės aktų reikalavimų (klaidinga) ir šie dokumentai ūkio subjektui šių subjektų nėra pateikiami, VATESI patikslintą konsultaciją ir informaciją apie tai, kad buvo suteikta klaidinga patvirtina rašytinė ar viešai paskelbta konsultacija, pateikia ūkio subjektui tokiu pačiu būdu, kaip konsultacija buvo suteikta, išskyrus konsultacijas, suteiktas susitikimų su ūkio subjektais metu, ne vėliau nei per 20 darbo dienų nuo šiame papunktyje nurodytų aplinkybių atsiradimo. Konsultacijų, suteiktų susitikimų su ūkio subjektais metu, atveju šiame papunktyje nurodyta informacija ūkio subjektams, dalyvavusiems susitikime, pateikiama raštu ne vėliau nei per 20 darbo dienų nuo šiame papunktyje nurodytų aplinkybių atsiradimo;

3.4.         kiek nenurodyta šio įsakymo 3.1–3.3 papunkčiuose, konsultacijos ūkio subjektams teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                             Michail Demčenko