LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 49, 591 IR 206 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-964

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) atliekant parlamentinę kontrolę, išklausyti ministerijų, kitų valstybės institucijų informaciją ir pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti teisės aktai; prireikus teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms komiteto išvadas, pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas; kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Seimo nutarimai, kaip laikomasi šiuose teisės aktuose nustatytų jų įgyvendinimo terminų, stebėti ir vertinti, kaip atsižvelgiama į komiteto pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas; savo iniciatyva arba Seimo pavedimu atlikti atskirų problemų parlamentinius tyrimus ir pateikti Seimui, prireikus – ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms komiteto išvadas, pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas; teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų reikiamus duomenis, dokumentus ir kitokią atliekant parlamentinę kontrolę reikalingą medžiagą; išklausyti Seimui atskaitingų valstybės institucijų veiklos metines ataskaitas ir prireikus pateikti Seimui ir (ar) kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms komiteto išvadas, pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas;“.

 

2 straipsnis. 591 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 591 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) atlikti Valstybės kontrolės, valstybės įmonės Turto banko, Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijų įgyvendinimo efektyvumo parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų veiklos gerinimo, dalyvauti rengiant su tuo susijusius įstatymų projektus;“.

2. Pakeisti 591 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) rengti, svarstyti ir teikti Seimui nutarimo dėl Valstybės kontrolės finansinio audito projektą, išklausyti valstybės kontrolieriaus Seimui pateiktą Valstybės kontrolės veiklos ataskaitą;“.

 

3 straipsnis. 206 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 206 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

206 straipsnis. Vyriausybės narių ir valstybės institucijų vadovų ataskaitos

1. Seimo reikalavimu Vyriausybė arba atskiri ministrai turi atsiskaityti Seime už savo veiklą.

2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos ir kitų valstybės institucijų vadovams, kuriuos skiria Seimas arba kurių paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, išskyrus teismus.

3. Pakviestieji atsako į Seimo narių klausimus, pateikia kitą informaciją apie savo ir jiems pavaldžių institucijų veiklą.

4. Sudarant savaitės Seimo posėdžių darbotvarkės projektą, nustatoma, kurie valstybės institucijų vadovai tą savaitę atsakys į Seimo narių klausimus ar paklausimus.

5. Valstybės institucijų vadovai, kuriuos skiria Seimas arba kurių paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, kasmet (paprastai iki kovo 1 d.) pateikia metinę vadovaujamos institucijos veiklos ataskaitą. Valstybės institucijos, kurios vadovą skiria Seimas arba kurio paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, metinė veiklos ataskaita išklausoma Seimo komitetuose pagal šiame statute nustatytas komitetų veiklos kryptis. Prireikus valstybės institucijos veiklos ataskaita išklausoma ir Seimo posėdyje. Po valstybės institucijos, kurios vadovą skiria Seimas arba kurio paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, ataskaitos pristatymo komitete ir (ar) Seimo posėdyje Seimo nariai gali užduoti klausimų šios valstybės institucijos vadovui dėl pateiktos institucijos veiklos ataskaitos.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis