VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

Įsakymas

DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMO ENERGETIKOS ĮRENGINIO EKSPLOATAVIMO ATITIKTIES DEKLARACIJOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. 1V-103

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 932 redakcijos) 7.9 papunkčiu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1-321 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktu ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1-209 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.1 ir 20.4 papunkčiais:

1T v i r t i n u Energetikos įrenginių tikrinimo energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui.

3.  Į p a r e i g o j u Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Bendrųjų reikalų skyrių ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio įsakymo pasirašymo įregistruoti Teisės aktų registre ir paskelbti jį Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                                  Jurgis Dumbrava


 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos

prie Energetikos ministerijos viršininko

2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-103

 

Energetikos įrenginių tikrinimo energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis

Tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energetikos įrenginių tikrinimo energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) pareigūnų ir ūkio subjektų veiksmus vykdant šių subjektų energetikos įrenginių priežiūrą bei kontrolę.

2. Ūkio subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims) sudaroma galimybė deklaruoti savo energetikos įrenginių, nurodytų Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo 121 punkte, eksploatavimo veiklos atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams, užpildant VEI parengtą energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaraciją (toliau – atitikties deklaracija).

3. Priežiūros veiksmai grindžiami šiais principais – skaidrumu, nešališkumu, efektyvumu, yra nediskriminaciniai; procedūros – aiškios, viešai paskelbtos.

 

II SKYRIUS

ATITIKTIES DEKLARACIJŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

4. VEI teritorinių skyrių pareigūnai pagal teritoriniam skyriui priskirtą teritoriją sudaro ir kasmet iki lapkričio 1 d. atnaujina ūkio subjektų energetikos įrenginių, kurie tikrinami energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis, sąrašą pagal 6 priede pateiktą lentelę.

5. Informacija apie ūkio subjektų energetikos įrenginius, nurodytus Aprašo 4 punkte, kaupiama VEI tikrinamųjų ūkio subjektų duomenų bazėje.

6. Į VEI viršininko patvirtintą energetikos objektų ir energetikos įrenginių patikrinimų metinį planą (toliau – Metinis planas) įtraukiami ir ūkio subjekto energetikos įrenginiai, kurie bus tikrinami energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis. VEI teritorinių skyrių pareigūnai pagal teritoriniam skyriui priskirtą teritoriją informuoja ūkio subjektus, kad šių ūkio subjektų energetikos įrenginių priežiūrai taikomos atitikties deklaracijos, ir nurodo atitikties deklaracijos pateikimo terminą. Ši informacija gali būti teikiama elektroniniu paštu.

7. Informacija apie atitikties deklaracijų teikimo tvarką ir energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės anketų formos skelbiamos VEI interneto svetainėje www.vei.lrv.lt.

8. Atitikties deklaraciją ūkio subjektas privalo pateikti VEI pareigūnų nurodytais terminais, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos. 

9. Ūkio subjekto atsakingas asmuo VEI interneto svetainėje www.vei.lrv.lt esančioje skiltyje „Paslaugos“ tiesioginiu prisijungimo būdu užpildo atitikties deklaraciją ir kartu su ja pateikia 1-5 prieduose nurodytas ir reikalaujamais duomenimis užpildytas atitinkamos srities energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės anketas.

10. Ūkio subjekto pateikta atitikties deklaracija registruojama dokumentų valdymo sistemoje, Energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijų registre ir saugoma teisės aktais nustatytą terminą dokumentacijos plane nurodytoje byloje.

11. Atitikties deklaracijos tam pačiam įrenginiui pildomos kas 6 metus ir teikiamos VEI įvertinti.

12. Ūkio subjekto pateiktą atitikties deklaraciją ir prie jos pridėtą energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės anketą (-as) vertina VEI teritorinio skyriaus vedėjo paskirtas pareigūnas.

13. VEI pareigūnas, nustatęs pateiktuose dokumentuose esančius netikslumus, raštu ar elektroniniu paštu gali kreiptis į ūkio subjekto vadovą per 5 darbo dienas nuo atitikties deklaracijos pateikimo dienos ir prašyti jas ištaisyti arba patikslinti pateiktą informaciją, nurodydamas atitikties deklaracijos patikslinimo terminą. Ūkio subjektų, kurie per 5 darbo dienas nuo atitikties deklaracijos pateikimo dienos negavo VEI prašymo patikslinti deklaraciją, atitkties deklaracijos yra tinkamai pateiktos, gautos, įvertintos ir priimtos VEI.

14. Į ateinančių metų metinį planą VEI įtraukia ir planinių patikrinimų metu tikrina:

14.1. ūkio subjekto eksploatuojamus energetikos įrenginius, jei ūkio subjektas iki rugsėjo 30 dienos nepateikė VEI atitikties deklaracijos;

14.2. ūkio subjekto eksploatuojamus energetikos įrenginius pateikusio atitikties deklaraciją, jei ūkio subjektas per VEI nurodytą terminą nepatikslino atitikties deklaracijos;

14.3. jei įtariama, kad pateikti klaidingi duomenys;

14.4. ne mažiau kaip 1 procentą nuo visų ūkio subjektų, tinkamai pateikusių atitikties deklaracijas, VEI teritorinio skyriaus pareigūno parinkimu.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Apibendrinti visų patikrinimų rezultatai teikiami VEI metinėje veiklos ataskaitoje, teikiamoje Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir skelbiamoje VEI interneto svetainėje.

16. VEI pareigūnas, vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodeksu, ūkio subjekto vadovui, pažeidusiam Apraše nustatytus reikalavimus, gali taikyti nustatytas administracinio poveikio priemones.

 

______________