Nacionalinės žemės tarnybos

PRIE žemės ūkio ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS kitos paskirties ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI 

 

2022 m. liepos 13 d. Nr. 1P-185-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto
d papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. 7-71 „Dėl prašymo perduoti Ukmergės rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“,
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. 7-148 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 7-71 „Dėl prašymo perduoti Ukmergės rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ pakeitimo“ ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2022 m. balandžio 11 d. raštą Nr. (6.11)18-1719 „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perdavimo–priėmimo aktų pateikimo“, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2022 m. balandžio 25 d. raštą Nr. (6.11)18-1927 „Dėl papildomų dokumentų pateikimo“ ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2022 m. gegužės 31 d. raštą Nr. (6.11)18-2503 „Dėl prašymo leisti Ukmergės rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“:  

1. Perduodu Ukmergės rajono savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus šiuos valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise komunaliniams inžineriniams tinklams tiesti ir (ar) eksploatuoti (inžinerinių tinklų statiniams tiesti ir jiems eksploatuoti reikalingai saulės šviesos energijos elektrinei statyti):

1.1. 1,4020 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5796-8853, kadastro Nr. 8170/0001:17; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), esantį adresu Ukmergė, Lakštingalų g. 1;

1.2. 1,5088 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5796-9950, kadastro Nr. 8170/0001:15; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), esantį adresu Ukmergė, Lakštingalų g. 3;

1.3. 1,9409 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5797-0048, kadastro Nr. 8170/0001:16; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), esantį adresu Ukmergė, S. Daukanto g. 24;

1.4. 0,5022 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5799-2491, kadastro Nr. 8170/0002:14; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), esantį adresu Ukmergė, S. Daukanto g. 20C;

1.5. 1,4697 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5748-1444, kadastro Nr. 8170/0002:12; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), esantį adresu Ukmergė, S. Daukanto g. 14;

1.6. 0,8405 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5798-3370, kadastro Nr. 8170/0002:13; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), esantį adresu Ukmergė, S. Daukanto g. 12.

2. Į g a l i o j u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus vedėją pasirašyti Ukmergės rajono savivaldybės parengtus valstybinės žemės sklypų, nurodytų šio įsakymo 1 punkte, perdavimo ir priėmimo aktus.

3. P a v e d u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriui prižiūrėti, kad Ukmergės rajono savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                         Saulius Mocevičius