VALSTYBINĖs DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS NAGRINĖJAMŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 2 d. Nr. 1T-20 (1.12.E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nagrinėjamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                   Raimondas Andrijauskas

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

direktoriaus 2021 m. kovo 2 d.

įsakymu Nr. 1T-20 (1.12.E.) 

 

 

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS NAGRINĖJAMŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nagrinėjamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (toliau – Inspekcija) gautų fizinių ir juridinių asmenų skundų nagrinėjimo eigą ir procedūras.

2.    Tvarkos aprašas taikomas fizinių ir juridinių asmenų skundų, gautų dėl teisės aktų, kurių priežiūrą atlieka Inspekcija, pažeidimų, nagrinėjimui.

3.    Skundai nagrinėjami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Teisėsaugos ADTAĮ), Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų tyrimų ir (ar) patikrinimų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1T-92(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų tyrimų ir (ar) patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) ir šiuo Tvarkos aprašu.

4.    Tvarkos Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. pareiškėjas – skundą Inspekcijai pateikęs fizinis asmuo, o Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (toliau – ERĮ) nustatytais atvejais fizinis arba juridinis asmuo;

4.2. skundas – pareiškėjo rašytinis kreipimasis į Inspekciją, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti, ir (ar) tvarkomi jo asmens duomenys nesilaikant asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

4.3. anoniminis skundas – skundas, kuriame nėra nurodytas vardas ir pavardė. Anoniminiais skundais taip pat laikomi skundai pateikti elektroniniu paštu, jeigu elektroniniame laiške ar elektroninio pašto adrese nėra nurodytas fizinio asmens vardas ir pavardė, o juridinio asmens atveju – juridinio asmens pavadinimas.

5.    Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679, ADTAĮ, Teisėsaugos ADTAĮ, ERĮ ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

6.    Šis Tvarkos aprašas netaikomas asmenų prašymams, kurie nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SKUNDO PATEIKIMUI IR TURINIUI

 

7.    Skundas turi atitikti ADTAĮ 24 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir būti pateiktas minėtame straipsnyje nustatyta tvarka.

8.    Anoniminiai skundai nenagrinėjami, jeigu Inspekcijos direktorius nenusprendžia kitaip. Priimant sprendimą nagrinėti anoniminį skundą, atsižvelgiama į galimą subjektų, kurių teisės ir teisėti interesai, galimai pažeisti, skaičių, asmens duomenų tvarkymo pobūdį, įvertinama, ar konkrečiu atveju gali būti pažeistas viešasis interesas, taip pat, ar yra gauta daugiau pranešimų ar skundų dėl skundžiamų veiksmų, informacijos skunde pagrįstumą ir pakankamumą. Nusprendus nagrinėti anoniminiame skunde pateiktą informaciją, pradedamas tikrinimas Inspekcijos iniciatyva.

9.    Skundas ir jo priedai turi būti parašyti valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus atvejus, kai skundas yra pateikiamas per kitą Reglamento (ES) 2016/679 priežiūros instituciją per IMI sistemą

 

III SKYRIUS

SKUNDO PRIĖMIMAS

 

10.  Gavus skundą, skundo priėmimo klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo Inspekcijoje dienos.

11.  Sprendžiant skundo priėmimo klausimą, įvertinama:

11.1. ar skundas pateiktas tinkamo subjekto;

11.2. ar pateikti atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, kai skundas teikiamas per atstovą;

11.3. ar pateikti dokumentai, patvirtinantys skundo teikiančio subjekto pagal Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnį veikimą asmens duomenų apsaugos srityje;

11.4. ar skundžiamas asmuo (jeigu skundžiamas juridinis asmuo) yra registruotas juridinių asmenų registre;

11.5. ar yra reikalinga gauti papildomos informacijos iš pareiškėjo;

11.6. ar skundas atitinka ADTAĮ 24 straipsnio 4–6 dalies reikalavimus;

11.7.  ar nėra aplinkybių, kurioms esant skundą privaloma atsisakyti nagrinėti pagal ADTAĮ 27 straipsnį;

11.8. ar skundas nėra akivaizdžiai nepagrįstas ar neproporcingas (Reglamento (ES) 2016/679 57 straipsnio 4 dalis);

11.9. ar pareiškėjas yra kreipęsis į duomenų valdytoją prieš pateikiant skundą Inspekcijai;

11.10.    ar skundas yra susijęs su tarpvalstybiniu duomenų tvarkymu.

12.  Jeigu skundas yra persiųstas nagrinėti kito viešojo administravimo subjekto ir yra abejonių, ar persiųstas skundas atitinka ADTAĮ 24 straipsnio 5 dalies 7 punkte nustatytus reikalavimus, per 5 darbo dienas nuo persiųsto skundo gavimo Inspekcijoje dienos turi būti kreipiamasi į skundą persiuntusį viešojo administravimo subjektą dėl informacijos patikslinimo.

13.  Jeigu skundas, kurio priėmimo klausimas sprendžiamas, yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu interneto svetainėse, skundą nagrinėjantis valstybės tarnautojas nedelsdamas užfiksuoja skunde nurodytus faktus, padarydamas momentinę ekrano kopiją (angl. print screen), kurioje atsispindėtų jos padarymo data, svetainės adresas, kurioje yra atliekamas asmens duomenų tvarkymas, ir joje viešai tvarkomi asmens duomenys, ir parengia patikrinimo aktą, kuriame nurodoma, kas juo yra nustatyta, prie jo pridedama momentinė ekrano kopija.

14.  Jeigu skundas pateiktas dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo, tačiau pareiškėjas dėl jų nėra kreipęsis į duomenų valdytoją, skundą atsisakoma priimti Reglamento (ES) 2016/679 57 straipsnio 4 dalies pagrindu. Ši nuostata netaikoma, kai skundas pateiktas dėl teisės būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą arba dėl teisės nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai nurodoma, kad duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis BDAR 6 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose nurodytais pagrindais, ar tvarkydamas asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, nesiėmė iniciatyvos šios teisės įgyvendinti.

15.  Skundo ar jo dalies priėmimo faktas patvirtinamas Inspekcijos raštu, kuriame nurodoma skundo priėmimo data, skundą ar jo dalį nagrinėjančio Inspekcijos atstovo vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, skundo registracijos numeris ir galimybė pareiškėjo teises ginti teisme.

16.  Jeigu Inspekcija mano, jog būtina patikslinti skundo esmę ar skundo reikalavimus, pateikti papildomus dokumentus ar duomenis, kurie reikalingi išspręsti skundo priėmimo klausimą, Inspekcija raštu informuoja pareiškėją apie skundo trūkumus ir nustato ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą jiems pašalinti. Pastaruoju atveju, skundas laikomas gautu Inspekcijoje tik gavus patikslintą informaciją ir tik tuomet išsprendžiamas skundo priėmimo klausimas.

17.  Jeigu skundas yra susijęs su tarpvalstybiniu duomenų tvarkymu, skundą pateikęs asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo Inspekcijoje dienos yra informuojamas apie tai, kad skundas bus pateiktas kitoms Reglamento (ES) 2016/679 priežiūros institucijoms per Europos Komisijos vidaus rinkos informacinę sistemą (toliau – IMI), siekiant nustatyti vadovaujančią duomenų apsaugos priežiūros instituciją, kuri nagrinės skundą. Skundą pateikęs asmuo taip pat informuojamas, kad šiuo atveju netaikomi ADTAĮ nustatyti skundo nagrinėjimo terminai.

18.  Sprendimas atsisakyti nagrinėti skundą ar jo dalį turi būti priimtas ir pareiškėjas apie tai informuotas per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo Inspekcijoje dienos.

19.  Kartu su skundo priėmimo nagrinėti raštu, raštu apie informavimą apie skundo pateikimą kitoms Reglamento (ES) 2016/679 priežiūros institucijoms per Europos Komisijos vidaus rinkos informacinę sistemą ar raštu, kuriuo siunčiamas sprendimas dėl atsisakymo nagrinėti skundą pareiškėjui turi būti siunčiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje.

20.  Kai skundas yra susijęs su tarpvalstybiniu duomenų tvarkymu, Inspekcijos valstybės tarnautojas, kuriam pavestas skundo nagrinėjimas, skundą ir skundo vertimą anglų kalba pateikia kitoms Reglamento (ES) 2016/679 priežiūros institucijoms per IMI vadovaujantis „BDAR IMI naudotojo vadovu priežiūros institucijoms“.

 

IV SKYRIUS

SKUNDO NAGRINĖJIMUI REIKALINGOS INFORMACIJOS RINKIMAS

 

21.  Skundą nagrinėjantis valstybės tarnautojas prieš pradedant nagrinėti skundą privalo patikrinti ir nustatyti:

21.1. kokie skundžiamo asmens atžvilgiu buvo gauti skundai, kokie tikrinimai buvo atlikti, kokius prašymus dėl išankstinių konsultacijų skundžiamas asmuo ir kokius pranešimus dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų skundžiamas asmuo yra pateikęs;

21.2. ar yra anksčiau nagrinėta skundų, atlikta tikrinimų dėl skundžiamo dalyko;

21.3. ar skundžiamo asmens atžvilgiu yra taikytos poveikio priemonės (surašytas administracinio nusižengimo protokolas ar imtasi kitų taisomųjų veiksmų, numatytų Reglamente (ES) 2016/679 ir ADTAĮ);

21.4. kitą aktualią su skundžiamu asmeniu Inspekcijos turimą ir viešai prieinamą informaciją.

22.  Skundą nagrinėjantis Inspekcijos valstybės tarnautojas privalo surinkti visą skundo tyrimui būtiną informaciją ir (ar) dokumentus, esant reikalui, atlikti patikrinimą vietoje, gauti žodinius ir rašytinius paaiškinimus iš fizinių ir juridinių asmenų ir reikalauti, kad jie atvyktų duoti paaiškinimus į Inspekcijos patalpas. Dokumentų ir informacijos, reikalingos skundo tyrimui, reikalavimas turi būti motyvuotas.

23.  Jeigu skundas susijęs su asmens duomenų rinkimu (paieška) iš registrų ir valstybės informacinių sistemų, parengiamas raštas tokio registro ar valstybės informacinės sistemos duomenų tvarkytojui su prašymu pateikti informaciją apie asmens duomenų rinkimą (paiešką). Skundžiamam asmeniui nurodymas sudaryti prieigą prie informacijos ir suteikti skundui nagrinėti reikalingą informaciją teikiamas tik gavus minėtą informaciją.

24.  Siekiant užtikrinti skundžiamo asmens teises, numatytas ADTAĮ 17 straipsnio 2 dalyje ir užtikrinti teisę skundžiamam asmeniui tinkamai įgyvendinti atskaitomybės principą, priėmus skundą, skundžiamam asmeniui yra išsiunčiamas nurodymas sudaryti prieigą prie informacijos ir suteikti skundui nagrinėti reikalingą informaciją kartu pateikiant skundo išrašą. Išraše nurodoma pareiškėjo vardas, pavardė ir skundo dalykas. Nurodymas sudaryti prieigą prie informacijos ir suteikti skundui nagrinėti reikalingą informaciją nesiunčiamas, jeigu nusprendžiama atlikti tikrinimą vietoje.

25.  Taisyklių 23 ir 24 punktuose nustatytais atvejais priėmus skundą ir kreipiantis į skundžiamą asmenį teikiamas laikinas arba galutinis duomenų tvarkymo apribojimas.

26.  Skundo nagrinėjimo metu informaciją teikiantys subjektai, pateikdami dokumentus Inspekcijai, privalo nurodyti, kurie duomenys sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, banko, profesinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį ir kurių duomenų konfidencialumas turi būti užtikrintas. Inspekcija gali nepripažinti jai pateiktos informacijos konfidencialia, jeigu įstatymas nustato, kad tokia informacija nėra laikoma konfidencialia.

27.  Jeigu skundžiamas asmuo nevykdo nurodymo sudaryti prieigą prie informacijos ir suteikti skundui nagrinėti reikalingą informaciją nustatytu laiku, arba teikia melagingą informaciją, pradedama administracinės baudos pagal Reglamentą (ES) 2016/679 skyrimo procedūra arba administracinio nusižengimo teisena, jeigu skundas pateiktas ne dėl Reglamento (ES) 2016/679 pažeidimo.

28.  Jeigu skundo dalykas yra susijęs su Inspekcijos Informacinių technologijų skyriaus kompetencija, skundą nagrinėjantis valstybės tarnautojas informuoja skyriaus vedėją dėl poreikio pavesti skundą nagrinėti ir Informacinių technologijų skyriui.

29.  Dokumentai parengti skundo nagrinėjimo metu skundžiamam asmeniui ir pareiškėjui yra siunčiami:

29.1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu arba Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytu gyvenamosios vietos adresu, išskyrus atvejus, kai asmuo nurodo kitą korespondencijos įteikimo adresą, arba Juridinių asmenų registre arba Gyventojų registre nurodytu asmens elektroninių siuntų pristatymo adresu;

29.2. Inspekcijai nepavykus įteikti privalomo pobūdžio dokumentų tikrinamam asmeniui, skundžiamam asmeniui ar pažeidimo padarymu įtariamam asmeniui registruota pašto siunta, šie dokumentai gali būti siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis naudojant tikrinamo asmens, skundžiamo asmens ar pažeidimo padarymu įtariamo asmens paskelbtus elektroninio pašto kontaktus, juridinio asmens vadovo (kai tikrinamas asmuo, skundžiamas asmuo ar pažeidimo padarymu įtariamas asmuo yra juridinis asmuo) gyvenamosios vietos adresu, nurodytu Lietuvos Respublikos gyventojų registre, darbovietės adresu (kai tikrinamas asmuo, skundžiamas asmuo ar pažeidimo padarymu įtariamas asmuo yra fizinis asmuo).

29.3. pasitelkiant antstolius, kai yra išnaudoti Tvarkos aprašo 29.1 ir 29.2 papunkčiuose numatyti būdai ir dokumentų neįteikimas užkertą kelią skundo išnagrinėjimui iš esmės;

29.4. naudojant elektroninių siuntų pristatymo sistemą, kai dokumentai yra siunčiami viešojo administravimo subjektams.

30.  Jeigu nagrinėjant skundą dėl Reglamento (ES) 2016/679 galimo pažeidimo yra reikalinga informacija iš trečiųjų asmenų, esančių kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, paklausimai yra rengiami anglų kalba. Jeigu atsakymai nėra gaunami, tuomet yra prašoma atitinkamos Reglamento (ES) 2016/679 priežiūros institucijos pagalbos Reglamente (ES) 2016/679 nustatyta tvarka per IMI sistemą.

31.  Jeigu skundžiamo asmens veiksmų teisėtumo įvertinimas nėra įmanomas neįvertinus kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje gyvenančio, įsisteigusio ar veikiančio duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo veiksmų teisėtumo, kreipiamasi dėl pastarojo veiksmų teisėtumo įvertinimo į atitinkamos Reglamento (ES) 2016/679 priežiūros instituciją per IMI sistemą.

 

V SKYRIUS

TAIKUS SKUNDO IŠSPRENDIMAS

 

32.  Kai skundą teikiantis asmuo skunde nurodo, kad sutinka, jog jo skundas būtų išspręstas taikiai, duomenų valdytojui ir (ar) duomenų tvarkytojui patenkinus duomenų subjekto reikalavimą, Inspekcija raštu pasiūlo skundžiamam asmeniui patenkinti duomenų subjekto reikalavimą. Jei skunde neišreikšta duomenų subjekto valia dėl taikaus skundo išsprendimo, Inspekcija raštu kreipiasi į pareiškėją dėl nuomonės dėl taikaus skundo išsprendimo gavimo.

33.  Skundžiamam asmeniui patenkinus duomenų subjekto reikalavimą, Inspekcija kreipiasi į pareiškėją informuodama apie skundžiamo asmens atliktus veiksmus ir nustato terminą nuomonės, ar tenkina skundžiamo asmens atlikti veiksmai, pareiškimui. Jeigu per Inspekcijos nustatytą terminą pareiškėjas nenurodo pagrįstų priežasčių, kodėl skundžiamo asmens atlikti veiksmai netenkina ir jo teisės ir teisėti interesai vis dar pažeidžiami, laikoma, kad duomenų subjektas skundą atsiėmė ir tokiu atveju priimamas sprendimas nutraukti skundo nagrinėjimą ADTAĮ 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

 

VI SKYRIUS

SKUNDO NAGRINĖJIMO TERMINAI

 

34.  Skundas ar jo dalis turi būti išnagrinėta ADTAĮ 30 straipsnyje nustatytais terminais, išskyrus ADTAĮ 23 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus.

35.  Pareiškėjui pranešama apie skundo nagrinėjimo pažangą, jeigu skundas ar jo dalis neišnagrinėta, ar rezultatus ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo skundo gavimo Inspekcijoje dienos. Jeigu pareiškėjas skundo nagrinėjimo metu raštu pateikia prašymą Inspekcijai informuoti apie skundo nagrinėjimo eigą, jam į prašymą atsakoma Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ nustatytais terminais. Informuojant apie skundo nagrinėjimo eigą pateikiama ši informacija: kokie veiksmai yra atlikti nagrinėjant skundą, t. y. į kokius asmenis buvo kreiptasi skundo nagrinėjimo metu ir ar buvo gauti atsakymai.

36.  Apie skundo nagrinėjimo termino pratęsimą informuojama ne vėliau kaip sueinant ADTAĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatytam 4 mėnesių skundo nagrinėjimo terminui raštu. Informuojant apie skundo nagrinėjimo termino pratęsimą, pareiškėjui nurodomos termino pratęsimo priežastys:

36.1. skunde nurodytų ar skundo nagrinėjimo metu paaiškėjusių aplinkybių sudėtingumas;

36.2. didelė informacijos apimtis;

36.3. skundžiamo asmens ar kitų juridinių, ar fizinių asmenų vengimas vykdyti Inspekcijos reikalavimus;

36.4. skundžiamo asmens veiksmų tęstinis pobūdis;

36.5. kitos objektyvios priežastys (Inspekcijos personalo kaita, išaugusios darbų apimtys, žmogiškųjų išteklių trūkumas ir kt.).

 

VII SKYRIUS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR VYKDYMO KONTROLĖ

 

37.  Išnagrinėjus skundą ar jo dalį, priimami ADTAĮ 31 straipsnio 1 dalyje numatyti sprendimai.

38.  Sprendimas turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytus reikalavimus. Sprendimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Sprendime turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo Inspekcija rėmėsi priimdama sprendimą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Sprendime neapsiribojama vien tik nuorodomis į teisės aktų nuostatas, turi būti aiškiai išdėstytos faktinės aplinkybės, jas susiejant su taikomomis teisės normomis.

39.  Inspekcijos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

40.  Inspekcijos veiksmai, susiję su administracinio nusižengimo teisenos atlikimu, yra skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

41.  Sprendžiant dėl poveikio priemonių taikymo pripažinus skundą ar jo dalį pagrįsta, prioritetas teikiamas poveikio priemonei, kurios taikymas leis apginti ne tik pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, tačiau turės poveikį ir kitų asmenų, kurių duomenis tvarko ir tvarkys skundžiamas asmuo ateityje, atžvilgiu.

42.  Sprendžiant dėl konkrečios poveikio priemonės taikymo skundžiamam asmeniui yra atsižvelgiama į šias aplinkybes:

42.1. ar skundžiamam asmeniui jau buvo taikytos poveikio priemonės už tų pačių teisės aktų nuostatų pažeidimus ar ne. Jeigu buvo taikytos, atsižvelgiama į tai, ar skundžiami veiksmai yra atlikti iki poveikio priemonių taikymo ar po to;

42.2. ar Inspekcija iki skundžiamo asmens padaryto pažeidimo buvo paskelbusi viešai savo nuomonę, viešąją konsultaciją ar kitą metodinę medžiagą dėl atitinkamų veiksmų vertinimo;

43.  ar poveikio priemonė bus veiksminga ne tik pareiškėjo, bet ir kitų asmenų, kurių duomenis skundžiamas asmuo tvarko, atžvilgiu.

44.  Kai išnagrinėjus skundą ar jo dalį paaiškėja, kad skundžiamas asmuo nevykdė Inspekcijos anksčiau duoto nurodymo, skundžiamo asmens atžvilgiu pradedama administracinės baudos pagal Reglamentą (ES) 2016/679 skyrimo procedūra.

45.  Kai yra neįvykdytas nurodymas teiktas pažeidus ERĮ, skundžiamo asmens atžvilgiu pradedama administracinio nusižengimo teisena pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą.

46.  Administracinės baudos paskyrimas už nurodymo nevykdymą neatleidžia skundžiamo asmens nuo pareigos įvykdyti Inspekcijos nurodymą.

47.  Jeigu Inspekcijos sprendimu yra pateikiami nurodymai, sprendime nurodoma kiekvieno nurodymo įvykdymo data, nustatant įpareigojimą duomenų valdytojui ir (ar) duomenų tvarkytojui pareigą apie nurodymo įvykdymą informuoti Inspekciją, pateikiant nurodymo įvykdymą patvirtinančius įrodymus.

48.  Priėmus sprendimą pradėti administracinės baudos skyrimo procedūrą, administracinė bauda už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus yra skiriama vadovaujantis ADTAĮ ir Administracinių baudų už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1T-154(1.12.E) „Dėl Administracinių baudų už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

49.  Jeigu skundas yra pateiktas dėl kelių, tarpusavyje nesusijusių skundžiamų asmenų, rengiami atskiri sprendimai dėl kiekvieno iš jų skundžiamų veiksmų įvertinimo.

50Inspekcija savo internetinėje svetainėje skelbia visuomeninę reikšmę turinčią informaciją apie priimtus sprendimus ir (ar) taikytus taisomuosius veiksmus pagal Reglamentą (ES) 2016/679, išnagrinėjus skundą.

51Visuomeninę reikšmę turinčia informacija apie priimtus sprendimus ir (ar) taikytus taisomuosius veiksmus pagal Reglamentą (ES) 2016/679 paprastai laikoma tokia informacija:

51.1.  kuria keičiama Reglamento (ES) 2016/679 ar kito teisės akto, kurio taikymo priežiūrą yra įgaliota atlikti Inspekcija, taikymo praktika;

51.2. kurioje Inspekcija pasisako dėl naujų Reglamento (ES) 2016/679 ar kito teisės akto, kurio taikymo priežiūrą yra įgaliota atlikti Inspekcija, taikymo aspektų;

51.3. kuri turi teisinę reikšmę didžiajai daliai Lietuvos Respublikoje veikiančių duomenų valdytojų ir (ar) duomenų tvarkytojų;

51.4. kuri yra susijusi su administracinių baudų skyrimu, išskyrus šio Tvarkos aprašo 52.3 punkte numatytą atvejį.

52Skelbiant informaciją apie priimtus sprendimus ir (ar) taikytus taisomuosius veiksmus pagal Reglamentą (ES) 2016/679 turi būti:

52.1. užtikrinta, kad iš paskelbtos informacijos nebūtų įmanoma nei tiesiogiai nei ne tiesiogiai identifikuoti fizinio asmens tapatybės;

52.2. užtikrinta, kad nebūtų atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugomą paslaptį sudaranti informacija;

52.3. užtikrinta, kad informacijos paskelbimas nesukels duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo didesnio saugumo pažeidžiamumo;

52.4. nurodyta, ar Inspekcijos sprendimas yra apskųstas ar neapskųstas.

53.  Skundą nagrinėjęs Inspekcijos valstybės tarnautojas privalo kontroliuoti Inspekcijos duotų nurodymų vykdymą. Kontroliuojant duotų nurodymų vykdymą, Inspekcija neteikia individualių teisinių patarimų. Jeigu Inspekcija nustato, kad nurodymas nustatytu terminu neįvykdytas arba įvykdytas netinkamai, pradedama administracinės baudos pagal Reglamentą (ES) 2016/679 skyrimo procedūra arba administracinio teisės nusižengimo teisena pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, jeigu nurodymas buvo teiktas dėl ERĮ pažeidimo.

54.  Jeigu sprendimu yra skirta administracinė bauda, suėjus administracinės baudos sumokėjimo terminui arba, jei sprendimas buvo apskųstas, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, skundą nagrinėjęs valstybės tarnautojas kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl informacijos apie baudos sumokėjimo faktą pateikimo. Jeigu administracinė bauda ADTAĮ nustatytu terminu nėra sumokėta, sprendimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka perduodamas vykdyti antstoliui.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55.  Skundų nagrinėjimo eigą prižiūri skundą nagrinėjančio valstybės tarnautojo skyriaus vedėjas. Inspekcijos direktorius turi teisę kontroliuoti skundų nagrinėjimo eigą, susipažinti su surinkta informacija, duoti skundą nagrinėjančiam valstybės tarnautojui patarimus / nurodymus, susijusius su skundo nagrinėjimu ir skundžiamų veiksmų įvertinimu.

56.  Inspekcijos valstybės tarnautojai pažeidę šį Tvarkos aprašą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________