vytis

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2019 M. SPALIO 31 D. ĮSAKYMO
 NR. 1B-989 „DĖL IMPORTUOJAMŲ NAUDOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MUITINIO ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 4 d. Nr. 1B-413

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-989 „Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“, ir 35.2.2 papunktį išdėstau taip:

35.2.2. 1 – kitais nei Taisyklių 35.2.1 papunktyje nurodytais atvejais.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,                                                                         

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                           Vygantas Paigozinas