VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „DĖL PREKYBOS ELEKTROS ENERGIJA IR GAMTINĖMIS DUJOMIS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 8 d. Nr. O3E-65

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2018 m. kovo 1 d. pažymą Nr. O5E-53 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisykles, patvirtintas Komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-450 „Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 62 punktą ir jį išdėstyti taip:

62. Energijos gamintojai Komisijai turi pateikti:

62.1. kasmet, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d., Komisijos Duomenų surinkimo ir analizės informacinėje sistemoje (toliau – DSAIS) prognozuojamą penkerių ateinančių kalendorinių metų vartojimo poreikį (Taisyklių 6 priedas) ir per praėjusius 36 mėnesius (jeigu energijos gamintojas veiklą vykdė mažiau nei 36 mėnesius, – laikotarpiu nuo veiklos pradžios) faktiškai sunaudotus gamtinių dujų kiekius (Taisyklių 7 priedas). Jeigu deklaruojamas ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikis daugiau negu 10 procentų skiriasi nuo praėjusiais dvylika mėnesių atitinkamo energijos gamintojo faktiškai suvartoto gamtinių dujų kiekio, šį skirtumą energijos gamintojas privalo pagrįsti;

62.2. nedelsdami – informaciją apie numatomą ar galimą Apraše nustatytų įpareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, nurodyti tai lemiančias priežastis ir kitas svarbias aplinkybes;

62.3. paaiškėjus, kad pagal Taisyklių nuostatas pateiktose ataskaitose nurodyti netikslūs duomenys, energijos gamintojai privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu informuoti Komisiją, nurodant, kokie duomenys ir dėl kokių priežasčių turi būti pakoreguoti, bei per 10 darbo dienų nuo informacijos pateikimo Komisijai pateikti patikslintas ataskaitas per DSAIS;

62.4. DSAIS sutrikimo atveju energijos gamintojai gali pateikti ataskaitas raštu, kartu nurodant konkrečias priežastis, dėl kurių ataskaitos teikiamos ne per DSAIS.

2. Pakeisti 63 punktą ir jį išdėstyti taip:

63. Paskirtasis tiekėjas Komisijai turi pateikti informaciją, kuri numatyta Apraše, Informacijos teikimo taisyklėse, Apskaitos atskyrimo apraše ir kituose teisės aktuose.“

3. Pakeisti 65 punktą ir jį išdėstyti taip:

65. Įvertinusi pateiktą informaciją ir nustačiusi, jog energijos gamintojas ir (ar) paskirtasis tiekėjas nevykdė ar netinkamai vykdė reguliuojamos veiklos sąlygas, Komisija turi teisę skirti piniginę baudą Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis arba imtis kitų teisės aktuose nustatytų veiksmų (inicijuoti licencijos ar leidimo stabdymą ar galiojimo panaikinimą).“

4. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                           Inga Žilienė

 

Prekybos elektros energija ir gamtinėmis

dujomis priežiūros taisyklių

6 priedas

 

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

El. paštas

 

 

 

 

Energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikio prognozės ateinantiems 5 metams deklaravimo forma

 

Prognozuojamas suvartojimas, MWh per mėn.

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Iš viso

 

20__ M.  +1

 

20__ M.  +2

 

 

20__ M.  +3

 

 

20__ M.  +4

 

 

20__ M.  +5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

____________

________

 

____________

 

 

Pareigos

Parašas

 

Vardas, pavardė