Mažeikių rajono savivaldybės

administraCIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMO IR LEIDIMO VYKDYTI NUOTOLINĮ UGDYMĄ MAŽEIKIŲ KAZIMIERO JAGMINO PRADINĖS MOKYKLOS 1A KLASĖJE

 

2020 m. lapkričio 30 d. Nr. A1-2660

Mažeikiai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2544 „Dėl  pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 punktu, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento 2020 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. (8-22 16.1.17 E)2-111863 „Dėl nustatyto COVID-19 ligos atvejo mokykloje ir infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“ ir atsižvelgdamas į Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos 2020 m. lapkričio 30 d. raštą Nr. V3-95 „Dėl leidimo 1A klasės mokinių ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu“:

1.    N u r o d a u nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 6 d. Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos 1A klasėje taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą.

2.    L e i d ž i u vykdyti nuotolinį ugdymą Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos 1A klasėje 2020 m. lapkričio 30 – gruodžio 6 dienomis.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299, Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Saulius Šiurys