Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL zarasų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

 

2015 m. gruodžio 18 d. Nr. T-215

Zarasai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 2 punktu, 7 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Savivaldybės korupcijos prevencijos rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti:

1. Zarasų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programą (pridedama).

2. Zarasų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nikolajus Gusevas

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA                            

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-215

 

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

2015–2017 METŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Zarasų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“.

Programa skirta sumažinti korupcijos mastą, įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą, padidinti skaidrumą, atvirumą viešajame sektoriuje, užtikrinti korupcijos prevenciją, mažinti jos pasireiškimo galimybes Zarasų rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2. Programa įgyvendinama vadovaujantis Programos įgyvendinimo priemonių planu, kuriame numatytos prevencinės priemonės socialinėms, ekonominėms grėsmėms išvengti ir tuo pačiu visokeriopai ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises, laisves bei viešąjį interesą.

3. Šios programos nuostatos yra privalomos visoms Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, taip pat ir viešosioms įstaigoms, Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kurių bent vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga.

4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. Programoje nurodytų priemonių vykdymą kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Savivaldybės antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos komisija).

 

II SKYRIUS

APLINKOS ANALIZĖ

 

6. Savivaldybės administracijoje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos sistema – vykdomi teisės aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir informavimas, veikia nuolatinė Antikorupcijos komisija.

7. Savivaldybėje 2012-2014 metais buvo įgyvendinamos korupcijos prevencijos programos priemonės.

8. Vadovaujantis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 2012, 2013, 2014 metais atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Savivaldybėje. 2012 metais buvo vertinama korupcijos pasireiškimo tikimybė rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veikloje, 2013 metais – rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriuje, o 2014 metais – rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriuje. Visi Programoje numatyti vertinimai buvo atlikti. Išvadose buvo teigiama, kad šiose srityse yra korupcijos rizikos tikimybė ir siūlomos rekomendacijos padėčiai gerinti. Tyrimo išvados pateiktos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

9. Vyriausybės nustatyta tvarka vyksta antikorupcinis teisės aktų projektų vertinimas. Tačiau jų skaičius nėra didelis. Iš viso nebuvo vertinti rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai.

10. Savivaldybės interneto tinklalapyje ir rajono spaudoje yra skelbiami Savivaldybės tarybos priimti sprendimai, taip pat skelbiami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai.

11. Savivaldybės interneto tinklalapyje ir rajono spaudoje yra skelbiami Savivaldybės tarybos sprendimų projektai, dėl jų gyventojai gali pareikšti pastabas.

12. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikiama informacija apie asmenis, siekiančius eiti pareigas Savivaldybės kontroliuojamose viešosiose ir biudžetinėse įstaigose bei įmonėse.

13. Siekiant suderinti privačius ir viešuosius interesus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

14. Savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt buvo skelbiama informacija apie korupcijos prevencijos priemones. Taip pat buvo skelbiami kontaktai, kur galima kreiptis dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.

15. 2012-2014 metų programos įgyvendinimo laikotarpiu Savivaldybėje nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir tarnybinių nusižengimų.

16. Ne visos numatytos priemonės buvo įgyvendintos, nes antikorupcinei veiklai nėra lėšų, ypač jų trūksta švietimui, o taip pat visuomenės nuomonės tyrimams.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

17. Programos tikslai – įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą, skatinti plėtoti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos ir visuomenės ryšius, didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis, siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, didesnio valstybės tarnybos atsparumo korupcijai, skatinti visuomenę nesitaikstyti su korupcija, teikti paramą vykdant korupcijos prevenciją, vykdyti bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas žmogaus teises ir laisves, šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi, užtikrinti skaidrų viešųjų paslaugų administravimą.

18. Programos uždaviniai:

18.1. nustatyti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

18.2. atlikti Savivaldybės institucijų rengiamų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

18.3. kreiptis dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas institucijoje, įstaigoje ar įmonėje pateikimo;

18.4. šviesti ir informuoti visuomenę;

18.5. užtikrinti efektyvią korupcijos prevencijos vykdymo ir kontrolės sistemą (administravimą);

18.6. užtikrinti Savivaldybės institucijų sprendimų priėmimo ir paslaugų teikimo viešumą, skaidrumą ir atsakingumą;

18.7. tobulinti teisėkūros procesą, įdiegiant antikorupcinio teisės aktų ar teisės aktų projektų vertinimo mechanizmą;

18.8. korupcijos prevencijos priemones vykdyti vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją.

19. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės kriterijais:

19.1. korupcijos prevencijos:

19.1.1. antikorupciniu požiūriu įvertintų Savivaldybės vykdomų funkcijų skaičiumi;

19.1.2. įvykdytų ar neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

19.1.3. Programos priemonių įgyvendinimui nustatytais terminais;

19.1.4. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus Savivaldybės institucijų ir įstaigų korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiumi;

19.2. antikorupcinio švietimo:

19.2.1. renginių, straipsnių, pranešimų, seminarų ir kt. skaičiumi;

19.2.2. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi.

20. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas Savivaldybės institucijomis.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSAKOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

21. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę, įskaitant šios Programos nuostatų vykdymą, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją yra atsakingas rajono Savivaldybės meras ir Antikorupcijos komisija. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (priedas), kuris nustato įgyvendinimo priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama šios Programos dalis.

22. Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, pasibaigus Programos vykdymui, įvertina Programos priemonių plano įgyvendinimą.

23. Antikorupcijos komisija parengia Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitą už praėjusius metus per pirmąjį einamųjų metų ketvirtį ir pateikia ją Savivaldybės tarybai bei paskelbia viešai.

24. Programoje nurodytų priemonių vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja Antikorupcijos komisija, o įgyvendina Savivaldybės administracija, Savivaldybės įstaigų vadovai ir jų įgalioti asmenys.

25. Už konkrečios Programos priemonės įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai. Jie apie programos vykdymą kasmet iki vasario 1 d. raštu arba elektroniniu paštu informuoja Antikorupcijos komisiją.

26. Programos įgyvendinime dalyvaujančios Savivaldybės institucijos Programos plane numatytas priemones įtraukia į savo veiklos planus.

27. Programos veiksmingumo stebėseną atlieka Antikorupcijos komisija. Visa informacija, susijusi su Programos įgyvendinimu ir vertinimu, taip pat Programos veiksmingumo galutinė stebėsenos išvada skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.         

28. Savivaldybės institucijos, juridiniai ir fiziniai asmenys, bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų atstovai gali teikti pasiūlymus Antikorupcijos komisijai dėl Programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano pakeitimo ar papildymo.

29. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pokyčius, kompetentingų institucijų bei asmenų išvadas ir rekomendacijas, metinę Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitą, sociologinių visuomenės nuomonės tyrimų ir antikorupcinės veiklos analizės rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas gali būti peržiūrimi ir keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

30.  Programa finansuojama iš patvirtintų bendrųjų savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių, iš parengtų korupcijos prevencijos programų.

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Programa su priedais skelbiama Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt. Įgyvendinus priemonių plane numatytą priemonę – Savivaldybės interneto svetainėje.

32. Laukiamas Programos rezultatas – sumažės sąlygos atsirasti korupcijai Savivaldybėje, viešosiose įstaigose ir įmonėse, kurių steigėja yra Savivaldybės taryba, bus užtikrintas skaidrumas ir atvirumas vykdant viešuosius pirkimus, teritorijų ir statybų planavimą, administruojant ir teikiant viešąsias paslaugas. 

33. Su programa ir priemonių planu supažindinami Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, Savivaldybės įstaigos ir įmonės.

 

__________________

 

 

PATVIRTINTA                                   

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-215                    

 

 

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015–2017 METŲ PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės vykdytojai

Priemonės įgyvendinimo terminai

Priemonės tikslas ir laukiami rezultatai

Priemonės vertinimo kriterijai

Finansavimas

1

2

3

4

5

6

7

 

I. PRIEMONĖS ANTIKORUPCINĖS KONTROLĖS IR PREVENCIJOS SKAIDRUMUI UŽTIKRINTI

 

1.

Parengti Zarasų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektus,  paskelbti juos interneto svetainėje bendruomenės aptarimui. Paskelbti elektroninius adresus, į kuriuos bendruomenės nariai gali teikti pasiūlymus.

Darbo grupė

2015 m. lapkritis

Siekti, kad būtų veiksminga ir efektyvi Savivaldybės korupcijos prevencijos programa, įtraukti gyventojus į dalyvavimą nustatant Savivaldybės problemas korupcijos pasireiškimo srityje

Gautų pasiūlymų skaičius

 

Lėšos nereikalingos

 

2.

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybės viešosiose,  biudžetinėse įstaigose ir įmonėse.

Viešųjų ir biudžetinių įstaigų ir įmonių vadovai, darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją

2015

IV ketvirtis,

2016

III ketvirtis,

2017

III ketvirtis

Nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė

Parengta motyvuota išvada

Lėšos nereikalingos

 

 

1

2

3

4

5

6

7

3.

Atlikti anoniminę apklausą ir išskirti Savivaldybės administracijos veiklos sritis, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė

Bendrasis skyrius,

Informacinių technologijų tarnyba

Anoniminė savivaldybės gyventojų apklausa vykdoma kartą per metus

Anoniminės apklausos būdu nustatomos Savivaldybės veiklos sritys, kuriose gali būti didžiausia tikimybė korupcijai pasireikšti

Koreguojamas korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas

 

Lėšos nereikalingos

4.

Vidaus audito metu įvertinti audituojamojo subjekto vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir pateikti rekomendacijas, kaip tobulinti vidaus kontrolės veikimą audituojamame subjekte

Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius

Vidaus auditą vykdyti pagal atitinkamų metų veiklos planą

Įvertinama vidaus kontrolės sistema, pateikiamos rekomendacijos veiklai gerinti

Pateiktų ir įgyvendintų rekomendacijų skaičius

Lėšos nereikalingos

5.

Antikorupciniu požiūriu vertinti norminių teisės aktų, numatytų Korupcijos prevencijos įstatyme, projektus

Savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius

Nuolat

Šalinamos prielaidos galimam korupcijos pasireiškimui, teisės aktai tampa skaidresni, gerėja jų kokybė.

Antikorupciniu požiūriu įvertintų teisės aktų projektų skaičius

Lėšos nereikalingos

 

 

II. PRIEMONĖS ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRŲ SKAIDRUMUI DIDINTI

 

6.

Surinkti informaciją dėl kreipimuisi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti Savivaldybės administracijoje ar Savivaldybės įstaigose pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje

Savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius,

įstaigų ir įmonių vadovai

Iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės sumažėjimas, priimti į pareigas tik nepriekaištingos reputacijos asmenys

Parengta medžiaga

Lėšos nereikalingos

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

III. PRIEMONĖS SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VIEŠUMUI DIDINTI

 

7.

Informuoti visuomenę apie vykdomą Antikorupcijos komisijos veiklą

Antikorupcijos komisija,

Informacinių technologijų tarnyba

Nuolat

Plačiau supažindinti gyventojus su korupcijos prevencijos ir kontrolės galimybėmis

Paskelbtų posėdžių, jų darbotvarkių, posėdžių protokolų skaičius

Lėšos nereikalingos

8.

Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje paskelbti Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaitą

Savivaldybės administracija,

darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją

Kiekvienų metų IV ketvirtis

 

Gyventojai bus supažindinti su Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo rezultatais

Paskelbta ataskaita

 

Lėšos nereikalingos

9.

Skelbti informaciją apie Savivaldybės administracijos rengiamus konkursus valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms eiti, taip pat įstaigų ir įmonių atrankas darbuotojų pareigoms eiti

Savivaldybės administracija,

įmonių, įstaigų vadovai 

 

Nuolat

Siekiant didinti Zarasų rajono savivaldybės gyventojų pasitikėjimą Savivaldybės administracijos organizuojamų konkursų skaidrumu, visuomenė bus plačiau informuojama apie savivaldybės rengiamus konkursus valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms eiti

Organizuotų konkursų valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms eiti skaičiaus ir skelbimų, paskelbtų Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje skaičiaus santykis

 

Lėšos nereikalingos

10.

Plėtoti elektroninių paslaugų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims, nuolat atnaujinti administracinių paslaugų teikimo aprašymus

Bendrasis skyrius,

Informacinių technologijų tarnyba

 

Nuolat

Gyventojų aptarnavimo kokybės gerėjimas, paslaugų suteikimo laiko trumpėjimas 

 

Parengtų, paskelbtų ar atnaujintų administracinių paslaugų aprašymų skaičius

Lėšos nereikalingos

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

IV. PRIEMONĖS ANTIKORUPCINIAM ŠVIETIMUI SKATINTI

 

11.

Informuoti visuomenę apie Savivaldybėje vykdomą korupcijos prevencijos veiklą ir vykdomas antikorupcines priemones

 

Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų tarnyba, darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją

Nuolat

 

Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija, skirta informuoti gyventojus apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones ir didinti pasitikėjimą Savivaldybės institucijų  darbu

Reguliariai viešinama informacija apie vykdomas priemones

 

Lėšos nereikalingos

12.

Organizuoti švietimo sistemoje konkursus antikorupcine tema

Savivaldybės administracija, Zarasų švietimo centras,

bendrojo ugdymo mokyklos

2015-2017 m.

Moksleivių antikorupcinis švietimas

Ne mažiau kaip vienas konkursas antikorupcine tema

Lėšos nereikalingos

13.

Organizuoti Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojams seminarą antikorupcijos tema

Savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius

Savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai

2015-2017 m

Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojai bus geriau supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis

Seminare dalyvavusių asmenų skaičius

Lėšos iš parengtų  programų 

14.

Vykdyti korupcijos prevencijai skirtą švietimą Savivaldybės institucijose, įstaigose ir įmonėse

Antikorupcijos komisija,

Savivaldybės administracija

Savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai

2015-2017 m

Ugdyti pilietiškumą ir nepakantumą korupcijai

Korupcijos prevencijai skirtų renginių bei juose dalyvavusių asmenų skaičius

Lėšos nereikalingos

15.

Visų įstaigų ir įmonių  internetinėse svetainėse įdiegti reklamjuostes, kurios informuotų, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis

 

Savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai

 

2016 m. sausis

Ugdyti pilietiškumą ir nepakantumą korupcijai

Įstaigų ir įmonių procentas

Lėšos nereikalingos

 

____________________