LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. liepos 4 d. Nr. XIII-599

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo 8 straipsnis ir 5 priedas netenka galios 2018 m. rugpjūčio 31 d.“

2. Pakeisti 17 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Biudžetinių įstaigų darbuotojams, kurių darbo užmokestis, įsigaliojus šiam įstatymui, yra mažesnis, palyginti su iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusiu nustatytu darbo užmokesčiu, ne ilgiau kaip iki 2018 m. sausio 31 d. mokamas iki 2016 m. gruodžio 31 d. jiems nustatytas darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas su priedais), išskyrus šio įstatymo 8 straipsnyje ir 5 priede nurodytus darbuotojus, kuriems iki 2016 m. gruodžio 31 d. nustatytas darbo užmokestis mokamas ne ilgiau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Biudžetinių įstaigų darbuotojams, kurių pareiginės algos pastovioji dalis, įsigaliojus šiam įstatymui, yra mažesnė, palyginti su iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvusiu nustatytu tarnybiniu atlyginimu, mokama iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio pareiginės algos pastovioji dalis tol, kol jie eina tas pačias pareigas.“

3. Pakeisti 17 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

4. Pakeisti 17 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalies redakcija, galiojanti iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.:

„2. Kultūros ir meno darbuotojų, socialinių paslaugų srities darbuotojų, sveikatos priežiūros specialistų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis atitinkamai Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu atitinkamos srities kultūros ir meno darbuotojų, socialinių paslaugų srities darbuotojų ar sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė