LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1468 „DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 26 d. Nr. V-1919

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“:

1.1. Papildau 1.51 papunkčiu:

1.51. maitinimas gali būti organizuojamas savitarnos principu (kai maistą įsideda patys lankytojai), jei laikomasi šių reikalavimų:

1.51.1. lankytojai maitinami pagal sudarytą grafiką ir tam tikrą laiką, siekiant užtikrinti šiame sprendime nustatytų atstumo tarp žmonių ir stalų reikalavimų laikymąsi;

 

1.51.2. užtikrinama, kad lankytojams būtų pakankamai dezinfekcinių, taip pat asmens apsaugos priemonių;

1.51.3. bendro naudojimo reikmenis, įrangą ir stalo įrankius lankytojai liečia tik vienkartinėmis pirštinėmis;

 

1.51.4. savitarnos stalas apsaugomas nuo taršos per orą – indai turi turėti dangčius arba skydelius, arba atskirti sienelėmis, arba maistas fasuojamas porcijomis, arba maistą įdeda restorano darbuotojas.“

 

1.2. Papildau 1.14 papunkčiu:

1.14. netaikyti 1.1.2, 1.1.4 ir 1.51 papunkčių nuostatų švietimo įstaigų, įgyvendinančių pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, valgyklose.“

2. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 28 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                              Aurelijus Veryga