LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1-280 „DĖL naujų buitinių vARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ SUTARČIŲ standartinių SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 26 d. Nr. 1-220

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 23.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1. nepradėti ir (ar) sustabdyti prijungimo paslaugos teikimą, jei vartotojas sutartyje nustatytais terminais neįvykdo savo pareigos sumokėti prijungimo įmoką, taip pat, kai nepateikiamas prijungiamo vartotojo objekto statybą leidžiantis dokumentas, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo objekto statybą reglamentuojančius teisės aktus;“.

1.2. Papildau 171 punktu:

171. Tuo atveju, kai operatorius jau yra atlikęs (užbaigęs) prijungimo paslaugos teikimą kaip numatyta Prijungimo aprašo 20 punkto pirmojoje pastraipoje, o vartotojas, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie operatoriaus elektros tinklų, per 90 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos, vadovaudamasis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, nustatančiais elektros įrenginių įrengimo reikalavimus, neatliko jam priklausančio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kitų elektros montavimo (rekonstravimo) darbų iki nuosavybės su operatoriaus elektros tinklais ribos ir nepateikė operatoriui Prijungimo aprašo 161 punkte nurodyto Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo akto (Prijungimo aprašo 1 priedas) su reikalingais dokumentais, šie vartotojai operatoriui kas mėnesį Metodikoje nustatyta tvarka dengia operatoriaus įrengtos, bet nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas. Nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas vartotojas privalo dengti iki tol, kol atliks Prijungimo aprašo 35 punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodytus veiksmus.“

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2019 m. rugpjūčio 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis energetikos ministro pareigas                                        Žygimantas Vaičiūnas