LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-878 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 30 d. Nr. D1-658

Vilnius

 

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1163 punktą ir jį išdėstau taip:

1163. Statybos užbaigimo procedūros, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba jos dalyje paskelbus karantiną, vykdomos vadovaujantis šio Reglamento 12 priedu ir kitomis šio Reglamento nuostatomis. Jei Statybos užbaigimo procedūrų vykdymo karantino metu tvarkos aprašo ir kitos Reglamente statybos užbaigimą reglamentuojančios nuostatos skiriasi, karantino metu vadovaujamasi Statybos užbaigimo procedūrų vykdymo karantino metu tvarkos aprašo nuostatomis.“

2. Pakeičiu 12 priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

 

3. Pakeičiu 12 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Statybos užbaigimo procedūrų vykdymo karantino metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato statybos užbaigimo procedūrų, numatytų Statybos įstatymo 28 straipsnyje  ir Reglamento V skyriuje, vykdymo tvarką karantino metu.“

4. Pakeičiu 12 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Karantino metu statybos užbaigimo procedūros organizuojamos ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti konkrečioje vietoje. Aprašu laikinai keičiama statybos užbaigimo procedūros tvarka pagal Aprašo nuostatas.“

5. Pakeičiu 12 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Statytojo ar jo įgalioto asmens prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą, numatytas Reglamento 60 punkte, ar patvirtinti deklaraciją, numatytas Reglamento 92 punkte, teikiami tik Reglamento 60.1 ir 92.1 papunkčiuose numatyta tvarka – nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“. Su šiais prašymais privalomi pateikti dokumentai, įtvirtinti Reglamento 61 ir 93 punktuose, taip pat teikiami nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“.“

6. Pakeičiu 12 priedo 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Komisijos narys turi teisę atsisakyti atvykti ir (ar) vykdyti funkcijas, jei statytojas neužtikrina Aprašo 9 punkte nurodytų saugumo reikalavimų. Statytojui neužtikrinus Apraše nustatytų reikalavimų laikymosi, komisija stabdo užbaigimo procedūras. Jeigu komisijos nariai dėl ligos ar izoliacijos reikalavimų negali atlikti funkcijų, statybos užbaigimo procedūros stabdomos, kol bus paskirti nauji komisijos nariai.“

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika