Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2015 11 18

 

 

 

 

REZOLIUCIJA MSC.201 (81)

 

(priimta 2006 m. gegužės 18 d.)

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

 

Jūrų saugumo komitetas,

 

prisimindamas Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 28 straipsnio b dalį dėl komiteto funkcijų;

 

taip pat prisimindamas 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) (toliau – Konvencija) VIII straipsnio b dalies nuostatas dėl Konvencijos priedo pakeitimų priėmimo tvarkos, išskyrus I skyriaus nuostatas;

 

apsvarstęs savo aštuoniasdešimt pirmajame posėdyje pagal VIII straipsnio b dalies i punktą pasiūlytus ir išplatintus Konvencijos pakeitimus,

 

1. priima pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies iv punktą šios Rezoliucijos priede išdėstytus Konvencijos pakeitimus;

 

2. nustato pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vi punkto 2 papunkčio bb dalį, kad, laikoma, jog minėtiems pakeitimams pritarta 2010 m. sausio 1 d., jei iki šios dienos daugiau negu vienas trečdalis Konvencijos Susitariančiųjų Vyriausybių arba Susitariančiosios Vyriausybės, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų pasaulio prekybos laivyno bendrosios talpos, nepranešė Organizacijos generaliniam sekretoriui, jog jos nepritaria pakeitimui;

 

3. prašo SOLAS Susitariančiąsias Vyriausybes prisiminti, kad pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vii punkto 2 papunktį pakeitimai įsigalioja 2010 m. liepos 1 d. nuo 2 dalyje nurodytos jų priėmimo dienos;

 

4. prašo pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies v punktą Generalinį sekretorių visoms Konvencijos Susitariančiosioms Vyriausybėms pateikti patvirtintas šios Rezoliucijos ir Priedo, kuriame išdėstyti pakeitimai, kopijas;

 

5. taip pat prašo Generalinį sekretorių šią Rezoliuciją ir jos Priedą perduoti organizacijos narėms, kurios nėra šios Konvencijos Susitariančiosios Vyriausybės.

 


 

 

PRIEDAS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS PAKEITIMAI

 

II-2 SKYRIUS

 

KONSTRUKCIJA. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA, GAISRO APTIKIMAS IR GAISRO GESINIMAS

 

 

 

9 taisyklė

 

Gaisro plitimo apribojimas

 

1. 4.1.3.3 punkto 2 papunkčio pabaigoje taškas „.“ keičiamas kabliataškiu „; ar“.

 

2. 4.1.3.3 punkte po esamo 2 papunkčio įterpiamas toks naujas 3 papunktis:

 

4.1.3.3.3. vandens rūko purkštukai išbandyti ir patvirtinti vadovaujantis Organizacijos patvirtintomis gairėmis*.“

 

 

 

15 taisyklė

 

Priemonės, taikomos naftos degalams, tepamajai alyvai ir kitokiems lengvai užsiliepsnojantiems naftos produktams

 

3. Rezoliucija MSC.31(63) pakeistoje II-2 skyriaus 15 taisyklėje tekstas po pavadinimo pakeičiamas taip:

 

„(Šios taisyklės 2.9–2.12 punktai taikomi 1992 m. vasario 1 d. dieną ar vėliau pastatytiems laivams, išskyrus tai, kad 3 ir 4 dalyse pateikiamos nuorodos į 2.10 ir 2.11 punktus taikomos 1998 m. liepos 1 d. ar vėliau pastatytiems laivams)“.

 

 

 

III SKYRIUS

 

GELBĖJIMOSI PRIEMONĖS IR ĮRANGA

 

7 taisyklė

 

Asmeninės gelbėjimosi priemonės

 

4. 2.1 punkte įterpiami tokie nauji 1 ir 2 papunkčiai:

 

2.2.1. keleiviniuose laivuose, kurių reisas trunka trumpiau kaip 24 h, privalo būti kūdikiams pritaikytų gelbėjimosi liemenių, kurių skaičius atitiktų bent 2,5 proc. laive esančių keleivių skaičiaus;

 

2.2.2. keleiviniuose laivuose, kurių reisas trunka ilgiau kaip 24 h, kiekvienam laive esančiam kūdikiui turi būti po vieną kūdikiams pritaikytą gelbėjimosi liemenę;“, esami 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiai pernumeruojami į 2.2.3 ir 2.2.4 papunkčius. Žodis „ir“ perkeliamas iš pernumeruoto 2.2.3 papunkčio galo į pernumeruoto 2.2.4 papunkčio galą.

 

5. Po pernumeruoto 2.1 punkto  2.2.4 papunkčio įterpiamas toks naujas 2.2.5 papunktis:

 

„2.2.5. jei suaugusiųjų gelbėjimosi liemenės nepritaikytos žmonėms, kurių svoris siekia iki 140 kg, o krūtinės apimtis – iki 1750 mm, laive turi būti pakankamai tinkamų tokiems žmonėms pritaikyti reikmenų.“

 

 

 

IV SKYRIUS

 

RADIJO RYŠYS

 

7 taisyklė

 

Radijo ryšio įranga: bendroji dalis

 

6. Esamas 1 punkto 1.6.1 papunkčio tekstas pakeičiamas taip:

 

1. 6.1. gali perduoti nelaimės pranešimą per poliarinių orbitų palydovinę tarnybą, veikiančią 406 MHz dažnio diapazone;“

 

 

 

9 taisyklė

 

Radijo ryšio įranga: A1 ir A2 jūrų rajonai

 

7. Esamas 1 punkto 1.3.3 papunkčio tekstas pakeičiamas taip: 1.3.3. Inmarsat geostacionariųjų palydovų tarnyba per laivo ryšiui su krantu skirtą stotį.“

 

 

 

10 taisyklė

 

Radijo ryšio įranga: A1, A2 ir A3 jūrų rajonai

 

8. Esamas 1 punkto 1.4.3 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

 

1.4.3. „Inmarsat geostacionariųjų palydovų tarnyba per papildomą laivo ryšiui su krantu skirtą stotį.

 

9. Esamas 2 punkto 2.3.2 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip: 2.3.2. „Inmarsat geostacionariųjų palydovų tarnyba per laivo ryšiui su krantu skirtą stotį; ir“

 

 

 

V SKYRIUS

 

LAIVYBOS SAUGUMAS

 

22 taisyklė

 

Matomumas iš laivo valdymo tiltelio

 

10. Po esamo 3 punkto įterpiamas toks naujas 4 punktas:

 

„4. Neatsižvelgiant į 1.1, 1.3, 1.4 ir 1.5 punktų reikalavimus, balasto vanduo gali būti pakeičiamas, jei:

 

4.1. laivo kapitonas nustatė, kad tai atlikti saugu ir atsižvelgia į bet kokį su šiuo veiksmu susijusį uždengiamų sektorių padidėjimą ar horizontalių regėjimo laukų sumažėjimą, visada užtikrinant reikiamą apdairumą;

 

4.2. pakeitimas atliekamas vadovaujantis laivo balasto vandens valdymo planu, atsižvelgiant į Organizacijos priimtas rekomendacijas dėl balasto vandens pakeitimo; ir

 

4.3. informacija apie pakeitimo pradžią ir pabaigą įrašoma į Laivybos veiksmų ir įvykių registravimo žurnalą, vadovaujantis 28 taisykle.“* Žr. Patikslintas sprinklerių sistemų, lygiaverčių SOLAS II-2 skyriaus 12 taisyklėje nurodytoms sistemoms, patvirtinimo gaires (Rezoliucija A.800(19).