HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. D1-359 „DĖL GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

2020 m. spalio 6 d. Nr. D1-600

VilniusP a k e i č i u Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 52 punktą išdėstau taip:

52. AAD kasmet iki gruodžio 1 d. patikrina dokumentus išrašančius atliekų surinkėjus, naudotojus (perdirbėjus), eksportuotojus ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojus, susiejančius paliudijimus išrašančius rūšiuotojus ar laikytojus, kaip jie laikosi Apraše nustatytų reikalavimų.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Mažeika