vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL NEATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 2 d. Nr. O3-136

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 11 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus 2017 m. balandžio 18 d. pažymą Nr. O5-92 „Dėl Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Komisija n u t a r i a:

Patvirtinti Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodiką (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                           Inga Žilienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2017 m. gegužės 2 d. 

nutarimu Nr. O3-136

 

 

NEATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO SKAIČIAVIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika (toliau – Metodika) nustato neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio (toliau – apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis) skaičiavimo principus ir kainodaros reikalavimus.

2. Metodika privaloma Šilumos ūkio įstatymo numatytiems subjektams, aptarnaujantiems apskaitos prietaisus, skaičiuojantiems ir nustatantiems apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį.

3. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis grindžiamas nediskriminavimo, būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo, kryžminio subsidijavimo draudimo principais.

4. Neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus (toliau – apskaitos prietaisai) Šilumos ūkio įstatymo 11 straipsnyje nustatytais atvejais pastato (jo dalies) butuose ir (ar) kitose patalpose įrengia bei eksploatuoja šilumos tiekėjai.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

5. Neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – šilumos vartotojų butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti šilumos skaitikliai ar dalikliai, apskaitantys butuose ir (ar) kitose patalpose suvartotą šilumos kiekį.

6. Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimas – neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įrengimas, teisės aktų reikalavimus atitinkančios jų techninės būklės ir nustatyto matavimų tikslumo užtikrinimas, taip pat duomenų nuskaitymas ir perdavimas, jei įrengiami neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema.

7. Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo ataskaitinis laikotarpis – keturi paskutiniai metų ketvirčiai iki apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projekto rengimo pradžios.

8. Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis – mokestis, mokamas už apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugas.

9. Būtinosios sąnaudos – pagal Metodiką nustatytos pagrįstos šilumos tiekėjų sąnaudos, būtinos apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugai teikti.

10. Veiklos planas – šilumos tiekėjo parengtas dokumentas, kuriame nurodyti per šilumos tiekėjo pasirinktą ir su savivaldybės taryba suderintą laikotarpį planuojami atlikti apskaitos prietaisų aptarnavimo darbai, plėtra, šiam planui įgyvendinti reikalingos lėšos ir finansavimo šaltiniai.

11. Kitos sąvokos atitinka Šilumos ūkio įstatyme ir Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, nurodytas sąvokas.

 

III SKYRIUS

APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO TVARKA

 

12. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį (eurais vartotojui per mėnesį arba eurais per mėnesį už apskaitos prietaisą) veiklos plano vykdymo laikotarpiui nustato savivaldybių tarybos.

13. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis diferencijuojamas pagal apskaitos prietaiso rūšį (šilumos skaitikliai ar dalikliai) ir duomenų nuskaitymo būdą (su ar be nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos). Šilumos tiekėjas mokesčio diferencijavimo principus derina su savivaldybės taryba.

14. Nepasibaigus veiklos plano vykdymo laikotarpiui apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis gali būti perskaičiuojamas vartotojų kainų indeksui pasikeitus daugiau kaip 10 proc. Tokiu atveju šilumos tiekėjas savivaldybės tarybai teikia naują apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo projektą.

15. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis taikomas, kai apskaitos prietaisai įrengti ir jie nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui.

16. Šilumos tiekėjas apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčiui nustatyti savivaldybės tarybai pateikia veiklos planą, apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo projektą (Metodikos 1, 2 ir (ar) 3 priedas), jo pagrindimą ir kitus skaičiavimams patikrinti reikalingus dokumentus. Skaičiavimai atliekami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

17. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis skelbiamas viešai, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki jo įsigaliojimo, ir taikomas nuo mėnesio pirmos dienos.

 

IV SKYRIUS

APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

 

18. Visos neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, taip pat pastate įrengtos ir tam pačiam ūkio subjektui priklausančios nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos, kai ji naudojama skirtingose veiklose, aptarnavimo sąnaudos atskiriamos ir paskirstomos tarp veiklų, kurios nulėmė šių sąnaudų atsiradimą. Sąnaudų atskyrimas ir paskirstymas vykdomas pagal Šilumos kainų nustatymo metodikoje įtvirtintas apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo taisykles.

19. Skaičiuojant apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, įvertinamos būtinosios pastoviosios apskaitos prietaisų aptarnavimo sąnaudos ir investicijų grąža.

20. Pastoviosios apskaitos prietaisų aptarnavimo sąnaudos nustatomos kaip nurodyta Metodikos 21 punkte ir atsižvelgus į pagrįstas faktines ataskaitinio laikotarpio arba planuojamas sąnaudas ir veiklos planą. Pastoviąsias apskaitos prietaisų aptarnavimo sąnaudas sudaro:

20.1. apskaitos prietaisų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos. Jos skaičiuojamos nuo apskaitos prietaisų pradinės vertės, taikant Šilumos kainų nustatymo metodikoje numatytą šilumos apskaitos prietaisų nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį;

20.2. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos. Tai mažaverčiai instrumentai ir kitas inventorius, transporto sąnaudos, sąnaudos už kitų įmonių suteiktas apskaitos prietaisų įrengimo, remonto ir kitas paslaugas;

20.3. personalo sąnaudos:

20.3.1. darbo užmokesčio sąnaudos skaičiuojamos atsižvelgiant į šiai veiklai priskirtų darbuotojų skaičių. Metinis darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas darbuotojų skaičių padauginus iš darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio. Darbuotojai, kurie tiesiogiai negali būti priskirti apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai, tarp veiklų paskirstomi proporcingai tiesiogiai priskirtiems darbuotojams arba proporcingai pagal atitinkamoje veikloje dirbtą darbo laiką. Vidutinis darbo užmokestis ribojamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamu vidutiniu elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos darbo užmokesčiu;

20.3.2. įmokos socialiniam draudimui bei garantiniam fondui skaičiuojamos teisės aktų nustatyta tvarka;

20.4. mokesčių sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis galiojančiais mokesčių sritį reglamentuojančiais teisės aktais;

20.5. finansines sąnaudas sudaro banko paslaugų (komisinių) ir pan. sąnaudos;

20.6. administracines sąnaudas sudaro ryšių, pašto, pasiuntinių paslaugų, org. inventoriaus aptarnavimo, komunalinių paslaugų (elektros bei šilumos energija, vanduo, šiukšlės, t.t.) ir pan. sąnaudos;

20.7. rinkodaros ir pardavimų sąnaudas sudaro privalomo vartotojų informavimo, rinkos tyrimų, vartotojų mokėjimų administravimo bei surinkimo ir pan. sąnaudos;

20.8. kitas paskirstomas sąnaudas sudaro turto bei veiklos rizikos draudimo, skolų išieškomojo ir pan. su neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veikla susijusios būtinos bei pagrįstos sąnaudos.

21. pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai, apimtis nustatoma:

 

(1)

 

kur:

– pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai, apimtis, tūkst. Eur/metams;

– nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams;

– einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams;

– personalo sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams;

– mokesčių sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams;

– finansinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams;

– administracinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams;

– rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams;

– kitos paskirstomos sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams.

22. Investicijų grąža skaičiuojama pagal priklausomybę:

 

                                                                (2)

 

kur:

JR – investicijų grąža, priskirtina paslaugai, tūkst. Eur;

r investicijų grąžos norma, apskaičiuota vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“, proc.;

 – apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos ilgalaikio turto likutinė vertė, kuri nustatoma pagal ataskaitinio laikotarpio duomenis ir (ar) į veiklos plane numatytą įsigyti ilgalaikį turtą.

 

V SKYRIUS

APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO SKAIČIAVIMAS

 

23. Šilumos tiekėjui pasirinkus ir savivaldybės tarybai pritarus, apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis kai šilumos skaitiklis įrengtas su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, kai šilumos skaitiklis įrengtas be nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos arba kai įrengti šilumos dalikliai, gali būti nustatomas arba eurais vartotojui per mėnesį, arba eurais per mėnesį už apskaitos prietaisą:

23.1. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, taikomas eurais vartotojui per mėnesį, skaičiuojamas pagal priklausomybę:

 

 Eur vartotojui per mėnesį;                                   (3)

kur:

 – šilumos vartotojų, kuriems šilumos tiekėjas įrengė (planuoja įrengti) apskaitos prietaisus, skaičius, vnt.;

23.2. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, taikomas eurais per mėnesį už apskaitos prietaisą, skaičiuojamas pagal priklausomybę:

 

 Eur per mėnesį už apskaitos prietaisą;                (4)

kur:

 – šilumos vartotojams šilumos tiekėjo įrengtų (planuojamų įrengti) apskaitos prietaisų skaičius, vnt.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Metodika nereguliuoja apskaitos prietaisų nuosavybės klausimų bei turtinių santykių, atsirandančių aptarnaujant šiuos prietaisus. Šie klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

25. Ūkio subjektai, pažeidę Metodikos reikalavimus, taip pat už informacijos, nurodytos Metodikoje, nepateikimą ar žinomai klaidingos informacijos pateikimą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

__________________


 

Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos

prietaisų aptarnavimo mokesčio

skaičiavimo metodikos

1 priedas

 

NEATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO SKAIČIAVIMO DUOMENYS, KAI ŠILUMOS SKAITIKLIAI ĮRENGTI SU NUOTOLINIO DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMA

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Ataskaitinis laikotarpis

Planuojamas laikotarpis

1

2

3

4

5

1.

Pastoviosios sąnaudos

tūkst. Eur

1.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

tūkst. Eur

1.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

tūkst. Eur

1.3.

Personalo sąnaudos

tūkst. Eur

1.4.

Mokesčių sąnaudos

tūkst. Eur

1.5.

Finansinės sąnaudos

tūkst. Eur

1.6.

Administracinės sąnaudos

tūkst. Eur

1.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

tūkst. Eur

 

 

1.8.

Kitos paskirstomos sąnaudos

tūkst. Eur

2.

Investicijų grąža

tūkst. Eur

3.

Šilumos vartotojų, kuriems įrengti (planuojami įrengti) apskaitos prietaisai, skaičius

vnt.

4.

Įrengtų (planuojamų įrengti) apskaitos prietaisų skaičius

vnt.

5.

Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, kai šilumos skaitikliai įrengti su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Eur/vartot. per mėn.

Eur/per mėn. už apsk. pr.

 

Įmonės vadovas_____________________

 

______________


 

Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos

prietaisų aptarnavimo mokesčio

skaičiavimo metodikos

2 priedas

 

NEATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO SKAIČIAVIMO DUOMENYS, KAI ĮRENGTI ŠILUMOS SKAITIKLIAI BE NUOTOLINIO DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMOS

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Ataskaitinis laikotarpis

Planuojamas laikotarpis

1

2

3

4

5

1.

Pastoviosios sąnaudos

tūkst. Eur

1.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

tūkst. Eur

1.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

tūkst. Eur

1.3.

Personalo sąnaudos

tūkst. Eur

1.4.

Mokesčių sąnaudos

tūkst. Eur

1.5.

Finansinės sąnaudos

tūkst. Eur

1.6.

Administracinės sąnaudos

tūkst. Eur

1.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

tūkst. Eur

 

 

1.8.

Kitos paskirstomos sąnaudos

tūkst. Eur

2.

Investicijų grąža

tūkst. Eur

3.

Šilumos vartotojų, kuriems įrengti (planuojami įrengti) apskaitos prietaisai, skaičius

vnt.

4.

Įrengtų (planuojamų įrengti) apskaitos prietaisų skaičius

vnt.

5.

Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, kai įrengti šilumos skaitikliai be nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos

Eur/vartot. per mėn.

Eur/per mėn. už apsk. pr.

 

Įmonės vadovas_____________________

 

______________


 

Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos

prietaisų aptarnavimo mokesčio

skaičiavimo metodikos

3 priedas

 

NEATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO SKAIČIAVIMO DUOMENYS, KAI ĮRENGTI ŠILUMOS DALIKLIAI SU NUOTOLINIO DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMA

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Ataskaitinis laikotarpis

Planuojamas laikotarpis

1

2

3

4

5

1.

Pastoviosios sąnaudos

tūkst. Eur

1.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

tūkst. Eur

1.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

tūkst. Eur

1.3.

Personalo sąnaudos

tūkst. Eur

1.4.

Mokesčių sąnaudos

tūkst. Eur

1.5.

Finansinės sąnaudos

tūkst. Eur

1.6.

Administracinės sąnaudos

tūkst. Eur

1.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

tūkst. Eur

 

 

1.8.

Kitos paskirstomos sąnaudos

tūkst. Eur

2.

Investicijų grąža

tūkst. Eur

3.

Šilumos vartotojų, kuriems įrengti (planuojami įrengti) apskaitos prietaisai, skaičius

vnt.

4.

Įrengtų (planuojamų įrengti) apskaitos prietaisų skaičius

vnt.

5.

Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, kai įrengti šilumos dalikliai su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Eur/vartot. per mėn.

Eur/per mėn. už apsk. pr.

 

Įmonės vadovas_____________________

 

______________


 

Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos

prietaisų aptarnavimo mokesčio

skaičiavimo metodikos

4 priedas

 

NEATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO SKAIČIAVIMO DUOMENYS, KAI ĮRENGTI ŠILUMOS DALIKLIAI BE NUOTOLINIO DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMOS

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Ataskaitinis laikotarpis

Planuojamas laikotarpis

1

2

3

4

5

1.

Pastoviosios sąnaudos

tūkst. Eur

1.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

tūkst. Eur

1.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

tūkst. Eur

1.3.

Personalo sąnaudos

tūkst. Eur

1.4.

Mokesčių sąnaudos

tūkst. Eur

1.5.

Finansinės sąnaudos

tūkst. Eur

1.6.

Administracinės sąnaudos

tūkst. Eur

1.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

tūkst. Eur

 

 

1.8.

Kitos paskirstomos sąnaudos

tūkst. Eur

2.

Investicijų grąža

tūkst. Eur

3.

Šilumos vartotojų, kuriems įrengti (planuojami įrengti) apskaitos prietaisai, skaičius

vnt.

4.

Įrengtų (planuojamų įrengti) apskaitos prietaisų skaičius

vnt.

5.

Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, kai įrengti šilumos dalikliai be nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos

Eur/vartot. per mėn.

Eur/per mėn. už apsk. pr.

 

Įmonės vadovas_____________________

 

______________