STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAURĖS LIETUVOS KOLEGIJOS AKREDITAVIMO

 

2015 m. vasario 11 d. Nr. SV6-7

Vilnius

 

Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 44 straipsniu, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317, 3, 5 ir 7.2 punktais bei atsižvelgdama į Šiaurės Lietuvos kolegijos išorinio vertinimo išvadas ir pateiktą prašymą akredituoti Šiaurės Lietuvos kolegiją,

akredituoju Šiaurės Lietuvos kolegiją 3 metams.

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                    Nora Skaburskienė