KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-739 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMAS TERITORIJAS IŠDAVIMĄ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. T-158

Kaunas

 

 

Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėms transporto priemonėms į valstybės saugomas teritorijas nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-739 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėms transporto priemonėms į valstybės saugomas teritorijas nustatymo“:

1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Į valstybės saugomas teritorijas leidžiama įvažiuoti nuo 7.00 val. iki 11.00 val., išskyrus saugos paslaugas teikiančius asmenis ir gyventojus, kurie nuosavybės, nuomos ar kitu teisiniu pagrindu valdo patalpas (statinius), kurios (kurie)  įregistruotos (-i)  kaip atskiri nekilnojamojo turo vienetai valstybės saugomose teritorijose, arba deklaravę gyvenamąją vietą valstybės saugomose teritorijose.

2. Papildyti 71 punktu:

71. Leidimas išduodamas tik nesant kitos galimybės patekti (privažiuoti) prie objekto, esančio valstybės saugomoje teritorijoje.“

3. Papildyti 72 punktu:

72. Teisės aktų nustatyta tvarka transporto priemonė priverstinai nuvežama, kai pažeidžiami Nuostatų reikalavimai ir  transporto priemonė trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui, kelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba kitaip pažeidžia kitų asmenų teises.“

4Papildyti nauju 18 punktu:

18. Naujas leidimas neišduodamas vienus metus ankstesniajam leidimui netekus galios dėl teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, reikalavimų pažeidimų.“

5. Buvusį 18 punktą laikyti 19 punktu.

6. Papildyti nauju 19 punktu:

19. Leidimas įvažiuoti į valstybės saugomas teritorijas netenka galios, jei asmuo pažeidė teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, reikalavimus. Apie tai leidimo turėtojas informuojamas elektroninėmis ryšio priemonėmis.“

7. Buvusį 19 punktą laikyti 20 punktu.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Visvaldas Matijošaitis