Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, piešimas, iliustracija, simbolis  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2015 M. SAUSIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-15 „DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. spalio 4 d. Nr. V-1294

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymą Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 391 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir 26 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

tvirtinu Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                        Gintautas Jakštas

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos

 

2023 m. spalio 2 d. raštu Nr. 3-3474

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2023 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. SD-3922(10.16Mr-11)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2015 m. sausio 14 d.

įsakymu Nr. V-15

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-1294

redakcija)

 

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimą (toliau – kompetencijų vertinimas) organizuojančias ir vykdančias institucijas, vertinimo struktūrą, organizavimą, vykdymą, kompetencijų vertinimo atidėjimą ir priežiūrą, apeliacijų teikimą ir jų nagrinėjimą.

2. Aprašas taikomas vertinti asmens įgytas Lietuvos kvalifikacijų sandaros I–V lygio kvalifikacijų kompetencijas, reglamentuojamas Lietuvos kvalifikacijų sandaros apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“:

2.1. jei jis baigė formaliojo profesinio mokymo programą;

2.2. jei jis įgijo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, mokydamasis pagal neformaliojo profesinio mokymo programą ar programos dalį (modulį), darbo patirties arba savišvietos būdu.

3. Asmens įgytos kompetencijos vertinamos pagal kvalifikacijas teikiančiose formaliojo profesinio mokymo programose nustatytus mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO STRUKTŪRA. KOMPETENCIJŲ VERTINIMĄ ORGANIZUOJANČIOS IR VYKDANČIOS INSTITUCIJOS

 

5. Kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimą sudaro:

5.1. teorinės dalies (žinių) vertinimo testas;

5.2. praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas;

5.3. praktinio mokymo pasiekimų įvertinimas (taikomas tik asmenims, baigusiems formaliojo profesinio mokymo programą, tačiau netaikomas Lietuvos policijos mokyklos, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos mokiniams, baigusiems formaliojo profesinio mokymo programą).

6. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testą sudaro klausimai, atitinkantys kvalifikacijos lygį ir testo struktūrą. Kiekvienas testo klausimas, atsižvelgiant į jo sudėtingumą, vertinamas taškais. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo, skirto I ir II lygio kvalifikacijų kompetencijoms įvertinti, bendra taškų suma yra 50 taškų, III lygio kvalifikacijų – 80 taškų, IV ir V lygio kvalifikacijų – 100 taškų testo vertės.

7. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas laikomas išlaikytu, jei asmuo surenka ne mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos; laikomas neišlaikytu – jei asmuo surenka mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo neišlaikęs asmuo, jei pageidauja, gali gauti profesinio mokymo teikėjo pažymą apie testo rezultatus, tačiau praktinės dalies (gebėjimų) vertinime jis dalyvauti negali.

8. Praktinio mokymo pasiekimų įvertinimą sudaro kvalifikacijas sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtų modulių (išskyrus įvadinius, neprivalomai pasirenkamus ir baigiamuosius modulius) praktinio mokymo pasiekimų balų vidurkis. Visų mokslo metų praktinio mokymo pasiekimų įvertinimą atlieka profesinio mokymo teikėjo paskirtas profesijos mokytojas. Praktinio mokymo pasiekimų balų vidurkis įskaičiuojamas į kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balą kaip pridėtinė vertė.

9. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą sudaro praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis. Ji vertinama dešimties balų sistema. Pagal atitinkamos švietimo srities mokymo programas parengtų užduočių banką turi atitinkamos švietimo srities kompetencijas vertinanti švietimo, mokslo ir sporto ministro paskirta profesinio mokymo įstaiga (toliau – Kompetencijų vertinimo centras). Profesinio mokymo teikėjo atsakingam asmeniui dėl užduočių pasikreipus į Kompetencijų vertinimo centrą – Kompetencijų vertinimo centras užduotis persiunčia.

10. Aprašo 5.3 papunktyje numatytų asmenų galutinį kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balą sudaro tokios procentinės dalys: 40 procentų praktinio mokymo pasiekimų įvertinimas ir 60 procentų – kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) įvertinimas. Jei asmens, baigusio formaliojo profesinio mokymo programą, kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balas yra žemesnis nei 4 balai, laikoma, kad jo galutinis kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas yra nepatenkinamas. Asmenų, nesimokiusių pagal formaliojo profesinio mokymo programą, galutinį kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balą sudaro tik praktinės užduoties gebėjimų demonstravimo vertinimo balas.

11. Mokymosi grupės mokinių kompetencijų vertinimo protokolo išvadoje nurodoma, kad asmuo:

11.1. įgijo atitinkamos kvalifikacijos atitinkamo lygio kompetencijas, jeigu kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas yra ne žemesnis kaip 4 balai;

11.2. neįgijo atitinkamos kvalifikacijos atitinkamo lygio kompetencijų, jeigu kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas yra žemesnis kaip 4 balai.

12. Švietimo sričių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-520 „Dėl LŠK – Lietuvos švietimo klasifikatoriaus patvirtinimo“, IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimui vykdyti švietimo, mokslo ir sporto ministras skiria Kompetencijų vertinimo centrus.

13. Kompetencijų vertinimo centrų sąrašas skelbiamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir kvalifikacijų tvarkymo institucijos interneto svetainėse.

14. Atsižvelgęs į kompetencijų vertinimo apimtį, turimą licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą, atstumą tarp Kompetencijų vertinimo centro ir mokymosi vietos, Kompetencijų vertinimo centras, susiderinęs su kvalifikacijų tvarkymo institucija, gali sudaryti sutartį su kitu profesinio mokymo teikėju dėl kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymo kito profesinio mokymo teikėjo bazėje.

15. Kvalifikacijų tvarkymo institucija:

15.1. koordinuoja kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testo struktūros, kurioje nurodytas kiekvienos kompetencijos įvertis taškais kiekvienai profesiniame standarte aprašytai kvalifikacijai, rengimą, pasitelkdama profesinio mokymo teikėjus ir metodines komisijas (metodinėse komisijose telkiami profesijos mokytojai ekspertai), į kurias profesijos mokytojus savanoriškai deleguoja profesinio mokymo teikėjai, turintys licencijas vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas (toliau – metodinės komisijos);

15.2. koordinuoja teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimų rengimą ir jų atnaujinimą laiku, organizuoja jų išorinį vertinimą (validavimą) teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešųjų pirkimų vykdymą, nustatyta tvarka įtraukdama akredituotas kompetencijų vertinimo institucijas, ne vėliau kaip likus 30 dienų iki kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testo dienos perduoda atitinkamus testų klausimus ir jų vertinimo instrukcijas elektroninį testavimą administruojančiai Nacionalinei švietimo agentūrai;

15.3. koordinuoja praktinių gebėjimų demonstravimo užduočių (kartu su praktinio mokymo pasiekimų) vertinimo instrukcijų rengimą ir jų atnaujinimą, organizuoja jų išorinį vertinimą (validavimą) teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešųjų pirkimų vykdymą, nustatyta tvarka įtraukdama akredituotas kompetencijų vertinimo institucijas;

15.4. suderinusi su Nacionaline švietimo agentūra maksimalią testavimo apimtį, sudaro ir tvirtina einamųjų metų kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštį ir jį skelbia savo interneto svetainėje;

15.5. gavusi informaciją iš Kompetencijų vertinimo centrų, savo interneto svetainėje skelbia kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo tvarkaraščius;

15.6. kaupia ir saugo kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimų ir jų vertinimo instrukcijų bei kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduočių ir praktinio mokymo pasiekimų vertinimo instrukcijų banką;

15.7. bendradarbiauja su Nacionaline švietimo agentūra, kuri pagal teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštį elektroninėmis priemonėmis vykdo testavimą, rengia ir elektroninėmis priemonėmis teikia profesinio mokymo teikėjams testų rezultatų protokolus bei rengia ir kvalifikacijų tvarkymo institucijai teikia statistinę informaciją apie testų klausimus;

15.8. nesant akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos, kuri teiktų vertintojus kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo klausimų ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduočių vertinimui (validavimui), skiria kompetencijų vertinimo testų klausimų ir užduočių vertintojus (validuotojus), kurie atitinka švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos apraše jiems nustatytus reikalavimus. Apmoka jiems už darbą teisės aktuose nustatyta tvarka;

15.9. vykdo kompetencijų vertinimo priežiūrą;

15.10. užtikrindama privatumo apsaugą ir saugos reikalavimus, kaupia, sistemina, analizuoja ir skelbia viešai kompetencijų vertinimo ir pripažinimo rezultatų statistinę informaciją, pagal pareikalavimą – kompetencijų vertinimo rezultatų ataskaitas sudaro ir teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

15.11. rengia ir, suderinusi su Nacionaline švietimo agentūra, tvirtina kompetencijų teorinės dalies (žinių) ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymo instrukcijas;

15.12. sudaro kompetencijų teorinės dalies (žinių) ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo apeliacines komisijas (toliau – Apeliacinė komisija), organizuoja jų veiklą.

16. Akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos:

16.1. vertina (validuoja) kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimus, teikia išvadas dėl jų tinkamumo ir atitikties profesinių standartų reikalavimams kvalifikacijų tvarkymo institucijai;

16.2. vertina (validuoja) kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotis ir jų vertinimo instrukcijas, teikia išvadas dėl jų tinkamumo ir atitikties profesinių standartų reikalavimams kvalifikacijų tvarkymo institucijai;

16.3. deleguoja į kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo komisijas (toliau – Kompetencijų vertinimo komisija) kompetencijų vertintojus, atitinkančius Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos apraše, tvirtinamame švietimo, mokslo ir sporto ministro, suderinus su ekonomikos ir inovacijų ministru, nustatytus reikalavimus, ir už darbą atsiskaito iš profesinio mokymo teikėjų gautų lėšų, apskaičiuojamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinama Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodika;

16.4. dalyvauja vykdant kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo eigos ir Kompetencijų vertinimo komisijos darbo priežiūrą kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietoje;

16.5. organizuoja kompetencijų vertintojų mokymus, konsultuoja, apmoka mokymus organizuojantiems darbuotojams už darbą teisės aktuose nustatyta tvarka;

16.6. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

17. Kompetencijų vertinimo centrai:

17.1. rengia ir atnaujina priskirtoms kvalifikacijoms kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūras, kuriose nurodytas kiekvienos kompetencijos įvertis taškais kiekvienai profesiniame standarte aprašytai kvalifikacijai;

17.2. rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimus;

17.3. rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotis ir jų vertinimo instrukcijas;

17.4. pasitelkia metodines komisijas kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūrai ir klausimams, praktinėms gebėjimų demonstravimo užduotims rengti ir atnaujinti, organizuoja jų darbą;

17.5. vykdo IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijų, įgytų baigus formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo programą ar programos dalį (modulį), darbo patirties arba savišvietos būdu, kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą; iš profesinio mokymo teikėjų surinkę informaciją apie kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymą, teikia ją kvalifikacijų tvarkymo institucijai;

17.6. deleguoja profesijos mokytojus (nemokiusius asmenų, kurių kompetencijos vertinamos) į Kompetencijų vertinimo komisijas;

17.7. apmoka kompetencijų vertinimą organizuojantiems darbuotojams už darbą teisės aktuose nustatyta tvarka;

17.8. apeliacijas teikia elektroniniu būdu kvalifikacijų tvarkymo institucijai, užpildydami kvalifikacijų tvarkymo institucijos interneto svetainėje esančią formą.

18. Profesinio mokymo teikėjai:

18.1. organizuoja asmenų, kurie mokėsi pagal jų įgyvendinamą formaliojo profesinio mokymo programą, neformaliojo profesinio mokymo programą, darbo patirties ar savišvietos būdu, teorinės dalies (žinių) vertinimą, teikia informaciją kvalifikacijų tvarkymo institucijos tvirtinamam ateinančių metų kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraščiui sudaryti;

18.2. teikia kvalifikacijų tvarkymo institucijai planuojamą kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštį ir jo tikslinimus;

18.3. organizuoja asmenų, kurie mokėsi pagal jų įgyvendinamą formaliojo profesinio mokymo programą, o asmenų pageidavimu – neformaliojo profesinio mokymo programą, darbo patirties ar savišvietos būdu ir įgijo I–III lygio kvalifikacijų kompetencijas, kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą, likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki teorinės dalies (žinių) vertinimo testo dienos, teikia informaciją Kompetencijų vertinimo centrams apie planuojamą kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymą ir šią informaciją skelbia savo interneto svetainėje;

18.4. užtikrina asmenų, kurie mokėsi pagal jų įgyvendinamą formaliojo profesinio mokymo programą, o asmenų pageidavimu – neformaliojo profesinio mokymo programą, darbo patirties ar savišvietos būdu ir įgijo IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijas, dalyvavimą kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinime (nuvykimą į ir grįžimą iš vertinimo vietos);

18.5. apeliacijas elektroniniu būdu teikia kvalifikacijų tvarkymo institucijai, užpildydami kvalifikacijų tvarkymo institucijos interneto svetainėje esančią formą;

18.6. atsiskaito už kompetencijų vertinimą su kitomis kompetencijų vertinimą organizuojančiomis ir (ar) vykdančiomis institucijomis, teisės aktuose, reglamentuojančiuose lėšų apskaičiavimą ir apmokėjimą už kompetencijų vertinimą, nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

19. Kvalifikacijų tvarkymo institucija, iš profesinio mokymo teikėjų iki einamųjų metų lapkričio 1 d. surinkusi informaciją, kasmet sudaro ir patvirtina ateinančių metų kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštį (patvirtintas tvarkaraštis, esant būtinybei, gali būti tikslinamas, bet ne vėliau nei likus 10 darbo dienų iki kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo. Atitinkamos kvalifikacijos kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testas vyksta visiems profesinio mokymo teikėjams vienu tvarkaraštyje nustatytu laiku.

20. Asmuo, pretenduojantis dalyvauti kompetencijų vertinime, profesinio mokymo teikėjui, Kompetencijų vertinimo centrui teikia laisvos formos prašymą (jei kompetencijų vertinimas nenumatytas mokymosi sutartyje). Prašyme nurodomi prašymą pateikusio asmens vardas, pavardė, gimimo data, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas ir patvirtinamas susipažinimas su kompetencijų vertimo organizavimą ir vykdymą reglamentuojančiomis Aprašo nuostatomis. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis asmuo pateikia prašymą pritaikyti kompetencijų vertinimą. 

21. Asmuo, įgijęs kompetencijas neformaliojo profesinio mokymosi, darbo patirties ir savišvietos būdu ir siekiantis įgyti kvalifikaciją, atitinkamai pagal jo pasirinktą kvalifikacijos LTKS lygį profesinio mokymo teikėjui, Kompetencijų vertinimo centrui teikia šiuos dokumentus (kurie, profesinio mokymo teikėjui patikrinus ir suvedus duomenis į Mokinių registrą, išskyrus Aprašo 21.1, 21.3.7, 21.4 ir 21.5 papunkčiuose numatytus dokumentus, grąžinami asmeniui):

21.1. laisvos formos prašymą, jame nurodydamas savo vardą, pavardę, gimimo datą, siekiamą įgyti kvalifikaciją, telefono ryšio numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą bei Aprašo 21.2–21.6 papunkčiuose nustatytus duomenis ir dokumentus (kurie, suvedus duomenis į Mokinių registrą, grąžinami asmeniui);

21.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

21.3. formaliojo ir neformaliojo mokymosi pasiekimus liudijančius duomenis:

21.3.1. išsilavinimą (jeigu turi);

21.3.2. kvalifikaciją ir jos LTKS lygį (jeigu turi);

21.3.3. švietimo programos, kurią baigus įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija, ir (ar) įgytos kompetencijos, ir (ar) baigtos švietimo programos dalies (modulio) pavadinimą ir jos (jo) valstybinį kodą (jeigu yra);

21.3.4. pameistrystės darbo sutarties sudarymo datą ir numerį, darbdavio pavadinimą, juridinio asmens kodą (jeigu turi);

21.3.5. įgytų kompetencijų, reikalingų atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimus, teorinių ir praktinių žinių įvertinimus (jeigu vertino);

21.3.6. įskaitytų modulių pavadinimus, kodus, pažymėjimų pavadinimus, išdavimo, registracijos datą, skaičių (jei tokių yra);

21.3.7. įskaitytas kompetencijas liudijančios „Darbo patirties ir savišvietos būdais įgytų modulio kompetencijų pripažinimo išvados“ (pagal Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos apraše parengtą formą) datą ir numerį, profesinio mokymo teikėjo pavadinimą;

21.4. profesinę patirtį ir kitą veiklą, susijusią su pageidaujamomis įsivertinti kompetencijomis, patvirtinančius dokumentus (jeigu turi);

21.5. teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių pilietį, Šveicarijos Konfederacijos pilietį (jeigu turi).

22. Profesinio mokymo teikėjas, Kompetencijų vertinimo centras, gavęs asmens prašymą, duomenis į Mokinių registrą įveda vadovaudamasis Mokinių registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-1959 „Dėl Mokinių registro reorganizavimo ir mokinių registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

23. Profesinio mokymo teikėjo, Kompetencijų vertinimo centro paskirtas atsakingas asmuo pasirašytinai supažindina kompetencijų vertinime pretenduojančius dalyvauti asmenis su Aprašo nuostatomis. Supažindinimui pasirašytinai prilygsta supažindinimas elektroniniu būdu, jei profesinio mokymo teikėjas savo darbo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose yra nustatęs galimybę asmenims pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas. Kompetencijų vertinime dalyvausiančių asmenų duomenis ir kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštyje nustatytą teorinio testavimo datą ir laiką teikia Nacionalinei švietimo agentūrai per Mokinių registrą.

24. Jei asmuo kompetencijų vertinime dalyvauja kaip Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar darbdavio siųstas mokytis asmuo, profesinio mokymo teikėjas, Kompetencijų vertinimo centras, gavęs asmens prašymą, duomenis Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka į Mokinių registrą įveda likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki kompetencijų vertinimo dienos.

25. Profesinio mokymo teikėjas, atsižvelgdamas į Aprašo 22 punkte nurodytus sąrašus:

25.1. suformuoja asmenų grupes I–V lygio kvalifikacijų kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimui: bendradarbiaudamas su teisės aktuose nustatyta tvarka pasirinkta akredituota kompetencijų vertinimo institucija, suformuoja asmenų grupes I–III lygio kvalifikacijų kompetencijų praktinės (gebėjimų) dalies vertinimui, o bendradarbiaudamas su atitinkamu Kompetencijų vertinimo centru bei atsižvelgdamas į turimą mokymo bazę, suformuoja asmenų grupes IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijų praktinės (gebėjimų) dalies vertinimui;

25.2. atsižvelgdamas į kvalifikacijų tvarkymo institucijos vadovo patvirtintą teorinės dalies (žinių) vertinimo datą, patvirtina ir savo interneto svetainėje skelbia I–III lygio kvalifikacijų kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo datų ir vietų tvarkaraštį.

26. Kompetencijų vertinimo centras, iš profesinio mokymo teikėjų gavęs informaciją apie suformuotas asmenų grupes ir planuojamas datas IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimui, elektroninėmis priemonėmis informuoja kvalifikacijų tvarkymo instituciją.

27. Asmenys, dalyvausiantys kompetencijų vertinime, informaciją apie patvirtintus kompetencijų vertinimo laiką ir vietą gauna iš profesinio mokymo teikėjo, kuris įregistravo juos kompetencijų vertinimui.

28. Likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testo laikymo dienos, asmuo, savarankiškai pateikęs prašymą įsivertinti turimas kompetencijas, su profesinio mokymo teikėju, kuris įregistravo jį kompetencijų vertinimui, pasirašo kompetencijų vertinimo sutartį.

 

IV SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO VYKDYMAS

 

29. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas elektroninėmis priemonėmis vykdomas profesinio mokymo teikėjo, turinčio elektroninį testavimą galinčią vykdyti kompiuterinę įrangą, bazėje.

30. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vykdymo eigos priežiūrai profesinio mokymo teikėjo vadovo įsakymu turi būti skiriami ne mažiau kaip 2 profesinio mokymo teikėjo darbuotojai. Jais negali būti skiriami kompetencijų vertinime dalyvaujančius asmenis mokę ir (arba) pagal vertinamą kvalifikacijos mokymo programą mokantys profesijos mokytojai.

31. Patalpoje, kurioje vykdomas kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testas, kiekvienam asmeniui turi būti paruošta darbo vieta su testui atlikti reikalinga kompiuterine įranga.

32. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testui atlikti gali būti skiriamos ne daugiau kaip 2 valandos (120 min.).

33. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo rezultatai skelbiami testą laikiusio asmens elektroninio vertinimo lange iš karto po laikymo. Pasibaigus kompetencijų teorinės dalies (žinių) testui laikyti numatytam laikui, Nacionalinė švietimo agentūra elektroninėmis priemonėmis profesinio mokymo teikėjui, Kompetencijų vertinimo centrui perduoda kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testo rezultatų protokolą. Testo rezultatai įforminami profesinio mokymo teikėjo, Kompetencijų vertinimo centro parengtu mokymosi grupės mokinių testo vertinimo protokolu, kurį pasirašo teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vykdymo eigą prižiūrintys darbuotojai. Protokolai saugomi Aprašo 75 punkte nustatyta tvarka. Parengtame mokymosi grupės mokinių testo vertinimo protokole nurodomi vertinime dalyvaujančių asmenų vardai ir pavardės, asmens kodai, profesinio mokymo teikėjo, užregistravusio asmenį kompetencijų vertinimui, pavadinimas, profesinio mokymo programa ir jos valstybinis kodas, kvalifikacijos pavadinimas ir jos valstybinis kodas, teorinės dalies (žinių) testo įvertinimai.

34. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas vykdomas 10 kalendorinių dienų laikotarpiu po teorinės dalies (žinių) testo. Asmenims, kurie įgijo I–III lygio kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas vykdomas profesinio mokymo teikėjo bazėje, o asmenims, kurie įgijo IV ar V lygio kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, – Kompetencijų vertinimo centre ar pagal Aprašo 14 punkte nustatytą sutartį profesinio mokymo teikėjo, turinčio užduočiai atlikti reikiamą techninę įrangą ir priemones, bazėje arba realioje darbo vietoje, aprūpintoje reikalinga technine įranga ir priemonėmis. Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą parenka Kompetencijų vertinimo centras. Vienu metu toje pačioje praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietoje praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas vykdomas ne didesnei kaip 15 asmenų grupei.

35. Vietoje, kurioje vykdomas praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas pagal profesinio mokymo teikėjo, Kompetencijų vertinimo centro pasirinktą praktinių gebėjimų demonstravimo užduotį, turi būti paruoštos užduočiai atlikti reikiamos priemonės ir medžiagos. Kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinime dalyvaujantis asmuo ar profesinio mokymo teikėjas, įregistravęs asmenį kompetencijų vertinimui (jei, atliekant užduotį, speciali darbo apranga yra būtina), turi pasirūpinti užduočiai atlikti reikiama specialia darbo apranga.

36. Praktiniams gebėjimams demonstruoti pagal pateiktą užduotį atlikti skiriamos ne daugiau kaip 6 valandos (360 min.), išskyrus atvejus, kai užduoties atlikimo instrukcijoje nurodyta kitaip.

37. Kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduočiai vertinti atitinkamai profesinio mokymo teikėjas ar Kompetencijų vertinimo centras sudaro komisiją (toliau – Kompetencijų vertinimo komisija) iš 3 vertintojų, iš jų:

37.1. 2 profesijos mokytojai (nemokę vertinamų asmenų ir įgiję ne mažesnę nei 2 metų praktinio darbo patirtį vertinamoje srityje pagal švietimo posritį) ir 1 akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos deleguotas vertintojas, kuris negali būti pas kompetencijų vertinimą organizuojantį profesinio mokymo teikėją dirbantis asmuo;

37.2. jei Aprašo 37.1 papunktyje nustatytus reikalavimus atitinkančių profesijos mokytojų nėra, Kompetencijų vertinimo komisija gali būti sudaroma iš 3 akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos deleguotų vertintojų.

38. Kiekvienai kvalifikacijai vertinti sudaroma atskira Kompetencijų vertinimo komisija. Akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos deleguotas vertintojas skiriamas Kompetencijų vertinimo komisijos pirmininku. Kompetencijų vertinimo komisija vienu metu vertina vieną asmenų grupę.

39. Kompetencijų vertinimo komisijos narys, turintis privačių interesų dėl artimų asmenų (sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių), senelių, vaikaičių ir jų sutuoktinių, sugyventinių ar partnerių, taip pat dėl sutuoktinio, sugyventinio, partnerio tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių), senelių, vaikaičių ir jų sutuoktinių, sugyventinių ar partnerių, arba mokęs asmenį, dalyvaujantį įgytų kompetencijų vertinime, negali būti Kompetencijų vertinimo komisijos nariu. Kompetencijų vertinimo komisijos nariai pasirašo Kompetencijų vertinimo komisijos nario nešališkumo deklaraciją, parengtą pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą.

40. Kompetencijų vertinimo metu, kai yra atliekamas praktinių gebėjimų demonstravimas pagal pateiktą užduotį, Kompetencijų vertinimo komisijos nariai stebi praktinės užduoties atlikimo eigą visą vertinti skirtą laiką.

41. Kompetencijų vertinimo komisijos nariai kompetencijų vertinimo metu privalo segėti kortelę su pareigomis, gali pateikti kompetencijų vertinime dalyvaujantiems asmenims klausimus, susijusius su praktinių gebėjimų demonstravimu pagal pateiktą užduotį.

42. Dėl kompetencijų vertinimo kylantys klausimai, nereglamentuoti Apraše, sprendžiami Kompetencijų vertinimo komisijos narių balsų dauguma, dalyvaujant visiems Kompetencijų vertinimo komisijos nariams. Kompetencijų vertinimo komisijos sprendimas įrašomas į mokymosi grupės mokinių kompetencijų vertinimo protokolą.

43. Pasibaigus kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimui ir Kompetencijų vertinimo komisijai priėmus Aprašo 11 punkte nurodytas išvadas, Kompetencijų vertinimo komisijos pirmininkas profesinio mokymo teikėjui, Kompetencijų vertinimo centrui perduoda asmenų darbų įvertinimus, kurie įforminami profesinio mokymo teikėjo, Kompetencijų vertinimo centro parengtu mokymosi grupės mokinių kompetencijų vertinimo protokolu. Protokolai saugomi Aprašo 75 punkte nustatyta tvarka. Protokole nurodomi vertinime dalyvaujančių asmenų vardai ir pavardės, asmens kodai, profesinio mokymo teikėjo, užregistravusio asmenį kompetencijų vertinimui, pavadinimas, profesinio mokymo programa ir jos valstybinis kodas, kvalifikacijos pavadinimas ir jos valstybinis kodas, kompetencijų teorinės dalies (žinių) įvertinimai, praktinės dalies (gebėjimų) įvertinimai bei kompetencijų vertinimo išvados.

44. Patalpoje, kurioje vyksta kompetencijų vertinimas, gali būti:

44.1. asmenys, kurių kompetencijos yra vertinamos;

44.2. Kompetencijų vertinimo komisijos pirmininkas ir nariai;

44.3. teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vykdymo eigą prižiūrintys darbuotojai;

44.4. teorinės dalies (žinių) vertinimo eigą prižiūrinčio darbuotojo ar Kompetencijų vertinimo komisijos kviestas asmuo, kurio pagalbos reikia atsitikus nenumatytam įvykiui. Atlikęs pareigas jis nedelsdamas išeina iš patalpos;

44.5. kompetencijų vertinimo priežiūrą ir Kompetencijų vertinimo komisijos darbo priežiūrą vertinimo vietoje vykdantys asmenys, deleguoti atitinkamai akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos ar kvalifikacijų tvarkymo institucijos;

44.6. asmenys, fiziškai padedantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam asmeniui, kuris dalyvauja kompetencijų vertinime;

44.7. vertėjas, jei kompetencijų vertinime dalyvauja asmuo, nemokantis valstybinės kalbos.

45. Asmeniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, kuris kartu su prašymu profesinio mokymo teikėjui, Kompetencijų vertinimo centrui pateikė dokumentus, pagrindžiančius poreikį pritaikyti kompetencijų vertinimą, kompetencijų vertinimo testo ir praktinių gebėjimų demonstravimo užduoties atlikimo laikas pratęsiamas 25 procentais nustatyto laiko, laiką skaičiuojant nuo užduoties atlikimo pradžios, o asmeniui, turinčiam kompleksinį sutrikimą arba labai žymų sutrikimo laipsnį, – iki 50 procentų nustatyto laiko.

46. Jei kompetencijų vertinime norintis dalyvauti asmuo yra užsienietis, nemokantis valstybinės kalbos ar tautinės mažumos asmuo, kuris mokosi profesinio mokymo įstaigoje, kurios įstatuose įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, teorinės dalies (žinių) vertinimo testą jis atlieka dalyvaujant vertėjui, išskyrus atvejus, kai, atsižvelgus į valstybės galimybes, klausimų banke atitinkamai kvalifikacijai yra paruoštas teorinės dalies (žinių) vertinimo testas užsienio kalba. Kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinime gali būti samdomas vertėjas, jei Kompetencijų vertinimo komisijos nariai negali kalbėti vertinamajam suprantama kalba. Vertėją samdo ir su tuo susijusias išlaidas apmoka kompetencijų vertinime dalyvaujantis asmuo arba juridinis asmuo, siunčiantis asmenį dalyvauti kompetencijų vertinime. Parengtame kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vertinimų protokole papildomai nurodoma kompetencijų vertinimo eigos kalba.

47. Asmuo, atvykęs į kompetencijų vertinimą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą).

48. Asmuo, pavėlavęs ne daugiau kaip 30 minučių, jeigu kompetencijų vertinimo instrukcijoje kitas laikas nenurodomas, gali dalyvauti kompetencijų vertinime, tačiau jam kompetencijų vertinimo atlikimo laikas nepratęsiamas.

49. Asmuo nutraukia kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testo ar praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduoties atlikimą ir prašomas palikti kompetencijų vertinimo patalpas už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių įsinešimą į patalpas ir testo vykdymo eigą prižiūrinčių darbuotojų bei Kompetencijų vertinimo komisijos narių nurodymų nevykdymą.

50. Dėl kompetencijų praktinės (gebėjimų) dalies vertinimo kylantys klausimai, nereglamentuoti Apraše, sprendžiami Kompetencijų vertinimo komisijos narių susitarimu, kuris įrašomas į mokymosi grupės mokinių kompetencijų vertinimo protokolą.

 

V SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ATIDĖJIMAS

 

51. Kompetencijų vertinimas gali būti atidedamas:

51.1. jeigu asmuo profesinio mokymo teikėjui arba Kompetencijų vertinimo centrui pateikia prašymą atidėti kompetencijų vertinimą dėl ligos ar sveikatos sutrikimo ir kartu pateikia susipažinti turimą medicininę pažymą arba sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą (patvirtintą šios komisijos antspaudu), patvirtinančią asmens ligos ar sveikatos sutrikimo faktą (toliau – pažyma) (duomenys apie konkrečią ligą ar sveikatos sutrikimą nerenkami);

51.2. jeigu asmuo susirgo ar jo sveikata sutriko prieš pat kompetencijų vertinimą arba sveikatos priežiūros specialistai yra paskyrę įpareigojimus, kuriuos įgyvendinant nėra galimybių dalyvauti kompetencijų vertinime. Jis pats arba jo artimieji turi apie tai pranešti ir pateikti susipažinti pažymą profesinio mokymo teikėjo, Kompetencijų vertinimo centro vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po kompetencijų vertinimo (duomenys apie konkrečią ligą ar sveikatos sutrikimą nerenkami);

51.3. jeigu asmuo susirgo ar jo sveikata sutriko kompetencijų vertinimo metu ir dėl to jis negali baigti vertinimo užduoties atlikimo, jis pats arba jo artimieji turi apie tai pranešti ir pateikti susipažinti pažymą profesinio mokymo teikėjo, Kompetencijų vertinimo centro vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po kompetencijų vertinimo (duomenys apie konkrečią ligą ar sveikatos sutrikimą nerenkami);

51.4. jeigu asmuo dėl svarbios priežasties negali dalyvauti kompetencijų vertinime, jis pats arba jo artimieji turi apie tai pranešti ir pateikti susipažinti svarbią priežastį paaiškinantį dokumentą profesinio mokymo teikėjo, Kompetencijų vertinimo centro vadovui likus 10 kalendorinių dienų iki kompetencijų vertinimo;

51.5. jeigu kompetencijų vertinimo dieną atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių vertinimas negali įvykti.

52. Kompetencijų vertinimas profesinio mokymo teikėjo arba Kompetencijų vertinimo centro vadovo įsakymu gali būti atidedamas, iki kol išnyks aplinkybės, dėl kurių vertinimas buvo atidėtas. Išnykus šioms aplinkybėms, asmuo prašymą dalyvauti kompetencijų vertinime teikia artimiausiam kompetencijų vertinimo tvarkaraštyje nustatytam laikui, bet ne ankstesniam nei po 10 kalendorinių dienų.

53. Asmenys, neatvykę į kompetencijų vertinimą ir neatitinkantys Aprašo 51.1–51.5 papunkčiuose nurodytų kompetencijų vertinimo atidėjimo sąlygų, yra išregistruojami iš Mokinių registro per 2 darbo dienas nuo kompetencijų vertinio tvarkaraštyje patvirtintos kompetencijų vertinimo dienos.

 

VI SKYRIUS

APELIACIJŲ TEIKIMAS IR JŲ NAGRINĖJIMAS

 

54. Apeliacijoms nagrinėti kvalifikacijų tvarkymo institucija sudaro Apeliacines komisijas, tvirtina Apeliacinių komisijų darbo reglamentą.

55. Apeliacinė komisija sudaroma iš 3 vertinamosios kvalifikacijos specialistų, nevertinusių ir nemokiusių apeliaciją pateikusio asmens. Apeliacinės komisijos nariai turi laikytis nešališkumo principų, nustatytų Aprašo 39 punkte, ir, esant aplinkybėms, dėl kurių jie negalėtų atlikti savo pareigų nešališkai, turėtų nusišalinti. Apeliacinės komisijos nariai pasirašo Apeliacinės komisijos nario nešališkumo deklaraciją, parengtą pagal Aprašo 2 priede pateiktą formą.

56. Apeliaciją dėl kompetencijų įvertinimo taškų, balų, dėl kompetencijų vertinimo tvarkos pažeidimo (išskyrus apeliacinius skundus dėl vertintojų veiksmų ir etikos) asmuo, dalyvavęs kompetencijų vertinime, gali pateikti profesinio mokymo teikėjo, Kompetencijų vertinimo centro vadovui per 2 darbo dienas nuo mokymosi grupės mokinių kompetencijų vertinimo protokolo gavimo dienos.

57. Dėl to paties pagrindo apeliacija gali būti teikiama tik vieną kartą. Atsakingas asmuo kvalifikacijų tvarkymo institucijos elektroninėje svetainėje užpildo apeliacijų teikimo formą.

58. Apeliacinė komisija per 10 darbo dienų nuo apeliacijos pateikimo dienos išnagrinėja apeliuojamą pažeidimą ir priima sprendimą dėl asmens kompetencijų vertinimo galutinio rezultato.

59. Su Apeliacinės komisijos priimtu sprendimu, kuris įforminamas protokolu, asmuo, dalyvavęs kompetencijų vertinime, supažindinamas pasirašytinai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo. Supažindinimui pasirašytinai prilygsta supažindinimas elektroniniu būdu, jei kvalifikacijų tvarkymo institucija savo darbo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose yra nustačiusi galimybę asmenims pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas.

60. Jei asmuo apeliacinio sprendimo nepasirašo per 3 darbo dienas, laikoma, kad asmuo su apeliaciniu sprendimu yra susipažinęs ir su juo sutinka.

61. Apeliacijų rezultatų protokolus kvalifikacijų tvarkymo institucija per tris darbo dienas nuo apeliacijų rezultatų paskelbimo išsiunčia profesinio mokymo teikėjų, Kvalifikacijų vertinimo centrų iš kurių buvo gautos apeliacijos, vadovams.

62. Tais atvejais, kai apeliacijai išnagrinėti ir sprendimui dėl galutinio kompetencijų įvertinimo priimti reikia daugiau laiko, nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų.

 

VII SKYRIUS

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO PRIEŽIŪRA

 

63. Siekdami užtikrinti kompetencijų vertinimo procedūrų vykdymo kokybę ir atitiktį Aprašo reikalavimams:

63.1. kvalifikacijų tvarkymo institucijos atstovai gali neįspėję atvykti į pasirinktą kompetencijų teorinės dalies (žinių) ir (arba) praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą;

63.2. akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos, kuri delegavo vertintoją (-us) į Kompetencijų vertinimo komisiją, atstovai gali neįspėję atvykti į pasirinktą kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą.

64. Kvalifikacijų tvarkymo institucijos ir (arba) akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos atstovai, atvykę į kompetencijų vertinimą, tikrina, kaip laikomasi Apraše nustatytų reikalavimų, ir vertinimo vietoje surašo kvalifikacijų tvarkymo institucijos vadovo patvirtintos formos patikros protokolą.

65. Patikrinimo metu nustatę, kad vertinimo vietoje organizuojamas kompetencijų vertinimas neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, kvalifikacijų tvarkymo institucijos ir (arba) akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos atstovai:

65.1. surašę patikros protokolą su nustatytais neatitikimais supažindina kompetencijų vertinimą vykdantį profesinio mokymo teikėją ir aptaria kompetencijų vertinimo proceso tobulinimo aspektus;

65.2. nustatę IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijų praktinės dalies (žinių) vertinimo vykdymo neatitikimus, gali priimti sprendimą sustabdyti vykstantį kompetencijų vertinimą;

65.3. nustatę pasikartojančius IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijų praktinės dalies (žinių) vertinimo vykdymo neatitikimus, gali informuoti Kompetencijų vertinimo centrą su siūlymu nutraukti sutartį dėl atitinkamos kvalifikacijos kompetencijų vertinimo.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66. Asmuo, kurio kompetencijų teorinės (žinių) dalies vertinimo išvada yra „neišlaikyta“ arba galutinis praktinės (gebėjimų) dalies vertinimas yra nepatenkinamas, gali dalyvauti pakartotiniame kompetencijų vertinime. Toks asmuo 60 dienų nuo kompetencijų vertinimo rezultatų paskelbimo dienos neišregistruojamas iš Mokinių registro.

67. Dėl pakartotinio kompetencijų vertinimo asmuo gali kreiptis į profesinio mokymo teikėją, Kompetencijų vertinimo centrą per 3 darbo dienas nuo kompetencijų vertinimo rezultatų paskelbimo dienos.

68. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti pakartotiniame kompetencijų vertinime, atitinkamam profesinio mokymo teikėjui, Kompetencijų vertinimo centrui teikia prašymą dalyvauti pakartotiniame kompetencijų vertinime. Prašymą gavęs profesinio mokymo teikėjas, Kompetencijų vertinimo centras įregistruoja asmenį kitam tvarkaraštyje numatytam, tačiau ne ankstesniam nei po 10 kalendorinių dienų asmens pretenduojamos kvalifikacijos kompetencijų vertinimo laikui. Su pakartotiniu vertinimu susijusias išlaidas asmuo apmoka savo lėšomis.

69. Asmuo, kuris pretenduoja dalyvauti pakartotiniame kompetencijų vertinime praėjus daugiau nei 60 dienų nuo kompetencijų vertinimo rezultatų paskelbimo dienos, pakartotiniam vertinimui į Mokinių registrą naujai įregistruojamas Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka.

70. Asmuo, kuris pakartotiniame kompetencijų vertinime dalyvauja kaip darbo patirties ar savišvietos būdais įgijęs kompetencijas, priskiriamas prie tos profesinio mokymo programos, kurios kompetencijų vertinimui Mokinių registre buvo įregistruotas pirmąjį kartą.

71. Profesinio mokymo teikėjas, Kompetencijų vertinimo centras, kuris kompetencijų vertinimui asmenį įregistravo į Mokinių registrą, vadovaudamasis gautais kompetencijų vertinimo rezultatais, išduoda asmeniui profesinio mokymo diplomą.

72. Vertinant (taip pat organizuojant vertinimą) valstybės institucijų ar jų įgaliotų įstaigų reguliavimo srities kvalifikacijų kompetencijas ar kompetencijas kvalifikacijai įgyti, kurioms valstybė yra nustačiusi specialius reikalavimus, gali būti taikomi ir kiti atitinkamą sritį reguliuojantys teisės aktai.

73. Vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoms netaikomi Aprašo 15, 17, 19, 23, 26, 33, 34 ir 37 punktai. Taip pat netaikomi Aprašo punktai, kuriuose nustatyti reikalavimai yra susiję su kompetencijų teorinės dalies (žinių) testo klausimų ir praktinės dalies (gebėjimų) užduočių rengimu, tvirtinimu, saugojimu, kompetencijų vertinimo tvarkaraščių rengimu ir skelbimu, testavimo elektroninėmis priemonėmis vykdymu, testo rezultatų skelbimu, teorinės dalies (žinių) bei praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymu, įskaitant reikalavimus praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietai, bei Kompetencijų vertinimo komisijos sudarymu.

74. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mokinių registro nuostatais ir duomenų valdytojo (profesinio mokymo teikėjo) patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – asmenų, dalyvavusių ir nedalyvavusių kompetencijų vertinime apskaita, kompetencijų vertinimo protokolų pildymo, profesinio mokymo diplomų išdavimo, kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, pripažinimo paslaugos įkainio apskaičiavimo, specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų įgytų kompetencijų vertinimo organizavimo ir vykdymo apskaita. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

75. Dokumentai, jų kopijos tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir kitais dokumentų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

___________________

 

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Nešališkumo deklaracijos forma)

___________________________________________________________________________

(kompetencijų vertinimą organizuojančios profesinio mokymo įstaigos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Būdamas (-a) ___________________________________________________ , pasižadu:

(Kompetencijų vertinimo komisijoje atliekamų pareigų pavadinimas)

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-asi) visų asmenų, kurių kompetencijos yra vertinamos, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas Kompetencijų vertinimo komisijos nario / pirmininko pareigas (užduotis).

2. Patvirtinu, kad neturiu jokių turtinių ir neturtinių interesų, susijusių su kompetencijų vertinime dalyvaujančiais asmenimis; manęs nesieja su jais santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiai, darbo ar jų esmę atitinkantys santykiai, iš jų negaunu jokių pajamų.

3. Man žinoma, kad:

3.1. artimais asmenimis yra laikomi: deklaraciją pasirašančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), deklaraciją pasirašančio asmens ir jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

3.2. patekęs (-usi) į interesų konflikto situaciją, privalau apie tai informuoti Kompetencijų vertinimo komisijos narius ir nusišalinti arba galiu būti nušalinamas (-a) nuo su kompetencijų vertinimu susijusių sprendimų svarstymo, priėmimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu.

 

 

____________________                      ____________________        ___________________

(Kompetencijų vertinimo komisijoje (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

atliekamų pareigų pavadinimas)       

 

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Nešališkumo deklaracijos forma)

___________________________________________________________________________

(apeliacijų nagrinėjimą organizuojančios įstaigos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Būdamas (-a) ___________________________________________________ , pasižadu:

(Apeliacinėje komisijoje atliekamų pareigų pavadinimas)

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-asi) asmens, kurio apeliacija nagrinėjama, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas Apeliacinės komisijos nario pareigas (užduotis).

2. Patvirtinu, kad neturiu jokių turtinių ir neturtinių interesų, susijusių su apeliaciją pateikusiu asmeniu; manęs nesieja su juo santuokos, partnerystės, artimos giminystės ar svainystės ryšiai, darbo ar jų esmę atitinkantys santykiai, iš jo negaunu jokių pajamų.

3. Man žinoma, kad:

3.1. artimais asmenimis yra laikomi: deklaraciją pasirašančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), deklaraciją pasirašančio asmens ir jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

3.2. patekęs (-usi) į interesų konflikto situaciją, privalau apie tai informuoti Apeliacinės komisijos narius ir nusišalinti arba galiu būti nušalinamas (-a) nuo su apeliacijos nagrinėjimu susijusių sprendimų svarstymo, priėmimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu.

 

 

____________________                 ____________________                         _______________

(Apeliacinėje komisijoje (Parašas)                                              (Vardas ir pavardė)

atliekamų pareigų pavadinimas)