Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 4 D. NUTARIMO NR. 827 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 9 d. Nr. 1267
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi ir 20 straipsnio 14 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Aprašu privalomai vadovaujamasi taikant jame nurodytas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo priemones, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.“

2.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.“

2.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Skatinimo priemonės, kurių taikymas nereglamentuojamas Apraše, taikomos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

2.4. Pakeisti 6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„6.2. fiksuotas tarifas ar jo didžiausias galimas dydis, kurį elektros energijos gamintojui ar gamintojų grupei nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija).“

2.5. Pakeisti 8.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.2.1. Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas, galiojantis leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dieną, kai leidimas gaminti elektros energiją išduotas iki 2013 m. sausio 31 d.;“.

2.6. Pakeisti 8.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.7. elektros energijos gamintojams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apie numatomą elektrinių plėtojimą informavusiems elektros tinklų operatorių, kai elektrinių planuojama įrengtoji galia – ne didesnė kaip 10 kW, taikomas Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas, galiojantis perteklinės elektros energijos patiekimo į elektros tinklus dieną.“

2.7. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Aprašo 8 punkte nurodytiems elektros energijos gamintojams, kuriems iki Aprašo įsigaliojimo nebuvo išduotas leidimas gaminti elektros energiją, Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas taikomas tik tuo atveju, kai statomos elektrinės įrengiamos ne vėliau kaip per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, taip pat jeigu pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalį pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas.“

2.8. Pakeisti 14.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„14.2. Elektros energijos gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, kurių elektros energijos gamybos įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklų, savo eksploatuojamose elektrinėse visą pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją turi teisę parduoti Energetikos ministerijos paskirtai elektros energetikos įmonei. Energetikos ministerijos paskirtos elektros energetikos įmonės perkamos elektros energijos kaina turi būti ne mažesnė už praėjusio mėnesio vidutinę rinkos kainą, apskaičiuojamą Komisijos nustatyta tvarka. Elektros energijos gamintojui taikomo fiksuoto tarifo ir parduotos elektros energijos kainos skirtumas sumokamas elektros energijos gamintojui Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

2.9. Papildyti 14.3 papunkčiu:

„14.3. Elektros energijos gamintojai, kuriems netaikoma Aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose numatyta elektros energijos supirkimo tvarka, visą pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją turi teisę parduoti visuomeniniam tiekėjui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje veikia gamintojas. Už šią elektros energiją atsiskaitoma Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis. Elektros energija superkama atitinkamam elektros energijos gamintojui ar jų grupei taikomais Komisijos nustatytais fiksuotais tarifais. Elektros energija superkama nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos.“

2.10. Pripažinti netekusiais galios 31–35 punktus.

2.11. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

„36. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas netenka galios esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai elektros energijos gamintojas:

36.1. pasirašęs ketinimų protokolą, nesikreipia į Komisiją su prašymu dalyvauti organizuojamame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione per Komisijos nustatytą terminą, skirtą organizuojamo skatinimo kvotų paskirstymo aukciono dokumentams pateikti;

36.2. per 3 mėnesius nuo paskelbimo skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtoju dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;

36.3. teisės aktuose ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su elektros tinklų operatoriumi elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties arba ketinimų protokolas netenka galios.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Rokas Masiulis