Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2012 M. RUGSĖJO 14 D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS IR REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 14 d. Nr. O3E-715

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 2019 m. lapkričio 14 d. pažymą Nr. O5E-652 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimą Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

L ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS, REZERVINĖS GALIOS IR IZOLIUOTO ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 68 straipsniu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2012 m. rugsėjo 7 d. pažymą Nr. O5-207 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką (pridedama).“

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                         Inga Žilienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. O3-229

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2019 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. O3E-715

redakcija)

 

 

ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS, REZERVINĖS GALIOS IR IZOLIUOTO ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja parduodamos elektros energijos kainos, rezervinės galios bei izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymą Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 7.3 ir 7.4 papunkčiuose nurodytas paslaugas teikiantiems gamintojams bei elektros energijos gamintojams ir nepriklausomiems tiekėjams, turintiems didelę įtaką elektros energijos rinkoje ir (ar) rezervinės galios paslaugų rinkoje, kurie dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo gali taikyti pernelyg dideles kainas arba naudoti kainų spaudimą, tuo darydami žalą rinkos dalyviams bei gamintojams, kurie teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo užtikrinimo paslaugas ir kurių kainos reguliuojamos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka.

2. Vadovaudamiesi Metodika elektros energijos gamintojai, teikiantys Aprašo 7.3 ir 7.4 papunkčiuose nurodytas paslaugas, gamintojai ir nepriklausomi tiekėjai, turintys didelę įtaką rinkoje, bei gamintojai, kurie teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo – ir kurių kainos reguliuojamos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka – vykdo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, rengia ir teikia elektros energijos kainos viršutinės ribos nustatymo projektą bei rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymo projektus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba). Vadovaujantis Metodika ir atsižvelgiant į elektros energijos gamintojų, nepriklausomų tiekėjų pateiktus atitinkamus projektus, Taryba nustato elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas elektros energijos gamintojams, teikiantiems Aprašo 7.3 ir 7.4 papunkčiuose nurodytas paslaugas, gamintojams ir nepriklausomiems tiekėjams, turintiems didelę įtaką rinkoje bei gamintojams, kurie teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo užtikrinimo paslaugas ir kurių kainos reguliuojamos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka.

3. Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius elektros energijos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainodaros principus.

4. Metodikoje vartojamos sąvokos:

4.1. Asmuo – elektros energijos gamintojas, teikiantis Aprašo 7.3 ir 7.4 papunkčiuose nurodytas paslaugas, gamintojas arba nepriklausomas tiekėjas, motyvuotu Tarybos sprendimu pripažintas turinčiu didelę įtaką elektros energijos rinkoje ir (ar) rezervinės galios užtikrinimo paslaugų rinkoje bei gamintojas, kuris teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugas ir kurio kainos reguliuojamos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka.

4.2. Reguliavimo apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) sistema – veiklos apskaitos sistema, apimanti apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, suformuota ir naudojama reguliavimo tikslais.

5. Kitos šioje Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme taip pat kituose įstatymuose ir teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

APSKAITOS ATSKYRIMAS

 

6. Asmenys, išskyrus Asmenis, kuriems pagal Metodikos 22, 23, 31 ir 32 punktų reikalavimus yra nustatyta tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainų viršutinė riba arba izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinė riba, rengia reguliavimo apskaitos sistemą ir teikia Tarybai reguliuojamos veiklos ataskaitas vadovaudamiesi Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sąnaudų aprašas).

 

III SKYRIUS

SĄNAUDŲ NUSTATYMAS

 

7. Asmuo, teikdamas Tarybai reguliuojamų paslaugų (produktų) kainų nustatymo projektus, veikloje patiriamas sąnaudas nustato pagal Sąnaudų aprašo ir Metodikos reikalavimus. Asmuo, teikdamas Tarybai reguliuojamų paslaugų (produktų) kainų nustatymo projektus, privalo:

7.1. suskirstyti teikiamas sąnaudas į Metodikos 8 punkte nurodytas sąnaudų grupes. Asmuo, užtikrindamas sąnaudų paskirstymo principų įgyvendinimą, gali skirstyti sąnaudas į detalesnes grupes, nei nurodyta šios Metodikos 8 punkte;

7.2. užtikrinti, kad būtų galimybė patikrinti sąnaudų pateikimo išsamumą bei sąnaudų prognozių sudarymo prielaidas.

8. Asmens, teikiančio Tarybai reguliuojamų paslaugų (produktų) kainų nustatymo projektus, patiriamos sąnaudos turi būti suskirstomos bent į šias sąnaudų grupes:

8.1. kuro elektros energijos gamybai sąnaudos;

8.2. apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos;

8.3. reagentų nusierinimo sąnaudos;

8.4. elektros energijos įsigijimo sąnaudos;

8.5. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

8.6. remonto ir aptarnavimo sąnaudos;

8.7. personalo sąnaudos;

8.8. mokesčių sąnaudos;

8.9. finansinės sąnaudos;

8.10. administracinės sąnaudos;

8.11. rinkodaros ir pardavimų sąnaudos;

8.12. gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos sąnaudos;

8.13. kitos sąnaudos.

9. Sąnaudos, kurių apimtis per ataskaitinį laikotarpį priklauso nuo pagamintos elektros energijos kiekio per tą laikotarpį, laikomos kintamomis sąnaudomis (šios Metodikos 8.1– 8.4 papunkčiuose nurodytos sąnaudų grupės). Sąnaudos, kurių apimtis per ataskaitinį laikotarpį nepriklauso nuo pagaminto ar nupirkto elektros energijos kiekio per tą laikotarpį, laikomos pastoviomis sąnaudomis (šios Metodikos 8.5–8.13 papunkčiuose nurodytos sąnaudų grupės).

10. Skaičiuodamas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas Asmuo privalo taikyti Sąnaudų apraše nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpius.

11. Jeigu Asmuo teikia skirtingas paslaugas (produktus), skaičiuodamas sąnaudas pagal šią Metodiką, jis, laikydamasis priežastingumo principo, privalo ataskaitinio laikotarpio sąnaudas paskirstyti atskiroms paslaugoms (produktams). Jei tiesioginis paskirstymas nėra galimas, Asmuo, ataskaitinio laikotarpio sąnaudas paskirstydamas atskiroms paslaugoms (produktams), privalo naudoti atitinkamus sąnaudų kriterijus. Nustatydamas sąnaudų kriterijų dydžius Asmuo turi laikytis priežastingumo principo.

12. Asmuo visas patiriamas sąnaudas galutinių paslaugų (produktų) atžvilgiu privalo priskirti vienai iš šių kategorijų:

12.1. tiesioginių sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, kurių atsiradimą (susiformavimą) ir apimtį lėmė konkreti paslauga (produktas) bei jų apimtis ataskaitiniu laikotarpiu;

12.2. netiesioginių sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, kurių atsiradimą (susiformavimą) lėmė keleto paslaugų (produktų) grupė, vidinis procesas ar jų grupė ir kurių sąsajumas su konkrečiomis paslaugomis (produktais) yra netiesioginis;

12.3. bendrųjų sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, kurios su konkrečiomis paslaugomis neturi nei tiesioginio, nei netiesioginio sąsajumo, tačiau kurių atsiradimą (susiformavimą) lėmė poreikis užtikrinti Asmens organizacinės veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą;

13. Tiesioginių sąnaudų kategorijos sąnaudų straipsnius Asmuo turi paskirstyti toms paslaugoms (produktams), kurios tiesiogiai nulėmė tų sąnaudų atsiradimą (susiformavimą).

14. Netiesioginių sąnaudų kategorijos straipsnius Asmuo per sąnaudų centrus turi paskirstyti toms paslaugoms (produktams), jų grupėms, verslo vienetams, kurie netiesiogiai bendrai lėmė tų sąnaudų atsiradimą (susiformavimą). Asmuo, paskirstydamas netiesiogines sąnaudas, turi užtikrinti priežastingumo principo įgyvendinimą.

15. Bendrųjų sąnaudų, kurioms Asmuo, vadovaudamasis priežastingumo principu, turi priskirti kaip galima mažiau sąnaudų, ir kurios bet kuriuo atveju turi sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. paskirstytinų sąnaudų, kategorija paskirstoma verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) pagal atitinkamam verslo vienetui ir konkrečiai paslaugai (produktui) priskirtą tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų sumą.

16. Asmeniui, vykdančiam sąnaudų paskirstymą, reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams, į kurių sudėtį įeina reguliuojamų kainų paslaugos (produktai), draudžiama priskirti šias sąnaudas (Asmuo šias sąnaudas gali priskirti kitoms, nereguliuojamoms paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams):

16.1. beviltiškų skolų, baudų, delspinigių sąnaudas;

16.2. paramos, labdaros, švietimo sąnaudas;

16.3. tantjemų išmokas;

16.4. narystės, stojamųjų įmokų sąnaudas;

16.5. patirtas palūkanų sąnaudas;

16.6. reprezentacijos sąnaudas;

16.7. reklamos, rinkodaros sąnaudas, išskyrus, vadovaujantis teisės aktais, privalomas informavimo veiklos sąnaudas bei Asmens tinklalapio palaikymą;

16.8. koncesijos, elektros ūkio turto nuomos užmokesčių (mokesčių) sąnaudas, nesusijusias su reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) teikimu, t. y. sąnaudas, kurios nebūtų susidariusios, jei reguliuojamą veiklą vykdytų turto savininkas;

16.9. likviduoto, nurašyto, esančio atsargose (išskyrus privalomą atsargų rezervą ir su juo susijusias sąnaudas), užkonservuoto ilgalaikio turto sąnaudas;

16.10. nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudas;

16.11. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalį, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienetų vertės, sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, taip pat sukurtos už dotacijų, subsidijų lėšas;

16.12. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalį, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienetų vertės pokyčio, susijusio su perkainojimu, veikla;

16.13. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas nuo ilgalaikio turto vertės, sukurtos įvykdžius investicijų projektus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo suderinti su Taryba;

16.14. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas nuo plėtros darbų iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios;

16.15. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas nuo prestižo, investicinio turto, finansinio turto.

17. Asmuo investicijų grąžą turi konkrečioms paslaugoms (produktams) paskirstyti pagal atitinkamos paslaugos (produkto) teikimui naudojamo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertę.

18. Nustatant investicijų grąžą Asmenims, išskyrus Asmenis nurodytus Metodikos V skyriuje, atsižvelgiama į protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos normą r (proc.) ir reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertę, priskirtiną reguliuojamai paslaugai (produktui), pagal formulę:

 

                                                                                       (1)

kur:

ROIi – investicijų grąža, priskirtina paslaugai (produktui), Eur;

i – reguliuojamų kainų paslauga (produktas);

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, proc.;

RABi – reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertė, priskirtina paslaugai (produktui), Eur.

19. Reguliuojamai paslaugai vykdyti būtino turto vertė apskaičiuojama įvertinant:

19.1. ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vienetų vertę (reguliuojamos paslaugos ir (ar) produkto turto vertę), kuri apskaičiuota nepripažįstant dėl turto vertinimo rezultato ir dėl turto perkainojimo, atlikto pagal Tarptautinių apskaitos standartų arba Verslo apskaitos standartų reikalavimus po 2001 m. gruodžio 31 d., atsiradusių turto vertės pasikeitimų;

19.2. reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertę apskaičiuojamą pagal formulę ir duomenis šiam turtui apskaičiuoti pateikiamus Metodikos 4 priedo lentelėje:

            kur:

RAB i, y – reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertė metais y, Eur;

RAB i, y-2 – reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertė metų y-2 pabaigoje , Eur. Pirmaisiais metais, kurių vertei apskaičiuoti bus naudojama paslaugos (produkto) teikėjo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vienetų ir kito reguliuojamoje veikloje naudojamo turto vertė lygi šių turto vienetų neperkainotai grynajai buhalterinei vertei, įvertinant investicijas (į eksploataciją įvestą turtą), turto nusidėvėjimą, nurašymus ir metų, einančių prieš metus, kuriais skaičiuojamos ar koreguojamos kainų viršutinės ribos, pabaigos;

I i, y-1 – paslaugos teikėjo investicijos (į eksploataciją įvestas turtas) į ilgalaikį materialų ir nematerialų reguliuojamoje veikloje naudojamą turtą metais y-1, Eur;

N i, y-1 – paslaugos teikėjo reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nusidėvėjimo kaštai metais y-1, Eur;

R i, y-1 – paslaugos teikėjo nurašytas ir parduotas reguliuojamoje veikloje naudotas turtas, y-1, Eur;

19.3. neįtraukiant turto, kuris yra nudėvėtas, nesusijęs su reguliuojama paslauga ir (ar) produktu, nenaudojamo, esančio atsargose (išskyrus būtinąsias atsargas elektros energijos gamybos tikslams), užkonservuoto turto, investicinio turto, taip pat turto dalies, įsigytos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, gautas subsidijas, dotacijas ir už elektros energijos vartotojų įrenginių prijungimą prie tinklų sumokėtas įmokas įsigyto turto, ar jo dalies.

20. Investicijų grąža Asmenims, išskyrus Asmenis nurodytus Metodikos ir V skyriuje, nustatoma vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“.

 

IV SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS, REZERVINĖS GALIOS IR TOTALIOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS AVARIJOS PREVENCIJOS AR LIKVIDAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS

 

21. Asmeniui, kuriam pagal šios Metodikos reikalavimus privaloma rengti reguliavimo apskaitos sistemą arba kuris apskaitos sistemą yra parengęs Metodikos 24 punkte nurodytu atveju, tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainos viršutinė riba nustatoma mažiausių sąnaudų principu, įvertinus pigiausius Asmens elektros energijos gamybos įrenginius, kuriems teisės aktais nustatytas privalomas dalyvavimas tretinio aktyviosios galios rezervų aukcione. Jeigu Asmuo tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą teikia dviem ir daugiau įrenginių, tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainos viršutinės ribos atskirai kiekvienam pigiausiam Asmens elektros energijos gamybos įrenginiui nustatomos mažiausių sąnaudų principu, įvertinus visus Asmens elektros energijos gamybos įrenginius, kuriems teisės aktais numatytas privalomas dalyvavimas tretinio aktyviosios galios rezervų aukcione.

22. Asmeniui, kuriam pagal šios Metodikos reikalavimus neprivaloma rengti reguliavimo apskaitos sistemos, tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainos viršutinė riba pirmaisiais metais nustatoma atsižvelgiant į Asmens teikiamos tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainą pagal paskutinio iki kainų nustatymo įvykusio perdavimo sistemos operatoriaus organizuoto tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos aukciono rezultatus ir koreguojant 5 proc. verte. Jei Asmuo nėra dalyvavęs arba Asmens kainos pasiūlymai nėra laimėję perdavimo sistemos operatoriaus organizuoto tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos aukciono, tokiam Asmeniui tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainos viršutinė riba pirmą kartą nustatoma pagal Asmenų, kuriems pagal šios Metodikos reikalavimus neprivaloma rengti reguliavimo apskaitos sistemos, teikiamų tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainų svertinį vidurkį, apskaičiuotą atsižvelgiant į paskutinio iki kainų nustatymo įvykusio perdavimo sistemos operatoriaus organizuoto aukciono rezultatus, ir šį vidurkį koreguojant 5 proc. verte.

23. Visais kitais metais, einančiais po pirmųjų metų, kuriems tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainos viršutinė riba buvo nustatyta pagal Metodikos 22 punktą, tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainos viršutinė riba nustatoma – Tarybos praėjusiais metais Asmeniui nustatytą kainos viršutinę ribą pakoreguojant Finansų ministerijos prognozuojamos metinės infliacijos dydžiu ir efektyvumo rodikliu, kuris yra lygus 1 proc.

24. Asmeniui, kuriam pagal šios Metodikos 22 ir 23 punktų reikalavimus yra nustatytos tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainų viršutinės ribos, neprivaloma rengti reguliavimo apskaitos sistemos.

25. Jeigu Asmuo, kuriam pagal šios Metodikos 22 ir 23 punktų reikalavimus yra nustatytos tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainos viršutinės ribos, pagal šios Metodikos 6 punktą parengia ir pateikia audituotą reguliuojamos veiklos ataskaitą sąnaudų pagrįstumui įvertinti, susidarę neatitikimai tarp faktiškai patirtų sąnaudų ir gautų pajamų iš perdavimo sistemos operatoriaus vertinami, jeigu Asmuo pateikė kainos pasiūlymą aukcione ne mažesne nei pagal Metodikos 22 ir 23 punktų reikalavimus nustatyta kainos viršutine riba ir tik ta dalimi, kuri nedarytų įtakos perdavimo sistemos operatoriaus organizuoto aukciono laimėtojams, už laikotarpį, kuriam Asmeniui kaina buvo nustatyta pagal šios Metodikos 22 ir 23 punktų reikalavimus.

26. Reguliuojamos paslaugos (produkto) kaina yra lygi tos paslaugos (produkto) pateikimo sąnaudoms ir investicijų grąžai. Reguliuojamos paslaugos (produkto) kaina nustatoma:

26.1. vadovaujantis formule:

kur:

T – reguliuojamos paslaugos (produkto) kaina, Eur/vnt.;

S – reguliuojamos paslaugos (produkto) sąnaudos, Eur/vnt.;

i – reguliuojama paslauga (produktas);

y – ataskaitinis laikotarpis, kuriam nustatoma reguliuojamos paslaugos (produkto) kaina, metai;

(y-2) – praėjęs ataskaitinis laikotarpis, užsibaigęs reguliuojamos paslaugos (produkto) kainos nustatymo metu, metai;

Ti,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) kaina, nustatoma ataskaitiniam laikotarpiui y, Eur/vnt.;

Si,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) sąnaudos, įskaitant investicijų grąžą, ataskaitinį laikotarpį y, Eur/vnt.;

SP,i,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) pastoviosios sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį y, Eur;

SK,i,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) kintamos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį y, Eur;

ROIi,y – i-tajai reguliuojamai paslaugai (produktui) priskirta investicijų grąža per ataskaitinį laikotarpį y, Eur;

∆ROIi,y – i-tajai reguliuojamai paslaugai (produktui) priskirtos protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos neatitikimo dydis, palyginti su nustatyta investicijų grąža, per ataskaitinį laikotarpį (y-2), Eur;

Qi,y – i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) kiekis, patiektinas per ataskaitinį laikotarpį y, vnt.

26.2. laikant, kad i-tosios reguliuojamos paslaugos (produkto) kiekis Qi,y, patiektinas per ataskaitinį laikotarpį y, yra nustatomas, vadovaujantis šiais nurodymais:

26.2.1. elektros energijos (reguliuojamo produkto) atveju kiekis Q nustatomas kaip pagamintinos (kai Asmuo yra gamintojas, QEG,y) arba patiektinos (kai Asmuo yra nepriklausomas tiekėjas, QET,y) elektros energijos kiekis per ataskaitinį laikotarpį (kalendorinius metus), matuojamas kWh;

26.2.2. Pirminio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo (QPAG,y), Antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo (QAAG,y), Antrinio aktyviosios galios rezervo nuokrypiams reguliuoti užtikrinimo (QANG,y), Tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugų (QTAG,y) (reguliuojamų paslaugų) atvejais kiekis Q nustatomas kaip užtikrinamos valandinės galios apimtis per ataskaitinį laikotarpį (kalendorinius metus), matuojamas MW/h. Jeigu reguliuojama paslauga užsakoma ištisus metus ir nustatoma kainos viršutinė riba, naudojama Qi,y (MW/h)=qi,y (MW) *8760 (h) arba kaip Qi„y = 1 (vnt.), kai nustatoma viršutinė reguliuojamų paslaugų pajamų riba;

26.2.3. reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslaugos (reguliuojamos paslaugos) atveju kiekis Q nustatomas kaip valandų skaičius per ataskaitinį laikotarpį (metus), kuriam yra teikiama ši reguliuojama paslauga, ir matuojama valandomis h. Jei šią reguliuojamą paslaugą Asmuo teikia ištisus metus, naudojama QRGIV,y = 8760 (h);

26.2.4. totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo atveju kiekis Q nustatomas kaip QSA,y = 1 (vnt.);

26.3. įvertinus protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos neatitikimo dydį, palyginti su nustatyta investicijų grąža per praėjusį ataskaitinį laikotarpį, kuriuo koreguojamas reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis ateinantiems metams ir kurį apskaičiuojant įvertinama:

26.3.1. Asmens uždirbta faktinė investicijų grąža iš reguliuojamos paslaugos (produkto) per praėjusį ataskaitinį laikotarpį, priskirta faktiškai užsakytam reguliuojamos paslaugos (produkto) kiekiui;

26.3.2. Asmens gautos papildomos pajamos, susijusios su reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai;

26.3.3. investicijų grąžos neatitikimas dėl faktinės reguliuojamos paslaugos teikimui naudojamo turto vertės pokyčio, įvertinus naujai pradėtus eksploatuoti turto vienetus;

26.3.4. praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcijos, nustatytos Tarybos sprendimu.

26.4. atsižvelgiant (pakoreguojant leistiną pajamų lygį) į Tarybos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo rezultatus bei sąnaudų audito, atlikto pagal reguliacinius sąnaudų apskaitos reikalavimus, išvadas.

27. Asmuo, sudarydamas sutartis dėl reguliuojamos paslaugos (produkto) teikimo ar teikdamas pasiūlymus dėl tokių sutarčių sudarymo, negali sutartyse (pasiūlymuose) nurodyti aukštesnės reguliuojamos paslaugos (produkto) kainos, nei kaina, nustatyta pagal šią Metodiką.

28. Tuo atveju, kai Asmuo, kuriam tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainos viršutinė riba nustatyta pagal Metodikos 21 punkto reikalavimus, nebeteikia rezervinės galios paslaugų, susidarę neatitikimai tarp Asmenims prognozuotų ir faktiškai patirtų sąnaudų teikiant šias paslaugas Tarybos sprendimu įvertinami, įpareigojant Asmenis grąžinti susidariusį neatitikimą perdavimo sistemos operatoriui, jeigu Asmens faktiškai patirtos sąnaudos buvo mažesnės nei gautos pajamos iš perdavimo sistemos operatoriaus, arba išmokant susidariusį neatitikimą Asmeniui, jeigu Asmens faktiškai patirtos sąnaudos buvo didesnės nei gautos pajamos iš perdavimo sistemos operatoriaus.

 

V SKYRIUS

IZOLIUOTO ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO LEISTINŲ PAJAMŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS

 

29. Asmuo, kuris teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą, turi teisę investicijų grąžą gauti pagamintą elektros energiją parduodant Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Asmens gautos investicijų grąžos parduodant pagamintą elektros energiją, korekcijos nėra atliekamos. Kintamos sąnaudos ir gautos pajamos iš elektros energijos gamybos nepriskiriamos reguliuojamai izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugai.

30. Asmeniui, kuriam pagal šios Metodikos reikalavimus privaloma rengti reguliavimo apskaitos sistemą arba kuris apskaitos sistemą yra parengęs Metodikos 34 punkte nurodytu atveju, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinė riba nustatoma įvertinus šios paslaugos pateikimo sąnaudas (nevertinant investicijų grąžos ir kintamų sąnaudų ir gautinų pajamų iš elektros energijos gamybos) ir per praėjusį laikotarpį priskirtų sąnaudų neatitikimo dydį, palyginti su gautų pajamų iš perdavimo sistemos operatoriaus dydžiu.

31. Asmeniui, kuriam pagal šios Metodikos reikalavimus neprivaloma rengti reguliavimo apskaitos sistemos, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo kainos viršutinė riba pirmaisiais metais nustatoma atsižvelgiant į Asmens teikiamos tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainą pagal paskutinio iki kainų nustatymo įvykusio perdavimo sistemos operatoriaus organizuoto tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos aukciono rezultatus ir koreguojant 5 proc. verte. Jei Asmuo nėra dalyvavęs arba Asmens kainos pasiūlymai nėra laimėję perdavimo sistemos operatoriaus organizuoto tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos aukciono, tokiam Asmeniui izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo kainos viršutinė riba pirmą kartą nustatoma pagal Asmenų, kuriems pagal šios Metodikos reikalavimus neprivaloma rengti reguliavimo apskaitos sistemos, teikiamų tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainų svertinį vidurkį, apskaičiuotą atsižvelgiant į paskutinio iki kainų nustatymo įvykusio perdavimo sistemos operatoriaus organizuoto aukciono rezultatus, ir šį vidurkį koreguojant 5 proc. verte.

32. Visais kitais metais, einančiais po pirmųjų metų, kuriems izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo kainos viršutinė riba buvo nustatyta pagal Metodikos 31 punktą, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo kainos viršutinė riba nustatoma – Tarybos praėjusiais metais nustatytą kainos viršutinę ribą pakoreguojant Finansų ministerijos prognozuojamos metinės infliacijos dydžiu ir efektyvumo rodikliu, kuris yra lygus 1 proc.

33. Asmeniui, kuriam pagal šios Metodikos 31 ir 32 punktų reikalavimus yra nustatytos izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo kainų viršutinės ribos, neprivaloma rengti reguliavimo apskaitos sistemos.

34. Jeigu Asmuo, kuriam pagal šios Metodikos 31 ir 32 punktų reikalavimus yra nustatyta izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinė riba, pagal šios Metodikos 6 punktą parengia ir pateikia audituotą reguliuojamos veiklos ataskaitą sąnaudų pagrįstumui įvertinti, susidarę neatitikimai tarp faktiškai patirtų sąnaudų ir gautų pajamų iš perdavimo sistemos operatoriaus kompensuojami už laikotarpį, kuriam Asmeniui kaina buvo nustatyta pagal šios Metodikos 31 ir 32 punktų reikalavimus.

35. Tuo atveju, kai Asmuo, kuriam izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinė riba nustatyta pagal Metodikos 30 punkto reikalavimus, nebeteikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos, susidarę neatitikimai tarp Asmens faktiškai patirtų sąnaudų (nevertinant investicijų grąžos ir kintamų sąnaudų ir gautinų pajamų iš elektros energijos gamybos) teikiant šias paslaugas Tarybos sprendimu įvertinami, įpareigojant Asmenį grąžinti susidariusį neatitikimą perdavimo sistemos operatoriui, jeigu Asmens faktiškai patirtos sąnaudos buvo mažesnės nei gautos pajamos iš perdavimo sistemos operatoriaus, arba išmokant susidariusį neatitikimą Asmeniui, jeigu Asmens faktiškai patirtos sąnaudos buvo didesnės nei gautos pajamos iš perdavimo sistemos operatoriaus.

 

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ BEI REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMU

 

36. Asmenys, išskyrus Asmenis, kuriems pagal Metodikos 22, 23, 31 ir 32 punktų reikalavimus yra nustatyta tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos kainų viršutinė riba arba izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinė riba,  iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. pateikia Tarybai reguliuojamų paslaugų (produktų) kainų projektus, užpildytus Metodikos 1‒4 priedus, vadovaudamiesi šioje Metodikoje nustatytais reikalavimais, taip pat atskleisdami kitą informaciją, reikalingą pagrįstam ir motyvuotam Tarybos sprendimui dėl reguliuojamų paslaugų (produktų) kainų priimti. Asmuo Tarybai pateikia:

36.1. faktines praėjusio ataskaitinio laikotarpio (y–2) pajamas pagal kiekvieną verslo vienetą ir kiekvieną reguliuojamą paslaugą (produktą); laukiamas einamojo laikotarpio (y–1) pajamas pagal kiekvieną verslo vienetą ir kiekvieną reguliuojamą paslaugą (produktą); prognozuojamas būsimo ataskaitinio laikotarpio (y) pajamas pagal kiekvieną verslo vienetą ir kiekvieną reguliuojamą paslaugą (produktą);

36.2. faktines praėjusio ataskaitinio laikotarpio (y–2) sąnaudas pagal kiekvieną verslo vienetą ir kiekvieną reguliuojamą paslaugą (produktą), specifikuotas pagal sąnaudų kategorijas ir grupes; laukiamas einamojo ataskaitinio laikotarpio (y–1) sąnaudas, pagal kiekvieną verslo vienetą ir kiekvieną reguliuojamą paslaugą (produktą), specifikuotas pagal sąnaudų kategorijas ir grupes; prognozuojamas būsimo ataskaitinio laikotarpio (y) sąnaudas pagal kiekvieną verslo vienetą ir kiekvieną reguliuojamą paslaugą (produktą), specifikuotas pagal sąnaudų kategorijas ir grupes;

36.3. faktinį praėjusio ataskaitinio laikotarpio (y–2) kiekvienos reguliuojamos paslaugos (produkto) kiekį; laukiamą einamojo ataskaitinio laikotarpio (y–1) kiekvienos reguliuojamos paslaugos (produkto) kiekį; prognozuojamą būsimojo ataskaitinio laikotarpio (y) kiekvienos reguliuojamos paslaugos (produkto) kiekį;

36.4. faktines kapitalo apimtis, priskirtas pagal kiekvieną verslo vienetą ir kiekvieną reguliuojamą paslaugą (produktą), praėjusį ataskaitinį laikotarpį (y–2); laukiamas kapitalo apimtis, priskirtas pagal kiekvieną verslo vienetą ir kiekvieną reguliuojamą paslaugą (produktą), einamąjį ataskaitinį laikotarpį (y–1); prognozuojamas kapitalo apimtis, priskirtas pagal kiekvieną verslo vienetą ir kiekvieną reguliuojamą paslaugą (produktą), būsimąjį ataskaitinį laikotarpį (y).

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Taryba teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę iš energetikos įmonių ar asmenų, kurių vykdoma veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su energetikos veikla, bei valstybės institucijų gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Tarybos sprendimui dėl reguliuojamų paslaugų (produktų) kainų nustatymo priimti.

38. Asmenys, pažeidę Metodikos nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

39. Tarybos veiksmai arba neveikimas, įgyvendinant šią Metodiką, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

_________________

 

Elektros energijos kainos,

rezervinės galios ir izoliuoto

elektros energetikos sistemos

darbo užtikrinimo paslaugų kainų

nustatymo metodikos

1 priedas

 

_________________________________________

(Įmonės pavadinimas)

 

PELNO IR NUOSTOLIŲ ATASKAITA

(sudarymo data)

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, tūkst. Lt (tūkst. EUR)

201_ Faktas

201_ Laukiama

201_ Prognozė

Pardavimo pajamos

 

Prekybos elektros energija LT rinkoje pajamos

 

Elektros energijos eksporto pajamos

 

Tiekimo pajamos

 

Balansavimo ir reguliavimo elektros energijos pajamos

 

Galios rezervavimo pajamos

 

VIAP pajamos

 

Šilumos energijos pajamos

 

Kiti elektros ar susijusių paslaugų pardavimai

 

Naujų vartotojų prijungimas

 

Kitos veiklos pajamos

 

Remonto, techninės priežiūros ir statybos pajamos

 

Naujų paslaugų pajamos

 

ITT paslaugos

 

Nuomos pajamos

 

Elektros įrenginių iškėlimo pajamos

 

Kitos pajamos

 

Iš viso pajamos

 

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai

 

Mazuto pirkimo sąnaudos

 

Dujų pirkimo sąnaudos

 

Prekybos elektros energija LT rinkoje sąnaudos

 

Elektros energijos eksporto sąnaudos

 

Elektros energijos pirkimas (be perdavimo)

 

Elektros energijos pirkimas eksportui

 

Balansavimo ir reguliavimo elektros energijos sąnaudos

 

Galios rezervų pirkimas

 

VIAP

 

Kiti elektros ar susijusių paslaugų pirkimai

 

Aplinkos taršos leidimai

 

Veiklos sąnaudos (OPEX)

 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

 

Elektros tinklo ir elektros gamybos įrenginių remonto ir priežiūros sąnaudos

 

Kitos remonto ir priežiūros sąnaudos

 

Komunalinės paslaugos

 

Telekomunikacijų ir IT paslaugos

 

Komandiruotės

 

Konsultacinės paslaugos

 

Mokslo ir tiriamieji darbai

 

Personalo vystymas

 

Mažaverčių atsargų sąnaudos

 

Viešieji ryšiai ir marketingas

 

Nuoma

 

Transportas

 

Klientų aptarnavimas

 

Mokesčiai

 

Subranga ir medžiagos rangos darbams

 

Kitos sąnaudos

 

Nusidėvėjimas ir amortizacija

 

ATL perkainojimo sąnaudos

 

Nurašymai

 

Vertės sumažėjimas (sumažėjimo atkūrimas)

 

Iš viso sąnaudos

 

Veiklos pelnas

 

Finansinės veiklos pajamos

 

Palūkanų pajamos

 

Valiutos kurso pasikeitimo pajamos

 

Gauti dividendai

 

Kitos finansinės veiklos pajamos

 

Finansinės veiklos sąnaudos

 

Palūkanų sąnaudos

 

Valiutos kurso pasikeitimo nuostoliai

 

Asocijuotų įmonių rezultato dalis

 

Kitos finansinės veiklos sąnaudos

 

Pelnas prieš apmokestinimą

 

Pelno mokestis

 

Ataskaitinių metų pelno mokestis

 

Atidėtasis pelno mokestis

 

Grynasis pelnas

 

 

_________________________________________

 

Elektros energijos kainos,

rezervinės galios ir izoliuoto

elektros energetikos sistemos

darbo užtikrinimo paslaugų kainų

nustatymo metodikos

2 priedas

 

_________________________________________

(Įmonės pavadinimas)

 

VEIKLOS SĄNAUDŲ (OPEX) ATASKAITA

(sudarymo data)

 

201_ faktas

 

201_ laukiama

 

201_ prognozė

 

_ blokas

_ įrenginiai

Kita (įvesti)

Iš viso

_ blokas

_ įrenginiai

Kita (įvesti)

Iš viso

_ blokas

_ įrenginiai

Kita (įvesti)

Iš viso

Veiklos sąnaudos (OPEX), tūkst. Eur

 

 

 

 

 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

 

 

 

 

 

Elektros gamybos, įr. rem. ir priežiūros sąnaudos (pvz., KCB eksploatacija)

 

 

 

 

 

Kitos remonto ir priežiūros sąnaudos

 

 

 

 

 

Komunalinės paslaugos

 

 

 

 

 

Telekomunikacijų ir IT paslaugos

 

 

 

 

 

Komandiruotės

 

 

 

 

 

Konsultacinės paslaugos

 

 

 

 

 

Mokslo ir tiriamieji darbai

 

 

 

 

 

Personalo vystymas

 

 

 

 

 

Mažaverčių atsargų sąnaudos

 

 

 

 

 

Viešieji ryšiai ir marketingas

 

 

 

 

 

Nuoma

 

 

 

 

 

Transportas

 

 

 

 

 

Klientų aptarnavimas

 

 

 

 

 

Mokesčiai

 

 

 

 

 

Kitos sąnaudos

 

 

 

 

 

Bendros administracinės sąnaudos

 

 

 

 

 

Nusidėvėjimas ir amortizacija

 

 

 

 

 

Nurašymai

 

 

 

 

 

Vertės sumažėjimas (sumažėjimo atkūrimas)

 

 

 

 

 

Iš viso sąnaudos

 

 

 

 

 

Veiklos pelnas

 

 

 

 

 

Finansinės veiklos pajamos

 

 

 

 

 

Palūkanų pajamos

 

 

 

 

 

Valiutos kurso pasikeitimo pajamos

 

 

 

 

 

Gauti dividendai

 

 

 

 

 

Kitos finansinės veiklos pajamos

 

 

 

 

 

Finansinės veiklos sąnaudos

 

 

 

 

 

Palūkanų sąnaudos

 

 

 

 

 

Valiutos kurso pasikeitimo nuostoliai

 

 

 

 

 

Asocijuotų įmonių rezultato dalis

 

 

 

 

 

Kitos finansinės veiklos sąnaudos

 

 

 

 

 

Pelnas prieš apmokestinimą

 

 

 

 

 

Minus pastovieji kaštai šilumos gamybai

 

 

 

 

 

Pastovieji kaštai po eliminavimų šilumai

 

 

 

 

 

Turto vertė (be šilumos gamybai naudojamo turto)

 

 

 

 

 

Turto grąžos norma

 

 

 

 

 

Investicijų grąža

 

 

 

 

 

Pastoviosios sąnaudos su investicijų grąža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

 

Elektros energijos kainos,

rezervinės galios ir izoliuoto

elektros energetikos sistemos

darbo užtikrinimo paslaugų kainų

nustatymo

3 priedas

 

_________________________________________

(Įmonės pavadinimas)

 

KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ ATASKAITA

(sudarymo data)

 

Vnt.

201_ m. faktas

201_ m. laukiama

201_ m. prognozė

_ blokas

_ įrenginiai

Iš viso

_ blokas

_ įrenginiai

Iš viso

_ blokas

_ įrenginiai

Iš viso

Atleidimas

MWh

 

 

 

Savos reikmės

%

 

 

 

Gamyba

MWh

 

 

 

Sutartinio kuras sunaudojimas

g/kwh

 

 

 

Sutartinis kuras gamybai

tn

 

 

 

Mazuto dalis

%

 

 

 

Gamyba mazutu

MWh

 

 

 

Sutartinis kuras gamybai mazutu

tn

 

 

 

Mazuto kaloringumas

kcal/kg

 

 

 

Mazuto kaina

Lt/tn

 

 

 

Mazutas gamybai

tn

 

 

 

Išlaidos mazutui

Eur

 

 

 

Dujų dalis

%

 

 

 

Gamyba dujomis

MWh

 

 

 

Sutartinis kuras gamybai dujomis

tn

 

 

 

Dujų kaloringumas

kcal/t m3

 

 

 

Dujų kaina

Eur/t m3

 

 

 

Dujos gamybai

t m3

 

 

 

Išlaidos dujoms

Eur

 

 

 

Kitos kuro rūšies sunaudojimas (įvesti)

tn

 

 

 

Kitos kuro rūšies kaina

Eur/tn

 

 

 

Kitos kuro rūšies sąnaudos

tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

 

Iš viso kuras

tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

 

ATL kiekis

tūkst. vnt.

 

 

 

Gauti nemokamai ATL

tūkst. vnt.

 

 

 

Pirktini rinkoje ATL

tūkst. vnt.

 

 

 

ATL kaina

Eur/vnt.

 

 

 

ATL sąnaudos

tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

 

PTMV kiekis

tūkst. vnt.

 

 

 

Nemokamai gauti PTMV

tūkst. vnt.

 

 

 

Pirktini rinkoje PTMV

tūkst. vnt.

 

 

 

PTMV kaina

Eur/vnt.

 

 

 

PTMV sąnaudos

tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

 

Reagentų nusierinimui sąnaudos

tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

 

Kitos sąnaudos (įvesti)***

tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

 

Iš viso kintamosios sąnaudos

tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

 

Kuro dedamoji

ct/kWh

 

 

 

Kintamų sąnaudų dedamoji

ct/kWh

 

 

 

 

_________________________________________

 

Elektros energijos kainos,

rezervinės galios ir izoliuoto

elektros energetikos sistemos

darbo užtikrinimo paslaugų kainų

nustatymo metodikos

4 priedas

 

_________________________________________

(Įmonės pavadinimas)

 

NAUDOJAMO TURTO VERTĖ, GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

(sudarymo data)

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

20..-12-31 (laukiama) tūkst. Lt (tūkst. EUR)

20..-12-31 (faktas) tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

_ blokas

_ renginiai

Kita (įvesti)

Iš viso

_ blokas

_ renginiai

Kita (įvesti)

Iš viso

1.

Ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto vertė (RAB) (2+3-4-5-6-7)**

 

 

 

 

 

 

 

1.1

iš jo turto, būtino rezervui išlaikyti, vertė

 

 

 

 

 

 

 

2.

Likutinė reguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė (ataskaitinio laikotarpio pradžioje)

 

 

 

 

 

 

 

3.

Elektros energetikos įmonės su Taryba suderintos bei įgyvendintos investicijos per ataskaitinius metus

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, priskaitytos per ataskaitinius metus

 

 

 

 

 

 

 

5.

Parduoto, perleisto ir nurašyto turto likutinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

6.

Dotacijų ir subsidijų (įskaitant vartotojų prijungimo įmokas, ES fondų lėšas) likutinė vertė

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto vertė 

 

 

 

 

 

 

 

*naudojamo turto vertė turi būti lygi ilgalaikio materialiojo turto neperkainotai grynajai buhalterinei vertei 2001 m. gruodžio 31 d., įvertinant investicijas, turto nusidėvėjimą, nurašymus ir pardavimus laikotarpiu tarp šios datos ir ataskaitinių metų, už kuriuos teikiama infomacija. Turto vertė apskaičiuojama neįtraukiant reguliuojamo turto, kuris yra nudėvėtas, su reguliuojama paslauga ir (ar) produktu nesusijusio, nenaudojamo, esančio atsargose, užkonservuoto turto, investicinio turto, taip pat už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, gautas subsidijas ir dotacijas; tai pat nepripažįstant nepagrįstai panaudotų investicijų į reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų turto vertę lėšų sumos.

 

_________________________________________