LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2022 M. VASARIO

26 D. ĮSAKYMO NR. 1V-143 „DĖL UŽSIENIEČIŲ, PASITRAUKUSIŲ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, REGISTRACIJOS CENTRŲ VEIKLOS IR ŠIŲ UŽSIENIEČIŲ APGYVENDINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. 1V-313

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“:“.

2. Papildau 5 punktu:

5. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ 1 punkte nustatytu laikotarpiu.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                   Agnė Bilotaitė