VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO

NR. VA-44 „DĖL NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ BEI PRANEŠIMO FR0656 FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 12 d. Nr. VA-79

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. VA-44 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių bei pranešimo FR0656 formos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu ir siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 92 straipsnio 8 dalies nuostatas,

tvirtinu Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisykles (pridedama).“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                              Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymu

Nr. VA-44

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymo

Nr. VA-79 redakcija)

 

NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato dokumentų pateikimo mokesčių administratoriui bei pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) apskaičiavimo tvarką naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės įsigijusiems fiziniams asmenims, kurie:

1.1. pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (toliau – PVM įstatymas) nėra ir neprivalo būti PVM mokėtojais arba

1.2. yra įsiregistravę PVM mokėtojais, tačiau naują transporto priemonę įsigyja asmeninėms reikmėms.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis PVM įstatymo 92 straipsnio 8 dalies nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir PVM įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS ES VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 

4. Naują transporto priemonę iš kitos ES valstybės narės įsigijęs (įskaitant gautą neatlygintinai, pvz., laimėtą loterijoje, dovanotą) taisyklių 1 punkte nurodytas fizinis asmuo dokumentus / duomenis apie šią transporto priemonę mokesčių administratoriui privalo pateikti, kai įsigyta nauja transporto priemonė yra:

4.1. motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė, registruojama kitame nei Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (toliau – Registras);

4.2. motorinė kelių transporto priemonė, kuri turi būti registruojama Registre, tačiau, atgabenus ją į Lietuvą ir neįregistravus Registre, parduodama fiziniam ar juridiniam asmeniui;

4.3. motorinė kelių transporto priemonė, kuri turi būti registruojama Registre, nuo jos eksploatavimo pradžios praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai, tačiau rida yra mažesnė nei 6 000 kilometrų; 

4.4. laivas;

4.5. orlaivis.

5. Taisyklių 4 punkte nurodytas fizinis asmuo ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos po naujos transporto priemonės įsigijimo mokesčių administratoriui elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį (toliau – Mano VMI) privalo pateikti:

5.1. laisvos formos pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę. Šiame pranešime turi būti nurodyta:

5.1.1. transporto priemonės rūšis (motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė, laivas, orlaivis);

5.1.2. ES valstybė narė, iš kurios atgabenama transporto priemonė;

5.1.3. transporto priemonės rida (taip pat reikia pateikti ridą patvirtinančio dokumento skaitmeninę kopiją ar nuorašą, jeigu rida nėra nurodyta pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje);

5.1.4. transporto priemonės eksploatavimo pradžia (taip pat reikia pateikti eksploatavimo pradžią patvirtinančio dokumento skaitmeninę kopiją ar nuorašą, jeigu eksploatavimo pradžios data nėra nurodyta pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje ir jeigu yra ankstesnė nei transporto priemonės pirmos registracijos data);

5.2. PVM sąskaitos faktūros, įforminančios naujos transporto priemonės įsigijimą iš kitos ES valstybės narės, skaitmeninę kopiją ar nuorašą (kai transporto priemonė gauta neatlygintinai – tokį gavimą patvirtinantį dokumentą, pvz., dovanojimo sutartį).

6. Kai taisyklių 4 punkte nurodytas fizinis asmuo iš kitos ES valstybės narės įsigyja daugiau nei vieną naują transporto priemonę, jis mokesčių administratoriui taisyklių 5 punkte nurodytus dokumentus / duomenis turi pateikti kiekvienai transporto priemonei atskirai.

 

III SKYRIUS

PVM APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

7. PVM apskaičiuojamas:

7.1. pagal fizinio asmens taisyklių 5 punkte pateiktą informaciją (jeigu mokesčių administratorius turi kitokios informacijos, PVM apskaičiuojamas pagal tą informaciją, kuri atitinka sandorio turinį);

7.2. pagal iš VĮ „Regitra“, iš kito atitinkamas transporto priemones registruojančio asmens, iš kitų ES valstybių narių mokesčių administratorių ar kitų trečiųjų asmenų gautą informaciją apie fizinių asmenų iš kitos ES valstybės narės įsigytas naujas transporto priemones Lietuvoje (kai fizinis asmuo neprivalo pateikti taisyklių 5 punkte numatytos informacijos arba privalėjo pateikti, tačiau nepateikė, arba pateikė, tačiau pateikta informacija neatitiko sandorio turinio);

7.3. kai transporto priemonė gaunama neatlygintinai, apmokestinamoji vertė, nuo kurios apskaičiuojamas PVM, nustatoma, atsižvelgiant į rinkos kainą.

8. Kai PVM apskaičiuojamas pagal taisyklių 7.1 papunktyje nurodytą informaciją:

8.1. mokesčių administratorius, gavęs taisyklių 5 punkte nurodytus dokumentus / duomenis, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po tokios informacijos gavimo turi:

8.1.1. įvertinti gautus dokumentus / duomenis ir parengti fiziniam asmeniui laisvos formos Pranešimą apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės preliminarų pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą (toliau – pranešimas), kuriame nurodoma: transporto priemonės rūšis, įsigijimo data, apmokestinamoji vertė, nuo kurios apskaičiuojamas PVM, PVM tarifas ir apskaičiuota preliminari mokėtina naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma (PVM suma apvalinama iki sveikų skaičių: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo paliekamas nepakeistas);

8.1.2. išsiųsti parengtą pranešimą elektroniniu būdu per Mano VMI fiziniam asmeniui;

8.2. fizinis asmuo per 5 darbo dienas po informacijos gavimo per Mano VMI turi informuoti mokesčių administratorių tuo atveju, jeigu nesutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiuota preliminaria naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma, ir pateikti įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę. Jeigu fizinis asmuo per nustatytą laiką nepateikia mokesčių administratoriui įrodymų, pagrindžiančių kitokią mokestinę prievolę, laikoma, kad fizinis asmuo sutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiuota preliminaria naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma;

8.3. pasibaigus taisyklių 8.2 papunktyje nustatytam terminui, mokesčių administratorius turi priimti Sprendimą dėl iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo (taisyklių priedas) (toliau – Sprendimas):

8.3.1. jeigu fizinis asmuo nepateikia įrodymų, pagrindžiančių kitokią mokestinę prievolę, – per 5 darbo dienas po taisyklių 8.2 papunktyje fiziniam asmeniui nustatyto termino pateikti tokius įrodymus pabaigos;

8.3.2. jeigu fizinis asmuo pateikia mokesčių administratoriui įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę, – per 10 darbo dienų po tokių įrodymų pateikimo (jeigu reikalinga papildoma informacija – per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo);

8.4. išsiųsti Sprendimą fiziniam asmeniui elektroniniu būdu per Mano VMI (išskyrus taisyklių 8.5 papunktyje nurodytą atvejį);

8.5. informuoti fizinį asmenį elektroniniu būdu per Mano VMI, jeigu nustatoma, kad PVM už kitoje ES valstybėje narėje įsigytą naują transporto priemonę fiziniam asmeniui mokėti nereikia.

9. Kai PVM apskaičiuojamas pagal taisyklių 7.2 papunktyje nurodytą informaciją:

9.1. mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo arba nuo taisyklių 5 punkte nurodyto termino pabaigos, kai PVM turėjo būti skaičiuojamas taisyklių 8 punkto tvarka, tačiau nebuvo apskaičiuotas, nes fizinis asmuo nepateikė informacijos, turi parengti fiziniam asmeniui taisyklių 8.1.1 papunktyje nurodytą laisvos formos pranešimą ir jį elektroniniu būdu per Mano VMI pateikti fiziniam asmeniui;

9.2. fizinis asmuo per 5 darbo dienas po pranešimo gavimo per Mano VMI turi informuoti mokesčių administratorių tuo atveju, jeigu nesutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiuota preliminaria naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma, ir pateikti įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę. Jeigu fizinis asmuo per nustatytą laiką nepateikia mokesčių administratoriui įrodymų, pagrindžiančių kitokią mokestinę prievolę, laikoma, kad fizinis asmuo sutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiuota preliminaria naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma;

9.3. pasibaigus 9.2 papunktyje nustatytam terminui, mokesčių administratorius turi priimti Sprendimą:

9.3.1. jeigu fizinis asmuo nepateikia įrodymų, pagrindžiančių kitokią mokestinę prievolę, – per 5 darbo dienas po taisyklių 9.2 papunktyje fiziniam asmeniui nustatyto termino pateikti tokius įrodymus pabaigos;

9.3.2. jeigu fizinis asmuo pateikia mokesčių administratoriui įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę, – per 10 darbo dienų po tokių įrodymų pateikimo (jeigu reikalinga papildoma informacija – per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo);

9.4. išsiųsti Sprendimą fiziniam asmeniui elektroniniu būdu per Mano VMI.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Naujos transporto priemonės įsigijimo PVM fizinis asmuo turi sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sprendimo įteikimo.

11. Fizinis asmuo privalo saugoti naujos transporto priemonės, įsigytos iš kitos ES valstybės narės, įsigijimo dokumentus PVM įstatymo 78 straipsnio 8 dalyje nustatytais terminais.

 

______________

 

Naują transporto priemonę iš kitos Europos

Sąjungos valstybės narės įsigijusio

fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės

vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių

priedas

 

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

 

 

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

SPRENDIMAS  

DĖL IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGYTOS NAUJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO

 

 

Nr.

 

(data)

 

(registracijos numeris)

 

______________________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 92 straipsnio 8 dalimi ir Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VA-44 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“,

 

nusprendžiu

 

[nurodomas mokesčių mokėtojo vardas, pavardė ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)] apskaičiuoti [nurodoma suma skaičiais ir žodžiais] pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) už iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės [nurodoma įsigijimo data] įsigytą [nurodoma naujos transporto priemonės rūšis: kelių ar kita sausumos transporto priemonė, laivas, orlaivis], kurios apmokestinamoji vertė [nurodoma suma skaičiais ir žodžiais].

 

Nurodyta suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įteikimo.

 

Biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

[nurodoma informacija]

 

Duomenys, reikalingi mokėjimo nurodymui užpildyti:

- įmokos kodas – 1001,

- lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752,

- mokėtojo (asmens) kodas. Jei už fizinį asmenį, įsigijusį naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, PVM moka kitas asmuo, naudodamasis elektronine bankininkyste, mokėjimo nurodyme jis turi nurodyti fizinio asmens, įsigijusio naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, asmens kodą.

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje nustatyta tvarka Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-sios g. 14, 01107 Vilnius) per Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (Ulonų g. 2, 01509 Vilnius) ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

 

 

 

 

_______

 

 

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

______________________