valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PASITIKĖJIMO LINIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1V-105

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349, 19.1 ir 19.15 papunkčiais:

1. T v i r t i n u Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos administracijos padalinių vadovams užtikrinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų 29 punkte numatytų funkcijų vykdymą.

3. P r  i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. 1V-97 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ nuostatų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d. 

 

 

 

L. e. viršininko pareigas                                                                                             Eglė Kuklierienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie Aplinkos ministerijos viršininko

2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-105

 

 

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PASITIKĖJIMO LINIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) pasitikėjimo linijos (toliau – Pasitikėjimo linija) paskirtį, tikslus ir asmenų kreipimųsi Pasitikėjimo linija (toliau – pranešimai) pateikimo, nagrinėjimo ir nagrinėjimo kontrolės tvarką.

2. Šiuose Nuostatuose vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Inspekcijos veiklą.

3. Įgyvendinant Pasitikėjimo linijos tikslus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II. PASITIKĖJIMO LINIJOS PASKIRTIS IR TIKSLAI

 

4. Pasitikėjimo linija skirta pateikti pranešimams apie:

4.1. savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, vykdomą naujų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybą arba šių statinių rekonstrukciją:

4.1.1. konservacinio prioriteto (rezervatuose, draustiniuose, paveldo objektuose), kompleksinėse saugomose teritorijose (valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose ir biosferos poligonuose) ir jų apsaugos zonose;

4.1.2. paviršinių vandens telkinių apsaugos juostose ar zonose;

4.1.3. kultūros paveldo objekto teritorijoje;

4.1.4. kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje;

4.1.5. kultūros paveldo vietovėje;

4.1.6. kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje;

4.1.7. valstybinėje žemėje;

4.1.8. miškų ūkio paskirties žemėje;

4.2. Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, (toliau – tarnautojai) galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą.

5. Pasitikėjimo linijos tikslai:

5.1. skatinti asmenis pranešti apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą;

5.2. sudaryti galimybę asmenims anonimiškai pranešti apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą;

5.3. operatyviai išaiškinti savavališkas statybas ir šalinti jų padarinius;

5.4. operatyviai išaiškinti ir ištirti Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą;

5.5. užkirsti kelią savavališkoms statyboms, korupcijos atsiradimui;

5.6. plėtoti tiesioginį visuomenės ir Inspekcijos ryšį internetu.

 

III. PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

6. Pranešimus apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, asmenys Pasitikėjimo linija gali pateikti telefonu su atsakikliu (8 5) 272 1072, faksu (8 5) 207 4753, Inspekcijos interneto svetainės skyriaus „Pasitikėjimo linija“ poskyryje „Elektroninė pranešimo forma“ užpildę nurodytą elektroninę formą ir paštu – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius. Pranešimus apie savavališkas statybas Pasitikėjimo linija taip pat galima pateikti per mobiliąją programą „Savavališka statyba“ ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, išorinėje svetainėje www.planuojustatyti.lt užpildžius pateiktą elektroninę formą.

7. Vieno pranešimo, pateikto Pasitikėjimo linijos telefonu su atsakikliu, maksimali trukmė yra 3 minutės.

8. Teikiant pranešimą paštu būtina nurodyti, kad tai Pasitikėjimo linijos pranešimas. Jei tai nenurodyta, registruojant, nagrinėjant šį pranešimą ir vykdant jo nagrinėjimo kontrolę šie Nuostatai netaikomi.

9. Teikiant pranešimą užpildžius elektroninę pranešimo formą, privalomai turi būti užpildyti šios formos langeliai, pažymėti simboliu *. Teikiant pranešimą per mobiliąją programą „Savavališka statyba“, privalomai užpildomi šioje programoje nurodyti langeliai. Neužpildžius šių langelių pranešimai nepriimami.

10. Teikiant pranešimą apie savavališkas statybas paštu, faksu arba telefonu turi būti nurodyta:

10.1. konkretus skundžiamas veiksmas, jį pagrindžiančios aplinkybės;

10.2. statybos adresas ir kiti duomenys, kurie padėtų identifikuoti statybos vietą.

11. Teikiant pranešimą apie Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, paštu, faksu arba telefonu turi būti nurodyta:

11.1. tarnautojo, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos;

11.2. konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas), jį pagrindžiančios aplinkybės.

12. Pranešimą teikiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui nebūtina nurodyti savo vardo, pavardės ar pavadinimo, adreso, nebūtina pasirašyti pranešimo.

13. Esant galimybei, pranešimą teikiantis asmuo pateikia dokumentus, patvirtinančius pranešime nurodytus pažeidimus, aplinkybes.

14. Pranešimą apie savavališką statybą Inspekcija nagrinėja tuo atveju, kai jis atitinka šių Nuostatų 10 punkte keliamus reikalavimus ir Pasitikėjimo linijos paskirtį, nurodytą Nuostatų 4 punkte.

15. Asmenų pranešimus, pateiktus Pasitikėjimo linijos telefonu su atsakikliu, fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas fiksuoja skaitmeniniais įrašais, kurie saugomi tam specialiai skirtame serveryje. Jį administruoja šis fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas.

16. Pranešimai, nepriklausomai nuo pateikimo būdo, registruojami Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje „Avilys“.

Tais atvejais, kai pranešime (nepriklausomai nuo jo pateikimo būdo) nurodytas kontaktinis į Inspekciją besikreipiančio asmens elektroninio pašto adresas ir asmuo nurodo, kad pageidauja gauti informaciją apie pranešimo nagrinėjimo eigą, nurodytu adresu iš informacinės dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ asmeniui išsiunčiamas pranešimas apie jo pranešimo registravimą, taip pat informuojama apie pranešimo nagrinėjimo eigą Inspekcijoje. Ši informacija teikiama tik tokiu atveju, jei asmuo nurodė pranešti jam apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus.

17. Užregistruoti asmenų pranešimai Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka perduodami rezoliucijoms įrašyti.

18. Nagrinėjant šių Nuostatų 14 punkte nurodytą pranešimą dėl savavališkos statybos, atsakingas Inspekcijos tarnautojas privalo naudodamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ patikrinti (nesant galimybės patikrinti naudojantis šia sistema – kreiptis į atitinkamą savivaldybės administraciją), ar dėl pranešime nurodytos statybos yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Jeigu šis dokumentas išduotas, pranešime nurodytos aplinkybės vietoje netikrinamos, o pranešimo nagrinėjimas nutraukiamas.

19. Pranešimas nenagrinėjamas:

19.1. jei jis neatitinka Nuostatų 10, 11 punktuose keliamų reikalavimų;

19.2. jei jame išdėstytas klausimas nėra susijęs su Pasitikėjimo linijos paskirtimi, išskyrus atvejus, nurodytus šių Nuostatų 22 punkte;

19.3. kai pranešime apie Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, nurodytos tik prielaidos (nuomonė), nenurodant konkrečių aplinkybių ar faktų, pagrindžiančių šias prielaidas;

19.4. Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5, (toliau – Skundų nagrinėjimo taisyklės) 46 punkte nustatytais atvejais (įskaitant pranešimo nenagrinėjimą dėl jo mažareikšmiškumo).

20. Pranešimo nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu pradėjus jį nagrinėti paaiškėja, kad egzistuoja Nuostatų 19 punkte nustatyti pagrindai, taip pat Skundų nagrinėjimo taisyklių nustatytais atvejais.

21. Sprendimą nenagrinėti pranešimo arba jo nagrinėjimą nutraukti priima Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka atsakymą į pranešimą pasirašantis asmuo.

22. Jei pranešime išdėstytas klausimas nėra susijęs su Pasitikėjimo linijos paskirtimi, tačiau šio klausimo nagrinėjimas priskirtas Inspekcijos kompetencijai, pranešimas gali būti nagrinėjamas Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka atsakymą į pranešimą pasirašančio asmens sprendimu. Šiuo atveju pranešimas nagrinėjamas ne šių Nuostatų, o teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamų klausimų nagrinėjimą, nustatyta tvarka.

23. Atsakymas (ir dėl sprendimo pranešimo nenagrinėti ar jo nagrinėjimą nutraukti) asmeniui, pateikusiam pranešimą, teikiamas tik tuo atveju, jei asmuo pranešime nurodė pranešti jam apie nagrinėjimo rezultatus.

Apie sprendimą nenagrinėti pranešimo šių Nuostatų 19.1–19.3 papunkčiuose įtvirtintais pagrindais asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo pateikimo dienos, o kai nusprendžiama pranešimo nenagrinėti šių Nuostatų 19.4 papunkčio pagrindu, pranešimą pateikęs asmuo apie tai informuojamas Skundų nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka.

Apie sprendimą nutraukti pranešimo nagrinėjimą asmuo, pateikęs pranešimą, informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aplinkybių, sudarančių pagrindą nutraukti pranešimo nagrinėjimą, paaiškėjimo.

24. Jei atsakymas pranešimo pateikėjui nerengiamas, jį nagrinėjęs Inspekcijos tarnautojas trumpai aprašo nagrinėjimo rezultatus ir priemones, kurių buvo imtasi (jei jų buvo imtasi); šią informaciją įrašo Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemos „Avilys“ lentelėje „Užduoties rezultatai“.

25. Jei pranešime išdėstyto klausimo nagrinėjimas nepriskirtas Inspekcijos kompetencijai, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos apie galimus pažeidimus informuoja kompetentingą instituciją, nepersiųsdama paties pranešimo, ir raštu (jei pranešimą pateikęs asmuo nurodė savo adresą, elektroninį paštą ar fakso numerį) apie tai informuoja pranešimą pateikusį asmenį, paaiškindama kreipimosi į kitą instituciją priežastis.

26. Šių Nuostatų 23 ir 25 punktuose nurodyti Inspekcijos atsakymai į pranešimus asmenims siunčiami tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas pranešimas, nebent asmuo pranešime nurodė, kad informaciją pageidauja gauti kitu būdu arba tokiu, kokiu pagal asmens pateiktus duomenis įmanoma išsiųsti atsakymą. Šių Nuostatų 25 punkte nurodyta informacija kompetentingoms institucijoms siunčiama el. paštu arba paštu.

27. Tiek, kiek pranešimų nagrinėjimo nereglamentuoja šie Nuostatai, juos nagrinėjant taikomi šie teisės aktai (juose nustatyta tvarka):

27.1. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas;

27.2. Viešojo administravimo įstatymas;

27.3. Skundų nagrinėjimo taisyklės;

27.4. kiti teisės aktai, reglamentuojantys Inspekcijos veiklą.

 

IV. PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO KONTROLĖ

 

28. Asmenų pranešimų nagrinėjimą kontroliuoja Inspekcijos administracijos padalinio, kurio tarnautojui pavesta nagrinėti pranešimą, vadovas ir Inspekcijos viršininko pavaduotojas, kuruojantis teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą vykdančius Inspekcijos administracijos padalinius.

29. Inspekcijos administracijos padaliniai, kuriems priskirta pranešimų nagrinėjimo funkcija, Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka kas pusmetį teikia Inspekcijos vadovybei apibendrintą asmenų pranešimų, pateiktų ataskaitiniu laikotarpiu, nagrinėjimo ataskaitą, kurioje:

29.1. nurodo bendrą Pasitikėjimo linija gautų pranešimų skaičių, išnagrinėtų pranešimų skaičių, patikrintų pasitvirtinusių ir nepasitvirtinusių pranešimų skaičių, taip pat gautų pranešimų, kuriais skundžiami Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susiję veiksmai, neveikimas ar netinkamas pareigų vykdymas, skaičių bei surašytų tarnybinių pranešimų dėl galimų tarnybinių nusižengimų skaičių (Inspekcijos vadovybei teikiamose ataskaitose atskirai nurodomas Pasitikėjimo linija gautų pranešimų, kuriais skundžiama Inspekcijos tarnautojų korupcinio pobūdžio veika, skaičius bei tokių pranešimų nagrinėjimo rezultatai), kitą informaciją;

29.2. įvertinę pagal šių Nuostatų 29.1 papunktį surinktą informaciją, pateikia Inspekcijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus (jei tokių turi).

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

30. Inspekcijos tarnautojas, sužinojęs asmens, pateikusio pranešimą, duomenis arba informaciją, iš kurios šiuos duomenis būtų galima nustatyti, negali šių duomenų (informacijos) atskleisti jokiam kitam asmeniui, įskaitant ir kitus Inspekcijos tarnautojus, nebent tai pagal teisės aktus būtina pranešimui tinkamai užregistruoti ir išnagrinėti.

31. Inspekcijos tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, netinkamą naudojimąsi jiems suteiktais įgaliojimais, įgaliojimų viršijimą, taip pat už neteisėtą asmens duomenų arba informacijos, iš kurios šiuos duomenis būtų galima nustatyti, atskleidimą.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Pasitikėjimo linija steigiama ir tvarkoma iš Inspekcijos lėšų.

33. Pasitikėjimo linija panaikinama Inspekcijos viršininko įsakymu įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Pasikeitus Nuostatuose nurodytiems teisės aktams, nauji teisės aktai taikomi nepakeitus Nuostatų.

______________