LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1V-164 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 14 d. Nr. 1V-427

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:

1.1. Pakeičiu IV skyriaus pirmojo skirsnio „Priemonė Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ 6 punktą išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.394

„Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones, dalis“

proc.

0

33

R.S.425

„Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones, dalis“

proc.

0

33

R.N.901

„Įgyvendintų rekomendacijų, parengtų taikant įrodymais grįsto valdymo priemones, dalis“

proc.

63

70

P.S.409

„Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones“

Skaičius

0

30

P.S.410

„Įrodymais grįsto valdymo priemonės, kurias pagal veiksmų programą ESF lėšomis taikė viešojo valdymo institucijos“

Skaičius

20

80

P.S.411

„Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymui ar institucijų veiklos valdymo tobulinimui reikalingas kompetencijas“

Skaičius

500

2500

P.S.455

„Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones“

Skaičius

0

30

P.N.902

„Įgyvendinti projektai, skirti pasirengti nacionalinėms viešojo valdymo reformoms ir (ar) koordinuoti jų įgyvendinimą“.

Skaičius

0

4“

 

1.2. Pakeičiu IV skyriaus penktojo skirsnio „Priemonė Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.911

Dalyvių, kurie po dalyvavimo projektų veiklose mažiau toleruoja korupciją, dalis

Proc.

0

10

R.N.912

„Parengtų ir kompetentingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pateiktų pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų, kuriais remiantis priimti viešojo valdymo sprendimai ar parengti viešojo valdymo sprendimų projektai, dalis“

Proc.

0

50

R.N.913

„Dalyvių, kurie po dalyvavimo projekto veiklose pradėjo aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, dalis“

Proc.

0

10

R.N.925

„Parengtų ir kompetentingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pateiktų pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų, kuriais remiantis priimti viešojo valdymo sprendimai ar parengti viešojo valdymo sprendimų projektai, dalis“

Proc.

0

50

R.N.926

„Dalyvių, kurie po dalyvavimo projekto veiklose pradėjo aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, dalis“

Proc.

0

10

P.N.917

„Projektų, skirtų didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir (ar) pilietinį aktyvumą kovoje su korupcija, veiklų dalyviai“

Skaičius

1500

8000

P.N.918

„Parengti ir kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai pateikti pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų“

Skaičius

3

100

P.S.414

„Gyventojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose informuoti visuomenę apie viešojo valdymo procesus ar skatinti juose dalyvauti“

Skaičius

5000

25 000“

 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą (toliau – aprašas):

2.1. Pakeičiu aprašo 1 eilutę ir ją išdėstau taip:

„1.

R. N.901

„Įgyvendintų ir (ar) priimant spendimus panaudotų rekomendacijų, parengtų taikant įrodymais grįsto valdymo priemones, dalis“

Procentai

Įrodymais grįsto valdymo priemonėsveiksmas (įrankis), paremtas funkcijų peržiūra ir (arba) programų vertinimu, ir (arba) sprendimo poveikio vertinimu, kurį atliekant (taikant) renkama (renkami) faktinė informacija (įrodymai) apie viešojo valdymo rezultatus, stebimi ir vertinami viešojo valdymo pokyčiai ir remiantis surinkta informacija (surinktais įrodymais) priimami nauji viešojo valdymo sprendimai.

 

Įrodymais grįsto valdymo priemonės taikomos vadovaujantis šiais metodiniais dokumentais:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros metodikos patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros metodika);

Programų vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1K-281 „Dėl Programų vertinimo metodikos patvirtinimo“.

 

Rekomendacijos – įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymo rezultatais (išvadomis) pagrįsti pasiūlymai, kaip spręsti viešojo valdymo problemas.

 

Rekomendacija laikoma parengta, kai institucijos ar įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina pasiūlymus dėl vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo ar rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą.

 

Rekomendacija laikoma įgyvendinta ir (ar) panaudota priimant sprendimus, kai:

1. Už rekomendacijos įgyvendinimą atsakinga institucija ar įstaiga patvirtina, kad rekomendacija yra įgyvendinta ir (ar) panaudota priimant sprendimus;

2. Projekto vykdytojas surenka duomenis apie rekomendacijų įgyvendinimą ir (ar) panaudojimą priimant sprendimus iš oficialiai skelbiamų dokumentų (pvz.: posėdžių darbotvarkių, protokolų, protokolinių sprendimų, teisės aktų projektų, viešojo valdymo subjektų veiklos planų ir pan.).

Skaičiuojamas nustatant įgyvendintų ir (ar) priimant sprendimus panaudotų rekomendacijų dalį (procentais) nuo bendro rekomendacijų, parengtų projekto vykdymo metu taikant įrodymais grįsto valdymo priemones, skaičiaus, pagal formulę P/B * 100 proc.

Automatiškai apskaičiuojamas

Pirminiai šaltiniai:

Projekto vykdytojo parengta ataskaita dėl projekto įgyvendinimo metu parengtų rekomendacijų įgyvendinimo ir (ar) panaudojimo priimant sprendimus.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai; ataskaita po projekto finansavimo pabaigos.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai už rekomendacijos įgyvendinimą ir (ar) panaudojimą priimant sprendimus atsakinga institucija ar įstaiga patvirtina, kad rekomendacija yra įgyvendinta ir (ar) panaudota priimant sprendimus ir projekto vykdytojas kasmet projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 3 metus po projekto finansavimo pabaigos parengia ataskaitą dėl praėjusiais kalendoriniais metais parengtų rekomendacijų ir jų įgyvendinimo ir (ar) panaudojimo priimant sprendimus.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

1.1.

R. N.901-1

B – bazinis rodiklis (kintamasis): „Rekomendacijos, parengtos projektų vykdymo metu taikant įrodymais grįsto valdymo priemones“

Skaičius

Sumuojamos rekomendacijos, kurios buvo parengtos projektųo vykdymo metu taikant įrodymais grįsto valdymo priemones.

1.2.

R. N.901-2

P – pokyčio rodiklis (kintamasis): „Įgyvendintos ir (ar) priimant spendimus panaudotos rekomendacijos, kurios buvo parengtos projektų vykdymo metu taikant įrodymais grįsto valdymo priemones“

Skaičius

Sumuojamos įgyvendintos ir (ar) priimant sprendimus panaudotos rekomendacijos.

 

2.2. Papildau aprašą nauja 19 eilute:

„19.

R. N. 926

„Dalyvių, kurie po dalyvavimo projekto veiklose pradėjo aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, dalis“

Procentai

Viešasis valdymas – visuma viešosios politikos nustatymo, formavimo ir (arba) dalyvavimo ją formuojant ir įgyvendinimo procesų, kuriuose dalyvaujant viešojo valdymo institucijoms ir visuomenei priimami ir įgyvendinami valdymo sprendimai ir teikiamos administracinės ir viešosios paslaugos (šaltinis: Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa).

 

Dalyvis – tiesioginėse iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų neadministruojantis ir nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra numatytos projekto biudžete ir kurį projekto vykdytojas gali įvardyti ir paprašyti jį pateikti asmens duomenis, reikalingus informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti (šaltinis: Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės).

 

Dalyvavimas viešajame valdyme – visuomenės narių įsitraukimas viešojo valdymo institucijoms planuojant, priimant ir įgyvendinant valdymo sprendimus ir teikiant administracines bei viešąsias paslaugas.

Skaičiuojama dalyvių, kurie po dalyvavimo projektų veiklose pradėjo aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, dalis (procentais) nuo visų projektų veiklose dalyvavusių asmenų skaičiaus.

 

Skaičiuojamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai atliekant tyrimą (apklausos būdu).

Įvedamasis

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atlikto tyrimo ataskaita. 

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai 2019 m. ir 2022 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, remdamasi atlikto tyrimo rezultatais, apskaičiuoja stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.“

 

2.3. Buvusias aprašo 19–41 eilutes laikau atitinkamai 20–42 eilutėmis.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                    Agnė Bilotaitė