LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. V-384

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą 
Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ n u s p r e n d ž i u, kad:

1.  Tyrimai esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti gali būti atliekami SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – PGR tyrimas), greitojo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu, kai tyrimo trukmė analizatoriuje ne ilgesnė kaip 90 min. (toliau – greitasis PGR tyrimas), nosiaryklės ir ryklės ar nosies landos tepinėlių ėminių kaupinių tyrimo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas) ir atliekant greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ir laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą (toliau – antigeno testas) (toliau kartu – tyrimai).

2.  Buvusiai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliekami serologiniai imunologiniai tyrimai, kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2 (toliau – serologiniai tyrimai).

3.  Tiksliniai tyrimai:

3.1.  atliekami šio sprendimo 5 punkte nustatytais atvejais;

3.2.  atliekami taikant šio sprendimo 1 punkte nurodytus tyrimų metodus.

4.  Profilaktiniai tyrimai:

4.1. pagal atlikimo dažnumą skirstomi į:

4.1.1. periodinius – atliekami sutinkantiems tirtis asmenims, priklausantiems šio sprendimo 6.1 papunktyje nustatytoms asmenų grupėms. Atliekami taikant šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytus tyrimų metodus;

4.1.2. vienkartinius – atliekami vieną kartą sutikusiems tirtis asmenims, priklausantiems šio sprendimo 6.2 papunktyje nustatytoms asmenų grupėms taikant šio sprendimo 1 punkte nurodytus tyrimų metodus;

4.2. neatliekami asmenims, kuriems prieš mažiau nei 90 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais, kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą arba kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą;

4.3. gali būti atliekami kitiems šio sprendimo 6 punkte nenurodytiems sutinkantiems tirtis asmenims darbdavio lėšomis taikant šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytus tyrimų metodus pasirinktose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), turinčiose teisę atlikti atitinkamus tyrimus. Šiais atvejais tyrimus rekomenduojama atlikti ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų, taikant šio sprendimo 4.2 papunktyje nustatytas išimtis.

5.  Tiksliniai tyrimai atliekami:

5.1.  asmenims, kurie atitinka bent vieną COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikinį kriterijų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendime Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“, pagal šio sprendimo 1 priede pateiktą algoritmą;

5.2asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-1504), Įsakyme Nr. V-1504 nustatyta tvarka;

5.3asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-352), ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-1463) nustatytais atvejais, išskyrus atvejus, kai norima sutrumpinti izoliacijos terminą, ir užsieniečiams, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ (toliau – Sprendimas Nr. V-1680) nustatytais atvejais, Įsakymuose Nr. V-352, Nr. V-1463 ir Sprendime Nr. V-1680 nustatyta tvarka;

5.4užsieniečiams, neteisėtai atvykstantiems į Lietuvą ir apgyvendinamiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – Užsieniečių registracijos centras), Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykloje, taip pat išsiunčiamiems ar grąžinamiems užsieniečiams bei perkeliamiems į Pabėgėlių priėmimo centrą ar iš jo, prieglobsčio prašytojams Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendime Nr. V-1970 „Dėl užsieniečių, neteisėtai atvykusių į Lietuvos Respubliką ir prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo būtinų sąlygų nustatyta tvarka;

5.5asmenims, kuriuos, atlikus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio epidemiologinę diagnostiką, tirti nurodė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“ nuostatomis pagal šio sprendimo 2 priede pateiktą algoritmą.

6.  Profilaktiniai tyrimai atliekami:

6.1.  periodiniai – pagal šio sprendimo 3 priede pateiktą algoritmą:

6.1.1.   ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų:

6.1.1.1.  asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), išskyrus nurodytų šio sprendimo 6.1.2 papunktyje, darbuotojams, profesinio mokymo įstaigų mokiniams bei aukštųjų mokyklų studentams, ASPĮ atliekantiems praktinį (klinikinį) mokymą, asmenims, vykdantiems savanorišką veiklą ASPĮ, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais (toliau – ASPĮ darbuotojai);

6.1.1.2.  socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, arba asmens namuose, arba viešosiose erdvėse,  darbuotojams ir savanorišką veiklą vykdantiems asmenims, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su socialinių paslaugų gavėjais;

6.1.1.3Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos muitinės, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnams, ugniagesiams gelbėtojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

6.1.1.4laisvės atėmimo vietų pareigūnams ir darbuotojams bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais;

6.1.1.5.  švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas ar aukštojo mokslo studijas, darbuotojams bei asmenims, teikiantiems valymo ir (ar) maisto tiekimo paslaugas juose, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais;

6.1.1.6.  savivaldybių administracijų paskirtiems asmenims, užtikrinantiems vaikų priežiūrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais, kitiems mokytojams, kuriems Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais nustatyta vykdyti funkcijas, kurių metu turimas tiesioginis (nuolatinis ar laikinas) kontaktas su mokiniais;

6.1.1.7.  psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas teikiantiems specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su pacientais ar gyventojais;

6.1.1.8.  institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojams bei savanoriams, užtikrinantiems Lietuvos Respublikos karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;

6.1.1.9.     valstybei svarbias funkcijas vykdantiems darbuotojams, dirbantiems Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytose pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse, turintiems tiesioginį nuolatinį kontaktą su kitais asmenimis;

6.1.1.10.   vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais;

6.1.1.11.   muziejų, kitų ekspozicijų erdvių, bibliotekų, jų ir valstybės archyvų skaityklų ir valstybės kultūrinių rezervatų direkcijų darbuotojams, profesionalių scenos menų kolektyvų (chorų, teatrų trupių, orkestrų ir kt.) darbuotojams;

6.1.1.12.   audinių ūkių darbuotojams.

6.1.2. ASPĮ vadovo nustatytu dažnumu, bet ne rečiau kaip kas 10 dienų, stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ darbuotojams, atsižvelgiant į individualią kiekvieno darbuotojo riziką užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pagal šio sprendimo 4 priede pateiktą algoritmą.

6.2. vienkartiniai – pagal šio sprendimo 3 priede pateiktą algoritmą:

6.2.1.   asmenims, kurių veikla Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo draudžiama, darbo metu turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis – prieš jiems pradedant dirbti;

6.2.2. kitiems šio sprendimo 6.2.1 papunktyje nenurodytiems asmenims, priklausantiems savivaldybių administracijų direktorių nustatytoms profilaktiškai tiriamoms asmenų grupėms, kai šie asmenys turi tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis ir yra įtraukiami į profilaktiškai tiriamų asmenų grupes pagal veiklos sritis. Profilaktiškai tiriamų asmenų grupės savivaldybių administracijų peržiūrimos ir (ar) tvirtinamos kas savaitę.

7Įstaigų, įmonių ir organizacijų, turinčių šio sprendimo 6.1 papunktyje nurodytų darbuotojų, vadovai turi koordinuoti jų periodinių profilaktinių tyrimų procesą, siekdami užtikrinti tinkamą tyrimų periodiškumą.

8.  Savivaldybių administracijų direktoriai turi:

8.1.  planuoti ir vykdyti šio sprendimo 6.2.2 papunktyje nurodytų asmenų vienkartinį profilaktinį tyrimą tik tais atvejais, jei užtikrinamas šio sprendimo 5 punkte, 6.1 ir 6.2.1 papunkčiuose numatytų asmenų ištyrimas;

8.2.  informuoti valstybės ir savivaldybėms nustatytoms profilaktinių tyrimų grupėms priskiriamas įstaigas, įmones ir organizacijas apie tyrimų organizavimo savivaldybėje tvarką;

8.3organizuoti tyrimų atlikimą taip, kad per savaitę savivaldybėje būtų atliekama tyrimų ne mažiau nei 1 proc. ir ne daugiau kaip 4 proc. nuo savivaldybės gyventojų skaičiaus.

9.  Ėminiai tiksliniams ir profilaktiniams tyrimams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo imami:

9.1.    šio sprendimo 5.1 punkte nurodytiems asmenims – ASPĮ arba mobiliuosiuose punktuose Ėminių paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Ėminių paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka (toliau – mobiliuosiuose punktuose);

9.2.    šio sprendimo 5.2 punkte nurodytiems asmenims – Įsakyme V-1504 nustatyta tvarka. Į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią ASPĮ stacionarizuojamiems pacientams, kai turi gydytojo siuntimą, o jeigu stacionarinėje ASPĮ kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo (paciento slaugai, priežiūrai ar kt.) – ir tam asmeniui – mobiliuosiuose punktuose;

9.3.    šio sprendimo 5.4 punkte nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, Užsieniečių registracijos centrą arba Pabėgėlių priėmimo centrą aptarnaujančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – įstaigos). Kai ėminiai sprendimo 5.4 papunktyje nurodytiems asmenims imami įstaigose, tyrimai atliekami Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (toliau – NVSPL). Šių įstaigų nedarbo metu ar dėl didelio darbo krūvio nesant galimybės ėminių paėmimą organizuoti jose, šio sprendimo 5.4 papunktyje nurodytiems asmenims ėminiai imami mobiliuosiuose punktuose;

9.4.    5.3, 5.5, 6.1.1.5 – 6.1.1.12 ir 6.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;

9.5.    šio sprendimo 6.1.1.1 – 6.1.1.2 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims –  ASPĮ ar socialinės globos įstaigoje arba mobiliuosiuose punktuose;

9.6.    šio sprendimo 6.1.1.3 papunktyje nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre arba mobiliuosiuose punktuose;

9.7.    šio sprendimo 6.1.1.4 papunktyje nurodytiems asmenims – Laisvės atėmimo vietų ligoninėse.

10Ėminiai serologiniams tyrimams šio sprendimo 6.1.1 papunktyje nurodytiems asmenims imami mobiliuosiuose punktuose, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtose pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ arba kitose vietose, kai užtikrinama, kad ėminių paėmimą atlieka asmens sveikatos priežiūros specialistas, užtikrindamas medicinos dokumentų pildymo ir infekcijų kontrolės reikalavimus. Kai tyrimai atliekami ne mobiliuosiuose punktuose, savivaldybės administracijos direktorius turi užtikrinti tiriamųjų informavimą apie tyrimo rezultatus.

11.  Tiksliniai ir (ar) profilaktiniai tyrimai, jei jie reikalingi specialiųjų funkcijų užtikrinimui, gali būti atliekami šiems asmenims, jei reikia, ėminius imant kitokia tvarka ir (ar) dažnumu, nei nustatyta šiame sprendime:

11.1 Lietuvos Respublikos Prezidentui, jo patarėjams ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui, jo pavaduotojams, Lietuvos Respublikos Seimo nariams ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir jo patarėjams bei biuro darbuotojams, ministrams ir jų patarėjams,  viceministrams, ministerijų kancleriams ir patarėjams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleriui, jo pavaduotojams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui – ėminius ima NVSPL;

11.2kariams – ėminius ima Lietuvos kariuomenės Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyba.

12. Už aprūpinimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimui reikalingomis priemonėmis valstybės poreikiui patenkinti atsakinga NVSPL, kuri:

12.1. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti reikalingas:

12.1.1. priemones (virusologinių terpių rinkinius (į mėgintuvėlius išpilstytos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) virusologinės terpės ir tamponėliai ėminio paėmimui) arba į mėgintuvėlius neišpilstytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) virusologines terpes, mėgintuvėlius ir tamponėlius ėminio paėmimui) išduoda vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų ir savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos“ nuostatomis;

12.1.2. reagentus išduoda COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ligos nustatymo laboratorinius tyrimus atliekančioms laboratorijoms pagal jų pateiktą poreikį;

12.2. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) antigeno testus ir greituosius serologinius antikūnų testus išduoda savivaldybių administracijoms, ASPĮ ir (ar) mobiliesiems punktams pagal  pateiktą poreikį.

13. NVSPL nuolat vertina šio sprendimo 12 punkte nurodytų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimui reikalingų priemonių įsigijimo poreikį ir apie jį informuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, užtikrindama nepertraukiamą tikslinių ir profilaktinių tyrimų atlikimą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                           Arūnas Dulkys

 

 


 

 

 

 

 

1 priedas

 

Asmenų, kurie atitinka bent vieną COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikinį kriterijų, tyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (mobiliajame punkte) algoritmas

 

 

 

 

 


 


 

 

2 priedas

 

Asmenų, kuriuos, atlikus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio epidemiologinę diagnostiką, tirti nurodė NVSC, tyrimo algoritmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Asmuo profilaktiškai netiriamas tokį patį laikotarpį, kokį jam netaikoma izoliacija, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 6 priedu.

 

 

 

                                                                                                                                                                         3 priedas

 

Besimptomių asmenų profilaktinio tyrimo algoritmas


 

 

 

*Asmuo profilaktiškai netiriamas tokį patį laikotarpį, kokį jam netaikoma izoliacija, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 6 priedu.

 

 

 

 

 

 

4 priedas

 

Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ darbuotojų periodinio profilaktinio tyrimo algoritmas


 

 

 

*Asmuo profilaktiškai netiriamas tokį patį laikotarpį, kokį jam netaikoma izoliacija, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 6 priedu.